Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jaana Pelko­nen: Kissoille pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä

Jaana Pelko­nen: Kissoille pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä

Julkaistu:

4.10. vietet­tiin kansain­vä­listä eläin­ten päivää. Eläi­men – toisen elävän elämän – arvos­tus ei kuiten­kaan ole vielä sillä tasolla, millä sen tulisi olla. Lain­sää­dän­nös­sämme eläin edel­leen rinnas­te­taan tava­raan.

Yhteis­kun­tamme ”eläin on tavara” –ajatus näkyy kerta­käyt­tö­kult­tuu­rina ja yhä julmem­pina eläin­rääk­käys­ta­pauk­sina. Lisäksi pentu­teh­tailu on koko ajan kasvava valtava bisnes. Epäsel­vistä olosuh­teista tule­via pentuja kaupa­taan Suomessa jatku­vasti.

Kulu­van syksyn ilah­dut­ta­vin ja erit­täin terve­tul­lut uuti­nen on, että Helsin­gin poliisi perus­taa eläin­suo­je­lu­ta­pauk­siin keskit­ty­vän yksi­kön. Tutkin­ta­ryhmä tulee erikois­tu­maan eläin­suo­je­lu­ri­kos­ten esitut­kin­taan ja muihin eläin­suo­je­luun liit­ty­viin proses­sei­hin. Yhteis­työtä ja tiedot­ta­mista tehdään valvon­tae­läin­lää­kä­rei­den sekä eläin­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen kanssa.

Olen iloi­nen siitä, että eläin­ten oikeu­det otetaan vihdoin vaka­vam­min. Toivon, että tästä saadaan apu myös pentu­teh­tai­luun ja sen ohessa tapah­tu­maan lait­to­maan maahan­tuon­tiin. Toimin­ta­mal­lin soisi laaje­ne­van.

Sairaan halpa pentu on kuiten­kin usein kaik­kea muuta kuin terve.

Halli­tuk­sen esitys laiksi eläin­ten hyvin­voin­nista valmis­tui usean vuoden valmis­te­lu­jen jälkeen. Se sisäl­tää monia hyviä asioita. Kivun­lie­vi­tys kipua aiheut­ta­vissa toimen­pi­teissä on tulossa pakol­li­seksi, eläi­met ovat saamassa oikeu­den jatku­vaan juoma­ve­teen, koirien sähkö­pan­nat ollaan kiel­tä­mässä ja esimer­kiksi koirien tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti on tulossa pakol­li­seksi.

Lakie­si­tys sisäl­tää kuiten­kin vielä puut­teita ja esimer­kiksi kissat on lakie­si­tyk­sessä sivuu­tettu. Kissat olisi­vat lakie­si­tyk­sen mukaan jäämässä pakol­li­sen tunnis­tus­mer­kin­nän ja rekis­te­röin­nin ulko­puo­lelle. Esimer­kiksi Rans­kassa kaik­kien yli seit­se­män kuukautta vanho­jen kisso­jen rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen.

Suomessa hylä­tään tai tape­taan ei-toivot­tuna arvioi­den mukaan noin 20 000 kissaa vuodessa ja vain joka kymme­nes talteen­ot­to­paik­kaan pääty­nyt löytö­kissa haetaan takai­sin omaan kotiinsa. Hylä­tyt ja leik­kaa­mat­to­mat kissat lisään­ty­vät rajoi­tuk­setta ja aiheut­ta­vat koko ajan kasva­van villiin­ty­nei­den kissa­lau­mo­jen ongel­man. Selvää on, että popu­laa­tiot muodos­tu­vat vastuut­to­man eläin­ten­pi­don seurauk­sena. Tällai­nen käytös on häpeäl­listä eikä kuulu hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan.

Pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ehkäi­sisi tehok­kaasti tällais­ten kissa­po­pu­laa­tioi­den synty­mistä. Tunnis­tus­mer­ki­tylle kissalle on aina rekis­te­röity omis­taja, jolloin kissa saadaan nopeam­min takai­sin kotiinsa. Jos kissa on hylätty tahal­li­sesti, voidaan tunnis­tus­mer­ki­tyn kissan omis­taja saat­taa hylkää­mi­sestä vastuuseen.

Tunnis­tus­mer­kintä- ja rekis­te­röin­ti­vel­voite edis­täisi vastuul­lista eläin­ten­pi­toa ja paran­taisi erityi­sesti kisso­jen asemaa.

Irto­kis­sat ovat eläin­suo­je­lul­li­sesti huomat­ta­vasti koiria heikom­massa asemassa. Tänä vuonna huono­kun­tois­ten, hylät­ty­jen kisso­jen määrä on räjäh­tä­nyt käsiin kuuman kesän ja pitkä­kes­toi­sen laimin­lyön­nin seurauk­sena. Vapaa­eh­toi­set toimi­jat teke­vät eläin­suo­je­lun parissa kulla­nar­voista työtä, josta heille kiitos!

Koirien pakol­li­sesta tunnis­tus­mer­kin­nästä ja rekis­te­röin­nistä on tarkoi­tus säätää eläin­ten tunnis­ta­mis­lain­sää­dän­nössä. Tunnis­tus­mer­kin­tä­re­kis­te­rin perus­ta­mista koskeva selvi­tys valmis­tuu syksyn aikana. On todettu, että kisso­jen pakol­li­sesta tunnis­tus­mer­kin­tää ja rekis­te­röin­tiä koske­vat sään­nök­set on mahdol­lista sisäl­lyt­tää lain­sää­dän­töön myöhem­min.

Myöhem­mäksi siir­tä­mi­nen ei ole järke­vää. Tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus tulisi ehdot­to­masti säätää saman­ai­kai­sesti sekä koirille että kissoille.

Jaana Pelko­nen
Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja teksti on julkaistu alun perin Uuden Suomen Puheen­vuoro-pals­talla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content