Jyrki Katai­selle myönnettiin arvos­tettu Kultainen Ludwig Erhard -mitali – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katai­selle myönnettiin arvos­tettu Kultainen Ludwig Erhard -mitali

Jyrki Katai­selle myönnettiin arvos­tettu Kultainen Ludwig Erhard -mitali

Julkaistu: 12.06.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen vastaa­notti tiistaina Berlii­nissä merkit­tävän talous­pal­kinnon huomat­ta­vista ansioistaan sosiaa­li­sesti kestävän markki­na­ta­louden kehit­tä­mi­sessä.

Kultainen Ludwig Erhard ?kunnia­pal­kinto jaettiin Saksan kristil­lis­de­mo­kraat­tisen puolueen CDU:n järjes­tä­mässä, maan poliit­tiset ja talous­e­lämän päättäjät kokoa­vassa Wirtscftstag-seminaa­rissa.

Puheessaan satapäi­selle saksa­lai­sy­lei­sölle Katainen korosti kasvun ja säästöjen yhdis­telmän tärkeyttä Euroopan tulevai­suu­delle.

?Resepti kestä­välle kehityk­selle on selvä: me tarvit­semme budjet­ti­kuria ja raken­teel­lisia uudis­tuksia, jotka tekevät meistä taas kilpai­lu­ky­kyisiä. Samaan aikaan meidän on stimu­loitava kasvua sekä kansal­li­sella että EU-tasolla.  Nämä kaksi, säästöt ja kasvu eivät ole toisiaan poissul­kevia vaan ne voivat ja niiden pitää kulkea yhtä matkaa.?

Katainen korosti puheessaan paitsi kasvun ja säästöjen yhtäai­kai­suuden tärkeyttä myös reiluuden merki­tystä. Euroa­lueen talou­del­lista integraa­tiota voidaan edistää, mutta niin, että se on yhteis­vas­tuul­lista. Kataisen mukaan on ajateltava koko EU:n yhtenäi­syyttä.

?EU:n pitää olla reilu ja hyödyttää yhtäpuo­li­sesti kaikkia. Emme voi kehittää EU:ta sillä periaat­teella, että kaikki eivät voi elää yhteisten sääntöjen mukaan ja että on jokin luonnonlaki, jonka mukaan kaikki maat eivät voi saavuttaa esimer­kiksi A-luoki­tusta.?

Kataisen mukaan on myös vaaral­lista ajatella, että euroa­lueen kilpai­lu­kykyä paran­net­taisiin heiken­tä­mällä vahvimpia. Se heiken­täisi euroa­luetta kokonai­suutena.

?Loppujen lopuksi, emmekö me kilpaile koko muun maailman kanssa, erityi­sesti nousevien talouksien? Eikö olisi järke­vintä, jos me kaikki yrittäi­simme saavuttaa parhaimman mahdol­lisen kilpai­lu­kyvyn.?

Katainen sanoi arvos­ta­vansa saamaansa palkintoa.

?Totta kai on aina mukavaa saada tunnus­tusta samoin ajatte­le­vilta tahoilta.?

Kultaisen Ludwig Erhard ?mitalin ovat aiemmin saaneet muun muassa Ranskan päämi­nisteri Jean-Pierre Raffarin, Itävallan liitto­kansleri Wolfgang Schlüssel, EU-komission puheen­johtaja José Manuel Barroso ja Euroopan keskus­pankin pääjohtaja Jean-Claude Trichet.

Katainen tapasi jo aiemmin päivällä Saksan liitto­kansleri Angela Merkelin kahden­kes­ki­sissä keskus­te­luissa. Esillä olivat EU:n ajankoh­taiset asiat kuten Euroopan talous­ti­lanne, Espanjan vaikeudet sekä kasvu- ja kilpai­lu­ky­ky­asiat.


Kokoomus.fi