Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hyvää itsenäisyyspäivää!

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Julkaistu:

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen,

isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista. Juhlimme isän­maata, joka on tasa-arvoi­nen, vakaa ja hyvin­voiva yhteis­kunta.

Kiitos siitä kuuluu sotiemme vete­raa­neille. Heille, jotka uhra­si­vat nuoruu­tensa ja tais­te­li­vat itse­näi­syy­temme puolesta. Kiitos kuuluu myös menneille suku­pol­ville, jotka kovalla työllä raken­si­vat Suomesta niin hienon maan kuin se tänään on.

Koro­na­krii­sin keskellä vietämme itse­näi­syys­päi­vää kovin erilai­sissa olosuh­teissa kuin normaa­listi. Pide­tään huolta toisis­tamme ja toimi­taan yhdessä vastuul­li­sesti.

Kansal­li­nen Kokoo­mus perus­tet­tiin 102 vuotta sitten Suomen ensim­mäi­sen itse­näi­syys­päi­vän tienoilla. Olemme viime aikoina pohti­neet paljon kokoo­muk­sen lupausta suoma­lai­sille. Meidän vaih­toeh­tomme perus­tuu tule­vai­suu­den uskoon, työhön ja yrit­tä­mi­seen. Se perus­tuu korke­aan osaa­mi­seen, sivis­tyk­seen ja koulu­tuk­seen. Se perus­tuu oikeu­den­mu­kai­suu­teen.

Meidän vaih­toeh­dos­samme Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja turval­li­nen maa, jonka talous kasvaa kestä­västi. Olen varma, että Suomen tarina on jatkos­sa­kin yksi maail­man parhaista. Meidän tulee olla rohkeita ja uskal­taa toimia parem­man tule­vai­suu­den puolesta. Se työ pitää aloit­taa nyt.

Näillä sanoilla toivo­tan onnel­lista itse­näi­syys­päi­vää!

Petteri Orpo 
puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

9.3.2021

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä