Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

Julkaistu:

Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies kunnal­lis­vaa­li­kier­tu­eella Hämeessä 4.10:

SDP julis­taa Jutta Urpi­lai­sen johdolla julkis­ten palve­lu­jen parem­muu­desta. Yksi­tyis­ten tuot­ta­mat yhtei­sillä vero­va­roilla makse­tut palve­lut on vasem­mis­ton toimesta aiheetta leimattu lähtö­koh­tai­sesti huonom­maksi ratkai­suksi kuin kunnan itsensä tuot­ta­mat. Vasem­misto syyl­lis­tää yksi­tyi­set palve­lun­tuot­ta­jat väit­tä­mällä mm että laatu­kont­rol­lia ei ole.

Kunta­lai­selle on tärkeintä laaduk­kaat, edul­li­set ja asia­kas­läh­töi­sem­mät palve­lut. Usein palaute asiak­kaalta kuuluu ja otetaan huomioon nopeam­min yksi­tyi­sen anta­massa palve­lussa, jossa yrit­täjä itse kohtaa asiak­kaansa päivit­täin. Kunnan palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on perus­tel­tua hakea vertai­lua yksi­tyi­siltä palve­lun­tuot­ta­jilta niin palve­lu­ta­son kuin hinnan­kin suhteen.

Niis­sä­kin kunnissa, joissa dema­reilla on enem­mistö, on käytetty yrit­tä­jien tuot­ta­mia palve­luita menes­tyk­sek­käästi. Käytän­nössä hyväksi koetut toimet eivät siis vastaa unel­ma­teh­taan kort­ti­pak­kaa.


Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Annukka Mickels­son, gsm 040 7370 006

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content