Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Janne Sankelo: “Vastuun kanta­mi­sen vaikeus ei ole syy jättää teke­mättä”

Janne Sankelo: “Vastuun kanta­mi­sen vaikeus ei ole syy jättää teke­mättä”

Julkaistu:

Kokoo­mus on huolis­saan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lui­den tule­vai­suu­desta. Ilman kestä­vää julkista taloutta meillä ei ole maail­man parasta perus­o­pe­tusta, vanhus­pal­ve­luita, varhais­kas­va­tusta, suju­vaa jouk­ko­lii­ken­nettä ja muita tärkeitä palve­luita. 

Hyvin­vointi syntyy suoma­lai­sesta työstä: osaa­mi­sesta, ahke­ruu­desta, ja yrit­tä­mi­sestä. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että useam­malla työi­käi­sellä ja -kykyi­sellä suoma­lai­sella on mahdol­li­suus tulla toimeen omalla työl­lään. Se on parasta syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syä ja pois­taa eriar­voi­suutta. Suomi tarvit­see osaa­jia ja kasva­via yrityk­siä, joilla on uskal­lusta, halua ja kykyä palkata uusia teki­jöitä.

Keskus­tan halli­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen kynnys­ky­sy­mys kaksi vuotta sitten vastuul­li­sesta talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan linjasta oli hyvä. Puoli­vä­li­rii­hen alla­kin tästä linjasta muis­tu­tet­tiin: keskusta pitää huolen, että talo jäte­tään tule­ville suku­pol­ville parem­massa kunnossa kuin missä se saatiin.

Mitä arvoa on lupauk­silla, jos niistä ei pidetä kiinni?

Puoli­vä­li­riihi oli valtion­ta­lou­den näkö­kul­masta toisinto halli­tus­kau­den alku­tai­pa­leesta. Joka vuosi on menoja lisätty miljar­deilla ja luvattu kattaa uudet menot julkista taloutta vahvis­ta­villa työl­li­syys­pää­tök­sillä. Kerta toisensa jälkeen keskus­tan selkä­ranka ei ole kestä­nyt ja halli­tuk­sen päätök­set on lykätty tule­vai­suu­teen.  

Vasem­mis­to­hal­li­tus tiirai­lee­kin mielel­lään naapu­rin pöytään. Olisiko sieltä otet­ta­vaa? Veron­mak­sa­jan taskulla kauhoo vasem­mis­ton lisäksi nyt Keskusta. Lupauk­set suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta eivät tällä halli­tuk­sella paina. Tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella elämi­nen on kiih­ty­mässä. 

Arvoisa puhe­mies,

Meidän kaik­kien tulee osata varau­tua krii­sei­hin ja muut­tu­viin tilan­tei­siin. Kukaan ei vaikeuk­sia toivo, mutta palo­va­kuu­tus on myöhäistä ottaa silloin, kun liekit ovat otta­massa vallan. Valtion­ta­lou­den meno­ke­hyk­set ovat toimi­neet Suomen krii­sin­kes­tä­vyy­den, talou­den kestä­vyy­den turvana ja ovat olleet talou­temme palo­va­kuu­tus. 

Jokai­nen meistä kansan­edus­ta­jista tietää, miten vaikeaa budje­tin sorvaa­mi­nen kehyk­sien sisälle on. Mutta vastuun kanta­mi­sen vaikeus ei ole ennen ollut syynä jättää se teke­mättä. Kehyk­set ovat hillin­neet polii­tik­ko­jen pahim­pia meno­ha­luja veron­mak­sa­jan pitkän aika­vä­lin eduksi. 

Palo­va­kuu­tuk­semme on toimi­nut niin kuin pitää­kin: kun koro­na­kriisi tuli eteen, oli hankittu rekyy­liä ottaa ihmis­ten ja yritys­ten puolesta iskua vastaan. Nyt holti­ton Mari­nin halli­tus on päät­tä­nyt luopua tästä palo­va­kuu­tuk­sesta ja rikkoo kehyk­set 1,4 miljar­dilla. 

Arvoisa puhe­mies,

Viime­syk­syi­sessä väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa te, arvoisa valtio­va­rain­mi­nis­teri vakuu­titte edus­kun­nalle seuraa­vaa: ”Halli­tuk­sen pitää kuiten­kin jatku­vasti ponnis­tella sen eteen, että luot­ta­mus Suomeen säilyy vahvana myös jatkossa. Luot­ta­musta lisää ensin­nä­kin se, että valtion budje­toin­nissa pala­taan ensi vuonna kehys­me­net­te­lyyn.”

Vain kolme kuukautta sitten te, arvoisa päämi­nis­teri puoles­taan sanoitte edus­kun­nalle: ”Halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä pääte­tään julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2022–2025 sekä täsmen­ne­tään julki­sen talou­den kestä­vyys­tie­kart­taa. Vuoden 2020 jälkeen on palattu valtion­ta­lou­den kehyk­seen ja se ohjaa tule­van kehys­rii­hen valmis­te­luja.” Halli­tus on siis luvan­nut suoma­lai­sille itse palata kehyk­siin. Miksi puheet eivät vastaa nyt tekoja? Lupauk­sista piit­taa­matta halli­tus lisää menoja, kiris­tää veroja ja lykkää jälleen työl­li­syys­pää­tök­siä.

Keskus­tan puheen­joh­taja Saarikko vertasi puhees­saan kehys­rii­hen alla valtio­va­rain­mi­nis­teri Vanhasta seit­se­män veljek­sen lukka­riin, joka lempeästi, mutta jämä­kästi koulut­taa vasem­mis­to­mi­nis­te­reitä talou­den reali­tee­teista. Loppu­tu­lok­sena lukka­rin koulu­tuk­sesta karka­si­vat Sonni­mäelle oppi­laat - ja perässä lukkari itse. Perässä meni­vät myös keskus­tan väke­vät puheet vastuul­li­sesta talou­den­pi­dosta.

Arvoisa puhe­mies,

Me emme voi jatkaa niin, että halli­tus lisää loput­to­masti menoja ilman vastuuta niiden katta­mi­sesta. Veron­mak­sa­jien turvana ollut tärkeä talou­den palo­va­kuu­tus on nyt jätetty uusi­matta. Meno­ke­hyk­set ovat lopulta poliit­ti­nen sopi­mus, joka on voimassa vain, jos sillä on puoluei­den tuki. Kun halli­tuk­sessa on pelk­kiä vasem­mis­to­lai­sia jako­puo­lueita, houku­tus kehys­ten rikko­mi­seen on käynyt liian houkut­te­le­vaksi. 

Me kokoo­muk­sessa esitämme talou­den palo­va­kuu­tuk­sen päivit­tä­mistä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaksi. Monien muiden maiden tapaan Suomes­sa­kin tulee käyn­nis­tää työ velka­ka­ton aset­ta­mi­sesta lain tasolla. Näin meno­sään­nöstä tulee velvoit­ta­vampi, se nousee aitoon kansa­lais­kes­kus­te­luun ja tulee ruodi­tuksi ylim­män toimie­li­men eli edus­kun­nan toimesta.

Kokoo­mus alle­kir­joit­taa lupauk­sen tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella elämi­sen lopet­ta­mi­sesta. Me olemme valmiit myös kanta­maan vastuumme lupauk­sen lunas­ta­mi­sesta.

Kansan­edus­taja Janne Sanke­lon puheen­vuoro edus­kun­nan keskus­te­lussa julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 19.5.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content