Ilkka Suomi­selle arvos­tettu Schuman-mitali – kokoomus.fi
MENU
Ilkka Suomi­selle arvos­tettu Schuman-mitali

Ilkka Suomi­selle arvos­tettu Schuman-mitali

Julkaistu: 29.02.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen kunnia­pu­heen­joh­ta­jalle, ministeri Ilkka Suomi­selle on myönnetty Robert Schuman -mitali. Kyseessä on Euroopan parla­mentin keskusta-oikeis­to­laisen EPP-ryhmän korkein tunnustus.

Mitali myönnetään henki­löille, jotka julki­sessa tehtä­vässään omalla rohkeu­dellaan ja näkemyk­sellään ovat edistäneet Euroopan raken­ta­mista, rauhaa ja humani­taa­risten arvojen toteu­tu­mista.

Ilkka Suominen on ensim­mäinen suoma­lainen mitalin saaja. Vuodesta 1986 alkaen myönnetyn mitalin saajien joukossa on muun muassa useita entisiä valtion­pää­miehiä.

Palkinnon perus­te­luissa todetaan, että Suomisen johdolla Kokoomus toimi suoma­laisen politiikan EU-suunnan näyttäjänä. Omalla työllään ja näkemyk­sellään Ilkka Suominen pohjusti tien Suomen EU-jäsenyy­delle ja rakensi Kokoo­muk­sesta ensim­mäisen suoma­laisen aidosti euroop­pa­laisen puolueen.

EPP-ryhmän puolesta palkinnon Suomi­selle luovutti Helsin­gissä maanan­taina Kokoo­muksen meppi­ryhmän puheen­johtaja Sirpa Pieti­käinen.

“Tässä näkemyk­sel­li­syy­dessä on sitä samaa, jonka jo unionin perus­tajat ymmär­sivät nähdessään, kuinka kanssa­käy­misen edistä­minen ja rajojen alenta­minen luo rauhaa, vakautta ja talous­kasvua. Tämä vain entisestään korostuu globaalien haasteiden edessä”, Pieti­käinen sanoi.

Ilkka Suominen on toiminut kansan­edus­tajana vuosina 1970-75 ja 1983-94, Kokoo­muksen puheen­joh­tajana 1979-91, kauppa- ja teolli­suus­mi­nis­terinä 1987-91, eduskunnan puhemiehenä 1991-1994 ja Euroopan parla­mentin jäsenenä sekä EPP-ryhmän varapu­heen­joh­tajana vuosina 1999-2004.


Kokoomus.fi