MENU
Jyrki Katainen: Politi­kointia toisten köyhyy­dellä

Jyrki Katainen: Politi­kointia toisten köyhyy­dellä

Julkaistu: 02.03.2010 Uncategorized

Hallitus vastasi viime viikolla väliky­sy­mykseen pieni­tu­loi­simpien aseman paran­ta­mi­sesta. Aihe on erittäin tärkeä. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan tärkeimpiä arvoja on välit­tä­minen. Sinivihreä hallitus onkin toteut­tanut useita kaikkein pieni­tu­loi­simpien asemaa kohen­tavia toimia. Päämi­nisteri Matti Vanhanen on arvioinut, että nykyhal­litus on huomat­ta­vasti edellistä punamul­ta­hal­li­tusta sosiaa­li­sempi. Tuohon arvioon on helppo yhtyä. Opiske­li­joiden, eläke­läisten ja minimi­päi­vä­ra­hoilla elävien etuuksien tasoko­ro­tuksiin käytetään tällä vaali­kau­della yli puolet enemmän rahaa kuin kolme edellistä halli­tusta käytti yhteensä.

Oppositio huolehti toimista eläke­läisten toimeen­tulon turvaa­mi­seksi. Tarkas­tel­laanpa mitä on tehty. Kansa­ne­läk­keisiin Paavo Lipposen I hallitus ei tehnyt tasoko­ro­tuksia. Lipposen II hallitus korotti niitä 75 miljoonaa euroa ja Vanhasen I hallitus 95 miljoonaa euroa. Sinivihreä hallitus nosti heti ensim­mäi­sessä budje­tissaan kansa­ne­läk­keitä 268 miljoo­nalla eurolla. Ensi vuonna toteu­tamme takuu­eläkkeen, joka nostaa kansa­ne­lä­kettä noin sadalla eurolla kuukau­dessa. Uudis­tuksen hinta on 108 miljoonaa vuodessa. Kun kolme edellistä halli­tusta lisäsi kansa­ne­läk­keitä yhteensä 170 miljoo­nalla eurolla, niin nykyinen hallitus käyttää 376 miljoonaa.

Ansio­elä­ke­läis­tenkin tuloja hallitus on paran­tanut valta­vasti. Heti ensim­mäi­sestä budje­tista lähtien hallitus on toteut­tanut kokoo­muksen vaali­lu­pauksen eläke­tu­lo­vä­hen­nyk­sestä. Nyt eläke­läisen verotus ei ole palkan­saajaa kireämpää. Tämä uudistus on lisännyt ansio­elä­ke­läisten ostovoimaa 500 miljoo­nalla eurolla. Yksikään aiempi hallitus ei ole tällä tavalla lisännyt eläke­läisten ostovoimaa. Eläkkeen­saajien verotus on pudonnut tuntu­vasti. Esimer­kiksi 1500 euron eläkkeen veroaste on pudonnut yli viisi prosenttia. Tämä tarkoittaa noin tuhatta euroa vuodessa enemmän käteen.

Moni piene­lä­ke­läinen elää edelleenkin erittäin tiukalla. Mutta on opposi­tiolta suorastaan loukkaavaa ja totuu­den­vas­taista levittää kuvaa, että nykyinen hallitus ei olisi toiminut eläke­läisten toimeen­tulon paran­ta­mi­seksi. Samalla tavalla sinivihreä hallitus on paran­tanut myös opiske­li­joiden, minimie­tuuk­silla elävien, yksin­huol­tajien ja työttömien toimeen­tuloa. Monet näistäkin korotuk­sista hipovat ennätys­lu­kemia.

Oppositio myös väittää veron­alen­nusten olevan suunnatun hyvätu­loi­sille. Kaikkien tutki­musten ja tilas­tojen mukaan nykyhal­li­tuksen tulove­ron­alen­nukset ovat suuntau­tuneet voimak­kaammin pieni­tu­loi­sille kuin kolmen edellisen halli­tuksen vastaavat. Edelli­sissä halli­tuk­sissa myös alennettiin veroja enemmän. Edellisten halli­tusten suurempia ja hyvätu­loisia hyödyt­tä­vämpiä veron­alen­nuksia olivat toteut­ta­massa Sdp ja Vasem­mis­to­liitto.

Väliky­sy­myk­sessä myös väitetään, että viime vuosina tuloerot ovat kasvaneet. Tosiasia ovat tässäkin vastak­kainen. Samaan aikaan kun hallitus ryhtyi ensim­mäi­sessä vuoden 2008 budje­tissaan paran­tamaan pieni­tu­loi­simpien asemaa, ryhtyivät puoli­toista vuosi­kym­mentä kasvussa olleet tuloerot kaven­tumaan. Tuloerot supis­tuivat myös viime vuonna.

Köyhien ja pieni­tu­loisten aseman paran­ta­minen on erittäin tärkeä asia. Siksi nykyinen hallitus on tehnyt sillä saralla todis­tet­ta­vasti enemmän kuin muut yhteensä pariin vuosi­kym­meneen. Moni elää silti tiukalla. Siksi tuntuu ikävältä, että oppositio näin politikoi köyhien kustan­nuk­sella. Erityisen surul­lista on, että moni väliky­sy­myksen väite oli täysin totuu­den­vas­tainen. Toden puhuminen opposi­tiol­takin olisi ensim­mäinen ja tärkein asia, jonka avulla työtä pieni­tu­loisen aseman paran­ta­mi­seksi voisi tehdä.

[Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 2.3.2010]


Kokoomus.fi