Jyrki Katainen: Maahan­muu­tosta on puhuttava – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: Maahan­muu­tosta on puhuttava

Jyrki Katainen: Maahan­muu­tosta on puhuttava

Julkaistu: 22.03.2010 Uncategorized

Maahan­muu­tosta ei keskus­tella ilman tunne­ryöppyä. Mistä tämä kertoo? Ainakin siitä, että ihmisillä on tarve käsitellä asiaa. Tarkoit­taako kiihkeä suhtau­tu­minen maahan­muuttoon sitä, että Suomessa on paljon rasisteja? Uskon vakaasti, että ylivoi­mainen enemmistö maahan­muu­tosta kiinnos­tu­neista suoma­lai­sista ei ole rasisteja. Moni on kokenut, että heidän käsityk­sensä oikeu­den­mu­kai­suu­desta ei ole toteu­tunut maahan­muut­to­po­li­tii­kassa ja tietä­mät­tö­myyt­täkin esiintyy.

Uskon tunne­kuo­huisen suhtau­tu­misen kertovan myös siitä, että aiheesta ei ole osattu keskus­tella. Tästä vastuun kantavat polii­tikot ja media. Olemme olleet neuvot­tomia sen suhteen, kuinka asiasta tulisi keskus­tella, vai pitäisikö keskus­tella lainkaan. Luulen, että syy tälle neuvot­to­muu­delle lähtee hyvästä tarkoi­tuk­sesta: emme ole halunneet antaa tilaa maahan­muut­ta­ja­vi­ha­mie­li­sille asenteille.

Olemme halunneet vaientaa keskus­telun, jotta voisimme lähettää yhden­mu­kaisen ja vahvan viestin siitä, että Suomessa ei sallita rasismia. Tämä on jalo päämäärä. Ihmisarvoa loukkaava syrjintä on syvästi vasten­mie­listä. Asenne on oikea, mutta samalla olemme tulleet tukah­dut­ta­neeksi myös terveen ja tarpeel­lisen keskus­telun maahan­muut­to­po­li­tii­kasta. Julkista keskus­telua voi padota dikta­tuu­rissa, mutta liberaa­lissa demokra­tiassa se ei pidemmän päälle ole mahdol­lista.

Tämä kaikki on johtanut nykyti­lan­teeseen, jossa ihmiset on jaettu tarpeet­toman jyrkästi suvait­se­vaisiin ja suvait­se­mat­tomiin. Se on puolestaan loukannut monia, jotka suvait­sevat erilai­suuden, mutta kokevat epäoi­keu­den­mu­kai­suutta nykyisen maahan­muut­to­po­li­tiikan käytän­nöissä. Perus­teel­lisen keskus­telun puuttuessa monet asiat ovat monille hämär­tyneet.

Onko kyse siitä, että maahan­muuttaja ihmisenä on ongelma vai ovatko ongelmat maahan­muut­to­po­li­tii­kassa? Kun käsitteet, erilaiset maahan­muut­ta­ja­ryhmät ja maahan­muut­to­po­li­tiikan sisältö ovat yhtä sekamelskaa, on riski, että väärät tiedot lähtevät elämään ja provo­soivat tarpee­tonta epäoi­keu­den­mu­kai­suuden tunnetta. Samalla tämä sekamelska peittää alleen aidot maahan­muut­to­po­li­tiikan kehit­tä­mis­tarpeet. Vastaa­mat­tomat kysymykset ja keskus­te­le­mat­tomat ongelmat ovat lisänneet epätie­toi­suutta ja turhau­tu­nei­suutta.

On myös sallittava erilaiset mieli­piteet. Jokai­sella on ymmär­rettävä tarve tulla kuulluksi. Tämä ei silti tarkoita rasismin hyväk­sy­mistä missään muodossa. Pidän tärkeänä, että otamme maahan­muut­tajat mukaan tähän keskus­teluun.

Suomi on liberaali demokratia, maamme perus­oi­keuksiin ja arvoihin kuuluu yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoi­keudet. Tämä ei ole neuvo­tel­ta­vissa. Sitä paitsi monikult­tuu­risuus ja suvait­se­vaisuus ovat niitä tekijöitä, joista luovuus ja uudet innovaatiot syntyvät. Ulospäin suuntau­tunut ja avoin Suomi pärjää tulevai­suu­dessa. Sisäänpäin kääntynyt ja sulkeu­tunut Suomi kuihtuu pois.

Kokoo­muk­sella on maahan­muut­to­po­liit­tinen ohjelma ?Realismia turva­paik­ka­po­li­tiikkaan, resursseja kotou­tu­miseen?, jonka tavoit­teita viemme eteenpäin. Maahan­muut­to­po­li­tiik­kamme perustuu siihen, että Suomeen on jokainen terve­tullut tekemään työtä. Itse asiassa väestön ikään­ty­mi­sestä johtuen tarvit­semme työpe­räistä maahan­muuttoa. Kannamme myös humaanin vastuumme lähim­mäi­sistä. Suomeen saa tulla hakemaan apua, jos on joutunut vainon kohteeksi kotimaassaan. Suomen on kannettava humaania vastuuta myös ottamalla kohtuul­linen määrä kiintiö­pa­ko­laisia, jotka ovat kaikkein suurimman avun tarpeessa.

Humaania vastuuta kantaessaan Suomen on oltava samalla viivalla muiden EU-maiden ja pohjois­maiden kanssa. Meillä ei saa olla ns. positii­visia vetovoi­ma­te­ki­jöitä turva­pai­kan­ha­ke­miseen verrattuna naapu­ri­maihin. Turva­pai­kan­ha­ki­joihin liittyvien käytän­töjen ja sosiaa­li­turvan tulee vastata pohjois­maa­laista tasoa. Suoma­laista maahan­muut­to­po­li­tiikkaa on jo muutettu parempaan suuntaan halli­tuksen toimesta, mutta muutos­tar­peita löytyy edelleen.

Hyvin­voin­ti­jär­jes­telmän hyväk­si­käyt­tä­mistä ei pidä hyväksyä kanta­suo­ma­lai­silta eikä maahan­muut­ta­jilta. Järjes­tel­mämme tulee kohdella eri ihmisiä tasave­roi­sesti ja oikeu­den­mu­kai­sesti. Maahan­muut­tajien koulu­tukseen ja kotou­tu­miseen on panos­tettava. Kielen, kulttuurin ja yhteis­kun­tamme pelisään­töjen omaksu­minen on ainoa tie tulla aidoksi uussuo­ma­lai­seksi.
Jyrki Katainen
Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri

[Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.3.2010]


Kokoomus.fi