Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Henna Virkkunen Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Henna Virkkunen: Putinin energia-ase hiipuu

Henna Virk­ku­nen: Puti­nin ener­gia-ase hiipuu

Julkaistu:

Jos Putin todella luuli Venä­jän mars­si­van muuta­massa päivässä terve­tul­leena valloit­ta­jana Ukrai­nan pääkau­pun­kiin, hän ereh­tyi katke­rasti. Kahdek­san kuukau­den hyök­käys­sota on rusi­koi­nut Venä­jän jouk­koja armot­to­masti. 

Maa on talou­del­li­sesti ja poliit­ti­sesti eris­tetty, oman kansan ymmär­rys alkaa olla koetuk­sella ja liit­to­lai­set­kin vähissä. Tuoreim­massa YK-äänes­tyk­sessä niitä oli neljä: Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Syyria ja Nica­ra­gua. Ei tästä mitään hyvää voi ennus­taa. 

“Venä­jän ener­giaa on pystytty korvaa­maan muulla”

Puti­nille ainoa vahva ase suhteessa Euroop­paan on ener­gia. Mutta senkin teho alkaa heiken­tyä. Isosta ener­gia­riip­pu­vuu­desta huoli­matta EU-maat ovat kyen­neet teke­mään päätök­siä Venäjä-pakot­tei­den ulot­ta­mi­sesta myös ener­gi­aan. Vaikka päätök­siä on synty­nyt liian vähän ja liian hitaasti, niitä on synty­nyt kuiten­kin. Kivi­hii­len tuon­ti­kielto astui voimaan elokuussa, ensim­mäi­set öljy­pa­kot­teet joulu­kuussa. Kaasusta ei ole päätöstä tehty, mutta Venä­jän kaasun osuus EU-mark­ki­noilla on pudon­nut 40 prosen­tista jo alle 10 prosent­tiin. Mitä nopeam­min tässä kyetään etene­mään, sitä pienem­mäksi Venä­jän sota­kassa käy. 

Vielä loppu­ke­sästä Putin ennusti, että Eurooppa ”jäätyy kuin suden häntä” ilman Venä­jän ener­giaa. Näin ei tule käymään. Pakon edessä Venä­jän ener­giaa on pystytty korvaa­maan muulla, vaikka ei se help­poa ole ollut. Näin myös Suomessa, jossa meil­lä­kin aiem­min jopa 30 prosent­tia ener­giasta tuli Venä­jältä. Pääosin öljyä, mutta myös iso erä maakaa­sua, metsä­ha­ketta ja sähköä. 

Jo ennes­tään Euroo­pan unioni oli sitou­tu­nut vihre­ään siir­ty­mään, mutta Putin on anta­nut hank­keelle nyt tuntu­vasti lisä­pot­kua. Omiin ener­giain­ves­toin­tei­hin on todella laitettu vauh­tia. 

On kuiten­kin selvää, että sään kylme­tessä ener­gia­pula ja sen aiheut­tama hinta­kriisi tulee koet­te­le­maan EU-maiden kansa­lai­sia. Ener­gian saata­vuu­desta käydään kilpai­lua, jossa jäsen­maat paksum­malla lompa­kolla pyrki­vät eturi­viin ja ehkä joku muukin yrit­tää Unka­rin tapaan diilata takao­vella Krem­lin kanssa. 

Suoma­lai­set ovat otta­neet tilan­teen prag­maat­ti­sesti ja krii­sin edessä vähen­tä­neet tuntu­vasti ener­gian­ku­lu­tusta. Tämä on järkevä toimin­ta­tapa. 

Ener­gia­kriisi, hinto­jen nousu, inflaa­tio ja talou­den taan­tuma kurit­ta­vat kaikki koti­ta­louk­sia, ja sitä kautta myös Euroo­pan yhte­näi­syyttä. Jokai­nen rivien rakoilu pelaa vain Puti­nin pussiin. Siksi on koko ajan tärkeää muis­taa mistä tässä on kyse: Venä­jän hyök­käyk­sestä Ukrai­naan.

“Ukrai­nan on voitet­tava tämä sota”

Meidän on pidet­tävä yhtä ja vahvis­tet­tava tukea Ukrai­nalle. Talou­del­lista apua ja raskasta aseis­tusta tarvi­taan lisää. Venäjä on lyötävä. 

Suoma­lai­set tämän tietä­vät erityi­sen hyvin. Se näkyy myös kesän euro­ba­ro­met­rissa, jossa kysyt­tiin EU-kansa­lais­ten kantaa Ukrai­nalle annet­tuun tukeen. Se oli vahvaa läpi Euroo­pan, mutta suoma­lai­set olivat tässä omaa luok­kaansa. Tuskinpa koskaan on meiltä näin vahvaa tukea tullut mille­kään EU-päätök­sille kuin tässä. 

Suoma­lais­ten lähes yksi­mie­li­sen kanna­tuk­sen saivat niin EU:n antama huma­ni­taa­ri­nen tuki (96 %), sotaa pake­ne­vien vastaa­not­ta­mi­nen (96 %), Ukrai­nan talou­del­li­nen apu (95 %), Venä­jän talous­pa­kot­teet (88 %) kuin aseapu Ukrai­naan (89 %). Yhtä ison tuen toimille antoi­vat vain ruot­sa­lai­set, puola­lai­set ja hiukan yllät­täen myös portu­ga­li­lai­set, vaikka ovat kaukana Venä­jän rajasta. 

Ukrai­nan sodassa on varau­dut­tava vielä moniin vaikei­siin hetkiin. Sota ei pääty ennen kuin Venäjä vetäy­tyy Ukrai­nan maape­rältä. Ukraina tais­te­lee oman vapau­tensa, itse­näi­syy­tensä ja demo­kra­tian puolesta. Tämä tais­telu jatkuu joka päivä. Siksi mekään emme saa herpaan­tua. Jokai­nen voi omilla toimil­laan tukea ukrai­na­lai­sia. Kana­via on useita. Euroo­pan unio­nin on yhdessä länsi­liit­tou­man kanssa kiris­tet­tävä pako­te­ren­gasta Venä­jän ympä­rillä, ja annet­tava Ukrai­nalle sen tarvit­sema tuki. Me pystymme siihen. Sillä Ukrai­nan on voitet­tava tämä sota. 

Henna Virk­ku­nen
Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

Skip to content