Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Ikään­ty­neet eivät saa jäädä koro­na­krii­sissä vaille tarvit­se­maansa apua ja tukea

Ikään­ty­neet eivät saa jäädä koro­na­krii­sissä vaille tarvit­se­maansa apua ja tukea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen 20 keinoa ikään­ty­nei­den ja riski­ryh­mään kuulu­vien arjen, tervey­den ja toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi

Koro­na­vi­ruk­sen hillit­se­mi­seksi tehdyt vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ovat kaik­kialla Suomessa pysäyt­tä­neet arjen sellai­sena kuin olemme sen aiem­min tunte­neet. Muut­tu­neissa olosuh­teissa on kuiten­kin varmis­tet­tava jokai­selle turval­li­nen arki.

Huoli omasta ja lähei­sen pärjää­mi­sestä on nyt monella suuri. Erityi­sesti ikään­ty­neillä ja muilla riski­ryh­miin kuulu­villa on kohon­nut riski saada koro­na­vi­rus­tar­tun­nasta vakava oire­kuva. Siksi riski­ryh­mien suoje­le­mi­nen on ensiar­voi­sen tärkeää.

Moni ikään­ty­nyt tarvit­see apua selvi­täk­seen poik­keus­o­lo­jen yli. Ilah­dut­ta­valla tavalla monet suoma­lai­set ovat jo lähte­neet tarjoa­maan apuaan omassa lähiym­pä­ris­tös­sään. Yrityk­set ympäri Suomen ovat kehit­tä­neet palve­lu­rat­kai­suja ikään­ty­nei­den tuke­mi­seksi ja lukui­sat järjes­töt jalkau­tu­neet avun ja tuen järjes­tä­mi­seksi.

Poik­keus­o­lot rajaa­vat elämäämme, mutta se ei saa vähen­tää soli­daa­ri­suut­tamme ja kunnioi­tus­tamme muita ihmi­siä kohtaan. Ikään­ty­neet tarvit­se­vat tässä poik­keus­ti­lan­teessa kaiken mahdol­li­sen tuen ja arvos­tuk­sen. Kokoo­mus pitää vält­tä­mät­tö­mänä, että poik­keus­ti­lan aikana meidän on huoleh­dit­tava siitä, että yksi­kään ikään­ty­nyt tai riski­ryh­mään kuuluva ei jää koro­na­krii­sissä vaille tarvit­se­maansa apua ja tukea.

Kokoo­mus edel­lyt­tää, että ikäih­mis­ten arjen, tervey­den ja toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi tehdään selkeitä valta­kun­nal­li­sia linjauk­sia ja ohja­taan niiden toteut­ta­mi­seen riit­tä­vät resurs­sit. Myös kuntien ja kansa­lais­jär­jes­tö­jen hyvä yhteis­työ tässä haas­ta­vassa tilan­teessa koros­tuu.

Turval­li­sesta arjesta on huoleh­dit­tava

Poik­keus­o­loissa moni ikään­ty­nyt on entistä enem­män muiden ihmis­ten avun ja tuen varassa.

Koro­na­krii­sin keskellä on vält­tä­mä­töntä varmis­taa, että kukaan ei jää oman kotinsa vangiksi, vaille tarvit­se­maansa apua ja tukea. On muis­tet­tava, että kaikilla ei ole omaista tai ystä­vää, joka voisi asioida ruoka­kau­passa tai aptee­kissa heidän puoles­taan.

Taudilta suojau­tu­vien, kotiinsa jäävien ikäih­mis­ten sekä muiden riski­ryh­miin kuulu­vien on poik­keus­o­lois­sa­kin saatava kotiinsa riit­tä­vät palve­lut ja apu, jotta turval­li­nen kotona asumi­nen toteu­tuu. Myös mahdol­li­suutta hank­kia palve­luita, jotka tuke­vat omassa kodissa asumista, on paran­net­tava.

