Jaana Pelkonen: Kissoille pakol­linen tunnis­tus­mer­kintä – kokoomus.fi
MENU
Jaana Pelkonen: Kissoille pakol­linen tunnis­tus­mer­kintä

Jaana Pelkonen: Kissoille pakol­linen tunnis­tus­mer­kintä

Julkaistu: 08.10.2018 Ympäristö

4.10. vietettiin kansain­vä­listä eläinten päivää. Eläimen – toisen elävän elämän – arvostus ei kuitenkaan ole vielä sillä tasolla, millä sen tulisi olla. Lainsää­dän­nös­sämme eläin edelleen rinnas­tetaan tavaraan.

Yhteis­kun­tamme ”eläin on tavara” –ajatus näkyy kerta­käyt­tö­kult­tuurina ja yhä julmempina eläin­rääk­käys­ta­pauksina. Lisäksi pentu­teh­tailu on koko ajan kasvava valtava bisnes. Epäsel­vistä olosuh­teista tulevia pentuja kaupataan Suomessa jatku­vasti.

Kuluvan syksyn ilahdut­tavin ja erittäin terve­tullut uutinen on, että Helsingin poliisi perustaa eläin­suo­je­lu­ta­pauksiin keskit­tyvän yksikön. Tutkin­ta­ryhmä tulee erikois­tumaan eläin­suo­je­lu­ri­kosten esitut­kintaan ja muihin eläin­suo­jeluun liittyviin proses­seihin. Yhteis­työtä ja tiedot­ta­mista tehdään valvon­tae­läin­lää­kä­reiden sekä eläin­suo­je­lu­jär­jes­töjen kanssa.

Olen iloinen siitä, että eläinten oikeudet otetaan vihdoin vakavammin. Toivon, että tästä saadaan apu myös pentu­teh­tailuun ja sen ohessa tapah­tumaan laittomaan maahan­tuontiin. Toimin­ta­mallin soisi laaje­nevan.

Sairaan halpa pentu on kuitenkin usein kaikkea muuta kuin terve.

Halli­tuksen esitys laiksi eläinten hyvin­voin­nista valmistui usean vuoden valmis­te­lujen jälkeen. Se sisältää monia hyviä asioita. Kivun­lie­vitys kipua aiheut­ta­vissa toimen­pi­teissä on tulossa pakol­li­seksi, eläimet ovat saamassa oikeuden jatkuvaan juoma­veteen, koirien sähkö­pannat ollaan kieltä­mässä ja esimer­kiksi koirien tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti on tulossa pakol­li­seksi.

Lakie­sitys sisältää kuitenkin vielä puutteita ja esimer­kiksi kissat on lakie­si­tyk­sessä sivuu­tettu. Kissat olisivat lakie­si­tyksen mukaan jäämässä pakol­lisen tunnis­tus­mer­kinnän ja rekis­te­röinnin ulkopuo­lelle. Esimer­kiksi Ranskassa kaikkien yli seitsemän kuukautta vanhojen kissojen rekis­te­röin­ti­vaa­timus on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen.

Suomessa hylätään tai tapetaan ei-toivottuna arvioiden mukaan noin 20 000 kissaa vuodessa ja vain joka kymmenes talteen­ot­to­paikkaan päätynyt löytö­kissa haetaan takaisin omaan kotiinsa. Hylätyt ja leikkaa­mat­tomat kissat lisään­tyvät rajoi­tuk­setta ja aiheut­tavat koko ajan kasvavan villiin­ty­neiden kissa­lau­mojen ongelman. Selvää on, että populaatiot muodos­tuvat vastuut­toman eläin­ten­pidon seurauksena. Tällainen käytös on häpeäl­listä eikä kuulu hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaan.

Pakol­linen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ehkäisisi tehok­kaasti tällaisten kissa­po­pu­laa­tioiden synty­mistä. Tunnis­tus­mer­ki­tylle kissalle on aina rekis­te­röity omistaja, jolloin kissa saadaan nopeammin takaisin kotiinsa. Jos kissa on hylätty tahal­li­sesti, voidaan tunnis­tus­mer­kityn kissan omistaja saattaa hylkää­mi­sestä vastuuseen.

Tunnis­tus­mer­kintä- ja rekis­te­röin­ti­vel­voite edistäisi vastuul­lista eläin­ten­pitoa ja paran­taisi erityi­sesti kissojen asemaa.

Irtokissat ovat eläin­suo­je­lul­li­sesti huomat­ta­vasti koiria heikom­massa asemassa. Tänä vuonna huono­kun­toisten, hylät­tyjen kissojen määrä on räjäh­tänyt käsiin kuuman kesän ja pitkä­kes­toisen laimin­lyönnin seurauksena. Vapaa­eh­toiset toimijat tekevät eläin­suo­jelun parissa kulla­nar­voista työtä, josta heille kiitos!

Koirien pakol­li­sesta tunnis­tus­mer­kin­nästä ja rekis­te­röin­nistä on tarkoitus säätää eläinten tunnis­ta­mis­lain­sää­dän­nössä. Tunnis­tus­mer­kin­tä­re­kis­terin perus­ta­mista koskeva selvitys valmistuu syksyn aikana. On todettu, että kissojen pakol­li­sesta tunnis­tus­mer­kintää ja rekis­te­röintiä koskevat säännökset on mahdol­lista sisäl­lyttää lainsää­däntöön myöhemmin.

Myöhem­mäksi siirtä­minen ei ole järkevää. Tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röin­ti­vaa­timus tulisi ehdot­to­masti säätää saman­ai­kai­sesti sekä koirille että kissoille.

Jaana Pelkonen
Kirjoittaja on kokoo­muksen kansan­edustaja ja teksti on julkaistu alun perin Uuden Suomen Puheen­vuoro-palstalla.


Kokoomus.fi