MENU
Jyrki Katainen penää uskal­lusta talouteen ja myönteisen ilmapiirin kierrettä

Jyrki Katainen penää uskal­lusta talouteen ja myönteisen ilmapiirin kierrettä

Julkaistu: 18.02.2012 Uncategorized

Katainen huomautti, että Suomen talous on nyt raken­ne­muu­tok­sessa. Jo aiemmin suuri muutos on ollut esimer­kiksi metsä­sek­to­rilla, mutta nyt siirtymä on tapah­tunut myös Suomelle erittäin tärkeään teleklus­teriin. Puheen­johtaja penäsi jokai­selta suoma­lai­selta nyt innok­kuutta uuden kasvun etsimiseen ja myönteistä kierrettä yritysten tukemiseen.

“Tarvit­semme sellaista henkeä, että hyväk­symme onnis­tu­misen ja kasvun”, Katainen sanoo.

Perjantai-iltana Brasi­liasta palannut päämi­nisteri kehui myös Saksan ja Ruotsin yritys­kult­tuu­reita, joista suoma­lai­silla on mahdol­lisuus ottaa mallia. Kataisen mukaan Suomen hyötynä on korkea osaaminen, joten nyt muutos vaatii erityi­sesti johta­juutta ja kykyä uudistua.

“Hyvä ? menkää ja kasvakaa! Sellainen pitäisi olla asenteemme.”

Katainen kertoi, että tulevan kehys­riihen yhtey­dessä hallitus etsii keinoja talous­kasvun vauhdit­ta­mi­seksi. Samalla hän muistutti, että Suomi on aiemminkin selvinnyt suurista muutok­sista.

Puolue­val­tuuston väelle puhunut puheen­johtaja kävi läpi perus­teita myös puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­selle sekä kunta­uu­dis­tuk­selle poliit­ti­sessa tilan­ne­kat­sauk­sessaan. Katainen piti kunta­uu­dis­tusta välttä­mät­tömänä, jos Suomi haluaa säilyä hyvin­voin­tiyh­teis­kuntana tulevina vuosi­kym­me­ni­näkin.


Kuvat


Kokoomus.fi