Riski­ryh­miä on myös kyet­tävä suojaa­maan koro­na­tar­tun­noilta parem­min. Tervey­den­huol­lon lisäksi myös koti­hoi­toon ja vanhus­ten hoivaan on saatava riit­tä­västi suoja­vä­li­neitä, jotta taudin leviä­mistä voidaan ehkäistä. Hoiva­ko­tien ja koti­hoi­don henki­lös­töä tulisi myös testata sään­nöl­li­sesti oireet­to­mien kanta­jien löytä­mi­seksi leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Myös hoiva­ko­tei­hin koti­hoi­dosta tai sairaa­la­hoi­dosta siir­ty­vät uudet asuk­kaat tulisi testata ennen siir­toa ja aset­taa karan­tee­nin omai­siin oloi­hin kahdeksi viikoksi.

Kokoo­mus ehdot­taa:

 • 1. Riit­tävä ja luotet­tava tieto tarjolla olevista palve­luista ja tuesta on varmis­tet­tava jokai­selle ikään­ty­neelle ja riski­ryh­mään kuulu­valle. Avun tarpeessa olevia on aktii­vi­sesti etsit­tävä ja heihin on oltava sään­nöl­li­sesti yhtey­dessä. Infor­moin­nissa on huomioi­tava eri vies­tin­tä­ka­na­vat mahdol­li­sim­man monen ikäih­mi­sen tavoit­ta­mi­seksi.
 • 2. Palve­luse­te­lit tarvi­taan osaksi keino­va­li­koi­maa, jolla turva­taan perus­pal­ve­lu­jen saata­vuus ja kotiin tuota­vat palve­lut. Palve­luse­te­lillä on mahdol­li­suus hank­kia esimer­kiksi kotiin­kul­je­tus­pal­ve­luita lääk­keille ja ruualle. Palve­luse­te­lillä myös varmis­te­taan perus­pal­ve­lu­jen saata­vuus ilman viiveitä ja keven­ne­tään koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa kuor­mi­tusta sosi­aali- ja tervey­den­huol­toon. Palve­luse­te­lillä voitai­siin myös lisätä mahdol­li­suuk­sia fyysi­sen kunnon yllä­pi­tä­mi­seen, liikun­nan lisää­mi­seen ja kuntou­tuk­seen, mikä tukisi ikään­ty­neillä hyvän toimin­ta­ky­vyn säilyt­tä­mistä.
 • 3. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaus on perut­tava ja ikään­ty­neille on toteu­tet­tava Sitran mallin mukai­nen paran­nettu koti­ta­lous­vä­hen­nys. Mallissa koti­ta­lous­vä­hen­nys on pieni­tu­loi­sille suoran tuen ja vero­huo­jen­nuk­sen yhdis­telmä. Näin varmis­te­taan, että jokai­sella on toimeen­tu­los­taan riip­pu­matta mahdol­li­suus hank­kia tarvit­se­mi­aan palve­luita.
 • 4. Ateria­pal­ve­lua voitai­siin laajen­taa suurem­malle joukolle poik­keus­ti­lan aikana. Se vähen­täisi kaupas­sa­käyn­nin tarvetta ja ikäih­mi­sen kerran päivässä saama lämmin ateria rauhoit­taisi myös monen omai­sen mieltä.
 • 5. Riit­tä­vät ja asian­mu­kai­set suoja­vä­li­neet on varmis­tet­tava hoiva­hen­ki­lös­tölle kotiin tuota­vien, vält­tä­mät­tö­mien sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den turvaa­mi­seksi ja ikään­ty­nei­den suojaa­mi­seksi koro­na­tar­tun­noilta.
 • 6. Virus­tes­tausta on lisät­tävä. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi ikään­ty­nei­den palve­luissa on varmis­tet­tava, että vanhus­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jöitä testa­taan sään­nöl­li­sesti ja myös hoiva­ko­tei­hin siir­ty­vät uudet asuk­kaat testa­taan. Siir­ty­vät asuk­kaat tulisi myös aset­taa karan­tee­niin kahdeksi viikoksi.
 • 7. Digi­taa­li­set ratkai­sut ja tekno­lo­gia on saatava avuksi ikäih­mis­ten asioin­nin ja yhtey­den­pi­don helpot­ta­mi­seksi. Ikään­ty­neille tarvi­taan help­po­käyt­töi­siä väli­neitä, kuten moni­pal­ve­lu­päät­teet, sekä tukea niiden otta­mi­seksi käyt­töön.

