Kokoomus.fi / Uncategorized / Kahvila Korvat leviä­vät jälleen koko Suomeen!

Kahvila Korvat leviä­vät jälleen koko Suomeen!

Julkaistu:

Puolue­johto ja minis­te­rit jatka­vat Korva-kier­tu­eella kuun­te­le­massa suoma­lai­sia

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­panja on täydessä käyn­nissä kaik­kialla Suomessa. Ennen­nä­ke­mä­tön vaali-innos­tus ja posi­tii­vi­nen teke­mi­sen meininki ovat johta­neet jälleen kymme­nien Korva-kahvi­loi­den perus­ta­mi­seen eri puolille Suomea. Kokoo­mus kuun­te­lee suoma­lai­sia, olivatpa he sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

KORVA-KAHVILOITA ON JO NYT PERUSTETTU SEURAAVILLE PAIKKAKUNNILLE:
Helsinki, Turku, Salo, Perniö, Muurla, Uusi­kau­punki, Heinola, Hollola, Janak­kala, Lahti, Riihi­mäki, Hämeen­linna, Joutsa, Jyväs­kylä, Keuruu, Kivi­järvi, Saari­järvi, Toivakka, Ääne­koski, Joen­suu, Ikaa­li­nen, Nokia, Pirk­kala, Sasta­mala, Hämeen­kyrö, Toijala, Mänt­sälä, Järven­pää, Espoo, Hanko, Siun­tio, Kankaan­pää, Noor­markku, Lappi, Rova­niemi, Sodan­kylä, Tornio, Kemi, Varkaus, Kiuru­vesi, Iisalmi, Oulu, Ylivieska, Oulai­nen, Raahe, Kuusamo, Karhula, Kausala, Piek­sä­mäki.
Uusia Korva-kahvi­loita perus­te­taan joka päivä eri puolille Suomea. Tarkem­pia tietoja kahvi­loista ja niiden aukio­loa­joista löydät täältä: http://www.kokoomuskuuntelee.fi/korva-kahviloiden-aukioloajat.html

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja minis­te­ri­ryhmä jatka­vat jo alkusyk­systä käyn­nis­ty­nyttä Korva-kier­tuetta, jossa jalkau­du­taan kuun­te­le­maan suoma­lais­ten toiveita, odotuk­sia, iloja ja suruja.

KOKOOMUKSEN PUOLUEJOHTO JA MINISTERIT OVAT KORVA-KIERTUEELLA LÄHIPÄIVINÄ SEURAAVASTI:

MA 20.10:
Jyrki Katai­nen Varsi­nais-Suomessa (20.10.2008), 10.30 - 11.15 Kaup­pa­kes­kus Plaza Salo

 • Jan Vapaa­vuori Vantaalla (20.10.2008)
  Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori ja Vantaan Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaat tarjoa­vat aamu­kah­vit Tikku­rai­tin Wayne´s Coffeessa klo 8.30 - 10. Ota tarjous vastaan ja tule keskus­te­le­maan pääkau­pun­ki­seu­dun tule­vai­suu­desta ja muista päivän­polt­ta­vista kysy­myk­sistä.
 • Alexan­der Stubb Turussa (20.10.2008)
  klo 13-13.30 ICT-talos­saklo 13.45-14.15 Hansan uudessa Ascha­nis­saklo 14.15-14.45 Korva­kah­vila kaup­pa­tori
 • MEP Ville Itälä Sata­kun­nassa (20.10.2008)
  MEP Ville Itälä vierai­lee Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen senio­rien piiri­ko­kouk­sessa Euran srk-keskuk­sessa, kirkon vieressä 20.10. klo 10:30-12:30.
 • Suvin Linden Pohjois-Pohjan­maalla (20.10.2008)
  Vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Linden tavat­ta­vissa: 11.30 -12.50 Raahe, Sofpo­lis , Vies­tin­tään liit­tyvä ylei­sö­ti­lai­suus, Ranta­katu 8, 13.55-14.30 Ylivieska, Kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­nen ja Kahvila Korva,Kauppakatu 13, 15.15-15.45 Oulais­ten torilla
 • Ben Zyskowicz Pohjois-Pohjan­maalla (20.10.2008)
  11.00 - 11.45 Oulussa käve­ly­katu Rotu­aa­rilla, 13.15 - 14.30 Ylivies­kassa Kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­nen ja Kahvila Korva, Kaup­pa­katu 13, 14.55-15.45 Oulais­ten torilla, 17.00-17.45 Oulussa Kahvila Korva
 • Suvi Lindén Raahe, Ylivieska ja Oulai­nen (20.10.2008)
  klo 11.30 - 12.45 Soft­po­lis vies­tin­tään liit­tyvä ylei­sö­ti­lai­suus, Ranta­katu 8, klo 13.55 - 14.30 Kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­nen ja Kahvila Korva, Kaup­pa­katu 13, klo 15.15 - 15.45 Oulai­nen tori
 • Vara­pu­heen­joh­ta­jat Henna Virk­ku­nen ja Sampsa Kataja Keski-Suomessa (20.10.2008)

