Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Historiallisen vaalimenestyksen seurauksena kokoomus nousee Folktingetin toiseksi suurimmaksi puolueeksi

Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Julkaistu:

Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Kunnal­lis­vaa­lien yhtey­dessä käytiin myös Folk­tin­ge­tin (suomen­ruot­sa­lais­ten kansan­kä­rä­jien) vaalit. Kokoo­mus sai ensim­mäistä kertaa Folk­tin­ge­tin histo­riassa toiseksi suurim­man puolu­een aseman, joka on aiem­min kuulu­nut sosia­li­de­mo­kraa­teille. RKP on aina ollut Folk­tin­ge­tin suurin puolue. Folk­tin­get on puoluei­den väli­nen yhteis­työ­elin, joka edis­tää ruot­sin­kie­li­sen väes­tön oikeuk­sia Suomessa.

  • Olen erit­täin ylpeä vaali­tu­lok­sesta, joka osoit­taa, että kokoo­mus aidosti arvos­taa Suomen kaksi­kie­li­syyttä ja on valmis teke­mään työtä sen eteen, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko toteaa.

Folk­tin­ge­tin 75 edus­ta­jaa vali­taan kunnal­lis­vaa­lien yhtey­dessä siten, että edus­ta­jan­paik­ko­jen jakau­tu­mi­nen määräy­tyy ruot­sin­kie­lis­ten ja kaksi­kie­lis­ten ehdok­kai­den kunnal­lis­vaa­leissa saamien äänien perus­teella. Kokoo­mus sai 24,9 % äänistä ja 15 paik­kaa. Tulos on merkit­tävä. Viime Folk­tin­ge­tin vaaleissa kokoo­mus sai 6,29 % eli neljä paik­kaa.

Kokoo­mus menes­tyi erityi­sesti Helsin­gissä, jossa se nousi neljän­neltä sijalta suurim­maksi puolu­eeksi SDP:n tilalle. Kokoo­mus kasvatti koko­nai­sää­ni­mää­räänsä merkit­tä­västi myös Uudel­la­maalla.

  • Olemme puolue­toi­mis­tolla panos­ta­neet uudella tavalla kaksi­kie­lis­ten ehdok­kai­den huomioi­mi­seen näissä vaaleissa. Moni ehdo­kas on myös tehnyt kampan­jaa molem­milla koti­mai­silla. Voin tyyty­väi­senä todeta, että kaksi­kie­li­sistä ja ruot­sin­kie­li­sistä ehdok­kaista ei ollut puutetta ja kysei­set ehdok­kaat pärjä­si­vät myös hienosti, Kokko iloit­see. 

Folk­tin­get antaa sään­nöl­li­sesti lausun­toja kielel­li­siä oikeuk­sia koske­vista asioista sekä on kuul­ta­vana edus­kun­nan valio­kun­nissa. Kokoo­mus haluaa erityi­sesti painot­taa huol­tansa halli­tuk­sen sosi­aali- ja tervey­suu­dis­tuk­sesta.

  • Olemme kokoo­muk­sessa hyvin huolis­samme halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sesta. Uudis­tuk­sen rahoi­tus­malli ei ole kestä­vällä pohjalla ja on vaka­vasti keske­ne­räi­nen. Uuden massii­vi­sen hallin­to­ta­son raken­ta­mi­nen ei edistä uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita. Myös­kään varmuutta uudis­tuk­sen vaiku­tuk­sista oikeu­teen saada palve­lua omalla äidin­kie­lel­lään ei ole, alle­vii­vaa Kokko.

Folk­tin­ge­tin puheen­joh­ta­jisto ja halli­tus vali­taan Folk­tin­ge­tin ylimää­räi­sessä kokouk­sessa elokuussa 2021.

Folk­tin­ge­tin vaali­tu­los löytyy sähkö­pos­tin liit­teenä. Lisää tietoa Folk­tin­ge­tista löytyy tästä: https://folktinget.fi/fi/alku/

Lisä­tie­dot:

Matilda af Häll­ström, poliit­ti­nen asian­tun­tija, 0400363132

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

12.6.2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jina jatka­vat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen. Antti Häkkä­nen, 37, on toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on kotoi­sin

Skip to content