Oikea-aikai­nen hoito on turvat­tava poik­keus­o­lois­sa­kin

Tämän­het­ki­sen tiedon valossa valtaosa väes­töstä sairas­taa koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man taudin lievä­oi­rei­sena, mutta koro­nan on havaittu aiheut­ta­van vaka­via oireita erityi­sesti ikään­ty­neille, eli yli 70-vuotiaille ja muille riski­ryh­mään kuulu­ville. Iäkkäillä riski on korkein yli 80-vuotiailla. Vaka­van infek­tion vaaraa lisää­vät myös perus­sai­rau­det, jotka merkit­tä­västi huonon­ta­vat sydä­men ja keuh­ko­jen toimin­taa tai elimis­tön vastus­tus­ky­kyä.

Riski­ryh­mien suojaa­mi­sen ja taudin ennal­taeh­käi­syn lisäksi on tärkeää varmis­taa nopeasti hoito, kun epäil­lään hengi­tys­tiein­fek­tiota ikään­ty­neellä tai riski­ryh­mään kuulu­valla, sillä koro­nalla voi myös olla pitkä­ai­kai­sia terveys­vai­ku­tuk­sia.

Ikäih­mi­set käyt­tä­vät normaa­lio­loissa paljon terveys­kes­kus­pal­ve­luja ja oikea-aikai­nen hoitoon pääsy on koro­na­ti­lan­teesta huoli­matta tärkeää tervey­den ja toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­seksi. Kiireet­tö­män hoidon saata­vuus poik­keus­o­loissa on turvat­tava siten, että oikea-aikai­nen hoito toteu­tuu muil­le­kin kuin koro­na­po­ti­laille.

Moni sairaus vaatii sään­nöl­listä hoitoa. Esimer­kiksi sydän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­sien, syövän, diabe­tek­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien hoita­mi­seksi on varmis­tet­tava, että ihmi­set voivat ja he uskal­ta­vat hakea apua tervey­son­gel­miinsa koro­nae­pi­de­mian aika­na­kin. Mikäli oikeaa hoitoa ei saada ajoissa, on riskinä tervey­son­gel­mien pahe­ne­mi­nen. Tämä voi pahim­mil­laan johtaa monien ihmis­hen­kien ennen­ai­kai­seen menet­tä­mi­seen. Siksi ikäih­mis­ten kiireel­lis­ten vaivo­jen hoitoon pääsy on turvat­tava myös koro­nae­pi­de­mian aikana.

Tarpeel­li­sista lääkäri- ja seuran­ta­käyn­neistä ei tuli­si­kaan luopua kuin aivan vält­tä­mät­tö­mästä syystä. Tällöin­kin poti­laille on tarjot­tava mahdol­li­suutta asioida esimer­kiksi etäpal­ve­luilla tai puhe­li­mitse, jotta hoidon oikea-aikai­suus voidaan turvata ja ongel­mien pahe­ne­mi­nen estää.

Yhä useampi ikään­ty­nyt on myös vaarassa kokea vaka­vaa yksi­näi­syyttä eris­täy­ty­mi­sen seurauk­sena. Rutii­nien rikkou­tuessa päih­tei­den­käyttö voi lisään­tyä ja henki­nen hyvin­vointi olla koetuk­sella. Tämä lisää riskiä mielen­ter­vey­son­gel­mien puhkea­mi­selle tai pahe­ne­mi­selle.

Kokoo­mus ehdot­taa:

