MENU
Jyrki Katai­nen penää uskal­lusta talou­teen ja myön­tei­sen ilma­pii­rin kier­rettä

Jyrki Katai­nen penää uskal­lusta talou­teen ja myön­tei­sen ilma­pii­rin kier­rettä

Julkaistu: 18.02.2012 Uncategorized

Katai­nen huomautti, että Suomen talous on nyt raken­ne­muu­tok­sessa. Jo aiem­min suuri muutos on ollut esimer­kiksi metsä­sek­to­rilla, mutta nyt siir­tymä on tapah­tu­nut myös Suomelle erit­täin tärke­ään teleklus­te­riin. Puheen­joh­taja penäsi jokai­selta suoma­lai­selta nyt innok­kuutta uuden kasvun etsi­mi­seen ja myön­teistä kier­rettä yritys­ten tuke­mi­seen.

“Tarvit­semme sellaista henkeä, että hyväk­symme onnis­tu­mi­sen ja kasvun”, Katai­nen sanoo.

Perjan­tai-iltana Brasi­liasta palan­nut päämi­nis­teri kehui myös Saksan ja Ruot­sin yritys­kult­tuu­reita, joista suoma­lai­silla on mahdol­li­suus ottaa mallia. Katai­sen mukaan Suomen hyötynä on korkea osaa­mi­nen, joten nyt muutos vaatii erityi­sesti johta­juutta ja kykyä uudis­tua.

“Hyvä ? menkää ja kasva­kaa! Sellai­nen pitäisi olla asen­teemme.”

Katai­nen kertoi, että tule­van kehys­rii­hen yhtey­dessä halli­tus etsii keinoja talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi. Samalla hän muis­tutti, että Suomi on aiem­min­kin selvin­nyt suurista muutok­sista.

Puolue­val­tuus­ton väelle puhu­nut puheen­joh­taja kävi läpi perus­teita myös puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­selle sekä kunta­uu­dis­tuk­selle poliit­ti­sessa tilan­ne­kat­sauk­ses­saan. Katai­nen piti kunta­uu­dis­tusta vält­tä­mät­tö­mänä, jos Suomi haluaa säilyä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tana tule­vina vuosi­kym­me­ni­nä­kin.


Kuvat