Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Julkaistu:

Histo­rial­li­sen vaali­me­nes­tyk­sen seurauk­sena kokoo­mus nousee Folk­tin­ge­tin toiseksi suurim­maksi puolu­eeksi

Kunnal­lis­vaa­lien yhtey­dessä käytiin myös Folk­tin­ge­tin (suomen­ruot­sa­lais­ten kansan­kä­rä­jien) vaalit. Kokoo­mus sai ensim­mäistä kertaa Folk­tin­ge­tin histo­riassa toiseksi suurim­man puolu­een aseman, joka on aiem­min kuulu­nut sosia­li­de­mo­kraa­teille. RKP on aina ollut Folk­tin­ge­tin suurin puolue. Folk­tin­get on puoluei­den väli­nen yhteis­työ­elin, joka edis­tää ruot­sin­kie­li­sen väes­tön oikeuk­sia Suomessa.

  • Olen erit­täin ylpeä vaali­tu­lok­sesta, joka osoit­taa, että kokoo­mus aidosti arvos­taa Suomen kaksi­kie­li­syyttä ja on valmis teke­mään työtä sen eteen, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko toteaa.

Folk­tin­ge­tin 75 edus­ta­jaa vali­taan kunnal­lis­vaa­lien yhtey­dessä siten, että edus­ta­jan­paik­ko­jen jakau­tu­mi­nen määräy­tyy ruot­sin­kie­lis­ten ja kaksi­kie­lis­ten ehdok­kai­den kunnal­lis­vaa­leissa saamien äänien perus­teella. Kokoo­mus sai 24,9 % äänistä ja 15 paik­kaa. Tulos on merkit­tävä. Viime Folk­tin­ge­tin vaaleissa kokoo­mus sai 6,29 % eli neljä paik­kaa.

Kokoo­mus menes­tyi erityi­sesti Helsin­gissä, jossa se nousi neljän­neltä sijalta suurim­maksi puolu­eeksi SDP:n tilalle. Kokoo­mus kasvatti koko­nai­sää­ni­mää­räänsä merkit­tä­västi myös Uudel­la­maalla.

  • Olemme puolue­toi­mis­tolla panos­ta­neet uudella tavalla kaksi­kie­lis­ten ehdok­kai­den huomioi­mi­seen näissä vaaleissa. Moni ehdo­kas on myös tehnyt kampan­jaa molem­milla koti­mai­silla. Voin tyyty­väi­senä todeta, että kaksi­kie­li­sistä ja ruot­sin­kie­li­sistä ehdok­kaista ei ollut puutetta ja kysei­set ehdok­kaat pärjä­si­vät myös hienosti, Kokko iloit­see. 

Folk­tin­get antaa sään­nöl­li­sesti lausun­toja kielel­li­siä oikeuk­sia koske­vista asioista sekä on kuul­ta­vana edus­kun­nan valio­kun­nissa. Kokoo­mus haluaa erityi­sesti painot­taa huol­tansa halli­tuk­sen sosi­aali- ja tervey­suu­dis­tuk­sesta.

  • Olemme kokoo­muk­sessa hyvin huolis­samme halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sesta. Uudis­tuk­sen rahoi­tus­malli ei ole kestä­vällä pohjalla ja on vaka­vasti keske­ne­räi­nen. Uuden massii­vi­sen hallin­to­ta­son raken­ta­mi­nen ei edistä uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita. Myös­kään varmuutta uudis­tuk­sen vaiku­tuk­sista oikeu­teen saada palve­lua omalla äidin­kie­lel­lään ei ole, alle­vii­vaa Kokko.

Folk­tin­ge­tin puheen­joh­ta­jisto ja halli­tus vali­taan Folk­tin­ge­tin ylimää­räi­sessä kokouk­sessa elokuussa 2021.

Folk­tin­ge­tin vaali­tu­los löytyy sähkö­pos­tin liit­teenä. Lisää tietoa Folk­tin­ge­tista löytyy tästä: https://folktinget.fi/fi/alku/

Lisä­tie­dot:

Matilda af Häll­ström, poliit­ti­nen asian­tun­tija, 0400363132

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content