Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hyvä työelämä ja vanhem­muus

Hyvä työelämä ja vanhem­muus

Julkaistu:

Työpai­koista, työurista ja työelä­mästä on viime aikoina keskus­teltu paljon. Hyvä niin. Nämä kaikki vaikut­ta­vat toisiinsa ja kaikissa on paljon tehtä­vää. Tarvit­semme uutta kasvua, joka luo uusia työpaik­koja. Tarvit­semme tule­vai­suu­dessa myös nykyistä pidem­piä työuria, jotta pystymme kehit­tä­mään hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Jotta taas voimme ja saamme tehdä pidem­pään töitä, pitää puut­tua työelä­män ongel­ma­koh­tiin.

Työelä­män laadun kehit­tä­mi­nen on työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien etu. Hyvin­voiva työn­te­kijä on hyvä työn­te­kijä. Hyvä työelämä on myös koko kansan­ta­lou­den etu. Terve ja moti­voi­tu­nut työn­te­kijä jaksaa ja haluaa olla pidem­pään työelä­mässä ? ja saa myös enem­män aikaan.
Ylei­sen työhy­vin­voin­nin lisäksi aivan keskei­nen kysy­mys on se, miten pystymme sovit­ta­maan yhteen työ- ja perhe-elämäämme. Tämä on ikui­suuson­gelma, josta puhuu moni, mutta johon ratkai­suja tarjoaa vali­tet­ta­van harva. Ratkai­se­van tärkeitä nämä kysy­myk­set ovat pien­ten lasten vanhem­mille. Meistä suurin osa potee huonoa omatun­toa joko työstä tai lapsista ? useim­mat molem­mista. Miten huoleh­di­taan siitä, että vanhem­mat pysty­vät saman­ai­kai­sesti olemaan mukana työelä­mässä ja huoleh­ti­maan pienistä lapsis­taan hyvin.
Puhu­taan siis työelä­män jous­toista. Työpai­koilla on otet­tava erilai­set elämän­ti­lan­teet nykyistä parem­min huomioon. Kun esimer­kiksi juuri lasten­hoi­toon liit­ty­vät tilan­teet saadaan ratkais­tua jous­ta­vasti, para­nee paitsi lapsen elämän­laatu myös työn­te­ki­jän hyvin­vointi ja työpa­nok­sen laatu. Työurien kannalta taas on hyvä, jos esimer­kiksi osa-aika- ja etätyön kaltais­ten jous­ta­vien järjes­te­ly­jen johdosta työn­te­ki­jän ei tarvitse jäädä vaik­kapa hoito­va­paalle tai koko­naan pois töistä. Kaikki voit­ta­vat.
Lasten vanhem­mista valtaosa käy kokoai­ka­työssä. Entistä vaati­vampi työelämä näkyy arjessa turhan usein niin, että työelä­män jous­ta­mi­sen sijaan perhe joutuu jous­ta­maan. Liian monilla lyhen­ne­tyn työajan teke­mi­nen tai koko­naan kotiin jäämi­nen ei ole käytän­nössä mahdol­lista. Ihan­ne­ti­lan­teessa työelämä jous­taa niin, että vanhem­malla on halu­tes­saan mahdol­li­suus tehdä lyhen­net­tyä työpäi­vää ja hoitaa lasta osan aikaa kotona.
Suoma­lais­ten ikään­tyessä on kasvava haaste se, kuinka onnis­tumme yhdis­tä­mään työs­sä­käyn­nin ja omista vanhem­mista huoleh­ti­mi­seen. Tulee vastaan elämän­ti­lan­teita, jolloin haluamme ottaa koko­naan taukoa koko­päi­väi­sestä palk­ka­työstä tai tehdä vähän vähem­män ja keskit­tyä huoleh­ti­maan omasta tai omista vanhem­mis­tamme. Tätä pitää arvos­taa ja tarjota siihen mahdol­li­suus.
Kotien ja vanhem­pien vastuuta lapsis­taan ja lähio­mai­sis­taan on tärkeää tukea. Ensi­si­jassa kyse on työnan­ta­jan ja työn­te­ki­jän jous­ta­vasta paikal­li­sesta sopi­mi­sesta. Mahdol­li­suuk­sia on vaikka mihin, kunhan asenne on oikea.
On työpaik­koja joissa nämä asiat onkin saatu järjes­tet­tyä hyvin. On silti aiheel­lista perata läpi asiaan liit­ty­vää lain­sää­dän­töä ja sään­nök­siä ja katsoa, onko järjes­tel­missä sellai­sia raken­teel­li­sia valu­vi­koja, jotka hanka­loit­ta­vat jous­ta­via työs­sä­käyn­ti­jär­jes­te­lyjä. Jos kitka­koh­tia löytyy, niin niihin etsi­tään yhdessä ratkai­suja.
Vanhem­muu­den kannalta tärkeässä roolissa on perhe­va­paa­jär­jes­tel­mämme, jonka uudis­ta­mista pohdi­taan parhail­laan. Ongel­mana on se, että vanhem­mat eivät voi käytän­nössä käyt­tää perhe­va­paita niin paljon kuin haluai­si­vat. Järjes­telmä on myös suhteel­li­sen moni­mut­kai­nen eikä ole kannus­ta­nut riit­tä­västi molem­pia vanhem­pia, käytän­nössä isiä, käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata.
Päätös­val­lan vanhem­pain­va­paan jaka­mi­sesta vanhem­pien kesken tulee jatkos­sa­kin olla ensi­si­jai­sesti heillä, ei lain­sää­tä­jällä. Yhteis­kun­nan on tarjot­tava ratkai­suja, jotka paran­ta­vat perhei­den mahdol­li­suuk­sia valita juuri heidän tilan­tee­seensa sopi­vat järjes­te­lyt.
Myös työnan­ta­jilla on iso vaiku­tus niin asen­tei­den kuin käytän­nön­kin tasolla. Silmiini osui juttu eräästä yrityk­sestä ? mainit­ta­koon nyt nimi­kin kun kehu­taan eli Siemens ? jossa on hienolla tavalla kannus­tettu pitä­mään isyys­va­paan lisäksi palkal­li­nen isäkuu­kausi. Se on vahva viesti työn­te­ki­jöille, että työnan­taja haluaa ymmär­tää perhe-elämän­kin tarpeet ja pitää huolta työn­te­ki­jöi­densä hyvin­voin­nista. Lisää tällai­sia juttuja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content