• FI
 • SV
 • MENU
  Hyvä työelämä ja vanhem­muus
  Twiittaa

  Hyvä työelämä ja vanhem­muus

  Julkaistu: 08.10.2010 Uncategorized

  Työpai­koista, työurista ja työelä­mästä on viime aikoina keskus­teltu paljon. Hyvä niin. Nämä kaikki vaikut­ta­vat toisiinsa ja kaikissa on paljon tehtä­vää. Tarvit­semme uutta kasvua, joka luo uusia työpaik­koja. Tarvit­semme tule­vai­suu­dessa myös nykyistä pidem­piä työuria, jotta pystymme kehit­tä­mään hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Jotta taas voimme ja saamme tehdä pidem­pään töitä, pitää puut­tua työelä­män ongel­ma­koh­tiin.

  Työelä­män laadun kehit­tä­mi­nen on työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien etu. Hyvin­voiva työn­te­kijä on hyvä työn­te­kijä. Hyvä työelämä on myös koko kansan­ta­lou­den etu. Terve ja moti­voi­tu­nut työn­te­kijä jaksaa ja haluaa olla pidem­pään työelä­mässä ? ja saa myös enem­män aikaan.
  Ylei­sen työhy­vin­voin­nin lisäksi aivan keskei­nen kysy­mys on se, miten pystymme sovit­ta­maan yhteen työ- ja perhe-elämäämme. Tämä on ikui­suuson­gelma, josta puhuu moni, mutta johon ratkai­suja tarjoaa vali­tet­ta­van harva. Ratkai­se­van tärkeitä nämä kysy­myk­set ovat pien­ten lasten vanhem­mille. Meistä suurin osa potee huonoa omatun­toa joko työstä tai lapsista ? useim­mat molem­mista. Miten huoleh­di­taan siitä, että vanhem­mat pysty­vät saman­ai­kai­sesti olemaan mukana työelä­mässä ja huoleh­ti­maan pienistä lapsis­taan hyvin.
  Puhu­taan siis työelä­män jous­toista. Työpai­koilla on otet­tava erilai­set elämän­ti­lan­teet nykyistä parem­min huomioon. Kun esimer­kiksi juuri lasten­hoi­toon liit­ty­vät tilan­teet saadaan ratkais­tua jous­ta­vasti, para­nee paitsi lapsen elämän­laatu myös työn­te­ki­jän hyvin­vointi ja työpa­nok­sen laatu. Työurien kannalta taas on hyvä, jos esimer­kiksi osa-aika- ja etätyön kaltais­ten jous­ta­vien järjes­te­ly­jen johdosta työn­te­ki­jän ei tarvitse jäädä vaik­kapa hoito­va­paalle tai koko­naan pois töistä. Kaikki voit­ta­vat.
  Lasten vanhem­mista valtaosa käy kokoai­ka­työssä. Entistä vaati­vampi työelämä näkyy arjessa turhan usein niin, että työelä­män jous­ta­mi­sen sijaan perhe joutuu jous­ta­maan. Liian monilla lyhen­ne­tyn työajan teke­mi­nen tai koko­naan kotiin jäämi­nen ei ole käytän­nössä mahdol­lista. Ihan­ne­ti­lan­teessa työelämä jous­taa niin, että vanhem­malla on halu­tes­saan mahdol­li­suus tehdä lyhen­net­tyä työpäi­vää ja hoitaa lasta osan aikaa kotona.
  Suoma­lais­ten ikään­tyessä on kasvava haaste se, kuinka onnis­tumme yhdis­tä­mään työs­sä­käyn­nin ja omista vanhem­mista huoleh­ti­mi­seen. Tulee vastaan elämän­ti­lan­teita, jolloin haluamme ottaa koko­naan taukoa koko­päi­väi­sestä palk­ka­työstä tai tehdä vähän vähem­män ja keskit­tyä huoleh­ti­maan omasta tai omista vanhem­mis­tamme. Tätä pitää arvos­taa ja tarjota siihen mahdol­li­suus.
  Kotien ja vanhem­pien vastuuta lapsis­taan ja lähio­mai­sis­taan on tärkeää tukea. Ensi­si­jassa kyse on työnan­ta­jan ja työn­te­ki­jän jous­ta­vasta paikal­li­sesta sopi­mi­sesta. Mahdol­li­suuk­sia on vaikka mihin, kunhan asenne on oikea.
  On työpaik­koja joissa nämä asiat onkin saatu järjes­tet­tyä hyvin. On silti aiheel­lista perata läpi asiaan liit­ty­vää lain­sää­dän­töä ja sään­nök­siä ja katsoa, onko järjes­tel­missä sellai­sia raken­teel­li­sia valu­vi­koja, jotka hanka­loit­ta­vat jous­ta­via työs­sä­käyn­ti­jär­jes­te­lyjä. Jos kitka­koh­tia löytyy, niin niihin etsi­tään yhdessä ratkai­suja.
  Vanhem­muu­den kannalta tärkeässä roolissa on perhe­va­paa­jär­jes­tel­mämme, jonka uudis­ta­mista pohdi­taan parhail­laan. Ongel­mana on se, että vanhem­mat eivät voi käytän­nössä käyt­tää perhe­va­paita niin paljon kuin haluai­si­vat. Järjes­telmä on myös suhteel­li­sen moni­mut­kai­nen eikä ole kannus­ta­nut riit­tä­västi molem­pia vanhem­pia, käytän­nössä isiä, käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata.
  Päätös­val­lan vanhem­pain­va­paan jaka­mi­sesta vanhem­pien kesken tulee jatkos­sa­kin olla ensi­si­jai­sesti heillä, ei lain­sää­tä­jällä. Yhteis­kun­nan on tarjot­tava ratkai­suja, jotka paran­ta­vat perhei­den mahdol­li­suuk­sia valita juuri heidän tilan­tee­seensa sopi­vat järjes­te­lyt.
  Myös työnan­ta­jilla on iso vaiku­tus niin asen­tei­den kuin käytän­nön­kin tasolla. Silmiini osui juttu eräästä yrityk­sestä ? mainit­ta­koon nyt nimi­kin kun kehu­taan eli Siemens ? jossa on hienolla tavalla kannus­tettu pitä­mään isyys­va­paan lisäksi palkal­li­nen isäkuu­kausi. Se on vahva viesti työn­te­ki­jöille, että työnan­taja haluaa ymmär­tää perhe-elämän­kin tarpeet ja pitää huolta työn­te­ki­jöi­densä hyvin­voin­nista. Lisää tällai­sia juttuja.