Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen penää uskal­lusta talou­teen ja myön­tei­sen ilma­pii­rin kier­rettä

Jyrki Katai­nen penää uskal­lusta talou­teen ja myön­tei­sen ilma­pii­rin kier­rettä

Julkaistu:

Katai­nen huomautti, että Suomen talous on nyt raken­ne­muu­tok­sessa. Jo aiem­min suuri muutos on ollut esimer­kiksi metsä­sek­to­rilla, mutta nyt siir­tymä on tapah­tu­nut myös Suomelle erit­täin tärke­ään teleklus­te­riin. Puheen­joh­taja penäsi jokai­selta suoma­lai­selta nyt innok­kuutta uuden kasvun etsi­mi­seen ja myön­teistä kier­rettä yritys­ten tuke­mi­seen.

“Tarvit­semme sellaista henkeä, että hyväk­symme onnis­tu­mi­sen ja kasvun”, Katai­nen sanoo.

Perjan­tai-iltana Brasi­liasta palan­nut päämi­nis­teri kehui myös Saksan ja Ruot­sin yritys­kult­tuu­reita, joista suoma­lai­silla on mahdol­li­suus ottaa mallia. Katai­sen mukaan Suomen hyötynä on korkea osaa­mi­nen, joten nyt muutos vaatii erityi­sesti johta­juutta ja kykyä uudis­tua.

“Hyvä ? menkää ja kasva­kaa! Sellai­nen pitäisi olla asen­teemme.”

Katai­nen kertoi, että tule­van kehys­rii­hen yhtey­dessä halli­tus etsii keinoja talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi. Samalla hän muis­tutti, että Suomi on aiem­min­kin selvin­nyt suurista muutok­sista.

Puolue­val­tuus­ton väelle puhu­nut puheen­joh­taja kävi läpi perus­teita myös puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­selle sekä kunta­uu­dis­tuk­selle poliit­ti­sessa tilan­ne­kat­sauk­ses­saan. Katai­nen piti kunta­uu­dis­tusta vält­tä­mät­tö­mänä, jos Suomi haluaa säilyä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tana tule­vina vuosi­kym­me­ni­nä­kin.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content