Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Ilkka Kanerva: “Suomen itse­näi­syy­den perusta on kansal­li­sessa puolus­tus­ky­vys­sämme”

Ilkka Kanerva: “Suomen itse­näi­syy­den perusta on kansal­li­sessa puolus­tus­ky­vys­sämme”

Julkaistu:

Uskot­ta­van turval­li­suus- ja puolus­tus­po­li­tii­kan raken­ta­mi­nen ei ole suhdan­ne­po­li­tiik­kaa. Se perus­tuu pitkä­jän­tei­syy­teen ja jatku­vuu­teen tilan­teessa, jossa on käyn­nissä sekä globaali murros että alueel­li­sia konflik­teja.

Selon­teon toimin­taym­pä­ris­tön kuvaus ei ole ruusui­nen. Suur­val­to­jen välis­ten suhtei­den kiris­ty­mi­nen vaikeut­taa sekä globaa­lien ongel­mien ratkai­se­mista että heiken­tää yhteis­työ­va­rai­sen turval­li­suu­den näky­miä Euroo­passa. Meidän on huomioi­tava, että joudumme toimi­maan voima­po­li­tii­kan, auto­ri­tää­ris­ten toimi­joi­den sekä ei-valtiol­lis­ten taho­jen paineessa.

Kylmän sodan aikana keski­sessä Euroo­passa sijain­nut jännit­tei­den polt­to­piste on siir­ty­mässä Pohjoi­seen Euroop­paan. Itämeri ja Arkti­nen alue muodos­ta­vat maan­tie­teel­li­sen koko­nai­suu­den, johon kohdis­tuu kasva­vaa stra­te­gista mielen­kiin­toa. Tällä on ilmei­set turval­li­suus­po­liit­ti­set vaiku­tuk­sensa myös oman asemamme kannalta.

Suomen valtiol­li­sen olemas­sao­lon perus­kivi on uskot­tava itse­näi­nen puolus­tus­kyky. Sen yllä­pi­tä­mi­nen on ainoas­taan omissa käsis­sämme. Puolus­tus­rat­kai­summe tulee tule­vai­suu­des­sa­kin nojaa­maan laajan reser­vin tuot­ta­vaan asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mään, jolla mahdol­lis­te­taan koko maan puolus­ta­mi­nen. Tätä tuetaan yhteis­kun­nan valjas­ta­malla voima­va­rat koko­nais­tur­val­li­suu­den peri­aat­tei­den mukai­sesti. Korkean maan­puo­lus­tus­tah­don yllä­pi­tä­mi­nen on edel­ly­tys sille, että järjes­telmä naut­tii luot­ta­musta kansa­lais­ten keskuu­dessa.

Edel­li­sen puolus­tus­se­lon­teon julkai­se­mi­sen jälkeen puolus­tus­ky­kyämme vahvis­ta­vaa lain­sää­dän­tö­työtä on tehty mittava määrä. Tehtä­vää kuiten­kin riit­tää. Erityi­sen kiireel­listä huomiota vaatii kyber­puo­lus­tuk­semme tila. Uskot­ta­vaan kyber­puo­lus­tuk­seen liit­tyy kyky vastata viha­mie­li­seen kyber­vai­kut­ta­mi­seen. Tämä edel­lyt­tää sekä poliit­tista päätök­sen­te­ko­val­miutta että erilais­ten vasta­toi­mien valmis­te­lua jo enna­kolta. Myös johto­vas­tui­den on oltava selkeät. Oman kyber­toi­min­ta­ky­kymme paran­ta­mi­seksi on ryhdyt­tävä valmis­te­le­maan lain­sää­dän­nöl­lis­ten toimi­val­tuuk­sien kehit­tä­mistä.

On toki syytä tarkas­tella krii­si­joh­ta­mi­sen säädös­poh­jaamme laajem­min­kin. Tähän liit­ty­vät niin valmius­lain päivit­tä­mi­nen kuin hiljat­tain esiin nous­seet sokeat pisteet kansain­vä­li­sen avun anta­mista koske­vassa lain­sää­dän­nös­sämme.

Viime vuosina harjoi­tettu puolus­tusyh­teis­työ on ollut turval­li­suus­po­li­tiik­kamme merkit­tä­vim­piä muutos­voi­mia. Venä­jän ja lännen välien jatkuva kiris­ty­mi­nen vaikeut­taa yhteis­ten ongel­mien ratkai­se­mista ja luo pessi­mis­miä yhteis­työ­va­rai­sen turval­li­suu­den näky­miin.

Puolus­tusyh­teis­työn verkos­ton laajen­ta­mi­sen sijaan nyt on aika keskit­tyä yhteis­työn syven­tä­mi­seen. Puolus­tusyh­teis­työn keskiössä on sen kansal­li­selle puolus­tuk­sel­lemme tuot­tama lisä­arvo ja yhteis­toi­min­ta­ky­vyn kehit­tä­mi­nen kump­pa­niemme kanssa kaikissa olosuh­teissa. 

Euroo­pan unio­nin omaeh­toi­sen toimin­ta­ky­vyn puute on silmiin­pis­tä­vää. Olemme jo pidem­män aikaa kanta­neet huolta unio­nin jatku­vasta ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sesta alisuo­riu­tu­mi­sesta. Suomen on aihetta osoit­taa ennak­ko­luu­lo­tonta aktii­vi­suutta tämän asiain­ti­lan korjaa­mi­seksi. Tarvit­semme vahvem­pia yhteis­työ­muo­toja, joista on hyötyä kansal­li­selle puolus­tuk­sel­lemme ja jotka mahdol­lis­ta­vat vaik­kapa Yhdys­val­to­jen, Iso-Britan­nian ja Norjan osal­lis­tu­mi­sen.

Suomi on kiin­nos­tava turval­li­suus­po­liit­ti­nen kump­pani siksi, että se kyke­nee sekä diplo­ma­tial­laan että soti­laal­li­sella suori­tus­ky­vyl­lään vahvis­ta­maan omaa turval­li­suut­taan ja Pohjoi­sen Euroo­pan vakautta.

On aihetta vielä todeta, ettemme varus­taudu siksi että haluai­simme sotaa, vaan siksi, ettemme siihen enää koskaan joutuisi.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro halli­tuk­sen puolus­tus­se­lon­teosta 16.9.2021
Kansan­edus­taja Ilkka Kanerva


Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content