Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Seura­kun­ta­vaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suus kertoo arvo­kes­kus­te­lun tarpeel­li­suu­desta

Jyrki Katai­nen: Seura­kun­ta­vaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suus kertoo arvo­kes­kus­te­lun tarpeel­li­suu­desta

Julkaistu:

Kokoo­mus saavutti useissa seura­kun­nissa lisä­paik­koja. Esimer­kiksi Suomen suurim­massa seura­kun­nassa Jyväs­ky­lässä Kokoo­mus nousi kahdek­salla paikal­laan suurim­maksi poliit­ti­seksi ryhmäksi ja toiseksi suurim­maksi kaikista ryhmistä. Espoon seura­kun­tayh­ty­män yhtei­seen kirk­ko­val­tuus­toon Kokoo­muk­sen listoilta valit­tiin 22 valtuu­tet­tua, mikä on 6 enem­män kuin aiem­min. Tampe­reella seura­kun­tayh­ty­män yhtei­seen valtuus­toon nousi 20 kokoo­mus­laista, aiem­man määrän ollessa 16 valtuu­tet­tua. Hyvin­käällä Kokoo­mus nousi kuudesta yhdek­sään, Rova­nie­mellä yhdek­sästä kymme­neen ja Oulussa neljästä kuuteen valtuu­tet­tuun.

Seura­kun­ta­vaa­lien valta­kun­nal­li­nen äänes­ty­sak­tii­vi­suus oli 17,0%, mikä on 2,5-prosenttiyksikköä enem­män kuin vuoden 2006 srk-vaaleissa. Puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen mukaan Kokoo­mus on tyyty­väi­nen seura­kun­ta­vaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den kasvuun. - Kokoo­muk­sen tavoit­teena oli  herät­tää keskus­te­lua kirkon tärkeästä asemasta nyky-yhteis­kun­nassa, kannus­taa kokoo­mus­lai­sia laajasti ehdok­kaiksi seura­kun­ta­vaa­leissa ja näin lisätä seura­kun­ta­vaa­lien äänes­tys­vilk­kautta.

Katai­sen mukaan Kokoo­mus halusi seura­kun­ta­vaa­leissa kiin­nit­tää erityistä huomiota sekä nuoriin äänes­tä­jiin että ehdok­kai­siin. - Listoil­tamme tuli­kin vali­tuksi myös nuoria. Esimer­kiksi Oulussa puolet kokoo­mus­lai­sista vali­tuista oli nuoria naisia.

Erityi­sesti puheen­joh­taja Katai­nen katsoo seura­kun­ta­vaa­lien äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den kasvun kerto­van arvo­kes­kus­te­lun tarpeel­li­suu­desta suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. ? On vihdoin­kin ryhdytty puhu­maan arvoista. Ikävä kyllä viime­ai­kai­nen arvo­kes­kus­telu on osit­tain ollut myös synkän sävyistä ja ahdis­ta­vaa. Arvot on valjas­tettu perus­teeksi olla jota­kin asiaa tai ihmis­ryh­mää vastaan. Tässä asen­ne­maa­il­massa Kokoo­muk­sella ja Kokoo­muk­sen vasta­va­li­tuilla seura­kun­ta­päät­tä­jillä on paljon tehtä­vää. Meidän yhtenä tehtä­vä­nämme on tuoda synk­kyy­teen valoa, tule­vai­suu­den uskoa ja toivoa. Me voimme kertoa, ettei arvo­jen tarvitse ahdis­taa.

 

Lisätietoja:lehdistöavustaja Juha Kirs­tilä, gsm 040 5528 200

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content