• FI
 • SV
 • MENU
  Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit
  Twiittaa

  Jyri Häkä­mies: Kuntien palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä dema­reilla kahdet kortit

  Julkaistu: 04.10.2008 Uncategorized

  Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies kunnal­lis­vaa­li­kier­tu­eella Hämeessä 4.10:

  SDP julis­taa Jutta Urpi­lai­sen johdolla julkis­ten palve­lu­jen parem­muu­desta. Yksi­tyis­ten tuot­ta­mat yhtei­sillä vero­va­roilla makse­tut palve­lut on vasem­mis­ton toimesta aiheetta leimattu lähtö­koh­tai­sesti huonom­maksi ratkai­suksi kuin kunnan itsensä tuot­ta­mat. Vasem­misto syyl­lis­tää yksi­tyi­set palve­lun­tuot­ta­jat väit­tä­mällä mm että laatu­kont­rol­lia ei ole.

  Kunta­lai­selle on tärkeintä laaduk­kaat, edul­li­set ja asia­kas­läh­töi­sem­mät palve­lut. Usein palaute asiak­kaalta kuuluu ja otetaan huomioon nopeam­min yksi­tyi­sen anta­massa palve­lussa, jossa yrit­täjä itse kohtaa asiak­kaansa päivit­täin. Kunnan palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on perus­tel­tua hakea vertai­lua yksi­tyi­siltä palve­lun­tuot­ta­jilta niin palve­lu­ta­son kuin hinnan­kin suhteen.

  Niis­sä­kin kunnissa, joissa dema­reilla on enem­mistö, on käytetty yrit­tä­jien tuot­ta­mia palve­luita menes­tyk­sek­käästi. Käytän­nössä hyväksi koetut toimet eivät siis vastaa unel­ma­teh­taan kort­ti­pak­kaa.


  Lisä­tie­toja:

  Erityi­sa­vus­taja Annukka Mickels­son, gsm 040 7370 006

   


  Kuvat