Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyri Häkä­mies: alue­hal­lin­to­uu­dis­tus­hanke tukee maakun­tien kasvua ja kehi­tystä

Jyri Häkä­mies: alue­hal­lin­to­uu­dis­tus­hanke tukee maakun­tien kasvua ja kehi­tystä

Julkaistu:

Minis­te­rin mukaan runsaasti keskus­te­luja herät­tä­neessä alue­hal­lin­non uudis­tus­hank­keessa luotiin hyviä edel­ly­tyk­siä myös Kymen­laak­son ja Etelä-Karja­lan maakun­tien tasa­pai­noi­selle kasvulle ja kehi­tyk­selle. Kouvo­lalle asema Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton toimi­pis­teenä sekä elin­keino-, liikenne- ja ympä­ris­tö­kes­kuk­sen päätoi­mi­paik­kana tarjoaa sekä mahdol­li­suuk­sia että vastuuta. Ratkaisu, joka ei ollut suin­kaan itses­tään­sel­vyys, varmis­taa myös sen, että valtion työpaik­ko­jen ja palve­lu­jen säily­mi­sen osalta ei ole suurem­paa huolta. ? ?Olen hyvin tyyty­väi­nen saavu­tet­tuun tulok­seen?, Häkä­mies koros­taa.

Pohjoi­nen Kymen­laakso on myös puolus­tus­voi­mien kannalta jatkos­sa­kin tärkeää aluetta. Karja­lan Prikaati, Utin Jääkä­ri­ryk­mentti ja Itä-Suomen Huol­to­ryk­mentti kehi­tet­tä­vinä varus­kun­tina koros­ta­vat seutu­kun­nan stra­te­gista luon­netta puolus­tus­voi­mien kannalta, Häkä­mies toteaa.

Häkä­mies tunnus­taa, että metsä­teol­li­suu­den raken­ne­muu­tos on kohdel­lut Kouvo­lan seutua, niin kuin koko kaak­koista Suomea rankalla kädellä. Voik­kaalla, Summassa ja Kotkassa on jouduttu kulke­maan suurien vaikeuk­sien kautta. Häkä­mie­hen mukaan haas­tei­siin on kuiten­kin vastattu lisää­mällä alueen kuntien, elin­kei­noe­lä­män ja valtion yhteis­työtä uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi sekä työt­tö­mäksi jäänei­den henki­löi­den ja perhei­den tuke­mi­seksi. Raken­ne­muu­tos on reali­teetti. Siksi on panos­tet­tava ennak­ko­luu­lot­to­masti myös uusiin toimia­loi­hin, niin kuin Kymen­laak­sossa on aktii­vi­sesti tehty­kin. Seutu­kun­nan tule­vai­suus varmis­te­taan parhai­ten raken­ta­malla alueelle uusia vahvoja teol­li­sia ja palve­lua­lo­jen tuki­jal­koja, Häkä­mies koros­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content