Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Julkaistu:

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen,

isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista. Juhlimme isän­maata, joka on tasa-arvoi­nen, vakaa ja hyvin­voiva yhteis­kunta.

Kiitos siitä kuuluu sotiemme vete­raa­neille. Heille, jotka uhra­si­vat nuoruu­tensa ja tais­te­li­vat itse­näi­syy­temme puolesta. Kiitos kuuluu myös menneille suku­pol­ville, jotka kovalla työllä raken­si­vat Suomesta niin hienon maan kuin se tänään on.

Koro­na­krii­sin keskellä vietämme itse­näi­syys­päi­vää kovin erilai­sissa olosuh­teissa kuin normaa­listi. Pide­tään huolta toisis­tamme ja toimi­taan yhdessä vastuul­li­sesti.

Kansal­li­nen Kokoo­mus perus­tet­tiin 102 vuotta sitten Suomen ensim­mäi­sen itse­näi­syys­päi­vän tienoilla. Olemme viime aikoina pohti­neet paljon kokoo­muk­sen lupausta suoma­lai­sille. Meidän vaih­toeh­tomme perus­tuu tule­vai­suu­den uskoon, työhön ja yrit­tä­mi­seen. Se perus­tuu korke­aan osaa­mi­seen, sivis­tyk­seen ja koulu­tuk­seen. Se perus­tuu oikeu­den­mu­kai­suu­teen.

Meidän vaih­toeh­dos­samme Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja turval­li­nen maa, jonka talous kasvaa kestä­västi. Olen varma, että Suomen tarina on jatkos­sa­kin yksi maail­man parhaista. Meidän tulee olla rohkeita ja uskal­taa toimia parem­man tule­vai­suu­den puolesta. Se työ pitää aloit­taa nyt.

Näillä sanoilla toivo­tan onnel­lista itse­näi­syys­päi­vää!

Petteri Orpo 
puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content