Hyvä työelämä ja vanhemmuus – kokoomus.fi
MENU
Hyvä työelämä ja vanhemmuus

Hyvä työelämä ja vanhemmuus

Julkaistu: 08.10.2010 Uncategorized

Työpai­koista, työurista ja työelä­mästä on viime aikoina keskus­teltu paljon. Hyvä niin. Nämä kaikki vaikut­tavat toisiinsa ja kaikissa on paljon tehtävää. Tarvit­semme uutta kasvua, joka luo uusia työpaikkoja. Tarvit­semme tulevai­suu­dessa myös nykyistä pidempiä työuria, jotta pystymme kehit­tämään hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa. Jotta taas voimme ja saamme tehdä pidempään töitä, pitää puuttua työelämän ongel­ma­kohtiin.

Työelämän laadun kehit­tä­minen on työnte­ki­jöiden ja työnan­tajien etu. Hyvin­voiva työntekijä on hyvä työntekijä. Hyvä työelämä on myös koko kansan­ta­louden etu. Terve ja motivoi­tunut työntekijä jaksaa ja haluaa olla pidempään työelä­mässä ? ja saa myös enemmän aikaan.
Yleisen työhy­vin­voinnin lisäksi aivan keskeinen kysymys on se, miten pystymme sovit­tamaan yhteen työ- ja perhe-elämäämme. Tämä on ikuisuuson­gelma, josta puhuu moni, mutta johon ratkaisuja tarjoaa valitet­tavan harva. Ratkai­sevan tärkeitä nämä kysymykset ovat pienten lasten vanhem­mille. Meistä suurin osa potee huonoa omatuntoa joko työstä tai lapsista ? useimmat molem­mista. Miten huoleh­ditaan siitä, että vanhemmat pystyvät saman­ai­kai­sesti olemaan mukana työelä­mässä ja huoleh­timaan pienistä lapsistaan hyvin.
Puhutaan siis työelämän joustoista. Työpai­koilla on otettava erilaiset elämän­ti­lanteet nykyistä paremmin huomioon. Kun esimer­kiksi juuri lasten­hoitoon liittyvät tilanteet saadaan ratkaistua jousta­vasti, paranee paitsi lapsen elämän­laatu myös työnte­kijän hyvin­vointi ja työpa­noksen laatu. Työurien kannalta taas on hyvä, jos esimer­kiksi osa-aika- ja etätyön kaltaisten joustavien järjes­te­lyjen johdosta työnte­kijän ei tarvitse jäädä vaikkapa hoito­va­paalle tai kokonaan pois töistä. Kaikki voittavat.
Lasten vanhem­mista valtaosa käy kokoai­ka­työssä. Entistä vaati­vampi työelämä näkyy arjessa turhan usein niin, että työelämän jousta­misen sijaan perhe joutuu joustamaan. Liian monilla lyhen­netyn työajan tekeminen tai kokonaan kotiin jääminen ei ole käytän­nössä mahdol­lista. Ihanne­ti­lan­teessa työelämä joustaa niin, että vanhem­malla on halutessaan mahdol­lisuus tehdä lyhen­nettyä työpäivää ja hoitaa lasta osan aikaa kotona.
Suoma­laisten ikään­tyessä on kasvava haaste se, kuinka onnis­tumme yhdis­tämään työssä­käynnin ja omista vanhem­mista huoleh­ti­miseen. Tulee vastaan elämän­ti­lan­teita, jolloin haluamme ottaa kokonaan taukoa kokopäi­väi­sestä palkka­työstä tai tehdä vähän vähemmän ja keskittyä huoleh­timaan omasta tai omista vanhem­mis­tamme. Tätä pitää arvostaa ja tarjota siihen mahdol­lisuus.
Kotien ja vanhempien vastuuta lapsistaan ja lähio­mai­sistaan on tärkeää tukea. Ensisi­jassa kyse on työnan­tajan ja työnte­kijän jousta­vasta paikal­li­sesta sopimi­sesta. Mahdol­li­suuksia on vaikka mihin, kunhan asenne on oikea.
On työpaikkoja joissa nämä asiat onkin saatu järjes­tettyä hyvin. On silti aiheel­lista perata läpi asiaan liittyvää lainsää­däntöä ja säännöksiä ja katsoa, onko järjes­tel­missä sellaisia raken­teel­lisia valuvikoja, jotka hanka­loit­tavat joustavia työssä­käyn­ti­jär­jes­telyjä. Jos kitka­kohtia löytyy, niin niihin etsitään yhdessä ratkaisuja.
Vanhem­muuden kannalta tärkeässä roolissa on perhe­va­paa­jär­jes­tel­mämme, jonka uudis­ta­mista pohditaan parhaillaan. Ongelmana on se, että vanhemmat eivät voi käytän­nössä käyttää perhe­va­paita niin paljon kuin haluai­sivat. Järjes­telmä on myös suhteel­lisen monimut­kainen eikä ole kannus­tanut riittä­västi molempia vanhempia, käytän­nössä isiä, käyttämään vanhem­pain­va­paata.
Päätös­vallan vanhem­pain­vapaan jakami­sesta vanhempien kesken tulee jatkos­sakin olla ensisi­jai­sesti heillä, ei lainsää­tä­jällä. Yhteis­kunnan on tarjottava ratkaisuja, jotka paran­tavat perheiden mahdol­li­suuksia valita juuri heidän tilan­tee­seensa sopivat järjes­telyt.
Myös työnan­ta­jilla on iso vaikutus niin asenteiden kuin käytän­nönkin tasolla. Silmiini osui juttu eräästä yrityk­sestä ? mainit­takoon nyt nimikin kun kehutaan eli Siemens ? jossa on hienolla tavalla kannus­tettu pitämään isyys­vapaan lisäksi palkal­linen isäkuu­kausi. Se on vahva viesti työnte­ki­jöille, että työnantaja haluaa ymmärtää perhe-elämänkin tarpeet ja pitää huolta työnte­ki­jöi­densä hyvin­voin­nista. Lisää tällaisia juttuja.

Kokoomus.fi