Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Jaana Pelko­nen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus

Jaana Pelko­nen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus

Julkaistu:

Tiedote 17.3.2018
Julkai­su­va­paa heti

Kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen pitää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tusta yhtenä loppu­hal­li­tus­kau­den tärkeim­mistä tavoit­teista. Palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuu saate­taan leveäm­mille hartioille. Valin­nan­va­paus puoles­taan vahvis­taa ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Se on Pelko­sen mukaan perus­arvo.

”Kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan suurin osa suoma­lai­sista haluaa valita palve­lun­tuot­ta­jansa itse. Uuden sote-mallin myötä valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus. Valin­nan­va­pau­den ansiosta ihmi­set pääse­vät nopeam­min jonosta hoitoon, lompa­kon paksuu­teen ja asuin­paik­kaan katso­matta. Palve­luita aletaan järjes­tää ihmis­ten ehdoilla”, Pelko­nen sanoo.

Jo viime kaudella kävi selväksi, että kunta on riit­tä­mä­tön pohja palve­lui­den järjes­tä­mi­seen tule­vai­suu­dessa. Kunta­ta­soa suurempi järjes­täjä taas vaatii perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tulkin­nan mukaan demo­kraat­ti­sen päätök­sen­teon, käytän­nössä vaaleilla vali­tun valtuus­ton.

”Sote-uudis­tuk­sessa on kyse ihmis­ten palve­lui­den paran­ta­mi­sesta ja tervey­se­ro­jen kaven­ta­mi­sesta. Nyt meillä on edes­sämme malli, jolla tavoit­tei­siin voidaan päästä”, Pelko­nen toteaa.

Pelko­nen kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton johtoon

Jaana Pelko­nen nimi­tet­tiin lauan­taina kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi. Samalla puolue­hal­li­tus antoi verkos­tolle tehtä­väksi valmis­tella Pelko­sen johdolla puolu­eelle kaupun­ki­kult­tuu­ri­po­liit­ti­sia linjauk­sia. Pelko­nen ottaa tehtä­vän moti­voi­tu­neena vastaan.

”Kokoo­mus on Suomen johtava kaupun­ki­puo­lue. Meillä on vahvat näytöt kaupun­kien kehit­tä­mi­sessä ja elin­voi­man vahvis­ta­mi­sessa. Mutta se ei riitä. Tarvi­taan vielä­kin parempi koske­tus siihen, mikä tekee kaupun­geista veto­voi­mai­sia. Kyllä, lisää elin­voi­maa, mutta myös lisää elämää. Elämi­sen arvoista arkea ja juhlaa. Työtä, mutta myös vapaa-aikaa. Viih­tyi­sää ympä­ris­töä, tapah­tu­mia, juhlia. Musiik­kia, kult­tuu­ria, ravin­to­lae­lä­mää, viih­dettä ja urhei­lua”, Pelko­nen visioi.

Lisä­tie­dot:
Jaana Pelko­nen, p. 050 512 0494

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content