Jaana Pelkonen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaikkien perus­oikeus – kokoomus.fi
MENU
Jaana Pelkonen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaikkien perus­oikeus

Jaana Pelkonen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaikkien perus­oikeus

Julkaistu: 17.03.2018 Terveys

Tiedote 17.3.2018
Julkai­su­vapaa heti

Kansan­edustaja Jaana Pelkonen pitää sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudis­tusta yhtenä loppu­hal­li­tus­kauden tärkeim­mistä tavoit­teista. Palve­luiden järjes­tä­mis­vastuu saatetaan leveäm­mille hartioille. Valin­nan­vapaus puolestaan vahvistaa ihmisten itsemää­rää­mi­soi­keutta. Se on Pelkosen mukaan perusarvo.

”Kysely­tut­ki­musten mukaan suurin osa suoma­lai­sista haluaa valita palve­lun­tuot­ta­jansa itse. Uuden sote-mallin myötä valin­nan­va­pau­desta tulee kaikkien perus­oikeus. Valin­nan­va­pauden ansiosta ihmiset pääsevät nopeammin jonosta hoitoon, lompakon paksuuteen ja asuin­paikkaan katso­matta. Palve­luita aletaan järjestää ihmisten ehdoilla”, Pelkonen sanoo.

Jo viime kaudella kävi selväksi, että kunta on riittä­mätön pohja palve­luiden järjes­tä­miseen tulevai­suu­dessa. Kunta­tasoa suurempi järjestäjä taas vaatii perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan tulkinnan mukaan demokraat­tisen päätök­senteon, käytän­nössä vaaleilla valitun valtuuston.

”Sote-uudis­tuk­sessa on kyse ihmisten palve­luiden paran­ta­mi­sesta ja tervey­se­rojen kaven­ta­mi­sesta. Nyt meillä on edessämme malli, jolla tavoit­teisiin voidaan päästä”, Pelkonen toteaa.

Pelkonen kokoo­muksen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkoston johtoon

Jaana Pelkonen nimitettiin lauan­taina kokoo­muksen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkoston puheen­joh­ta­jaksi. Samalla puolue­hal­litus antoi verkos­tolle tehtä­väksi valmis­tella Pelkosen johdolla puolu­eelle kaupun­ki­kult­tuu­ri­po­liit­tisia linjauksia. Pelkonen ottaa tehtävän motivoi­tu­neena vastaan.

”Kokoomus on Suomen johtava kaupun­ki­puolue. Meillä on vahvat näytöt kaupunkien kehit­tä­mi­sessä ja elinvoiman vahvis­ta­mi­sessa. Mutta se ei riitä. Tarvitaan vieläkin parempi kosketus siihen, mikä tekee kaupun­geista vetovoi­maisia. Kyllä, lisää elinvoimaa, mutta myös lisää elämää. Elämisen arvoista arkea ja juhlaa. Työtä, mutta myös vapaa-aikaa. Viihtyisää ympäristöä, tapah­tumia, juhlia. Musiikkia, kulttuuria, ravin­to­lae­lämää, viihdettä ja urheilua”, Pelkonen visioi.

Lisätiedot:
Jaana Pelkonen, p. 050 512 0494


Kokoomus.fi