Luonto kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Jaana Pelko­nen: Luon­nossa on voimamme

Jaana Pelko­nen: Luon­nossa on voimamme

Julkaistu:

“Suomi liput­taa lauan­taina Suomen luon­nolle. Amazo­nin – maail­man keuh­ko­jen – ollessa tulessa, asia ei voisi olla ajan­koh­tai­sempi”, kirjoit­taa kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen.

Vaikka luonto pärjää vallan hyvin ilman ihmistä, ihmi­nen ei selviä ilman luon­toa. Uusiu­tu­vaa luon­toa ei pitäisi pitää itses­tään­sel­vyy­tenä, vaan arvos­taa ja kunnioit­taa sitä kuten esi-isämme teki­vät. Maail­man mitta­kaa­vassa Suomi on tässä­kin asiassa edel­lä­kä­vijä: olemme ensim­mäi­nen maa, jonka luon­nolla on oma lipu­tus­päivä.

Tällä viikolla Suomen luonto on ollut vahvasti esillä; Erämes­su­jen ohella on vietetty Puun­ha­laus­viik­koa, järjes­tetty Suomen Partio­lais­ten toimesta Suomen suurin metsä­se­mi­naari ja maamme luomu­ti­lat ovat esitel­leet toimin­taansa.

Kult­tuu­ris­samme on ollut tapana naures­kella puun­ha­laa­jille. Ei kannat­taisi – vaan mennä itse­kin metsään. Saamme koko ajan lisää tutki­mus­tie­toa, miten elämällä syne­ner­giassa luon­non kanssa, voimme itse­kin parem­min. Ilman tutki­muk­sia­kin tunnemme kehos­samme luon­non vaiku­tuk­sen. Stressi ja ahdis­tus jäävät metsään, sillä luonto laskee veren­pai­net­tamme ja tasaan­nut­taa puls­siamme. Jättä­mällä hälyn ja kuun­te­le­malla luon­non ääniä, keskit­ty­mis­ky­kymme para­nee. Luon­nossa leik­ki­mi­sen on havaittu edis­tä­vän lasten oppi­mista ja ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä. Suomi on yksi johta­vista maista metsän terveys­vai­ku­tus­ten tutki­mi­sessa. Ehkä se, että meillä on edel­leen vahva luon­to­yh­teys, tekee meistä melko lailla täysi­päistä kansaa.

Suomella on lois­ta­vat mahdol­li­suu­det profi­loi­tua luon­to­mat­kai­lun kulta­maaksi

Suomella on lois­ta­vat mahdol­li­suu­det profi­loi­tua luon­to­mat­kai­lun kulta­maaksi. Luul­ta­vasti mikään ei ole kiina­lai­sen suur­kau­pun­gin asuk­kaalle ihmeel­li­sem­pää kuin hengit­tää puhdasta ilmaa tai japa­ni­lai­selle turis­ti­ryh­mälle poimia hotel­lin taka­pi­han metsästä musti­koita. Joka­mie­hen oikeus saat­taa olla revon­tu­lia ihmeel­li­sempi asia.

Erit­täin terve­tul­lut on monien suoma­lais­ten yritys­ten suun­tau­tu­mi­nen Green Care-toimin­taan. Luon­toon ja maaseu­tu­ym­pä­ris­töön liit­tyvä amma­til­li­nen toiminta edis­tää ihmis­ten hyvin­voin­tia ja elämän­laa­tua. Posi­tii­vi­sia tulok­sia on saatu mm. eläi­na­vus­tei­sen toimin­nan käyt­tä­mi­sestä niin lasten­suo­je­lussa kuin työhy­vin­voin­nissa. Kehit­tä­mällä tällaista toimin­taa, meillä on mahdol­li­suus sekä parem­pi­voin­ti­seen yhtei­söön että uuteen alue­val­tauk­seen matkai­lua­lalla.

Vaikka me suoma­lai­set olemme lähte­neet metsästä, metsä ei ole lähte­nyt meistä. Onneksi. Ehkä kansamme muis­taa vanhan inti­aa­ni­vii­sau­den todeksi:

”Vasta kun viimei­nen puu on kaadettu

Vasta kun viimei­nen kala on pyydetty

Vasta kun viimei­nen joki on myrky­tetty

Vasta sitten te huomaatte, ettei rahaa voi syödä”

Hyvää Suomen luon­non päivää! Pide­tään siitä ja toisis­tamme hyvää huolta!

Jaana Pelko­nen, kansan­edus­taja

Lähteet:

Maaseu­dun tule­vai­suus
Minerva-kustan­nus
GC Finland

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2020

Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli

Hyväk­sytty kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa 12.5.2020 Koko yhteis­kun­tamme tarvit­see uudel­leen­ra­ken­nusta. Suomi on matkalla taan­tu­maan tai jopa lamaan. Yritys­ten maksu­val­miu­den turvaa­mi­sen jälkeen

1.2.2020

Tervei­set halli­tuk­sen ilmas­to­rii­heen: Kokoo­muk­sen ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi

Ilmas­to­po­li­tii­kassa on nyt teko­jen aika. Selvi­tyk­siin ja tiekart­toi­hin vetoa­mi­nen on tiensä päässä. Toivomme halli­tuk­selta rohkeutta ja päät­tä­väi­syyttä ilmas­to­rii­heen 3.–4. helmi­kuuta.

19.11.2019

Vaih­toeh­to­bud­jetti: Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja

Kokoo­muk­sen vaih­toehto: Lisää työpaik­koja, lisää osaa­mista, lisää liiken­nettä raiteille Sisäl­lys: 1. Lisää työtä: Yli 60 000 uutta työpaik­kaa 2. Enem­män käteen palkasta