Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Maahan­muu­tosta on puhut­tava

Jyrki Katai­nen: Maahan­muu­tosta on puhut­tava

Julkaistu:

Maahan­muu­tosta ei keskus­tella ilman tunne­ryöp­pyä. Mistä tämä kertoo? Aina­kin siitä, että ihmi­sillä on tarve käsi­tellä asiaa. Tarkoit­taako kiih­keä suhtau­tu­mi­nen maahan­muut­toon sitä, että Suomessa on paljon rasis­teja? Uskon vakaasti, että ylivoi­mai­nen enem­mistö maahan­muu­tosta kiin­nos­tu­neista suoma­lai­sista ei ole rasis­teja. Moni on koke­nut, että heidän käsi­tyk­sensä oikeu­den­mu­kai­suu­desta ei ole toteu­tu­nut maahan­muut­to­po­li­tii­kassa ja tietä­mät­tö­myyt­tä­kin esiin­tyy.

Uskon tunne­kuo­hui­sen suhtau­tu­mi­sen kerto­van myös siitä, että aiheesta ei ole osattu keskus­tella. Tästä vastuun kanta­vat polii­ti­kot ja media. Olemme olleet neuvot­to­mia sen suhteen, kuinka asiasta tulisi keskus­tella, vai pitäi­sikö keskus­tella lain­kaan. Luulen, että syy tälle neuvot­to­muu­delle lähtee hyvästä tarkoi­tuk­sesta: emme ole halun­neet antaa tilaa maahan­muut­ta­ja­vi­ha­mie­li­sille asen­teille.

Olemme halun­neet vaien­taa keskus­te­lun, jotta voisimme lähet­tää yhden­mu­kai­sen ja vahvan vies­tin siitä, että Suomessa ei sallita rasis­mia. Tämä on jalo päämäärä. Ihmi­sar­voa louk­kaava syrjintä on syvästi vasten­mie­listä. Asenne on oikea, mutta samalla olemme tulleet tukah­dut­ta­neeksi myös terveen ja tarpeel­li­sen keskus­te­lun maahan­muut­to­po­li­tii­kasta. Julkista keskus­te­lua voi padota dikta­tuu­rissa, mutta libe­raa­lissa demo­kra­tiassa se ei pidem­män päälle ole mahdol­lista.

Tämä kaikki on johta­nut nyky­ti­lan­tee­seen, jossa ihmi­set on jaettu tarpeet­to­man jyrkästi suvait­se­vai­siin ja suvait­se­mat­to­miin. Se on puoles­taan loukan­nut monia, jotka suvait­se­vat erilai­suu­den, mutta koke­vat epäoi­keu­den­mu­kai­suutta nykyi­sen maahan­muut­to­po­li­tii­kan käytän­nöissä. Perus­teel­li­sen keskus­te­lun puut­tuessa monet asiat ovat monille hämär­ty­neet.

Onko kyse siitä, että maahan­muut­taja ihmi­senä on ongelma vai ovatko ongel­mat maahan­muut­to­po­li­tii­kassa? Kun käsit­teet, erilai­set maahan­muut­ta­ja­ryh­mät ja maahan­muut­to­po­li­tii­kan sisältö ovat yhtä seka­mels­kaa, on riski, että väärät tiedot lähte­vät elämään ja provo­soi­vat tarpee­tonta epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den tunnetta. Samalla tämä seka­melska peit­tää alleen aidot maahan­muut­to­po­li­tii­kan kehit­tä­mis­tar­peet. Vastaa­mat­to­mat kysy­myk­set ja keskus­te­le­mat­to­mat ongel­mat ovat lisän­neet epätie­toi­suutta ja turhau­tu­nei­suutta.

On myös sallit­tava erilai­set mieli­pi­teet. Jokai­sella on ymmär­ret­tävä tarve tulla kuul­luksi. Tämä ei silti tarkoita rasis­min hyväk­sy­mistä missään muodossa. Pidän tärkeänä, että otamme maahan­muut­ta­jat mukaan tähän keskus­te­luun.

Suomi on libe­raali demo­kra­tia, maamme perus­oi­keuk­siin ja arvoi­hin kuuluu yhtä­läi­nen ihmi­sarvo ja ihmi­soi­keu­det. Tämä ei ole neuvo­tel­ta­vissa. Sitä paitsi moni­kult­tuu­ri­suus ja suvait­se­vai­suus ovat niitä teki­jöitä, joista luovuus ja uudet inno­vaa­tiot synty­vät. Ulos­päin suun­tau­tu­nut ja avoin Suomi pärjää tule­vai­suu­dessa. Sisään­päin kään­ty­nyt ja sulkeu­tu­nut Suomi kuih­tuu pois.

Kokoo­muk­sella on maahan­muut­to­po­liit­ti­nen ohjelma ?Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen?, jonka tavoit­teita viemme eteen­päin. Maahan­muut­to­po­li­tiik­kamme perus­tuu siihen, että Suomeen on jokai­nen terve­tul­lut teke­mään työtä. Itse asiassa väes­tön ikään­ty­mi­sestä johtuen tarvit­semme työpe­räistä maahan­muut­toa. Kannamme myös humaa­nin vastuumme lähim­mäi­sistä. Suomeen saa tulla hake­maan apua, jos on joutu­nut vainon kohteeksi koti­maas­saan. Suomen on kannet­tava humaa­nia vastuuta myös otta­malla kohtuul­li­nen määrä kiin­tiö­pa­ko­lai­sia, jotka ovat kaik­kein suurim­man avun tarpeessa.

Humaa­nia vastuuta kantaes­saan Suomen on oltava samalla viivalla muiden EU-maiden ja pohjois­mai­den kanssa. Meillä ei saa olla ns. posi­tii­vi­sia veto­voi­ma­te­ki­jöitä turva­pai­kan­ha­ke­mi­seen verrat­tuna naapu­ri­mai­hin. Turva­pai­kan­ha­ki­joi­hin liit­ty­vien käytän­tö­jen ja sosi­aa­li­tur­van tulee vastata pohjois­maa­laista tasoa. Suoma­laista maahan­muut­to­po­li­tiik­kaa on jo muutettu parem­paan suun­taan halli­tuk­sen toimesta, mutta muutos­tar­peita löytyy edel­leen.

Hyvin­voin­ti­jär­jes­tel­män hyväk­si­käyt­tä­mistä ei pidä hyväk­syä kanta­suo­ma­lai­silta eikä maahan­muut­ta­jilta. Järjes­tel­mämme tulee kohdella eri ihmi­siä tasa­ve­roi­sesti ja oikeu­den­mu­kai­sesti. Maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­seen ja kotou­tu­mi­seen on panos­tet­tava. Kielen, kult­tuu­rin ja yhteis­kun­tamme peli­sään­tö­jen omak­su­mi­nen on ainoa tie tulla aidoksi uussuo­ma­lai­seksi.
Jyrki Katai­nen
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri

[Kirjoi­tus on julkaistu Helsin­gin Sano­missa 22.3.2010]

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content