Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Ilkka Kanerva: “Suomen itse­näi­syy­den perusta on kansal­li­sessa puolus­tus­ky­vys­sämme”

Ilkka Kanerva: “Suomen itse­näi­syy­den perusta on kansal­li­sessa puolus­tus­ky­vys­sämme”

Julkaistu:

Uskot­ta­van turval­li­suus- ja puolus­tus­po­li­tii­kan raken­ta­mi­nen ei ole suhdan­ne­po­li­tiik­kaa. Se perus­tuu pitkä­jän­tei­syy­teen ja jatku­vuu­teen tilan­teessa, jossa on käyn­nissä sekä globaali murros että alueel­li­sia konflik­teja.

Selon­teon toimin­taym­pä­ris­tön kuvaus ei ole ruusui­nen. Suur­val­to­jen välis­ten suhtei­den kiris­ty­mi­nen vaikeut­taa sekä globaa­lien ongel­mien ratkai­se­mista että heiken­tää yhteis­työ­va­rai­sen turval­li­suu­den näky­miä Euroo­passa. Meidän on huomioi­tava, että joudumme toimi­maan voima­po­li­tii­kan, auto­ri­tää­ris­ten toimi­joi­den sekä ei-valtiol­lis­ten taho­jen paineessa.

Kylmän sodan aikana keski­sessä Euroo­passa sijain­nut jännit­tei­den polt­to­piste on siir­ty­mässä Pohjoi­seen Euroop­paan. Itämeri ja Arkti­nen alue muodos­ta­vat maan­tie­teel­li­sen koko­nai­suu­den, johon kohdis­tuu kasva­vaa stra­te­gista mielen­kiin­toa. Tällä on ilmei­set turval­li­suus­po­liit­ti­set vaiku­tuk­sensa myös oman asemamme kannalta.

Suomen valtiol­li­sen olemas­sao­lon perus­kivi on uskot­tava itse­näi­nen puolus­tus­kyky. Sen yllä­pi­tä­mi­nen on ainoas­taan omissa käsis­sämme. Puolus­tus­rat­kai­summe tulee tule­vai­suu­des­sa­kin nojaa­maan laajan reser­vin tuot­ta­vaan asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mään, jolla mahdol­lis­te­taan koko maan puolus­ta­mi­nen. Tätä tuetaan yhteis­kun­nan valjas­ta­malla voima­va­rat koko­nais­tur­val­li­suu­den peri­aat­tei­den mukai­sesti. Korkean maan­puo­lus­tus­tah­don yllä­pi­tä­mi­nen on edel­ly­tys sille, että järjes­telmä naut­tii luot­ta­musta kansa­lais­ten keskuu­dessa.

Edel­li­sen puolus­tus­se­lon­teon julkai­se­mi­sen jälkeen puolus­tus­ky­kyämme vahvis­ta­vaa lain­sää­dän­tö­työtä on tehty mittava määrä. Tehtä­vää kuiten­kin riit­tää. Erityi­sen kiireel­listä huomiota vaatii kyber­puo­lus­tuk­semme tila. Uskot­ta­vaan kyber­puo­lus­tuk­seen liit­tyy kyky vastata viha­mie­li­seen kyber­vai­kut­ta­mi­seen. Tämä edel­lyt­tää sekä poliit­tista päätök­sen­te­ko­val­miutta että erilais­ten vasta­toi­mien valmis­te­lua jo enna­kolta. Myös johto­vas­tui­den on oltava selkeät. Oman kyber­toi­min­ta­ky­kymme paran­ta­mi­seksi on ryhdyt­tävä valmis­te­le­maan lain­sää­dän­nöl­lis­ten toimi­val­tuuk­sien kehit­tä­mistä.

On toki syytä tarkas­tella krii­si­joh­ta­mi­sen säädös­poh­jaamme laajem­min­kin. Tähän liit­ty­vät niin valmius­lain päivit­tä­mi­nen kuin hiljat­tain esiin nous­seet sokeat pisteet kansain­vä­li­sen avun anta­mista koske­vassa lain­sää­dän­nös­sämme.

Viime vuosina harjoi­tettu puolus­tusyh­teis­työ on ollut turval­li­suus­po­li­tiik­kamme merkit­tä­vim­piä muutos­voi­mia. Venä­jän ja lännen välien jatkuva kiris­ty­mi­nen vaikeut­taa yhteis­ten ongel­mien ratkai­se­mista ja luo pessi­mis­miä yhteis­työ­va­rai­sen turval­li­suu­den näky­miin.

Puolus­tusyh­teis­työn verkos­ton laajen­ta­mi­sen sijaan nyt on aika keskit­tyä yhteis­työn syven­tä­mi­seen. Puolus­tusyh­teis­työn keskiössä on sen kansal­li­selle puolus­tuk­sel­lemme tuot­tama lisä­arvo ja yhteis­toi­min­ta­ky­vyn kehit­tä­mi­nen kump­pa­niemme kanssa kaikissa olosuh­teissa. 

Euroo­pan unio­nin omaeh­toi­sen toimin­ta­ky­vyn puute on silmiin­pis­tä­vää. Olemme jo pidem­män aikaa kanta­neet huolta unio­nin jatku­vasta ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sesta alisuo­riu­tu­mi­sesta. Suomen on aihetta osoit­taa ennak­ko­luu­lo­tonta aktii­vi­suutta tämän asiain­ti­lan korjaa­mi­seksi. Tarvit­semme vahvem­pia yhteis­työ­muo­toja, joista on hyötyä kansal­li­selle puolus­tuk­sel­lemme ja jotka mahdol­lis­ta­vat vaik­kapa Yhdys­val­to­jen, Iso-Britan­nian ja Norjan osal­lis­tu­mi­sen.

Suomi on kiin­nos­tava turval­li­suus­po­liit­ti­nen kump­pani siksi, että se kyke­nee sekä diplo­ma­tial­laan että soti­laal­li­sella suori­tus­ky­vyl­lään vahvis­ta­maan omaa turval­li­suut­taan ja Pohjoi­sen Euroo­pan vakautta.

On aihetta vielä todeta, ettemme varus­taudu siksi että haluai­simme sotaa, vaan siksi, ettemme siihen enää koskaan joutuisi.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro halli­tuk­sen puolus­tus­se­lon­teosta 16.9.2021
Kansan­edus­taja Ilkka Kanerva


Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.10.2021

Heikki Vest­man: ”Kohden­ne­taan turva kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille”

Realis­mia ja ratkai­suja. Se on kokoo­muk­sen linja huma­ni­taa­ri­sessa maahan­muu­tossa. Haluamme auttaa hädä­na­lai­sim­pia, voima­va­ro­jen rajoissa. Emme hyväksy turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käyt­töä. Ymmär­rämme, että

28.9.2021

Petteri Orpo: “Hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen vaatii tekoja, ei selit­te­lyä”

Suomen talous on elpy­nyt koro­nan jälkeen vahvasti. Mutta kuten yrit­tä­jien juhlassa viikon­lop­puna puhu­nut tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö muis­tutti, keskus­pank­kien raha­po­li­tiikka

21.9.2021

Mari-Leena Talvi­tie: “Kokoo­mus ei hyväksy tinki­mistä suoma­lais­ten turval­li­suu­desta”

Suomi on yksi maail­man turval­li­sim­pia maita. Kokoo­mus haluaa Suomen olevan turval­li­nen myös tule­vai­suu­dessa. Afga­nis­ta­nin tilanne on osoi­tus siitä, että kansain­vä­li­sissä