• FI
 • SV
 • MENU
  Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­joi­den perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus onnis­tu­nut
  Twiittaa

  Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­joi­den perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus onnis­tu­nut

  Julkaistu: 22.03.2011 Uncategorized

  ? Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus on ollut onnis­tu­nut. Vero­uu­dis­tus on ollut Kokoo­muk­selle valinta, joka lisää hyvin­voin­tia ja työn­te­koa ja samalla ohjaa suoma­lai­sia ympä­ris­tö­fik­suun käyt­täy­ty­mi­seen, Katai­nen sanoi.

  ? Tällä halli­tus­kau­della myös luon­non­suo­je­lun saralla on tehty tärkeitä päätök­siä. Esimer­kiksi kaupun­ki­suun­nit­te­lulla ja kaavoi­tuk­sella on pyritty pienen­tä­mään hiili­ja­lan­jäl­keä ja kannus­ta­maan ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­teen. Panos­tuk­sia on tehty mm. Metso-ohjel­malle sekä Itäme­ren suoje­luun. Myös päätös Selkä­me­ren kansal­lis­puis­ton perus­ta­mi­seksi on nime­no­maan luon­non­suo­je­lun näkö­kul­masta tärkeä, Katai­nen arvioi.

  Tilai­suu­dessa WWF:n, Green­peacen ja Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton edus­ta­jat esit­te­li­vät järjes­tö­jensä halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teita luon­non­suo­je­lun saralla.

  ? On erin­omaista että saamme kuulla keskeis­ten luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen ja asian­tun­ti­joi­den käsi­tyk­sen edessä olevista haas­teista ja heidän ehdo­tuk­sensa halli­tus­oh­jel­maan. Poliit­ti­sesti on sen jälkeen arvioi­tava mitä voidaan toteut­taa seuraa­vien neljän vuoden aikana. On tärkeää, että Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen oli alusta lähtien kiin­nos­tu­nut anta­maan tukensa tällai­selle pohdin­nalle, Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­jat -verkos­ton perus­taja, kansan­edus­taja Pertti Salo­lai­nen sanoi.