Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

Julkaistu:

Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies kunnal­lis­vaa­li­kier­tu­eella Hämeessä 4.10:

SDP julis­taa Jutta Urpi­lai­sen johdolla julkis­ten palve­lu­jen parem­muu­desta. Yksi­tyis­ten tuot­ta­mat yhtei­sillä vero­va­roilla makse­tut palve­lut on vasem­mis­ton toimesta aiheetta leimattu lähtö­koh­tai­sesti huonom­maksi ratkai­suksi kuin kunnan itsensä tuot­ta­mat. Vasem­misto syyl­lis­tää yksi­tyi­set palve­lun­tuot­ta­jat väit­tä­mällä mm että laatu­kont­rol­lia ei ole.

Kunta­lai­selle on tärkeintä laaduk­kaat, edul­li­set ja asia­kas­läh­töi­sem­mät palve­lut. Usein palaute asiak­kaalta kuuluu ja otetaan huomioon nopeam­min yksi­tyi­sen anta­massa palve­lussa, jossa yrit­täjä itse kohtaa asiak­kaansa päivit­täin. Kunnan palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on perus­tel­tua hakea vertai­lua yksi­tyi­siltä palve­lun­tuot­ta­jilta niin palve­lu­ta­son kuin hinnan­kin suhteen.

Niis­sä­kin kunnissa, joissa dema­reilla on enem­mistö, on käytetty yrit­tä­jien tuot­ta­mia palve­luita menes­tyk­sek­käästi. Käytän­nössä hyväksi koetut toimet eivät siis vastaa unel­ma­teh­taan kort­ti­pak­kaa.


Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Annukka Mickels­son, gsm 040 7370 006

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content