Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jaana Pelko­nen: Kissoille pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä

Jaana Pelko­nen: Kissoille pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä

Julkaistu:

4.10. vietet­tiin kansain­vä­listä eläin­ten päivää. Eläi­men – toisen elävän elämän – arvos­tus ei kuiten­kaan ole vielä sillä tasolla, millä sen tulisi olla. Lain­sää­dän­nös­sämme eläin edel­leen rinnas­te­taan tava­raan.

Yhteis­kun­tamme ”eläin on tavara” –ajatus näkyy kerta­käyt­tö­kult­tuu­rina ja yhä julmem­pina eläin­rääk­käys­ta­pauk­sina. Lisäksi pentu­teh­tailu on koko ajan kasvava valtava bisnes. Epäsel­vistä olosuh­teista tule­via pentuja kaupa­taan Suomessa jatku­vasti.

Kulu­van syksyn ilah­dut­ta­vin ja erit­täin terve­tul­lut uuti­nen on, että Helsin­gin poliisi perus­taa eläin­suo­je­lu­ta­pauk­siin keskit­ty­vän yksi­kön. Tutkin­ta­ryhmä tulee erikois­tu­maan eläin­suo­je­lu­ri­kos­ten esitut­kin­taan ja muihin eläin­suo­je­luun liit­ty­viin proses­sei­hin. Yhteis­työtä ja tiedot­ta­mista tehdään valvon­tae­läin­lää­kä­rei­den sekä eläin­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen kanssa.

Olen iloi­nen siitä, että eläin­ten oikeu­det otetaan vihdoin vaka­vam­min. Toivon, että tästä saadaan apu myös pentu­teh­tai­luun ja sen ohessa tapah­tu­maan lait­to­maan maahan­tuon­tiin. Toimin­ta­mal­lin soisi laaje­ne­van.

Sairaan halpa pentu on kuiten­kin usein kaik­kea muuta kuin terve.

Halli­tuk­sen esitys laiksi eläin­ten hyvin­voin­nista valmis­tui usean vuoden valmis­te­lu­jen jälkeen. Se sisäl­tää monia hyviä asioita. Kivun­lie­vi­tys kipua aiheut­ta­vissa toimen­pi­teissä on tulossa pakol­li­seksi, eläi­met ovat saamassa oikeu­den jatku­vaan juoma­ve­teen, koirien sähkö­pan­nat ollaan kiel­tä­mässä ja esimer­kiksi koirien tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti on tulossa pakol­li­seksi.

Lakie­si­tys sisäl­tää kuiten­kin vielä puut­teita ja esimer­kiksi kissat on lakie­si­tyk­sessä sivuu­tettu. Kissat olisi­vat lakie­si­tyk­sen mukaan jäämässä pakol­li­sen tunnis­tus­mer­kin­nän ja rekis­te­röin­nin ulko­puo­lelle. Esimer­kiksi Rans­kassa kaik­kien yli seit­se­män kuukautta vanho­jen kisso­jen rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen.

Suomessa hylä­tään tai tape­taan ei-toivot­tuna arvioi­den mukaan noin 20 000 kissaa vuodessa ja vain joka kymme­nes talteen­ot­to­paik­kaan pääty­nyt löytö­kissa haetaan takai­sin omaan kotiinsa. Hylä­tyt ja leik­kaa­mat­to­mat kissat lisään­ty­vät rajoi­tuk­setta ja aiheut­ta­vat koko ajan kasva­van villiin­ty­nei­den kissa­lau­mo­jen ongel­man. Selvää on, että popu­laa­tiot muodos­tu­vat vastuut­to­man eläin­ten­pi­don seurauk­sena. Tällai­nen käytös on häpeäl­listä eikä kuulu hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan.

Pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ehkäi­sisi tehok­kaasti tällais­ten kissa­po­pu­laa­tioi­den synty­mistä. Tunnis­tus­mer­ki­tylle kissalle on aina rekis­te­röity omis­taja, jolloin kissa saadaan nopeam­min takai­sin kotiinsa. Jos kissa on hylätty tahal­li­sesti, voidaan tunnis­tus­mer­ki­tyn kissan omis­taja saat­taa hylkää­mi­sestä vastuuseen.

Tunnis­tus­mer­kintä- ja rekis­te­röin­ti­vel­voite edis­täisi vastuul­lista eläin­ten­pi­toa ja paran­taisi erityi­sesti kisso­jen asemaa.

Irto­kis­sat ovat eläin­suo­je­lul­li­sesti huomat­ta­vasti koiria heikom­massa asemassa. Tänä vuonna huono­kun­tois­ten, hylät­ty­jen kisso­jen määrä on räjäh­tä­nyt käsiin kuuman kesän ja pitkä­kes­toi­sen laimin­lyön­nin seurauk­sena. Vapaa­eh­toi­set toimi­jat teke­vät eläin­suo­je­lun parissa kulla­nar­voista työtä, josta heille kiitos!

Koirien pakol­li­sesta tunnis­tus­mer­kin­nästä ja rekis­te­röin­nistä on tarkoi­tus säätää eläin­ten tunnis­ta­mis­lain­sää­dän­nössä. Tunnis­tus­mer­kin­tä­re­kis­te­rin perus­ta­mista koskeva selvi­tys valmis­tuu syksyn aikana. On todettu, että kisso­jen pakol­li­sesta tunnis­tus­mer­kin­tää ja rekis­te­röin­tiä koske­vat sään­nök­set on mahdol­lista sisäl­lyt­tää lain­sää­dän­töön myöhem­min.

Myöhem­mäksi siir­tä­mi­nen ei ole järke­vää. Tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus tulisi ehdot­to­masti säätää saman­ai­kai­sesti sekä koirille että kissoille.

Jaana Pelko­nen
Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja teksti on julkaistu alun perin Uuden Suomen Puheen­vuoro-pals­talla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

23.10.2020

Vauh­tia liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­tuk­set tielii­ken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Jokai­selle suoma­lai­selle mahdol­li­suus valita vähä­pääs­töi­sempi kulku­ta­pa­muoto. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.