Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen Euroo­pan Kansan­puo­lu­een puolue­ko­kouk­sessa Varso­vassa 29-30.4.2009

Jyrki Katai­nen Euroo­pan Kansan­puo­lu­een puolue­ko­kouk­sessa Varso­vassa 29-30.4.2009

Julkaistu:

Varso­vassa on koolla yli 3 300 euroop­pa­lais­ten keskus­ta­oi­keis­to­puo­luei­den edus­ta­jaa. Kokousta isän­nöi­vät EPP:n puheen­joh­taja Wilfred Martens ja Puolan päämi­nis­teri Donald Tusk. Paikalla ovat myös mm. Euroo­pan komis­sion puheen­joh­taja José Manuel Barroso, Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Rans­kan päämi­nis­teri Francois Fillon ja Ruot­sin päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt.

Ennä­tyk­sel­li­sen suuren puolue­ko­kouk­sen tärkein tehtävä on hyväk­syä EPP:n vaalioh­jelma tule­viin Euroo­pan parla­men­tin vaalei­hin, jotka käydään Suomessa 7. kesä­kuuta.

- EPP on Euroo­pan vahvin poliit­ti­nen liike ja se tulee olemaan suurin myös EU-vaalien jälkeen. On ensiar­voi­sen tärkeää, että Kokoo­mus toimii aktii­vi­sesti koko maan­osan tärkeim­mässä poliit­ti­sessa ryhmässä, Katai­nen toteaa Varso­vassa.

Myös EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ryh­män puheen­joh­ta­jana toimiva Katai­nen käyt­tää kokouk­sessa taloutta ja elvy­tystä koske­van puheen­vuo­ron.

- EPP:llä on erit­täin suuri vastuu mark­ki­na­ta­lou­den peli­sään­tö­jen uudis­ta­mi­sessa eikä meillä ole asen­neon­gel­maa suhteessa mark­ki­na­ta­lou­teen. Emme heitä sitä romu­kop­paan vain siksi, että joku on käyt­tä­nyt sitä väärin. Huonosti säädel­lyt mark­ki­nat ja joiden­kin ihmis­ten ahneus on saanut pahaa jälkeä aikaan. Mark­ki­na­ta­lous tarvit­see vastuul­li­set globaa­lit peli­sään­nöt. Rahoi­tus­mark­ki­noille on saatava sama tuote­vas­tuu kuin millä tahansa muulla alalla. Yksi­kään lääke tai auto ei pääse mark­ki­noille ellei se täytä kritee­reitä. Vaadin kokouk­sessa koko Euroo­pan laajui­sia stres­si­tes­tejä suurim­mille pankeille: Euroo­pan talous ei voi kestä­vällä tavalla elpyä ilman että luot­ta­mus pank­ki­sek­to­rilla palau­tuu, Katai­nen toteaa.

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, gsm 0400 505 269.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content