Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Janne Sankelo: ”Vastuun kantamisen vaikeus ei ole syy jättää tekemättä”

Janne Sankelo: “Vastuun kanta­mi­sen vaikeus ei ole syy jättää teke­mättä”

Julkaistu:

Kokoo­mus on huolis­saan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lui­den tule­vai­suu­desta. Ilman kestä­vää julkista taloutta meillä ei ole maail­man parasta perus­o­pe­tusta, vanhus­pal­ve­luita, varhais­kas­va­tusta, suju­vaa jouk­ko­lii­ken­nettä ja muita tärkeitä palve­luita. 

Hyvin­vointi syntyy suoma­lai­sesta työstä: osaa­mi­sesta, ahke­ruu­desta, ja yrit­tä­mi­sestä. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että useam­malla työi­käi­sellä ja -kykyi­sellä suoma­lai­sella on mahdol­li­suus tulla toimeen omalla työl­lään. Se on parasta syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syä ja pois­taa eriar­voi­suutta. Suomi tarvit­see osaa­jia ja kasva­via yrityk­siä, joilla on uskal­lusta, halua ja kykyä palkata uusia teki­jöitä.

Keskus­tan halli­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen kynnys­ky­sy­mys kaksi vuotta sitten vastuul­li­sesta talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan linjasta oli hyvä. Puoli­vä­li­rii­hen alla­kin tästä linjasta muis­tu­tet­tiin: keskusta pitää huolen, että talo jäte­tään tule­ville suku­pol­ville parem­massa kunnossa kuin missä se saatiin.

Mitä arvoa on lupauk­silla, jos niistä ei pidetä kiinni?

Puoli­vä­li­riihi oli valtion­ta­lou­den näkö­kul­masta toisinto halli­tus­kau­den alku­tai­pa­leesta. Joka vuosi on menoja lisätty miljar­deilla ja luvattu kattaa uudet menot julkista taloutta vahvis­ta­villa työl­li­syys­pää­tök­sillä. Kerta toisensa jälkeen keskus­tan selkä­ranka ei ole kestä­nyt ja halli­tuk­sen päätök­set on lykätty tule­vai­suu­teen.  

Vasem­mis­to­hal­li­tus tiirai­lee­kin mielel­lään naapu­rin pöytään. Olisiko sieltä otet­ta­vaa? Veron­mak­sa­jan taskulla kauhoo vasem­mis­ton lisäksi nyt Keskusta. Lupauk­set suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta eivät tällä halli­tuk­sella paina. Tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella elämi­nen on kiih­ty­mässä. 

Arvoisa puhe­mies,

Meidän kaik­kien tulee osata varau­tua krii­sei­hin ja muut­tu­viin tilan­tei­siin. Kukaan ei vaikeuk­sia toivo, mutta palo­va­kuu­tus on myöhäistä ottaa silloin, kun liekit ovat otta­massa vallan. Valtion­ta­lou­den meno­ke­hyk­set ovat toimi­neet Suomen krii­sin­kes­tä­vyy­den, talou­den kestä­vyy­den turvana ja ovat olleet talou­temme palo­va­kuu­tus. 

Jokai­nen meistä kansan­edus­ta­jista tietää, miten vaikeaa budje­tin sorvaa­mi­nen kehyk­sien sisälle on. Mutta vastuun kanta­mi­sen vaikeus ei ole ennen ollut syynä jättää se teke­mättä. Kehyk­set ovat hillin­neet polii­tik­ko­jen pahim­pia meno­ha­luja veron­mak­sa­jan pitkän aika­vä­lin eduksi. 

Palo­va­kuu­tuk­semme on toimi­nut niin kuin pitää­kin: kun koro­na­kriisi tuli eteen, oli hankittu rekyy­liä ottaa ihmis­ten ja yritys­ten puolesta iskua vastaan. Nyt holti­ton Mari­nin halli­tus on päät­tä­nyt luopua tästä palo­va­kuu­tuk­sesta ja rikkoo kehyk­set 1,4 miljar­dilla. 

