Kahvila Korvat leviä­vät jälleen koko Suomeen!

Julkaistu: 19.10.2008

Puolue­johto ja minis­te­rit jatka­vat Korva-kier­tu­eella kuun­te­le­massa suoma­lai­sia

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­panja on täydessä käyn­nissä kaik­kialla Suomessa. Ennen­nä­ke­mä­tön vaali-innos­tus ja posi­tii­vi­nen teke­mi­sen meininki ovat johta­neet jälleen kymme­nien Korva-kahvi­loi­den perus­ta­mi­seen eri puolille Suomea. Kokoo­mus kuun­te­lee suoma­lai­sia, olivatpa he sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

KORVA-KAHVILOITA ON JO NYT PERUSTETTU SEURAAVILLE PAIKKAKUNNILLE:
Helsinki, Turku, Salo, Perniö, Muurla, Uusi­kau­punki, Heinola, Hollola, Janak­kala, Lahti, Riihi­mäki, Hämeen­linna, Joutsa, Jyväs­kylä, Keuruu, Kivi­järvi, Saari­järvi, Toivakka, Ääne­koski, Joen­suu, Ikaa­li­nen, Nokia, Pirk­kala, Sasta­mala, Hämeen­kyrö, Toijala, Mänt­sälä, Järven­pää, Espoo, Hanko, Siun­tio, Kankaan­pää, Noor­markku, Lappi, Rova­niemi, Sodan­kylä, Tornio, Kemi, Varkaus, Kiuru­vesi, Iisalmi, Oulu, Ylivieska, Oulai­nen, Raahe, Kuusamo, Karhula, Kausala, Piek­sä­mäki.
Uusia Korva-kahvi­loita perus­te­taan joka päivä eri puolille Suomea. Tarkem­pia tietoja kahvi­loista ja niiden aukio­loa­joista löydät täältä: http://www.kokoomuskuuntelee.fi/korva-kahviloiden-aukioloajat.html

Kokoo­muk­sen puolue­johto ja minis­te­ri­ryhmä jatka­vat jo alkusyk­systä käyn­nis­ty­nyttä Korva-kier­tuetta, jossa jalkau­du­taan kuun­te­le­maan suoma­lais­ten toiveita, odotuk­sia, iloja ja suruja.

KOKOOMUKSEN PUOLUEJOHTO JA MINISTERIT OVAT KORVA-KIERTUEELLA LÄHIPÄIVINÄ SEURAAVASTI:

MA 20.10:
Jyrki Katai­nen Varsi­nais-Suomessa (20.10.2008), 10.30 - 11.15 Kaup­pa­kes­kus Plaza Salo

 

Minis­te­rien ja puolue­joh­don kier­tu­een lisäksi eri puolilla Suomea järjes­te­tään päivit­täin luke­mat­to­mia erilai­sia kokoo­mus­ta­pah­tu­mia. Lisä­tie­toja kaikista tapah­tu­mista löydät täältä: www.kokoomuskuuntelee.fi Tunnel­mia kampan­ja­ti­lai­suuk­sis­tamme sekä tv-kampan­jamme spotit löydät täältä: http://www.youtube.com/toivotalkoot
Kampan­ja­si­vus­tol­lamme osoit­teessa www.toivotalkoot.fi on ehdo­kas­vi­deoita, ehdo­kas­tie­to­kanta sekä runsaasti muuta mielen­kiin­toista tietoa vaali­työ­hömme liit­tyen.

Lisä­tie­toja:
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418


Kuvat