Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen penää uskal­lusta talou­teen ja myön­tei­sen ilma­pii­rin kier­rettä

Jyrki Katai­nen penää uskal­lusta talou­teen ja myön­tei­sen ilma­pii­rin kier­rettä

Julkaistu:

Katai­nen huomautti, että Suomen talous on nyt raken­ne­muu­tok­sessa. Jo aiem­min suuri muutos on ollut esimer­kiksi metsä­sek­to­rilla, mutta nyt siir­tymä on tapah­tu­nut myös Suomelle erit­täin tärke­ään teleklus­te­riin. Puheen­joh­taja penäsi jokai­selta suoma­lai­selta nyt innok­kuutta uuden kasvun etsi­mi­seen ja myön­teistä kier­rettä yritys­ten tuke­mi­seen.

“Tarvit­semme sellaista henkeä, että hyväk­symme onnis­tu­mi­sen ja kasvun”, Katai­nen sanoo.

Perjan­tai-iltana Brasi­liasta palan­nut päämi­nis­teri kehui myös Saksan ja Ruot­sin yritys­kult­tuu­reita, joista suoma­lai­silla on mahdol­li­suus ottaa mallia. Katai­sen mukaan Suomen hyötynä on korkea osaa­mi­nen, joten nyt muutos vaatii erityi­sesti johta­juutta ja kykyä uudis­tua.

“Hyvä ? menkää ja kasva­kaa! Sellai­nen pitäisi olla asen­teemme.”

Katai­nen kertoi, että tule­van kehys­rii­hen yhtey­dessä halli­tus etsii keinoja talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi. Samalla hän muis­tutti, että Suomi on aiem­min­kin selvin­nyt suurista muutok­sista.

Puolue­val­tuus­ton väelle puhu­nut puheen­joh­taja kävi läpi perus­teita myös puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­selle sekä kunta­uu­dis­tuk­selle poliit­ti­sessa tilan­ne­kat­sauk­ses­saan. Katai­nen piti kunta­uu­dis­tusta vält­tä­mät­tö­mänä, jos Suomi haluaa säilyä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tana tule­vina vuosi­kym­me­ni­nä­kin.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content