Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­joi­den perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus onnis­tu­nut

Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­joi­den perus­ta­mis­se­mi­naa­rissa: Ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus onnis­tu­nut

Julkaistu:

? Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus on ollut onnis­tu­nut. Vero­uu­dis­tus on ollut Kokoo­muk­selle valinta, joka lisää hyvin­voin­tia ja työn­te­koa ja samalla ohjaa suoma­lai­sia ympä­ris­tö­fik­suun käyt­täy­ty­mi­seen, Katai­nen sanoi.

? Tällä halli­tus­kau­della myös luon­non­suo­je­lun saralla on tehty tärkeitä päätök­siä. Esimer­kiksi kaupun­ki­suun­nit­te­lulla ja kaavoi­tuk­sella on pyritty pienen­tä­mään hiili­ja­lan­jäl­keä ja kannus­ta­maan ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­teen. Panos­tuk­sia on tehty mm. Metso-ohjel­malle sekä Itäme­ren suoje­luun. Myös päätös Selkä­me­ren kansal­lis­puis­ton perus­ta­mi­seksi on nime­no­maan luon­non­suo­je­lun näkö­kul­masta tärkeä, Katai­nen arvioi.

Tilai­suu­dessa WWF:n, Green­peacen ja Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton edus­ta­jat esit­te­li­vät järjes­tö­jensä halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teita luon­non­suo­je­lun saralla.

? On erin­omaista että saamme kuulla keskeis­ten luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen ja asian­tun­ti­joi­den käsi­tyk­sen edessä olevista haas­teista ja heidän ehdo­tuk­sensa halli­tus­oh­jel­maan. Poliit­ti­sesti on sen jälkeen arvioi­tava mitä voidaan toteut­taa seuraa­vien neljän vuoden aikana. On tärkeää, että Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen oli alusta lähtien kiin­nos­tu­nut anta­maan tukensa tällai­selle pohdin­nalle, Kokoo­muk­sen luon­non­suo­je­li­jat -verkos­ton perus­taja, kansan­edus­taja Pertti Salo­lai­nen sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content