Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­selle myön­net­tiin arvos­tettu Kultai­nen Ludwig Erhard -mitali

Jyrki Katai­selle myön­net­tiin arvos­tettu Kultai­nen Ludwig Erhard -mitali

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen vastaa­notti tiis­taina Berlii­nissä merkit­tä­vän talous­pal­kin­non huomat­ta­vista ansiois­taan sosi­aa­li­sesti kestä­vän mark­ki­na­ta­lou­den kehit­tä­mi­sessä.

Kultai­nen Ludwig Erhard ?kunnia­pal­kinto jaet­tiin Saksan kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­sen puolu­een CDU:n järjes­tä­mässä, maan poliit­ti­set ja talous­e­lä­män päät­tä­jät kokoa­vassa Wirtscfts­tag-semi­naa­rissa.

Puhees­saan sata­päi­selle saksa­lai­sy­lei­sölle Katai­nen korosti kasvun ja sääs­tö­jen yhdis­tel­män tärkeyttä Euroo­pan tule­vai­suu­delle.

?Resepti kestä­välle kehi­tyk­selle on selvä: me tarvit­semme budjet­ti­ku­ria ja raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, jotka teke­vät meistä taas kilpai­lu­ky­kyi­siä. Samaan aikaan meidän on stimu­loi­tava kasvua sekä kansal­li­sella että EU-tasolla.  Nämä kaksi, sääs­töt ja kasvu eivät ole toisi­aan pois­sul­ke­via vaan ne voivat ja niiden pitää kulkea yhtä matkaa.?

Katai­nen korosti puhees­saan paitsi kasvun ja sääs­tö­jen yhtä­ai­kai­suu­den tärkeyttä myös reiluu­den merki­tystä. Euroa­lu­een talou­del­lista inte­graa­tiota voidaan edis­tää, mutta niin, että se on yhteis­vas­tuul­lista. Katai­sen mukaan on ajatel­tava koko EU:n yhte­näi­syyttä.

?EU:n pitää olla reilu ja hyödyt­tää yhtä­puo­li­sesti kaik­kia. Emme voi kehit­tää EU:ta sillä peri­aat­teella, että kaikki eivät voi elää yhteis­ten sään­tö­jen mukaan ja että on jokin luon­non­laki, jonka mukaan kaikki maat eivät voi saavut­taa esimer­kiksi A-luoki­tusta.?

Katai­sen mukaan on myös vaaral­lista ajatella, että euroa­lu­een kilpai­lu­ky­kyä paran­net­tai­siin heiken­tä­mällä vahvim­pia. Se heiken­täisi euroa­luetta koko­nai­suu­tena.

?Loppu­jen lopuksi, emmekö me kilpaile koko muun maail­man kanssa, erityi­sesti nouse­vien talouk­sien? Eikö olisi järke­vintä, jos me kaikki yrit­täi­simme saavut­taa parhaim­man mahdol­li­sen kilpai­lu­ky­vyn.?

Katai­nen sanoi arvos­ta­vansa saamaansa palkin­toa.

?Totta kai on aina muka­vaa saada tunnus­tusta samoin ajat­te­le­vilta tahoilta.?

Kultai­sen Ludwig Erhard ?mita­lin ovat aiem­min saaneet muun muassa Rans­kan päämi­nis­teri Jean-Pierre Raffa­rin, Itäval­lan liit­to­kans­leri Wolf­gang Schlüs­sel, EU-komis­sion puheen­joh­taja José Manuel Barroso ja Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Jean-Claude Tric­het.

Katai­nen tapasi jo aiem­min päivällä Saksan liit­to­kans­leri Angela Merke­lin kahden­kes­ki­sissä keskus­te­luissa. Esillä olivat EU:n ajan­koh­tai­set asiat kuten Euroo­pan talous­ti­lanne, Espan­jan vaikeu­det sekä kasvu- ja kilpai­lu­ky­ky­asiat.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content