Jyrki Katainen Kokoo­muksen luonnon­suo­je­li­joiden perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­ginen verouu­distus onnis­tunut – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen Kokoo­muksen luonnon­suo­je­li­joiden perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­ginen verouu­distus onnis­tunut

Jyrki Katainen Kokoo­muksen luonnon­suo­je­li­joiden perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­ginen verouu­distus onnis­tunut

Julkaistu: 22.03.2011 Uncategorized

? Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ekolo­ginen verouu­distus on ollut onnis­tunut. Verouu­distus on ollut Kokoo­muk­selle valinta, joka lisää hyvin­vointia ja työntekoa ja samalla ohjaa suoma­laisia ympäris­tö­fiksuun käyttäy­ty­miseen, Katainen sanoi.

? Tällä halli­tus­kau­della myös luonnon­suo­jelun saralla on tehty tärkeitä päätöksiä. Esimer­kiksi kaupun­ki­suun­nit­te­lulla ja kaavoi­tuk­sella on pyritty pienen­tämään hiili­ja­lan­jälkeä ja kannus­tamaan ympäris­tö­vas­tuul­li­suuteen. Panos­tuksia on tehty mm. Metso-ohjel­malle sekä Itämeren suojeluun. Myös päätös Selkä­meren kansal­lis­puiston perus­ta­mi­seksi on nimenomaan luonnon­suo­jelun näkökul­masta tärkeä, Katainen arvioi.

Tilai­suu­dessa WWF:n, Green­peacen ja Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton edustajat esitte­livät järjes­tö­jensä halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teita luonnon­suo­jelun saralla.

? On erinomaista että saamme kuulla keskeisten luonnon­suo­je­lu­jär­jes­töjen ja asian­tun­ti­joiden käsityksen edessä olevista haasteista ja heidän ehdotuk­sensa halli­tus­oh­jelmaan. Poliit­ti­sesti on sen jälkeen arvioitava mitä voidaan toteuttaa seuraavien neljän vuoden aikana. On tärkeää, että Kokoo­muksen puheen­johtaja Jyrki Katainen oli alusta lähtien kiinnos­tunut antamaan tukensa tällai­selle pohdin­nalle, Kokoo­muksen luonnon­suo­je­lijat -verkoston perustaja, kansan­edustaja Pertti Salolainen sanoi.


Kokoomus.fi