Jaana Pelko­nen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus

Julkaistu: 17.03.2018

Tiedote 17.3.2018
Julkai­su­va­paa heti

Kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen pitää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tusta yhtenä loppu­hal­li­tus­kau­den tärkeim­mistä tavoit­teista. Palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuu saate­taan leveäm­mille hartioille. Valin­nan­va­paus puoles­taan vahvis­taa ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Se on Pelko­sen mukaan perus­arvo.

”Kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan suurin osa suoma­lai­sista haluaa valita palve­lun­tuot­ta­jansa itse. Uuden sote-mallin myötä valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus. Valin­nan­va­pau­den ansiosta ihmi­set pääse­vät nopeam­min jonosta hoitoon, lompa­kon paksuu­teen ja asuin­paik­kaan katso­matta. Palve­luita aletaan järjes­tää ihmis­ten ehdoilla”, Pelko­nen sanoo.

Jo viime kaudella kävi selväksi, että kunta on riit­tä­mä­tön pohja palve­lui­den järjes­tä­mi­seen tule­vai­suu­dessa. Kunta­ta­soa suurempi järjes­täjä taas vaatii perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tulkin­nan mukaan demo­kraat­ti­sen päätök­sen­teon, käytän­nössä vaaleilla vali­tun valtuus­ton.

”Sote-uudis­tuk­sessa on kyse ihmis­ten palve­lui­den paran­ta­mi­sesta ja tervey­se­ro­jen kaven­ta­mi­sesta. Nyt meillä on edes­sämme malli, jolla tavoit­tei­siin voidaan päästä”, Pelko­nen toteaa.

Pelko­nen kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton johtoon

Jaana Pelko­nen nimi­tet­tiin lauan­taina kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi. Samalla puolue­hal­li­tus antoi verkos­tolle tehtä­väksi valmis­tella Pelko­sen johdolla puolu­eelle kaupun­ki­kult­tuu­ri­po­liit­ti­sia linjauk­sia. Pelko­nen ottaa tehtä­vän moti­voi­tu­neena vastaan.

”Kokoo­mus on Suomen johtava kaupun­ki­puo­lue. Meillä on vahvat näytöt kaupun­kien kehit­tä­mi­sessä ja elin­voi­man vahvis­ta­mi­sessa. Mutta se ei riitä. Tarvi­taan vielä­kin parempi koske­tus siihen, mikä tekee kaupun­geista veto­voi­mai­sia. Kyllä, lisää elin­voi­maa, mutta myös lisää elämää. Elämi­sen arvoista arkea ja juhlaa. Työtä, mutta myös vapaa-aikaa. Viih­tyi­sää ympä­ris­töä, tapah­tu­mia, juhlia. Musiik­kia, kult­tuu­ria, ravin­to­lae­lä­mää, viih­dettä ja urhei­lua”, Pelko­nen visioi.

Lisä­tie­dot:
Jaana Pelko­nen, p. 050 512 0494