Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hyvää itsenäisyyspäivää!

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Julkaistu:

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen,

isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista. Juhlimme isän­maata, joka on tasa-arvoi­nen, vakaa ja hyvin­voiva yhteis­kunta.

Kiitos siitä kuuluu sotiemme vete­raa­neille. Heille, jotka uhra­si­vat nuoruu­tensa ja tais­te­li­vat itse­näi­syy­temme puolesta. Kiitos kuuluu myös menneille suku­pol­ville, jotka kovalla työllä raken­si­vat Suomesta niin hienon maan kuin se tänään on.

Koro­na­krii­sin keskellä vietämme itse­näi­syys­päi­vää kovin erilai­sissa olosuh­teissa kuin normaa­listi. Pide­tään huolta toisis­tamme ja toimi­taan yhdessä vastuul­li­sesti.

Kansal­li­nen Kokoo­mus perus­tet­tiin 102 vuotta sitten Suomen ensim­mäi­sen itse­näi­syys­päi­vän tienoilla. Olemme viime aikoina pohti­neet paljon kokoo­muk­sen lupausta suoma­lai­sille. Meidän vaih­toeh­tomme perus­tuu tule­vai­suu­den uskoon, työhön ja yrit­tä­mi­seen. Se perus­tuu korke­aan osaa­mi­seen, sivis­tyk­seen ja koulu­tuk­seen. Se perus­tuu oikeu­den­mu­kai­suu­teen.

Meidän vaih­toeh­dos­samme Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja turval­li­nen maa, jonka talous kasvaa kestä­västi. Olen varma, että Suomen tarina on jatkos­sa­kin yksi maail­man parhaista. Meidän tulee olla rohkeita ja uskal­taa toimia parem­man tule­vai­suu­den puolesta. Se työ pitää aloit­taa nyt.

Näillä sanoilla toivo­tan onnel­lista itse­näi­syys­päi­vää!

Petteri Orpo 
puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta

1.12.2020

Kokoo­mus­me­pit: Elvy­tys­pa­ket­tia ei tule hyväk­syä ilman oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Sirpa Pieti­käi­nen ja Henna Virk­ku­nen esit­tä­vät huolensa tuoreista tiedoista, joiden mukaan neuvos­ton puheen­joh­ta­ja­maa Saksa on valmis teke­mään uusia kompro­mis­seja oikeus­val­tio­me­ka­nis­mista saavut­taak­seen sovun

14.11.2020

Anna-Kaisa Ikonen: Kokoo­mus ei puolu­eena kannata huumei­den lail­lis­ta­mista

Viikon­lo­pun aikana keskus­te­lua on herät­tä­nyt Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton uusi tavoi­teoh­jelma, jossa ehdo­te­taan mm. kanna­bik­sen lail­lis­ta­mista. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen