MENU
Julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mi­nen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­si­neen

Julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mi­nen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­si­neen

Julkaistu: 27.05.2016 Ohjelmatyö

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle kaik­ki­aan 248 aloi­tetta, mikä on 2000-luvulla ennä­tys­määrä.

Puolue­hal­li­tus on laati­nut aloit­tei­siin vastauk­sensa, joissa esite­tään joko aloit­teen hyväk­sy­mistä, hylkää­mistä tai vastauk­sen katso­mista riit­tä­väksi selvi­tyk­seksi. Lopul­li­sen vastauk­sen päät­tää puolue­ko­kous.

Aloit­teissa esite­tään muun muassa julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mista kilpai­lulle, yliop­pi­las­kun­tien auto­maa­tio­jä­se­nyy­destä luopu­mista, lauta­mies­jär­jes­tel­män säilyt­tä­mistä, äitiys­lain hyväk­sy­mistä ja Finlan­dia-hymnin otta­mista Suomen kansal­lis­lau­luksi. Suurin osa aloit­teista koskee koulu­tus­po­li­tiik­kaa, sosi­aali- ja terveys­po­li­tiik­kaa tai työ- ja elin­kei­no­po­li­tiik­kaa.

Aloit­teet ovat olleet jäsen­si­vuilla kokoo­mus­lais­ten kommen­toi­ta­vissa huhti­kuun puoli­vä­listä. Komment­teja on hyödyn­netty vastauk­sia laadit­taessa.

Kaikki kokoo­muk­sen puolue­ko­kous­aloit­teet ja vastauk­set 2016 pdf-muodossa