Jyrki Katainen: Harmaa talous kuriin – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen: Harmaa talous kuriin

Jyrki Katainen: Harmaa talous kuriin

Julkaistu: 12.11.2010 Uncategorized

Rehel­lisiä, Suomea raken­tavia, työpaikkoja ja hyvin­vointia luovia yrittäjiä ei saa rankaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Jos harmaan talouden vastaiset toimet hanka­loit­tavat pääosin rehel­listen yrittäjien työtä, saamatta kaivattuja tuloksia aikaan, on loppu­tulos alkupe­räistä tilan­netta pahempi.

Harmaa talous on suuri vitsaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Se vie rehel­listen työpaikat sekä verotulot, joilla rahoi­tetaan päivä­kodit, koulut ja terveys­kes­kukset. Siksi on hyvä, että harmaasta talou­desta puhutaan. Hallitus on myös toiminut tiukasti ja useilla eri toimen­pi­teillä harmaan talouden kitke­mi­seksi.

Me polii­tikot ja viran­omaiset olemme kaikki samalla puolella harmaata taloutta vastaan. Syyttelyn sijaan kaikkien olisi parempi keskittyä uusien tehok­kaiden toimien etsintään harmaan talouden torjuntaan. Parhaat toimet ovat sellaisia, joilla puututaan tiukasti väärin­käy­töksiin, mutta ei rasiteta rehel­listen toimi­joiden työtä kohtuut­to­masti lisään­ty­villä vaati­muk­silla.

Hyvä keino torjua harmaata taloutta on lisätä resursseja oikeille viran­omai­sille. Juuri näin on tehty. Halli­tuksen esitys uuden harmaan talouden selvi­tys­kes­kuksen perus­ta­mi­seksi verohal­lintoon on juuri käsit­te­lyssä eduskun­nassa. Tällä vakinais­tetaan aiempi viran­omai­syh­teis­työhön perus­tunut väliai­kainen hanke. Harmaan talouden torjun­taoh­jelman toteut­ta­mi­seksi on varattu myös tuntu­vasti lisärahaa.

Suoma­lai­silla työmark­ki­noilla ja erityi­sesti muualta tulevien työnte­ki­jöiden työeh­tojen kanssa on oltava tarkkana. Suomeen saa tulla töihin, mutta suoma­lai­silla työeh­doilla. Kaksia työmark­ki­noita emme suvaitse. Raken­nusa­lalla otetaan käyttöön ensi vuonna käännetty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­lisuus. Se kitkee harmaan talouden toimi­joiden mahdol­li­suuksia. Myös vertai­lu­tie­tojen saata­vuutta luotto­lai­tok­sista viran­omai­sille paran­netaan.

Tämän lisäksi harmaan talouden toimin­taoh­jelma on käynnis­tänyt useita viran­omais­sel­vi­tyksiä koskien mm. raken­nusalan toimi­joiden ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta ja ulkomaisten lähetet­tyjen työnte­ki­jöiden verovastuun tehos­ta­mista. Myös tilaa­ja­vas­tuulain tiedot pyritään saamaan julkiseen rekis­teriin.

Veropa­ra­tiisien veron­kier­to­mah­dol­li­suuksia vastaan taistellaan jatku­vasti solmi­malla tieto­jen­vaih­to­so­pi­muksia. Näitä on tällä vaali­kau­della solmittu 30 eri veropa­ra­tiisina toimineen maan kanssa. Pelkkä sopimusten laati­minen on vasta hyvä alku. Sopimusten avulla on myös kerättävä tietoa ja saatava veron­kier­täjät kuriin.

Harmaan talouden kitke­minen on jatkuvaa ja päämää­rä­tie­toista toimintaa, jossa juhla­pu­heilla ei paljon asiaa edistetä. Siksi hallitus on keskit­tynyt puheiden sijaan laajoihin ja voimak­kaisiin toimiin. Samalla on muistettava, että toimet harmaata taloutta vastaan eivät saa kohdistua väärin. Rehel­lisiä, Suomea raken­tavia, työpaikkoja ja hyvin­vointia luovia yrittäjiä ei saa rankaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Jos harmaan talouden vastaiset toimet hanka­loit­tavat pääosin rehel­listen yrittäjien työtä, saamatta kaivattuja tuloksia aikaan, on loppu­tulos alkupe­räistä tilan­netta pahempi.

Työ harmaan talouden kitke­mi­seksi on pitkä­jän­teistä. Harkinnan on oltava mukana viran­omaisten puolelta, jotta keski­tytään oikeisiin toimiin. Tarkoitus ei saa nimittäin pyhittää keinoja. Haluamme lopettaa harmaan talouden, emme muuta taloutta. Viran­omaisten on oltava työssä ajan hermolla. Rikol­liset keksivät jatku­vasti uusia keinoja kiertää lainsää­däntöä ja verotusta. Veron­kierto on varas­ta­mista yhteis­kunnan kaikkein köyhim­miltä, pois tulon­siir­tojen ja palve­luiden rahoi­tuk­sesta. Sitä emme hyväksy.

Kolumni on julkaistu Turun Sanomissa 2.11.2010


Kokoomus.fi