• FI
 • SV
 • MENU
  Into, tieto, taito teke­vät pienestä suuren
  Twiittaa

  Into, tieto, taito teke­vät pienestä suuren

  Julkaistu: 08.05.2009 Uncategorized

  EU-parla­ment­tiin on turha mennä kuuru­pii­lo­sille, jurot­ta­maan, kyräi­le­mään tai änky­röi­mään. Sinne pitää haluta, koska siellä voi tehdä pienestä Suomesta suuren ja koko Euroo­pasta avoi­mem­man ja suvait­se­vai­sem­man paikan asua ja elää meille kaikille ? sinulle, minulle, Lise­lo­telle, Josélle ja Mört­ti­sen mummolle. Eurooppa tarvit­see suoma­laista intoa, tietoa ja taitoa! Kampan­ja­si­vuil­lamme www.intotietotaito.fi voit tutus­tua Kokoo­muk­sen kahteen­kym­me­neen innok­kaa­seen, tietä­vään ja taita­vaan ehdok­kaa­seen.

  Kokoo­muk­sen minis­te­rien ja puolue­joh­don Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee ?kier­tue eli kuun­te­leva Korva-kier­tue käyn­nis­tyi huhti­kuun aikana ja tapah­tu­mia on järjes­tetty yli kaksi­kym­mentä ympäri Suomen. Tiedossa olevia kier­tu­een tapah­tu­mia on jäljellä yli 100 kpl eri paik­ka­kun­nilla. Toivo­tal­koita, jotka Eurooppa-päivän merkeissä jatku­vat myös lauan­taina 9.5, on kevään aikana jo järjes­tetty yli 60 kpl ja 9.5. järjes­te­tään jälleen lähes 40 uutta talkoo­ta­pah­tu­maa mm. Helsin­gissä, Espoossa, Kuopiossa, Laihialla, Laukaalla, Heino­lassa, Luvialla, Piela­ve­dellä, Pomar­kussa, Raahessa, Hämeen­ky­rössä, Ranta­sal­mella, Iisal­mella, Raumalla, Iitissä, Siilin­jär­vellä, Kaavilla, Jämsässä, Kajaa­nissa, Vaasassa, Kark­ki­lassa, Kotkassa, Kauha­valla, Ylis­ta­rossa, Vesi­lah­della, Kouvo­lassa ja Kart­tu­lassa. Talkoo­ta­pah­tu­mien tiedot löyty­vät täältä: http://www.toivotalkoot.fi/talkootapahtumat.html

  Huomenna lauan­taina 9.5. Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyy sato­jen erilais­ten tapah­tu­mien voimalla.
  Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat, minis­te­ri­ryhmä sekä puolu­een ja edus­kun­ta­ryh­män johto jalkau­tu­vat kentälle tapaa­maan ja kuun­te­le­maan suoma­lai­sia. Euro­vaa­lieh­dok­kaamme ovat kevään mittaan kier­tä­neet Suomea laaja­mit­tai­sesti järjes­täen jo tähän mennessä yli 200 omaa kampan­ja­ta­pah­tu­maa.

  KOKOOMUKSEN MINISTERIT, EDUSKUNTARYHMÄN JA PUOLUEEN JOHTO KAMPANJAN AVAUSTAPAHTUMISSA LAUANTAINA 9.5:

  - HELSINKI: Ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb: klo 12-13 Espla­na­din puisto, Rune­ber­gin patsas (mukana myös komis­saari Olli Rehn). Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Ben Zyskowicz: klo 14-16 Espla­na­din puisto.

  - ESPOO: Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen: klo 11.30-12.00 Villa Elfvik + lintu­torni, Laaja­lahti (Elfvi­kin­tie 4). Klo 12.15-13.00 HUPS-lasten­ta­pah­tuma Barona-areena (Urhei­lu­puis­ton­tie 3). Klo 13.30-14.00 Espoon­lah­den äitien­päi­vä­mark­ki­nat, kaup­pa­kes­kus Lippu­laiva (Espoon­lah­den­katu 4)

  - VANTAA: Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Ben Zyskowicz: klo 11-11.45 Tikku­ri­lassa, Pelto­lan torilla.

  Klo 12.30-13 Pähki­nä­rin­teen ostos­kes­kuk­sessa.

  - PÄIJÄT-HÄME: Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies: Heinola klo 10-11, Heino­lan tori, toivo­tal­koot. Lahti klo 11.30-12.15, Lahden kaup­pa­tori. Padas­joki klo 13-13.30, Maamies­seu­ran­talo, Rien­tola.

  - SATAKUNTA: Sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund: Ulvila, kaup­pa­kes­kus Hansa klo 10-10.30, Noor­markku, torin ympä­ristö klo 12-13, Pori, Eetu­nau­kio klo 13.30-14.30. Puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: Pori, Eetu­nau­kio klo 10-11. Eura, K-Market Visio klo 12-13. Köyliö, Pispan­laavu klo 13.30-14.30.

  - KESKI-SUOMI: Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen: Laukaa klo 11-12, toivo­tal­koot, päivä­koti Aarre­lai­van piha.

  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen: Jyväs­kylä klo 12.30-14, käve­ly­katu.

  - POHJANMAA: Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko: Seinä­joki klo 10-12, Lakeu­den puisto. Laihia klo 12.30-13, toivo­tal­koot Laihian torilla. Vaasa klo 13.40-14.15, Vaasan tori. Ylis­taro klo 15-16, Västin­kar­tano, toivo­tal­koot.

  - POHJOIS-KARJALA: Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi: Joen­suu klo 10-11, Joen­suun tori.

  KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT KAMPANJAN AVAUSTAPAHTUMISSA LAUANTAINA 9.5:

  Ehdok­kaat mukana Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee- eli kuun­te­leva Korva-minis­te­ri­kier­tu­eella:

  - Helsinki: Korhola Eija-Riitta, Linnon­maa Anne, Metsola Ukko, Puhakka Joona, Siito­nen Eva-Riitta, Suoma­lai­nen Nina ja Vikman Sofia.
  - Päijät-Häme: Railimo Riikka ja Pent­tilä Risto E.J.
  - Sata­kunta: Pieti­käi­nen Sirpa ja Tuori Jukka
  - Keski-Suomi: Manni­nen Johanna

  - Pohjan­maa: Autto Heikki , Kauppi Heikki ja Pönti­nen Kai

  Ehdok­kaat muissa lauan­tain 9.5. Kokoo­mus-tapah­tu­missa:

  Itälä Ville: Turussa, Kauma Pia: Espoossa, Sarva­maa Petri: Turussa, Vata­nen Ari: SKAL-messuilla Helsin­gissä,

  Ukkola Tuulikki: Oulussa. Lisä­tie­toja suoraan ehdok­kailta, joiden yhteys­tie­dot löydät täältä: http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

  Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kaik­kiin Kokoo­muk­sen kampan­ja­ta­pah­tu­miin lauan­taina 9.5!

  Lisä­tie­toja:

  Puolue­sih­teeri, kampan­ja­pääl­likkö Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
  Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

  www.intotietotaito.fi
  www.kokoomuskuuntelee.fi
  www.toivotalkoot.fi
  www.suomentoivo.fi