Jaana Pelkonen, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Jaana Pelko­nen: Koulu­lais­ten kesä­lo­mia siir­ret­tävä

Jaana Pelko­nen: Koulu­lais­ten kesä­lo­mia siir­ret­tävä

Julkaistu:

Rinteen halli­tus toivoo Suomeen työpaik­koja ja tuloja. Suomen lisään­tyvä veto­voima matkai­lussa toisi molem­pia. Maail­man­täh­det ovat nosta­neet Suomen matkai­lun nousu­kii­toon julkai­se­malla selfietä Pohjo­lan peru­koilta, jossa he ovat saaneet matkus­taa rauhassa. Hiljai­sena tunne­tun kansamme suurin matkai­lu­valtti voikin yllät­täen olla puhtaan ilman ja kaunii­den maise­mien ohella vaitiolo. Meillä saa käydä rauhassa kylässä, ilman että lörpöt­te­lemme sen kaikille.

Kesän matkai­luse­son­kimme jää lyhyeksi, sillä se ei mene yksiin Keski-Euroo­pan loma­se­son­gin kanssa. Kun muualla lomail­laan heinä-elokuu, Suomessa joudu­taan lait­ta­maan lappuja luukulle, sillä seson­ki­työ­voi­mana toimi­vat opis­ke­li­jat palaa­vat opin­to­jensa pariin koulu­jen alkaessa.

Elin­kei­no­mi­nis­te­riö Mika Linti­län (kesk.) johdolla tilasi viime vuonna selvi­tyk­sen, jonka mukaan koulu­jen lomien siir­tä­mi­nen kahdella viikolla toisi matkai­lua­lalle yli 200 miljoo­naa euroa ja 1300 henki­lö­työ­vuotta lisää. Lintilä toivoi tuol­loin, että seuraa­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa siir­ron mahdol­li­suus otet­tai­siin vaka­vasti.

Kesän matkai­luse­son­kimme jää lyhyeksi, sillä se ei mene yksiin Keski-Euroo­pan loma­se­son­gin kanssa.

Halli­tus­oh­jelma lupaa käyn­nis­tää kansal­li­sen matkai­lun ohjel­ma­ko­ko­nai­suu­den, jonka avulla jatke­taan matkai­lua­lan kestä­vää kasvua ja tuetaan matkai­lu­yrit­tä­jyy­den lisään­ty­mistä. Tähän kesä­lo­man siir­tä­mi­nen kahdella viikolla eteen­päin sopisi lois­ta­vasti.

Muutos ei hyödytä pelkäs­tään matkai­lua, vaan palve­lee pien­ten koulu­lais­ten perheitä, joiden on sovi­tel­tava lomansa lasten­hoi­don ympä­rille. Sillä, että kesä­lo­mat osui­si­vat lämpi­mäm­pään osaan kesää, on myön­tei­nen vaiku­tus oppi­lai­den, perhei­den ja opet­ta­jien jaksa­mi­selle. Opetus­puo­len huoli loman siir­rolle on ymmär­ret­tä­vää. Kun syys­lu­ku­kausi lyhe­nee, niin kevät­kausi pite­nee. Alueel­li­nen kokeilu antaisi vastauk­sia tähän pohdin­taan.

Suomen matkai­lun kasvava veto­voima kannat­taa hyödyn­tää. Vähä­tellä ei pidä ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tusta loma­va­lin­toi­hin. Moni suoma­lai­nen haluaa suosia koti­mai­sia matka­koh­teita. Suomen raikas kesä houkut­te­lee myös yhä kuumem­miksi muut­tu­vien maiden kesä­lo­ma­lai­sia.

Matkai­lun kehit­tä­mi­sen ehtona on omalta osal­taan alaa tukeva lain­sää­däntö ja tukena oikean­lai­nen vero­po­li­tiikka. Matkailu- ja ravin­tola-alamme vero­tus lukeu­tuu Euroo­pan korkeim­piin. Vero­tusta ei tule kiris­tää yhtään - päin­vas­toin. Korkeat työvoi­ma­kus­tan­nuk­set hait­taa­vat eten­kin pien­ten yritys­ten kasvua.

Matkai­lussa on poten­ti­aa­lia – hyödyn­ne­tään se!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.8.2021

Työvoima liik­keelle – Kokoo­muk­sen 15 keinoa työvoi­ma­pu­lan helpot­ta­mi­seksi

Suomessa on käyn­nissä talou­den kasvu­py­räh­dys. Koro­nan jälkei­sessä noususuh­dan­teessa Suomen talou­den raken­teel­li­set ongel­mat tule­vat esiin. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toissa ja kunta­ko­kei­luissa oli

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman