Jyrki Katainen: Seura­kun­ta­vaalien äänes­ty­sak­tii­visuus kertoo arvokes­kus­telun tarpeel­li­suu­desta – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: Seura­kun­ta­vaalien äänes­ty­sak­tii­visuus kertoo arvokes­kus­telun tarpeel­li­suu­desta

Jyrki Katainen: Seura­kun­ta­vaalien äänes­ty­sak­tii­visuus kertoo arvokes­kus­telun tarpeel­li­suu­desta

Julkaistu: 16.11.2010 Uncategorized

Kokoomus saavutti useissa seura­kun­nissa lisäpaikkoja. Esimer­kiksi Suomen suurim­massa seura­kun­nassa Jyväs­ky­lässä Kokoomus nousi kahdek­salla paikallaan suurim­maksi poliit­ti­seksi ryhmäksi ja toiseksi suurim­maksi kaikista ryhmistä. Espoon seura­kun­tayh­tymän yhteiseen kirkko­val­tuustoon Kokoo­muksen listoilta valittiin 22 valtuu­tettua, mikä on 6 enemmän kuin aiemmin. Tampe­reella seura­kun­tayh­tymän yhteiseen valtuustoon nousi 20 kokoo­mus­laista, aiemman määrän ollessa 16 valtuu­tettua. Hyvin­käällä Kokoomus nousi kuudesta yhdeksään, Rovanie­mellä yhdek­sästä kymmeneen ja Oulussa neljästä kuuteen valtuu­tettuun.

Seura­kun­ta­vaalien valta­kun­nal­linen äänes­ty­sak­tii­visuus oli 17,0%, mikä on 2,5-prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2006 srk-vaaleissa. Puheen­johtaja Jyrki Kataisen mukaan Kokoomus on tyyty­väinen seura­kun­ta­vaalien äänes­ty­sak­tii­vi­suuden kasvuun. - Kokoo­muksen tavoit­teena oli  herättää keskus­telua kirkon tärkeästä asemasta nyky-yhteis­kun­nassa, kannustaa kokoo­mus­laisia laajasti ehdok­kaiksi seura­kun­ta­vaa­leissa ja näin lisätä seura­kun­ta­vaalien äänes­tys­vilk­kautta.

Kataisen mukaan Kokoomus halusi seura­kun­ta­vaa­leissa kiinnittää erityistä huomiota sekä nuoriin äänes­täjiin että ehdok­kaisiin. - Listoil­tamme tulikin valituksi myös nuoria. Esimer­kiksi Oulussa puolet kokoo­mus­lai­sista valituista oli nuoria naisia.

Erityi­sesti puheen­johtaja Katainen katsoo seura­kun­ta­vaalien äänes­ty­sak­tii­vi­suuden kasvun kertovan arvokes­kus­telun tarpeel­li­suu­desta suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. ? On vihdoinkin ryhdytty puhumaan arvoista. Ikävä kyllä viime­ai­kainen arvokes­kustelu on osittain ollut myös synkän sävyistä ja ahdis­tavaa. Arvot on valjas­tettu perus­teeksi olla jotakin asiaa tai ihmis­ryhmää vastaan. Tässä asenne­maa­il­massa Kokoo­muk­sella ja Kokoo­muksen vasta­va­li­tuilla seura­kun­ta­päät­tä­jillä on paljon tehtävää. Meidän yhtenä tehtä­vä­nämme on tuoda synkkyyteen valoa, tulevai­suuden uskoa ja toivoa. Me voimme kertoa, ettei arvojen tarvitse ahdistaa.

 

Lisätietoja:lehdistöavustaja Juha Kirstilä, gsm 040 5528 200


Kokoomus.fi