Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyri Häkä­mies: alue­hal­lin­to­uu­dis­tus­hanke tukee maakun­tien kasvua ja kehi­tystä

Jyri Häkä­mies: alue­hal­lin­to­uu­dis­tus­hanke tukee maakun­tien kasvua ja kehi­tystä

Julkaistu:

Minis­te­rin mukaan runsaasti keskus­te­luja herät­tä­neessä alue­hal­lin­non uudis­tus­hank­keessa luotiin hyviä edel­ly­tyk­siä myös Kymen­laak­son ja Etelä-Karja­lan maakun­tien tasa­pai­noi­selle kasvulle ja kehi­tyk­selle. Kouvo­lalle asema Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton toimi­pis­teenä sekä elin­keino-, liikenne- ja ympä­ris­tö­kes­kuk­sen päätoi­mi­paik­kana tarjoaa sekä mahdol­li­suuk­sia että vastuuta. Ratkaisu, joka ei ollut suin­kaan itses­tään­sel­vyys, varmis­taa myös sen, että valtion työpaik­ko­jen ja palve­lu­jen säily­mi­sen osalta ei ole suurem­paa huolta. ? ?Olen hyvin tyyty­väi­nen saavu­tet­tuun tulok­seen?, Häkä­mies koros­taa.

Pohjoi­nen Kymen­laakso on myös puolus­tus­voi­mien kannalta jatkos­sa­kin tärkeää aluetta. Karja­lan Prikaati, Utin Jääkä­ri­ryk­mentti ja Itä-Suomen Huol­to­ryk­mentti kehi­tet­tä­vinä varus­kun­tina koros­ta­vat seutu­kun­nan stra­te­gista luon­netta puolus­tus­voi­mien kannalta, Häkä­mies toteaa.

Häkä­mies tunnus­taa, että metsä­teol­li­suu­den raken­ne­muu­tos on kohdel­lut Kouvo­lan seutua, niin kuin koko kaak­koista Suomea rankalla kädellä. Voik­kaalla, Summassa ja Kotkassa on jouduttu kulke­maan suurien vaikeuk­sien kautta. Häkä­mie­hen mukaan haas­tei­siin on kuiten­kin vastattu lisää­mällä alueen kuntien, elin­kei­noe­lä­män ja valtion yhteis­työtä uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi sekä työt­tö­mäksi jäänei­den henki­löi­den ja perhei­den tuke­mi­seksi. Raken­ne­muu­tos on reali­teetti. Siksi on panos­tet­tava ennak­ko­luu­lot­to­masti myös uusiin toimia­loi­hin, niin kuin Kymen­laak­sossa on aktii­vi­sesti tehty­kin. Seutu­kun­nan tule­vai­suus varmis­te­taan parhai­ten raken­ta­malla alueelle uusia vahvoja teol­li­sia ja palve­lua­lo­jen tuki­jal­koja, Häkä­mies koros­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content