Ilkka Kanerva: Mieluummin henki­lös­tö­ra­hastoja kuin optioita – kokoomus.fi
MENU
Ilkka Kanerva: Mieluummin henki­lös­tö­ra­hastoja kuin optioita

Ilkka Kanerva: Mieluummin henki­lös­tö­ra­hastoja kuin optioita

Julkaistu: 15.03.2011 Uncategorized

? Kunnia yrityksen menes­tyk­sestä kuuluu koko henki­lös­tölle. Tämä olisi hyvä näkyä entistä selvemmin myös työnte­kijän palkka­pus­sissa, Kanerva toteaa. Yritysten henki­lös­tö­ra­hastot ovat vapaa­eh­toisia rahastoja, joiden perus­ta­mi­sesta päättää henki­löstö. Työnantaja puolestaan päättää palkkio­jär­jes­tel­mästä ja siitä, miten se ohjaa palkkioita rahastoon. Uuden henki­lös­tö­ra­has­tolain myötä työnantaja voi tallettaa osuuksia ja työntekijä nostaa niitä itselleen aikai­sempaa jousta­vammin.

? Johdon sitout­ta­minen tulos­palk­kioilla ja optio­jär­jes­te­lyillä on jo pitkään ollut arkipäivää. Optiot ovat kuitenkin johtaneet joissakin tapauk­sissa selviin ylilyön­teihin ja kohtuut­to­muuksiin sekä lisänneet epätasa-arvon tunnetta työpai­koilla, Kanerva kritisoi.

? Henki­lös­tö­ra­haston kautta yrityksen jokainen työntekijä saisi osansa tulos- ja voitto­palk­kioista. Tämä nostaisi motivaa­tiota ja paran­taisi tuotta­vuutta, uskoo Kanerva.

Henki­lös­tö­ra­hastoja voidaan kehittää myös lisätur­vaksi huonojen aikojen varalta. Mikäli työt loppuvat talou­del­listen tai tuotan­nol­listen syiden perus­teella, työntekijä saa nostaa rahasto-osuutensa halua­missaan erissä neljän vuoden aikana työsuhteen päätty­mi­sestä.

? Hyvinä aikoina rahas­toihin kerätyt varat voivat osoit­tautua arvok­kaaksi lisäpus­ku­riksi ja turvaksi työttö­myyden aikana, Kanerva muistuttaa. ? Näin yritysten on mahdol­lista viestiä henki­lös­tölleen, että heidän panok­sensa on tärkeä ja arvos­tettu ja että heistä pidetään huolta vaikei­nakin aikoina.

Kanerva puhui tilai­suu­dessa, jossa julkis­tettiin hänen johta­mansa työryhmän työlli­syys­pamfletti “Työ, työ ja työ”. Pamfle­tissa työryhmä on pohtinut keinoja, joilla työlli­syys­po­li­tiikkaa kehit­tä­mällä työlli­syyttä saadaan paran­nettua. Ehdotuk­sissa on käsitelty työlli­syys­po­li­tiikan käytäntöjä nuorten, työttömien työnha­ki­joiden, pitkä­ai­kais­työt­tömien sekä osatyö­ky­kyisten näkökul­masta.

? Yksi kiireel­li­sim­mistä kehity­seh­do­tuk­sista liittyy työvoi­ma­hal­linnon järjes­telmiin ja byrokra­tiaan, joka vie työnha­kijan aikaa tärkeim­mältä, eli työnhaulta, sanoo Kanerva.

? Järjes­telmät pitää päivittää 2010-luvulle siten, että työttö­myys­turvan haku ja seuranta on yksin­ker­taista ja reaaliai­kaista. Näin kenenkään ei tarvitse miettiä, kannat­taako muutaman päivän tai muutaman viikon työpätkää ottaa vastaan, kun siitä seuraa niin valtava paperisota ja pahim­massa tapauk­sessa tukien maksun viiväs­ty­minen. Kukaan ei saa jäädä pidem­mäksi aikaa toimet­to­maksi vain sen vuoksi, ettei hallinto toimi, vaatii Kanerva.


Tiedostot


Kokoomus.fi