Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Kauppi Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Heikki Kauppi Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

TEK ry:n toimin­nan­joh­ta­jan työn lisäksi Kauppi toimii tällä hetkellä AKAVA:n vara­pu­heen­joh­ta­jana ja Ylem­mät Toimi­hen­ki­löt YTN ry:n vara­pu­heen­joh­ta­jana.

Kaupilla on laaja-alai­nen kansain­vä­li­nen työko­ke­mus teknii­kan ja liike­toi­min­nan alueelta. Hän on aikai­sem­min toimi­nut mm. Imat­ran Voima Oy:n IVO Energy Inter­na­tio­na­lin projek­ti­pääl­lik­könä ja Hantec Oy:n projek­ti­pääl­lik­könä. Kaupilla on kattava koke­mus myös erilai­sissa teknii­kan alan luot­ta­mus­toi­missa opis­ke­lija- ja palkan­saa­ja­jär­jes­töissä. Hän on toimi­nut mm. TKY:n halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana ja kansain­vä­lis­ten asiain sihtee­rinä.
Euroo­pan parla­men­tin jäse­nenä Kauppi keskit­tyisi työelä­män kysy­myk­siin sekä tiede-, tekno­lo­gia- ja koulu­tus­po­li­tiik­kaan.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Heikki Kauppi, gsm 040 5041 585


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content