Jyri Häkämies: aluehal­lin­to­uu­dis­tus­hanke tukee maakuntien kasvua ja kehitystä – kokoomus.fi
MENU
Jyri Häkämies: aluehal­lin­to­uu­dis­tus­hanke tukee maakuntien kasvua ja kehitystä

Jyri Häkämies: aluehal­lin­to­uu­dis­tus­hanke tukee maakuntien kasvua ja kehitystä

Julkaistu: 10.10.2009 Uncategorized

Minis­terin mukaan runsaasti keskus­teluja herät­tä­neessä aluehal­linnon uudis­tus­hank­keessa luotiin hyviä edelly­tyksiä myös Kymen­laakson ja Etelä-Karjalan maakuntien tasapai­noi­selle kasvulle ja kehityk­selle. Kouvo­lalle asema Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston toimi­pis­teenä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäris­tö­kes­kuksen päätoi­mi­paikkana tarjoaa sekä mahdol­li­suuksia että vastuuta. Ratkaisu, joka ei ollut suinkaan itses­tään­selvyys, varmistaa myös sen, että valtion työpaik­kojen ja palve­lujen säily­misen osalta ei ole suurempaa huolta. ? ?Olen hyvin tyyty­väinen saavu­tettuun tulokseen?, Häkämies korostaa.

Pohjoinen Kymen­laakso on myös puolus­tus­voimien kannalta jatkos­sakin tärkeää aluetta. Karjalan Prikaati, Utin Jääkä­ri­ryk­mentti ja Itä-Suomen Huolto­ryk­mentti kehitet­tävinä varus­kuntina koros­tavat seutu­kunnan strate­gista luonnetta puolus­tus­voimien kannalta, Häkämies toteaa.

Häkämies tunnustaa, että metsä­teol­li­suuden raken­ne­muutos on kohdellut Kouvolan seutua, niin kuin koko kaakkoista Suomea rankalla kädellä. Voikkaalla, Summassa ja Kotkassa on jouduttu kulkemaan suurien vaikeuksien kautta. Häkämiehen mukaan haasteisiin on kuitenkin vastattu lisää­mällä alueen kuntien, elinkei­noe­lämän ja valtion yhteis­työtä uusien työpaik­kojen luomi­seksi sekä työttö­mäksi jääneiden henki­löiden ja perheiden tukemi­seksi. Raken­ne­muutos on reali­teetti. Siksi on panos­tettava ennak­ko­luu­lot­to­masti myös uusiin toimia­loihin, niin kuin Kymen­laak­sossa on aktii­vi­sesti tehtykin. Seutu­kunnan tulevaisuus varmis­tetaan parhaiten raken­ta­malla alueelle uusia vahvoja teollisia ja palve­lua­lojen tukijalkoja, Häkämies korostaa.


Kokoomus.fi