  Vara­pu­heen­joh­ta­jat Henna Virk­ku­nen ja Sampsa Kataja tavat­ta­vissa: Laukaassa, K-marke­tin edessä klo 16.30 - 17.30,Jyväskylässä Kahvila Korvassa klo 18 - 19

  Tiis­tai 21.10.2008

 • Suvi Linden Keski-Suomessa (21.10.2008) 15.30 - 16.30 Jyväs­kylä käve­ly­ka­dun Kompas­sissa, 17 - 18 Muurame K-Marke­tin herk­ku­vuo­ren piha, 19 - 20 Ääne­koski kahvila Korva

  Keski­viikko 22.10.2008

 • Suvi Linden Salossa ja Turussa (22.10.2008)

  10.00 -10.30 korva­kah­vila, kaup­pa­kek­sus Plaza, Salo 13.30 - 14 Korva­kah­vila, Turku tori 14.15 - 14.45 Korva­kier­tue, Raisiossa kahvila Aurin­koi­sessa

   

 • Perjan­tai 24.10.2008

 • MEP Sirpa Pieti­käi­nen Hämeen­lin­nassa ja Heino­lassa (24.10.2008)
  MEP Sirpa Pieti­käi­nen perjan­taina 24.10. klo 9.30 Adato Ener­gian tilai­suu­dessa Aulan­golla Hämeen­lin­nassa, klo 16 Lahden Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­ti­lai­suu­dessa torilla ja klo 18 Heino­lassa.
 • Ben Zyskowicz ja Henna Virk­ku­nen Espoossa (24.10.2008)
  Tule kahville Hannen ja Benin kanssa klo 16-18 Tikku­rai­tin Wayne´s Coffee­seen

   

 • Sunnun­tai 26.10.2008

 • MEP Ville Itälä Turussa (26.10.2008)
  MEP Ville Itälä Nuor­ten Parla­men­tin tilai­suu­dessa Puola­lan­mäen lukiossa Turussa sunnun­taina 26.10.

 

Minis­te­rien ja puolue­joh­don kier­tu­een lisäksi eri puolilla Suomea järjes­te­tään päivit­täin luke­mat­to­mia erilai­sia kokoo­mus­ta­pah­tu­mia. Lisä­tie­toja kaikista tapah­tu­mista löydät täältä: www.kokoomuskuuntelee.fi Tunnel­mia kampan­ja­ti­lai­suuk­sis­tamme sekä tv-kampan­jamme spotit löydät täältä: http://www.youtube.com/toivotalkoot
Kampan­ja­si­vus­tol­lamme osoit­teessa www.toivotalkoot.fi on ehdo­kas­vi­deoita, ehdo­kas­tie­to­kanta sekä runsaasti muuta mielen­kiin­toista tietoa vaali­työ­hömme liit­tyen.

Lisä­tie­toja:
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on