Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Henna Virk­ku­nen: Kiinan on lope­tet­tava villie­läin­kauppa

Henna Virk­ku­nen: Kiinan on lope­tet­tava villie­läin­kauppa

Julkaistu:

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen (kok.) vaatii Kiinaa sulke­maan villie­läin­to­rinsa ja kiel­tä­mään villie­läin­kau­pan pysy­västi.

Virk­ku­nen on jättä­nyt aiheesta kirjal­li­sen kysy­myk­sen Euroo­pan komis­siolle, jossa hän vaatii unio­nia lisää­mään ulko- ja kaup­pa­po­liit­tista painetta, jotta torit suljet­tai­siin pysy­västi.

- Tiedot nyt käsillä olevan pande­mian alku­pe­rästä ovat vielä alus­ta­via, mutta tämän­het­ki­sen tiedon mukaan eläi­missä esiin­ty­nyt virus on siir­ty­nyt toisen eläi­men kautta ihmi­seen Wuha­nin villie­läin­to­rilla Kiinassa. Kiinaa on jo pitkään vaadittu pysäyt­tä­mään villie­läin­kauppa, mutta vaati­muk­set eivät ole tuot­ta­neet tulosta, Virk­ku­nen sanoo.

SARS-epide­mian aikana Kiina sulki villie­läin­to­rit väliai­kai­sesti, mutta poisti kiel­lon epide­mian laan­nut­tua. Myös 2000-luvun alussa levin­neen SARS-viruk­sen on todettu siir­ty­neen eläi­mistä ihmi­seen kiina­lai­sella villie­läin­to­rilla.

- Monilla toreilla eläviä villie­läi­miä pide­tään pienissä häkeissä vieri vieressä ja hygie­nia on heik­koa. Verta ja ulos­tetta on runsaasti ja sellai­set eläin­la­jit, jotka eivät luon­nossa koskaan kohtaisi, viet­tä­vät tunteja tois­tensa lähellä. Tämä luo viruk­sille otol­li­set olosuh­teet siir­tyä lajista toiseen, myös ihmi­seen. Tällai­nen toiminta on riski koko maail­malle, kuten nyt käsillä oleva pande­mia osoit­taa, Virk­ku­nen sanoo.

Uuden koro­na­vi­ruk­sen levit­tyä Kiina on ilmoit­ta­nut sulke­vansa torit ja kiel­tä­vänsä villie­läin­kau­pan, mutta Virk­kusen mukaan vaarana on, että kielto jää todel­li­suu­dessa väliai­kai­seksi eikä sitä nouda­teta kaik­kialla.

- Kiinan ilmoi­tuk­sen mukaan villie­läin­kauppa on edel­leen sallit­tua turkik­sia, lääk­keitä ja tutki­musta varten. Riskinä on, että näitä poik­keuk­sia käyte­tään väärin ja kauppa jatkuu. Kyse on myös talou­del­li­sesti merkit­tä­västä alasta, joka muodos­taa ison osan tuloista monelle Kiinan maaseu­dulla asuvalle.

Virk­kusen mukaan Kiina yrit­tää nyt kaikin keinoin väis­tää omaa vastuuta viruk­sen synnystä ja sen leviä­mi­sestä. Oman epide­miansa Kiina on tämän­het­kis­ten tieto­jen mukaan saanut kuriin, mutta virus ehti ennen tätä levitä jo lähes kaik­kialle maail­maan.

- Muun muassa Kiinan valtiol­li­set tiedo­tus­vä­li­neet välit­tä­vät ahke­rasti kuvaa, jonka mukaan Kiina on tilan­tee­seen syytön. Ei ole. Riskit on tiedetty jo pitkään. Eksoot­tis­ten villie­läin­ten kaup­paa ja syömistä on laajasti pidetty aika­pom­mina, joka räjäh­tää käsiin pande­mian muodossa ennem­min tai myöhem­min. Silti villie­läin­kaup­paa ei ole kiel­letty, minkä lisäksi viruk­sen leviä­mistä pyrit­tiin peit­te­le­mään aivan liian pitkään, Virk­ku­nen kertaa.

- Vaikka Kiina on sittem­min tehnyt monia asioita oikein, ovat nämä virheet osoit­tau­tu­neet kohta­lok­kaiksi. Nyt tärkeintä on, että vastaa­vat tapah­tu­ma­ket­jut pysty­tään jatkossa estä­mään. Sen osana villie­läin­ten myynti on kiel­let­tävä myös Kiinassa ja sitä on valvot­tava tarkasti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content