Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Jaana Pelkonen, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Jaana Pelko­nen: Koulu­lais­ten kesä­lo­mia siir­ret­tävä

Jaana Pelko­nen: Koulu­lais­ten kesä­lo­mia siir­ret­tävä

Julkaistu:

Rinteen halli­tus toivoo Suomeen työpaik­koja ja tuloja. Suomen lisään­tyvä veto­voima matkai­lussa toisi molem­pia. Maail­man­täh­det ovat nosta­neet Suomen matkai­lun nousu­kii­toon julkai­se­malla selfietä Pohjo­lan peru­koilta, jossa he ovat saaneet matkus­taa rauhassa. Hiljai­sena tunne­tun kansamme suurin matkai­lu­valtti voikin yllät­täen olla puhtaan ilman ja kaunii­den maise­mien ohella vaitiolo. Meillä saa käydä rauhassa kylässä, ilman että lörpöt­te­lemme sen kaikille.

Kesän matkai­luse­son­kimme jää lyhyeksi, sillä se ei mene yksiin Keski-Euroo­pan loma­se­son­gin kanssa. Kun muualla lomail­laan heinä-elokuu, Suomessa joudu­taan lait­ta­maan lappuja luukulle, sillä seson­ki­työ­voi­mana toimi­vat opis­ke­li­jat palaa­vat opin­to­jensa pariin koulu­jen alkaessa.

Elin­kei­no­mi­nis­te­riö Mika Linti­län (kesk.) johdolla tilasi viime vuonna selvi­tyk­sen, jonka mukaan koulu­jen lomien siir­tä­mi­nen kahdella viikolla toisi matkai­lua­lalle yli 200 miljoo­naa euroa ja 1300 henki­lö­työ­vuotta lisää. Lintilä toivoi tuol­loin, että seuraa­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa siir­ron mahdol­li­suus otet­tai­siin vaka­vasti.

Kesän matkai­luse­son­kimme jää lyhyeksi, sillä se ei mene yksiin Keski-Euroo­pan loma­se­son­gin kanssa.

Halli­tus­oh­jelma lupaa käyn­nis­tää kansal­li­sen matkai­lun ohjel­ma­ko­ko­nai­suu­den, jonka avulla jatke­taan matkai­lua­lan kestä­vää kasvua ja tuetaan matkai­lu­yrit­tä­jyy­den lisään­ty­mistä. Tähän kesä­lo­man siir­tä­mi­nen kahdella viikolla eteen­päin sopisi lois­ta­vasti.

Muutos ei hyödytä pelkäs­tään matkai­lua, vaan palve­lee pien­ten koulu­lais­ten perheitä, joiden on sovi­tel­tava lomansa lasten­hoi­don ympä­rille. Sillä, että kesä­lo­mat osui­si­vat lämpi­mäm­pään osaan kesää, on myön­tei­nen vaiku­tus oppi­lai­den, perhei­den ja opet­ta­jien jaksa­mi­selle. Opetus­puo­len huoli loman siir­rolle on ymmär­ret­tä­vää. Kun syys­lu­ku­kausi lyhe­nee, niin kevät­kausi pite­nee. Alueel­li­nen kokeilu antaisi vastauk­sia tähän pohdin­taan.

Suomen matkai­lun kasvava veto­voima kannat­taa hyödyn­tää. Vähä­tellä ei pidä ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tusta loma­va­lin­toi­hin. Moni suoma­lai­nen haluaa suosia koti­mai­sia matka­koh­teita. Suomen raikas kesä houkut­te­lee myös yhä kuumem­miksi muut­tu­vien maiden kesä­lo­ma­lai­sia.

Matkai­lun kehit­tä­mi­sen ehtona on omalta osal­taan alaa tukeva lain­sää­däntö ja tukena oikean­lai­nen vero­po­li­tiikka. Matkailu- ja ravin­tola-alamme vero­tus lukeu­tuu Euroo­pan korkeim­piin. Vero­tusta ei tule kiris­tää yhtään - päin­vas­toin. Korkeat työvoi­ma­kus­tan­nuk­set hait­taa­vat eten­kin pien­ten yritys­ten kasvua.

Matkai­lussa on poten­ti­aa­lia – hyödyn­ne­tään se!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

Skip to content