Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Henna Virk­ku­nen: Kiinan on lope­tet­tava villie­läin­kauppa

Henna Virk­ku­nen: Kiinan on lope­tet­tava villie­läin­kauppa

Julkaistu:

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen (kok.) vaatii Kiinaa sulke­maan villie­läin­to­rinsa ja kiel­tä­mään villie­läin­kau­pan pysy­västi.

Virk­ku­nen on jättä­nyt aiheesta kirjal­li­sen kysy­myk­sen Euroo­pan komis­siolle, jossa hän vaatii unio­nia lisää­mään ulko- ja kaup­pa­po­liit­tista painetta, jotta torit suljet­tai­siin pysy­västi.

- Tiedot nyt käsillä olevan pande­mian alku­pe­rästä ovat vielä alus­ta­via, mutta tämän­het­ki­sen tiedon mukaan eläi­missä esiin­ty­nyt virus on siir­ty­nyt toisen eläi­men kautta ihmi­seen Wuha­nin villie­läin­to­rilla Kiinassa. Kiinaa on jo pitkään vaadittu pysäyt­tä­mään villie­läin­kauppa, mutta vaati­muk­set eivät ole tuot­ta­neet tulosta, Virk­ku­nen sanoo.

SARS-epide­mian aikana Kiina sulki villie­läin­to­rit väliai­kai­sesti, mutta poisti kiel­lon epide­mian laan­nut­tua. Myös 2000-luvun alussa levin­neen SARS-viruk­sen on todettu siir­ty­neen eläi­mistä ihmi­seen kiina­lai­sella villie­läin­to­rilla.

- Monilla toreilla eläviä villie­läi­miä pide­tään pienissä häkeissä vieri vieressä ja hygie­nia on heik­koa. Verta ja ulos­tetta on runsaasti ja sellai­set eläin­la­jit, jotka eivät luon­nossa koskaan kohtaisi, viet­tä­vät tunteja tois­tensa lähellä. Tämä luo viruk­sille otol­li­set olosuh­teet siir­tyä lajista toiseen, myös ihmi­seen. Tällai­nen toiminta on riski koko maail­malle, kuten nyt käsillä oleva pande­mia osoit­taa, Virk­ku­nen sanoo.

Uuden koro­na­vi­ruk­sen levit­tyä Kiina on ilmoit­ta­nut sulke­vansa torit ja kiel­tä­vänsä villie­läin­kau­pan, mutta Virk­kusen mukaan vaarana on, että kielto jää todel­li­suu­dessa väliai­kai­seksi eikä sitä nouda­teta kaik­kialla.

- Kiinan ilmoi­tuk­sen mukaan villie­läin­kauppa on edel­leen sallit­tua turkik­sia, lääk­keitä ja tutki­musta varten. Riskinä on, että näitä poik­keuk­sia käyte­tään väärin ja kauppa jatkuu. Kyse on myös talou­del­li­sesti merkit­tä­västä alasta, joka muodos­taa ison osan tuloista monelle Kiinan maaseu­dulla asuvalle.

Virk­kusen mukaan Kiina yrit­tää nyt kaikin keinoin väis­tää omaa vastuuta viruk­sen synnystä ja sen leviä­mi­sestä. Oman epide­miansa Kiina on tämän­het­kis­ten tieto­jen mukaan saanut kuriin, mutta virus ehti ennen tätä levitä jo lähes kaik­kialle maail­maan.

- Muun muassa Kiinan valtiol­li­set tiedo­tus­vä­li­neet välit­tä­vät ahke­rasti kuvaa, jonka mukaan Kiina on tilan­tee­seen syytön. Ei ole. Riskit on tiedetty jo pitkään. Eksoot­tis­ten villie­läin­ten kaup­paa ja syömistä on laajasti pidetty aika­pom­mina, joka räjäh­tää käsiin pande­mian muodossa ennem­min tai myöhem­min. Silti villie­läin­kaup­paa ei ole kiel­letty, minkä lisäksi viruk­sen leviä­mistä pyrit­tiin peit­te­le­mään aivan liian pitkään, Virk­ku­nen kertaa.

- Vaikka Kiina on sittem­min tehnyt monia asioita oikein, ovat nämä virheet osoit­tau­tu­neet kohta­lok­kaiksi. Nyt tärkeintä on, että vastaa­vat tapah­tu­ma­ket­jut pysty­tään jatkossa estä­mään. Sen osana villie­läin­ten myynti on kiel­let­tävä myös Kiinassa ja sitä on valvot­tava tarkasti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen

8.9.2020

Kokoo­mus sote-esityk­sestä: Maakun­ta­uu­dis­tuk­sella ei saavu­teta nopeam­paa hoitoon­pää­syä eikä ihmis­läh­töi­siä palve­luita

Kokoo­muk­sen mukaan halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sessa ihmis­ten tarpeet ja palve­lui­den paran­ta­mi­nen on jätetty maakun­ta­hal­lin­non raken­ta­mi­sen jalkoi­hin. Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen esit­tä­mää maakun­ta­hal­lin­toa