Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Luonto kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Jaana Pelko­nen: Luon­nossa on voimamme

Jaana Pelko­nen: Luon­nossa on voimamme

Julkaistu:

“Suomi liput­taa lauan­taina Suomen luon­nolle. Amazo­nin – maail­man keuh­ko­jen – ollessa tulessa, asia ei voisi olla ajan­koh­tai­sempi”, kirjoit­taa kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen.

Vaikka luonto pärjää vallan hyvin ilman ihmistä, ihmi­nen ei selviä ilman luon­toa. Uusiu­tu­vaa luon­toa ei pitäisi pitää itses­tään­sel­vyy­tenä, vaan arvos­taa ja kunnioit­taa sitä kuten esi-isämme teki­vät. Maail­man mitta­kaa­vassa Suomi on tässä­kin asiassa edel­lä­kä­vijä: olemme ensim­mäi­nen maa, jonka luon­nolla on oma lipu­tus­päivä.

Tällä viikolla Suomen luonto on ollut vahvasti esillä; Erämes­su­jen ohella on vietetty Puun­ha­laus­viik­koa, järjes­tetty Suomen Partio­lais­ten toimesta Suomen suurin metsä­se­mi­naari ja maamme luomu­ti­lat ovat esitel­leet toimin­taansa.

Kult­tuu­ris­samme on ollut tapana naures­kella puun­ha­laa­jille. Ei kannat­taisi – vaan mennä itse­kin metsään. Saamme koko ajan lisää tutki­mus­tie­toa, miten elämällä syne­ner­giassa luon­non kanssa, voimme itse­kin parem­min. Ilman tutki­muk­sia­kin tunnemme kehos­samme luon­non vaiku­tuk­sen. Stressi ja ahdis­tus jäävät metsään, sillä luonto laskee veren­pai­net­tamme ja tasaan­nut­taa puls­siamme. Jättä­mällä hälyn ja kuun­te­le­malla luon­non ääniä, keskit­ty­mis­ky­kymme para­nee. Luon­nossa leik­ki­mi­sen on havaittu edis­tä­vän lasten oppi­mista ja ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä. Suomi on yksi johta­vista maista metsän terveys­vai­ku­tus­ten tutki­mi­sessa. Ehkä se, että meillä on edel­leen vahva luon­to­yh­teys, tekee meistä melko lailla täysi­päistä kansaa.

Suomella on lois­ta­vat mahdol­li­suu­det profi­loi­tua luon­to­mat­kai­lun kulta­maaksi

Suomella on lois­ta­vat mahdol­li­suu­det profi­loi­tua luon­to­mat­kai­lun kulta­maaksi. Luul­ta­vasti mikään ei ole kiina­lai­sen suur­kau­pun­gin asuk­kaalle ihmeel­li­sem­pää kuin hengit­tää puhdasta ilmaa tai japa­ni­lai­selle turis­ti­ryh­mälle poimia hotel­lin taka­pi­han metsästä musti­koita. Joka­mie­hen oikeus saat­taa olla revon­tu­lia ihmeel­li­sempi asia.

Erit­täin terve­tul­lut on monien suoma­lais­ten yritys­ten suun­tau­tu­mi­nen Green Care-toimin­taan. Luon­toon ja maaseu­tu­ym­pä­ris­töön liit­tyvä amma­til­li­nen toiminta edis­tää ihmis­ten hyvin­voin­tia ja elämän­laa­tua. Posi­tii­vi­sia tulok­sia on saatu mm. eläi­na­vus­tei­sen toimin­nan käyt­tä­mi­sestä niin lasten­suo­je­lussa kuin työhy­vin­voin­nissa. Kehit­tä­mällä tällaista toimin­taa, meillä on mahdol­li­suus sekä parem­pi­voin­ti­seen yhtei­söön että uuteen alue­val­tauk­seen matkai­lua­lalla.

Vaikka me suoma­lai­set olemme lähte­neet metsästä, metsä ei ole lähte­nyt meistä. Onneksi. Ehkä kansamme muis­taa vanhan inti­aa­ni­vii­sau­den todeksi:

”Vasta kun viimei­nen puu on kaadettu

Vasta kun viimei­nen kala on pyydetty

Vasta kun viimei­nen joki on myrky­tetty

Vasta sitten te huomaatte, ettei rahaa voi syödä”

Hyvää Suomen luon­non päivää! Pide­tään siitä ja toisis­tamme hyvää huolta!

Jaana Pelko­nen, kansan­edus­taja

Lähteet:

Maaseu­dun tule­vai­suus
Minerva-kustan­nus
GC Finland

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content