Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mi­nen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­si­neen

Julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mi­nen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­si­neen

Julkaistu:

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle kaik­ki­aan 248 aloi­tetta, mikä on 2000-luvulla ennä­tys­määrä.

Puolue­hal­li­tus on laati­nut aloit­tei­siin vastauk­sensa, joissa esite­tään joko aloit­teen hyväk­sy­mistä, hylkää­mistä tai vastauk­sen katso­mista riit­tä­väksi selvi­tyk­seksi. Lopul­li­sen vastauk­sen päät­tää puolue­ko­kous.

Aloit­teissa esite­tään muun muassa julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mista kilpai­lulle, yliop­pi­las­kun­tien auto­maa­tio­jä­se­nyy­destä luopu­mista, lauta­mies­jär­jes­tel­män säilyt­tä­mistä, äitiys­lain hyväk­sy­mistä ja Finlan­dia-hymnin otta­mista Suomen kansal­lis­lau­luksi. Suurin osa aloit­teista koskee koulu­tus­po­li­tiik­kaa, sosi­aali- ja terveys­po­li­tiik­kaa tai työ- ja elin­kei­no­po­li­tiik­kaa.

Aloit­teet ovat olleet jäsen­si­vuilla kokoo­mus­lais­ten kommen­toi­ta­vissa huhti­kuun puoli­vä­listä. Komment­teja on hyödyn­netty vastauk­sia laadit­taessa.

Kaikki kokoo­muk­sen puolue­ko­kous­aloit­teet ja vastauk­set 2016 pdf-muodossa 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content