Julkisen liikenteen vapaut­ta­minen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­sineen – kokoomus.fi
MENU
Julkisen liikenteen vapaut­ta­minen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­sineen

Julkisen liikenteen vapaut­ta­minen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­sineen

Julkaistu: 27.05.2016 Programarbete

Kokoo­musyh­dis­tykset toimit­tivat Lappeen­rannan puolue­ko­kouk­selle kaikkiaan 248 aloitetta, mikä on 2000-luvulla ennätys­määrä.

Puolue­hal­litus on laatinut aloit­teisiin vastauk­sensa, joissa esitetään joko aloitteen hyväk­sy­mistä, hylkää­mistä tai vastauksen katso­mista riittä­väksi selvi­tyk­seksi. Lopul­lisen vastauksen päättää puolue­kokous.

Aloit­teissa esitetään muun muassa julkisen liikenteen vapaut­ta­mista kilpai­lulle, yliop­pi­las­kuntien automaa­tio­jä­se­nyy­destä luopu­mista, lauta­mies­jär­jes­telmän säilyt­tä­mistä, äitiyslain hyväk­sy­mistä ja Finlandia-hymnin ottamista Suomen kansal­lis­lau­luksi. Suurin osa aloit­teista koskee koulu­tus­po­li­tiikkaa, sosiaali- ja terveys­po­li­tiikkaa tai työ- ja elinkei­no­po­li­tiikkaa.

Aloitteet ovat olleet jäsen­si­vuilla kokoo­mus­laisten kommen­toi­ta­vissa huhtikuun puoli­vä­listä. Kommentteja on hyödyn­netty vastauksia laadit­taessa.

Kaikki kokoo­muksen puolue­ko­kous­aloitteet ja vastaukset 2016 pdf-muodossa 


Kokoomus.fi