Jyri Häkämies: Kuntien palve­luiden kehit­tä­mi­sessä demareilla kahdet kortit – kokoomus.fi
MENU
Jyri Häkämies: Kuntien palve­luiden kehit­tä­mi­sessä demareilla kahdet kortit

Jyri Häkämies: Kuntien palve­luiden kehit­tä­mi­sessä demareilla kahdet kortit

Julkaistu: 04.10.2008 Uncategorized

Puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies kunnal­lis­vaa­li­kier­tu­eella Hämeessä 4.10:

SDP julistaa Jutta Urpilaisen johdolla julkisten palve­lujen parem­muu­desta. Yksityisten tuottamat yhtei­sillä verova­roilla maksetut palvelut on vasem­miston toimesta aiheetta leimattu lähtö­koh­tai­sesti huonom­maksi ratkai­suksi kuin kunnan itsensä tuottamat. Vasem­misto syyllistää yksityiset palve­lun­tuot­tajat väittä­mällä mm että laatu­kont­rollia ei ole.

Kunta­lai­selle on tärkeintä laadukkaat, edulliset ja asiakas­läh­töi­semmät palvelut. Usein palaute asiak­kaalta kuuluu ja otetaan huomioon nopeammin yksityisen antamassa palve­lussa, jossa yrittäjä itse kohtaa asiak­kaansa päivittäin. Kunnan palve­luiden tuotta­mi­sessa on perus­teltua hakea vertailua yksityi­siltä palve­lun­tuot­ta­jilta niin palve­lu­tason kuin hinnankin suhteen.

Niissäkin kunnissa, joissa demareilla on enemmistö, on käytetty yrittäjien tuottamia palve­luita menes­tyk­sek­käästi. Käytän­nössä hyväksi koetut toimet eivät siis vastaa unelma­tehtaan kortti­pakkaa.


Lisätietoja:

Erityi­sa­vustaja Annukka Mickelsson, gsm 040 7370 006

 


Kuvat


Kokoomus.fi