Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Julkaistu:

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen,

isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista. Juhlimme isän­maata, joka on tasa-arvoi­nen, vakaa ja hyvin­voiva yhteis­kunta.

Kiitos siitä kuuluu sotiemme vete­raa­neille. Heille, jotka uhra­si­vat nuoruu­tensa ja tais­te­li­vat itse­näi­syy­temme puolesta. Kiitos kuuluu myös menneille suku­pol­ville, jotka kovalla työllä raken­si­vat Suomesta niin hienon maan kuin se tänään on.

Koro­na­krii­sin keskellä vietämme itse­näi­syys­päi­vää kovin erilai­sissa olosuh­teissa kuin normaa­listi. Pide­tään huolta toisis­tamme ja toimi­taan yhdessä vastuul­li­sesti.

Kansal­li­nen Kokoo­mus perus­tet­tiin 102 vuotta sitten Suomen ensim­mäi­sen itse­näi­syys­päi­vän tienoilla. Olemme viime aikoina pohti­neet paljon kokoo­muk­sen lupausta suoma­lai­sille. Meidän vaih­toeh­tomme perus­tuu tule­vai­suu­den uskoon, työhön ja yrit­tä­mi­seen. Se perus­tuu korke­aan osaa­mi­seen, sivis­tyk­seen ja koulu­tuk­seen. Se perus­tuu oikeu­den­mu­kai­suu­teen.

Meidän vaih­toeh­dos­samme Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja turval­li­nen maa, jonka talous kasvaa kestä­västi. Olen varma, että Suomen tarina on jatkos­sa­kin yksi maail­man parhaista. Meidän tulee olla rohkeita ja uskal­taa toimia parem­man tule­vai­suu­den puolesta. Se työ pitää aloit­taa nyt.

Näillä sanoilla toivo­tan onnel­lista itse­näi­syys­päi­vää!

Petteri Orpo 
puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content