Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­joi­den perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus onnis­tu­nut

Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­joi­den perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus onnis­tu­nut

Julkaistu:

? Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus on ollut onnis­tu­nut. Vero­uu­dis­tus on ollut Kokoo­muk­selle valinta, joka lisää hyvin­voin­tia ja työn­te­koa ja samalla ohjaa suoma­lai­sia ympä­ris­tö­fik­suun käyt­täy­ty­mi­seen, Katai­nen sanoi.

? Tällä halli­tus­kau­della myös luon­non­suo­je­lun saralla on tehty tärkeitä päätök­siä. Esimer­kiksi kaupun­ki­suun­nit­te­lulla ja kaavoi­tuk­sella on pyritty pienen­tä­mään hiili­ja­lan­jäl­keä ja kannus­ta­maan ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­teen. Panos­tuk­sia on tehty mm. Metso-ohjel­malle sekä Itäme­ren suoje­luun. Myös päätös Selkä­me­ren kansal­lis­puis­ton perus­ta­mi­seksi on nime­no­maan luon­non­suo­je­lun näkö­kul­masta tärkeä, Katai­nen arvioi.

Tilai­suu­dessa WWF:n, Green­peacen ja Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton edus­ta­jat esit­te­li­vät järjes­tö­jensä halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teita luon­non­suo­je­lun saralla.

? On erin­omaista että saamme kuulla keskeis­ten luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen ja asian­tun­ti­joi­den käsi­tyk­sen edessä olevista haas­teista ja heidän ehdo­tuk­sensa halli­tus­oh­jel­maan. Poliit­ti­sesti on sen jälkeen arvioi­tava mitä voidaan toteut­taa seuraa­vien neljän vuoden aikana. On tärkeää, että Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen oli alusta lähtien kiin­nos­tu­nut anta­maan tukensa tällai­selle pohdin­nalle, Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­jat -verkos­ton perus­taja, kansan­edus­taja Pertti Salo­lai­nen sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content