Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Harmaa talous kuriin

Jyrki Katai­nen: Harmaa talous kuriin

Julkaistu:

Rehel­li­siä, Suomea raken­ta­via, työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrit­tä­jiä ei saa rankaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Jos harmaan talou­den vastai­set toimet hanka­loit­ta­vat pääosin rehel­lis­ten yrit­tä­jien työtä, saamatta kaivat­tuja tulok­sia aikaan, on loppu­tu­los alku­pe­räistä tilan­netta pahempi.

Harmaa talous on suuri vitsaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Se vie rehel­lis­ten työpai­kat sekä vero­tu­lot, joilla rahoi­te­taan päivä­ko­dit, koulut ja terveys­kes­kuk­set. Siksi on hyvä, että harmaasta talou­desta puhu­taan. Halli­tus on myös toimi­nut tiukasti ja useilla eri toimen­pi­teillä harmaan talou­den kitke­mi­seksi.

Me polii­ti­kot ja viran­omai­set olemme kaikki samalla puolella harmaata taloutta vastaan. Syyt­te­lyn sijaan kaik­kien olisi parempi keskit­tyä uusien tehok­kai­den toimien etsin­tään harmaan talou­den torjun­taan. Parhaat toimet ovat sellai­sia, joilla puutu­taan tiukasti väärin­käy­tök­siin, mutta ei rasi­teta rehel­lis­ten toimi­joi­den työtä kohtuut­to­masti lisään­ty­villä vaati­muk­silla.

Hyvä keino torjua harmaata taloutta on lisätä resurs­seja oikeille viran­omai­sille. Juuri näin on tehty. Halli­tuk­sen esitys uuden harmaan talou­den selvi­tys­kes­kuk­sen perus­ta­mi­seksi vero­hal­lin­toon on juuri käsit­te­lyssä edus­kun­nassa. Tällä vaki­nais­te­taan aiempi viran­omai­syh­teis­työ­hön perus­tu­nut väliai­kai­nen hanke. Harmaan talou­den torjun­taoh­jel­man toteut­ta­mi­seksi on varattu myös tuntu­vasti lisä­ra­haa.

Suoma­lai­silla työmark­ki­noilla ja erityi­sesti muualta tule­vien työn­te­ki­jöi­den työeh­to­jen kanssa on oltava tark­kana. Suomeen saa tulla töihin, mutta suoma­lai­silla työeh­doilla. Kaksia työmark­ki­noita emme suvaitse. Raken­nusa­lalla otetaan käyt­töön ensi vuonna kään­netty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suus. Se kitkee harmaan talou­den toimi­joi­den mahdol­li­suuk­sia. Myös vertai­lu­tie­to­jen saata­vuutta luot­to­lai­tok­sista viran­omai­sille paran­ne­taan.

Tämän lisäksi harmaan talou­den toimin­taoh­jelma on käyn­nis­tä­nyt useita viran­omais­sel­vi­tyk­siä koskien mm. raken­nusa­lan toimi­joi­den ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta ja ulko­mais­ten lähe­tet­ty­jen työn­te­ki­jöi­den vero­vas­tuun tehos­ta­mista. Myös tilaa­ja­vas­tuu­lain tiedot pyri­tään saamaan julki­seen rekis­te­riin.

Vero­pa­ra­tii­sien veron­kier­to­mah­dol­li­suuk­sia vastaan tais­tel­laan jatku­vasti solmi­malla tieto­jen­vaih­to­so­pi­muk­sia. Näitä on tällä vaali­kau­della solmittu 30 eri vero­pa­ra­tii­sina toimi­neen maan kanssa. Pelkkä sopi­mus­ten laati­mi­nen on vasta hyvä alku. Sopi­mus­ten avulla on myös kerät­tävä tietoa ja saatava veron­kier­tä­jät kuriin.

Harmaan talou­den kitke­mi­nen on jatku­vaa ja päämää­rä­tie­toista toimin­taa, jossa juhla­pu­heilla ei paljon asiaa edis­tetä. Siksi halli­tus on keskit­ty­nyt puhei­den sijaan laajoi­hin ja voimak­kai­siin toimiin. Samalla on muis­tet­tava, että toimet harmaata taloutta vastaan eivät saa kohdis­tua väärin. Rehel­li­siä, Suomea raken­ta­via, työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrit­tä­jiä ei saa rankaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Jos harmaan talou­den vastai­set toimet hanka­loit­ta­vat pääosin rehel­lis­ten yrit­tä­jien työtä, saamatta kaivat­tuja tulok­sia aikaan, on loppu­tu­los alku­pe­räistä tilan­netta pahempi.

Työ harmaan talou­den kitke­mi­seksi on pitkä­jän­teistä. Harkin­nan on oltava mukana viran­omais­ten puolelta, jotta keski­ty­tään oikei­siin toimiin. Tarkoi­tus ei saa nimit­täin pyhit­tää keinoja. Haluamme lopet­taa harmaan talou­den, emme muuta taloutta. Viran­omais­ten on oltava työssä ajan hermolla. Rikol­li­set keksi­vät jatku­vasti uusia keinoja kier­tää lain­sää­dän­töä ja vero­tusta. Veron­kierto on varas­ta­mista yhteis­kun­nan kaik­kein köyhim­miltä, pois tulon­siir­to­jen ja palve­lui­den rahoi­tuk­sesta. Sitä emme hyväksy.

Kolumni on julkaistu Turun Sano­missa 2.11.2010

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content