Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Jukka Kopra: “Maan­puo­lus­tuk­sen resurs­seista on huoleh­dit­tava kaikissa olosuh­teissa”

Jukka Kopra: “Maan­puo­lus­tuk­sen resurs­seista on huoleh­dit­tava kaikissa olosuh­teissa”

Julkaistu:

Puolus­tus­va­lio­kunta on julkis­ta­nut yksi­mie­li­sen mietin­tönsä puolus­tus­se­lon­teosta. Itse puolus­tus­se­lon­teko on valmis­teltu hyvin avoi­mella parla­men­taa­ri­sella tavalla, ja kiitos yksi­mie­li­sestä mietin­nöstä kuuluu koko valio­kun­nalle ja puolus­tus­mi­nis­te­rille. 

Sisäl­löl­tään selon­teko on laadu­kas ja antaa konkreet­ti­set suun­ta­vii­vat Suomen puolus­tuk­selle seuraa­vaksi kymme­neksi vuodeksi. Sen toimeen­pa­nolla varmis­te­taan, että Suomen puolus­tus­kyky vastaa toimin­taym­pä­ris­tön vaati­muk­siin. Puolus­tus­po­li­tiik­kamme päämää­ränä on vahvis­taa Suomen kansain­vä­listä asemaa, turvata valtiol­li­nen itse­näi­syy­temme sekä alueel­li­nen koske­mat­to­muu­temme kaikissa olosuh­teissa.

Suomen puolus­tuk­sen toimin­taym­pä­ristö säilyy jännit­tei­senä ja vaikeasti enna­koi­ta­vana. Turval­li­suus­ti­lan­tee­seen vaikut­ta­vat erityi­sesti Venä­jän, Yhdys­val­to­jen ja Kiinan väli­nen kilpai­lua­se­telma.

Vaikka sodan uhka lähia­lueil­lamme tai voiman­käyttö meitä kohtaan olisi epäto­den­nä­köistä, elämme vaaral­li­sia aikoja. Voima­po­li­tiikka ja asevoi­mien hyödyn­tä­mi­nen geopo­liit­tis­ten tavoit­tei­den ajami­seksi ovat ajan­koh­tai­sia ilmiöitä myös Euroo­passa.

Olemme viime aikoina todis­ta­neet tästä esimer­kin, kun tilanne Ukrai­nan ja Venä­jän väli­sellä rajalla on kiris­ty­nyt. Tapah­tu­mat ovat osoit­ta­neet, miten jännit­teet Euroo­pan turval­li­suu­dessa kulkeu­tu­vat myös Pohjois-Euroop­paan ja voivat nopeasti muut­taa asetel­man kireäksi. 

Itäme­ren ja arkti­sen alueen sekä Pohjois-Atlan­tin meri­rei­tit onkin nähtävä yhtenä soti­las­stra­te­gi­sena koko­nai­suu­tena – ja tässä koko­nai­suu­dessa Suomi muodos­taa osansa halusimme tai emme. Tästä syystä meidän on ymmär­ret­tävä, mitä eri ilman­suun­nissa lähia­luei­demme turval­li­suu­desta ajatel­laan.

Jännit­tei­sessä toimin­taym­pä­ris­tössä kump­pa­nei­den merki­tys Suomelle onkin tullut aiem­paa tärkeäm­mäksi ja avoi­mem­maksi. Suomi harjoit­taa kansain­vä­listä puolus­tusyh­teis­työ­tään niin monen­vä­li­sesti, pienem­missä maaryh­missä kuin kahden­vä­li­sesti.

Selon­teko ilmai­see hyvin selkeästi sen, mitä Suomi kansain­vä­li­sellä yhteis­työl­lään tavoit­te­lee: puolus­tus­ky­kymme tuke­mista, ennal­taeh­käi­sy­ky­kyä ja pelo­tetta sekä tarpeen mukaan soti­laal­li­sen avun anta­mista ja vastaa­not­ta­mista. Kaikki tämä, mukaan lukien kansain­vä­li­nen harjoi­tus­toi­min­tamme, palve­lee Suomen tarpeita ja puolus­tusta. Tämän on oltava selkeää meille kaikille.