 • 8. Teho­kas vies­tintä koro­nain­fek­tiosta, infek­tion ennal­taeh­käisy ja hoito on varmis­tet­tava myös ikäih­mi­sille.
 • 9. Kiiree­töntä hoitoa ja palve­lua ei saa ennen­ai­kai­sesti, kohtuut­to­masti vähen­tää koro­nae­pi­de­mi­aan varau­tu­mi­seksi. Ikäih­mi­sen varauk­sen peruut­ta­mi­nen pitäisi tehdä vasta huolel­li­sen harkin­nan perus­teella ja mahdol­li­suuk­sien mukaan palvelu on järjes­tet­tävä muulla, asiak­kaalle sopi­valla tavalla, kuten puhe­li­mitse tai etäyh­tey­dellä.
 • 10. Moni­sai­rai­den ja paljon palve­luita tarvit­se­vien asemaan on kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota palve­lui­den järjes­tä­mi­sessä poik­keus­o­lo­suh­teissa.
 • 11. Yksi­näi­syys, mielen­ter­veys- ja päih­deon­gel­mat, sekä muu akuutti avun ja tuen tarve on otet­tava aktii­vi­sesti puheeksi perus­pal­ve­luissa ja varmis­tet­tava mata­lalla kynnyk­sellä tuki ongel­mien ilme­tessä. Mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den saata­vuu­desta on huoleh­dit­tava kaikissa ikäryh­missä.
 • 12. Omais­hoi­ta­jien asemaan koro­na­krii­sissä on kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota. Kuntien on syytä varau­tua tilan­tee­seen, jossa omais­taan hoitava henkilö sairas­tuu koro­na­vi­ruk­seen.
 • 13. Erityi­sesti muis­ti­sai­rai­den ja heidän omais­tensa tilanne koro­na­krii­sissä on haas­tava, sillä monia tuki­pal­ve­luita, kuten ryhmä­toi­min­toja ja päivä­toi­min­taa on jouduttu koro­nan vuoksi peru­maan. Muis­ti­sai­raalle rutii­nien muut­tu­mi­nen voi olla kuor­mit­ta­vaa. Tiiviistä yhtey­den­pi­dosta ja neuvon­nasta omais­taan hoita­ville on huoleh­dit­tava.
 • 14. Koro­na­krii­sin jälki­hoi­dossa on varau­dut­tava palve­lui­den kuor­mit­tu­mi­seen ja varmis­tet­tava mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den ja perus­pal­ve­lui­den saata­vuus. Patou­tu­neet jonot on puret­tava viiveettä hait­to­jen mini­moi­mi­seksi, tarvit­taessa osto­pal­ve­lua hyödyn­täen, esim. palve­luse­te­lillä sekä perus­ter­vey­den­huol­lossa että erikois­sai­raan­hoi­dossa.

Toimin­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mistä vältet­tävä - ikään­ty­nei­den liikun­nasta ja kuntou­tuk­sesta huoleh­dit­tava

Normaa­lio­loissa esimer­kiksi liikunta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut ovat ikäih­mis­ten arjessa tärkeitä hyvin­voin­tia lisää­viä teki­jöitä. Muista eris­täy­ty­mi­nen on nyt välit­tö­män tervey­den suojaa­mi­seksi tärkeää, mutta toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­dosta tulisi huoleh­tia esimer­kiksi ulkoi­le­malla ja kuntoi­le­malla kotona. Vähen­ty­nyt liik­ku­mi­nen näkyy nopeasti toimin­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­senä ja lisää kaatu­mi­sen riskiä kotona.

Liikun­nan vaiku­tus ihmis­ten toimin­ta­ky­kyyn on merkit­tävä. Liikun­nalla ehkäis­tään tehok­kaasti vanhuusiällä tyypil­listä lihas­ka­toa. Lisäksi liikunta tukee mielen hyvin­voin­tia, vähen­tää muis­ti­sai­rau­den riskiä ja hidas­taa muis­ti­sai­rau­den etene­mistä.

Liik­ku­mat­to­muu­den vuosit­tai­set yhteis­kun­nal­li­set kustan­nuk­set ovat koko väes­tön osalta useita miljar­deja euroja. Ikään­ty­nei­den kunnon laaja ja yhtäk­ki­nen heik­ke­ne­mi­nen olisi vakava riski jo ennes­tään kuor­mit­tu­nei­den vanhus­pal­ve­lui­den kanto­ky­vylle. Ikään­ty­vässä Suomessa riit­tä­västä liikun­nasta ja hyvästä toimin­ta­ky­vystä huoleh­ti­mi­nen onkin vält­tä­mä­töntä.

