Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Ilkka Suomi­selle arvos­tettu Schu­man-mitali

Ilkka Suomi­selle arvos­tettu Schu­man-mitali

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­ta­jalle, minis­teri Ilkka Suomi­selle on myön­netty Robert Schu­man -mitali. Kyseessä on Euroo­pan parla­men­tin keskusta-oikeis­to­lai­sen EPP-ryhmän korkein tunnus­tus.

Mitali myön­ne­tään henki­löille, jotka julki­sessa tehtä­väs­sään omalla rohkeu­del­laan ja näke­myk­sel­lään ovat edis­tä­neet Euroo­pan raken­ta­mista, rauhaa ja huma­ni­taa­ris­ten arvo­jen toteu­tu­mista.

Ilkka Suomi­nen on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen mita­lin saaja. Vuodesta 1986 alkaen myön­ne­tyn mita­lin saajien joukossa on muun muassa useita enti­siä valtion­pää­mie­hiä.

Palkin­non perus­te­luissa tode­taan, että Suomi­sen johdolla Kokoo­mus toimi suoma­lai­sen poli­tii­kan EU-suun­nan näyt­tä­jänä. Omalla työl­lään ja näke­myk­sel­lään Ilkka Suomi­nen pohjusti tien Suomen EU-jäse­nyy­delle ja rakensi Kokoo­muk­sesta ensim­mäi­sen suoma­lai­sen aidosti euroop­pa­lai­sen puolu­een.

EPP-ryhmän puolesta palkin­non Suomi­selle luovutti Helsin­gissä maanan­taina Kokoo­muk­sen meppi­ryh­män puheen­joh­taja Sirpa Pieti­käi­nen.

“Tässä näke­myk­sel­li­syy­dessä on sitä samaa, jonka jo unio­nin perus­ta­jat ymmär­si­vät nähdes­sään, kuinka kans­sa­käy­mi­sen edis­tä­mi­nen ja rajo­jen alen­ta­mi­nen luo rauhaa, vakautta ja talous­kas­vua. Tämä vain enti­ses­tään koros­tuu globaa­lien haas­tei­den edessä”, Pieti­käi­nen sanoi.

Ilkka Suomi­nen on toimi­nut kansan­edus­ta­jana vuosina 1970-75 ja 1983-94, Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana 1979-91, kauppa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­rinä 1987-91, edus­kun­nan puhe­mie­henä 1991-1994 ja Euroo­pan parla­men­tin jäse­nenä sekä EPP-ryhmän vara­pu­heen­joh­ta­jana vuosina 1999-2004.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content