Arvoisa puhe­mies,

Viime­syk­syi­sessä väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa te, arvoisa valtio­va­rain­mi­nis­teri vakuu­titte edus­kun­nalle seuraa­vaa: ”Halli­tuk­sen pitää kuiten­kin jatku­vasti ponnis­tella sen eteen, että luot­ta­mus Suomeen säilyy vahvana myös jatkossa. Luot­ta­musta lisää ensin­nä­kin se, että valtion budje­toin­nissa pala­taan ensi vuonna kehys­me­net­te­lyyn.”

Vain kolme kuukautta sitten te, arvoisa päämi­nis­teri puoles­taan sanoitte edus­kun­nalle: ”Halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä pääte­tään julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2022–2025 sekä täsmen­ne­tään julki­sen talou­den kestä­vyys­tie­kart­taa. Vuoden 2020 jälkeen on palattu valtion­ta­lou­den kehyk­seen ja se ohjaa tule­van kehys­rii­hen valmis­te­luja.” Halli­tus on siis luvan­nut suoma­lai­sille itse palata kehyk­siin. Miksi puheet eivät vastaa nyt tekoja? Lupauk­sista piit­taa­matta halli­tus lisää menoja, kiris­tää veroja ja lykkää jälleen työl­li­syys­pää­tök­siä.

Keskus­tan puheen­joh­taja Saarikko vertasi puhees­saan kehys­rii­hen alla valtio­va­rain­mi­nis­teri Vanhasta seit­se­män veljek­sen lukka­riin, joka lempeästi, mutta jämä­kästi koulut­taa vasem­mis­to­mi­nis­te­reitä talou­den reali­tee­teista. Loppu­tu­lok­sena lukka­rin koulu­tuk­sesta karka­si­vat Sonni­mäelle oppi­laat - ja perässä lukkari itse. Perässä meni­vät myös keskus­tan väke­vät puheet vastuul­li­sesta talou­den­pi­dosta.

Arvoisa puhe­mies,

Me emme voi jatkaa niin, että halli­tus lisää loput­to­masti menoja ilman vastuuta niiden katta­mi­sesta. Veron­mak­sa­jien turvana ollut tärkeä talou­den palo­va­kuu­tus on nyt jätetty uusi­matta. Meno­ke­hyk­set ovat lopulta poliit­ti­nen sopi­mus, joka on voimassa vain, jos sillä on puoluei­den tuki. Kun halli­tuk­sessa on pelk­kiä vasem­mis­to­lai­sia jako­puo­lueita, houku­tus kehys­ten rikko­mi­seen on käynyt liian houkut­te­le­vaksi. 

Me kokoo­muk­sessa esitämme talou­den palo­va­kuu­tuk­sen päivit­tä­mistä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaksi. Monien muiden maiden tapaan Suomes­sa­kin tulee käyn­nis­tää työ velka­ka­ton aset­ta­mi­sesta lain tasolla. Näin meno­sään­nöstä tulee velvoit­ta­vampi, se nousee aitoon kansa­lais­kes­kus­te­luun ja tulee ruodi­tuksi ylim­män toimie­li­men eli edus­kun­nan toimesta.

Kokoo­mus alle­kir­joit­taa lupauk­sen tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella elämi­sen lopet­ta­mi­sesta. Me olemme valmiit myös kanta­maan vastuumme lupauk­sen lunas­ta­mi­sesta.

Kansan­edus­taja Janne Sanke­lon puheen­vuoro edus­kun­nan keskus­te­lussa julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 19.5.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.6.2021

Mia Laiho /​ kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­luun 1.6. 

Suomeen on tehty sote­uu­dis­tusta kahdesta syystä. Siksi, että rahat riit­täi­si­vät harmaan­tu­van Suomen palve­lui­hin, ja siksi, että hoitoon pääsisi kohtuul­li­sessa ajassa.

1.6.2021

Anna-Kaisa Ikosen vastaus­pu­heen­vuoro /​ Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen sote-uudis­­tus ei vastaa sille asetet­tui­hin tavoit­tei­siin. Se ei nopeuta ihmis­ten hoitoon pääsyä eikä se hillitse sote-kustan­­nus­­ten

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.