Yksi­näi­syy­den torju­mi­seksi ja ikään­ty­nei­den aktii­vi­suu­den lisää­mi­seksi tarvi­taan laajaa yhteis­työtä, jossa esimer­kiksi järjes­tö­jen ja vapaa­eh­tois­ten osaa­mi­nen kannat­taa hyödyn­tää. Ikään­ty­nei­den akti­voi­mi­seksi poik­keus­o­loissa on otet­tava kaikki keinot käyt­töön. Esimer­kiksi tuoli­jump­paa tele­vi­siossa, yhtei­nen liikunta- tai laulu­hetki parvek­keella, pihoilla järjes­tet­tä­viä musiik­ki­keik­koja tai etäyh­teyk­sien hyödyn­tä­mistä liikunta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den lisää­mi­seksi.

Kokoo­mus ehdot­taa:

 • 15. Ikään­ty­nei­den riit­tä­vään liik­ku­mi­seen ja toimin­ta­ky­kyyn on kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota koro­na­krii­sin aikana ja sen päätyt­tyä. Tarvit­taessa on varmis­tet­tava kuntout­ta­vien palve­lui­den nopea saata­vuus.
 • 16. Hyödyn­ne­tään hyviksi havait­tuja toimin­ta­mal­leja ikään­ty­nei­den palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä. Edel­li­sellä halli­tus­kau­della toteu­te­tun ”Kehi­te­tään ikäih­mis­ten koti­hoi­toa ja vahvis­te­taan kaike­ni­käis­ten omais­hoi­toa” -kärki­hank­keen hyviä toimin­ta­mal­leja, kuten koti­kun­tou­tus, asia­kas- ja palve­luoh­jaus sekä koti­hoi­don johta­mi­nen, on hyödyn­net­tävä koti­hoi­don kehit­tä­mi­sessä. Kansal­lista muis­tioh­jel­maa tulee jatkaa ja jalkaut­ta­mista alueille tehos­taa.
 • 17. Ikään­ty­nei­den mahdol­li­suuk­sia oman kunnon yllä­pi­tä­mi­seen on tuet­tava. Ohjeita liikun­nan lisää­mi­seksi ja turval­li­sen voima- ja muun harjoit­te­lun toteut­ta­mi­seksi on oltava kaik­kien ikään­ty­nei­den saata­villa.
 • 18. Vahvis­te­taan liikun­nan käyt­töä hoito­muo­tona ja kuntou­tuk­sessa. Sote-alan ammat­ti­lais­ten koulu­tuk­sessa liikun­nan roolia terveyttä edis­tä­vänä teki­jänä on lisät­tävä. Ennal­taeh­käi­syn ja kuntout­ta­van työot­teen on oltava mukana kaikissa ikään­ty­nei­den palve­luissa jo varhai­sessa vaiheessa.
 • 19. Senio­ri­neu­vola on askel kohti ikään­ty­nei­den tarpeista lähte­vää palve­lua. Suomi on maail­malla esimerkki äitiys- ja lasten­neu­vo­la­toi­min­nas­taan, mutta ikään­ty­nei­den palve­luissa meillä on paran­net­ta­vaa. Moni ikään­ty­nyt kuuluu heihin, jotka tarvit­se­vat sosi­aali- ja tervey­s­asioissa paljon palve­luita ja neuvon­taa. Palve­lui­den tulee olla jouhe­vasti saata­villa myös henki­löille, jotka eivät koe hallit­se­vansa riit­tä­västi inter­ne­tin tai älypu­he­li­men käyt­töä.
 • 20. Parhail­laan lomau­tet­tuna olevien sote-alan ammat­ti­lais­ten osaa­mi­nen kannat­taa ottaa käyt­töön ikään­ty­nei­den avun ja tuen turvaa­mi­seksi. Myös kolman­nen sekto­rin toimi­joi­den ja vapaa­eh­tois­ten tarjoa­maa apua kannat­taa hyödyn­tää huomioi­den avun­tar­joa­jien luotet­ta­vuus ja toimin­nan turval­li­suus ikäih­mi­sille.

Kannan­o­ton valmis­te­luun ovat osal­lis­tu­neet Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män sosi­aali- ja terveys­työ­ryh­män jäse­net: Mia Laiho, Sari Sarko­maa, Paula Risikko, Anna-Kaisa Ikonen, Juhana Vartiai­nen, Pia Kauma ja Terhi Koulu­mies.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content