Yhteis­työ tapah­tuu Suomen kansal­lis­ten intres­sien mukai­sesti. Puolus­tusyh­teis­työmme pain­opis­teenä ovat­kin sellai­set maat, jotka olisi­vat krii­si­ti­lan­teessa Suomen puolus­tuk­sen näkö­kul­masta merkit­tä­viä toimi­joita Pohjois-Euroo­passa ja Itäme­ren alueella. Erityis­a­se­massa meidän kannal­tamme ovat varsin­kin Yhdys­val­lat, Ruotsi ja muut Pohjois­maat kuten Norja.

Lisäksi meille tärkeää on Euroo­pan unio­nin puolus­tusu­lot­tu­vuu­den ja turva­lausek­kei­den kehit­tä­mi­nen. Vaikka unio­nin turval­li­suusu­lot­tu­vuus kehit­tyy tuskas­tut­ta­van hitaasti, se ei ole syy tinkiä kunnian­hi­moista. Maailma kaipaa nyt monin tavoin vahvem­paa Euroop­paa ja siksi myös turval­li­suus- ja puolus­tus­po­li­tii­kan työka­lu­pak­kia on määrä­tie­toi­sesti edis­tet­tävä.

Yhtä tärkeää vallit­se­vissa olosuh­teissa on yhteis­työmme Naton kanssa. Vaikka emme ole Naton jäsen, meillä on kaikki syyt käydä tiivistä poliit­tista vuoro­pu­he­lua toimin­taym­pä­ris­tömme kehi­tyk­sestä. Luon­nol­li­sesti vielä parempi olisi, mikäli olisimme Naton jäsen­maa. Kokoo­mus on kannat­ta­nut jäse­nyyttä vuodesta 2006 lähtien ja tämä linja pitää edel­leen.

Maan­puo­lus­tuk­semme kivi­jalka on ylei­nen asevel­vol­li­suus ja reser­vi­läis­jär­jes­telmä. Suomen on kaikissa olosuh­teissa pidet­tävä huolta maan­puo­lus­tuk­sen resurs­sien riit­tä­vyy­destä. Viime kädessä vastuun Suomen puolus­tuk­sesta kanta­vat suoma­lai­set itse. Maan­puo­lus­tus­jär­jes­tel­määmme on kehi­tet­tävä siten, että mahdol­li­sim­man monella haluk­kaalla on mahdol­li­suus osal­lis­tua maan­puo­lus­tus­työ­hön.

On myös oikein, että selon­teossa tunnis­te­taan muut­tu­van toimin­taym­pä­ris­tön haas­teet. Tekno­lo­gi­sen kehi­tyk­sen ja laajen­tu­vien vaikut­ta­mis­kei­no­jen myötä puolus­tuk­semme ensim­mäi­nen rintama ei vält­tä­mä­kään alakaan enää Suomen rajoilta vaan paljon kauem­paa. On myös hyvä tiedos­taa, että raja rauhan­ajan ja sota­ti­lan välillä ei ole selkeä, vaan tänä päivänä se voi olla hyvin­kin hämärä ja vaikea­sel­koi­nen. Siksi erityi­sesti kyber-, avaruus- ja ennen kaik­kea laaja-alai­sen vaikut­ta­mi­sen uhkiin varau­dut­taessa ja näitä kyvyk­kyyk­siä kehi­tet­täessä on yhteis­työn sivii­liyh­teis­kun­nan kanssa oltava tiivistä.

Suomi on maa, joka ensi­si­jai­sesti huoleh­tii kansal­li­sesta puolus­tuk­ses­taan, mutta samalla kehit­tää kansain­vä­listä puolus­tusyh­teis­työ­tään päät­tä­väi­sesti. Ajan­ta­sai­nen ja verkot­tu­nut puolus­tus, yhdessä viisaan ulko­po­li­tii­kan kanssa kulke­vat käsi kädessä ja luovat turval­li­suu­temme perus­tan. Tätä vies­tiä meidän on syytä koros­taa niin kansal­li­sesti kuin kansain­vä­li­ses­ti­kin.

Ryhmä­puhe, Jukka Kopra /​ Valtio­neu­vos­ton puolus­tus­se­lon­teko 7.12.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content