Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Julkaistu:

Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Kunnal­lis­vaa­lien yhtey­dessä käytiin myös Folk­tin­ge­tin (suomen­ruot­sa­lais­ten kansan­kä­rä­jien) vaalit. Kokoo­mus sai ensim­mäistä kertaa Folk­tin­ge­tin histo­riassa toiseksi suurim­man puolu­een aseman, joka on aiem­min kuulu­nut sosia­li­de­mo­kraa­teille. RKP on aina ollut Folk­tin­ge­tin suurin puolue. Folk­tin­get on puoluei­den väli­nen yhteis­työ­elin, joka edis­tää ruot­sin­kie­li­sen väes­tön oikeuk­sia Suomessa.

  • Olen erit­täin ylpeä vaali­tu­lok­sesta, joka osoit­taa, että kokoo­mus aidosti arvos­taa Suomen kaksi­kie­li­syyttä ja on valmis teke­mään työtä sen eteen, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko toteaa.

Folk­tin­ge­tin 75 edus­ta­jaa vali­taan kunnal­lis­vaa­lien yhtey­dessä siten, että edus­ta­jan­paik­ko­jen jakau­tu­mi­nen määräy­tyy ruot­sin­kie­lis­ten ja kaksi­kie­lis­ten ehdok­kai­den kunnal­lis­vaa­leissa saamien äänien perus­teella. Kokoo­mus sai 24,9 % äänistä ja 15 paik­kaa. Tulos on merkit­tävä. Viime Folk­tin­ge­tin vaaleissa kokoo­mus sai 6,29 % eli neljä paik­kaa.

Kokoo­mus menes­tyi erityi­sesti Helsin­gissä, jossa se nousi neljän­neltä sijalta suurim­maksi puolu­eeksi SDP:n tilalle. Kokoo­mus kasvatti koko­nai­sää­ni­mää­räänsä merkit­tä­västi myös Uudel­la­maalla.

  • Olemme puolue­toi­mis­tolla panos­ta­neet uudella tavalla kaksi­kie­lis­ten ehdok­kai­den huomioi­mi­seen näissä vaaleissa. Moni ehdo­kas on myös tehnyt kampan­jaa molem­milla koti­mai­silla. Voin tyyty­väi­senä todeta, että kaksi­kie­li­sistä ja ruot­sin­kie­li­sistä ehdok­kaista ei ollut puutetta ja kysei­set ehdok­kaat pärjä­si­vät myös hienosti, Kokko iloit­see. 

Folk­tin­get antaa sään­nöl­li­sesti lausun­toja kielel­li­siä oikeuk­sia koske­vista asioista sekä on kuul­ta­vana edus­kun­nan valio­kun­nissa. Kokoo­mus haluaa erityi­sesti painot­taa huol­tansa halli­tuk­sen sosi­aali- ja tervey­suu­dis­tuk­sesta.

  • Olemme kokoo­muk­sessa hyvin huolis­samme halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sesta. Uudis­tuk­sen rahoi­tus­malli ei ole kestä­vällä pohjalla ja on vaka­vasti keske­ne­räi­nen. Uuden massii­vi­sen hallin­to­ta­son raken­ta­mi­nen ei edistä uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita. Myös­kään varmuutta uudis­tuk­sen vaiku­tuk­sista oikeu­teen saada palve­lua omalla äidin­kie­lel­lään ei ole, alle­vii­vaa Kokko.

Folk­tin­ge­tin puheen­joh­ta­jisto ja halli­tus vali­taan Folk­tin­ge­tin ylimää­räi­sessä kokouk­sessa elokuussa 2021.

Folk­tin­ge­tin vaali­tu­los löytyy sähkö­pos­tin liit­teenä. Lisää tietoa Folk­tin­ge­tista löytyy tästä: https://folktinget.fi/fi/alku/

Lisä­tie­dot:

Matilda af Häll­ström, poliit­ti­nen asian­tun­tija, 0400363132

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content