Heikki Kauppi Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi – kokoomus.fi
MENU
Heikki Kauppi Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Heikki Kauppi Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu: 01.04.2009 Uncategorized

TEK ry:n toimin­nan­joh­tajan työn lisäksi Kauppi toimii tällä hetkellä AKAVA:n varapu­heen­joh­tajana ja Ylemmät Toimi­hen­kilöt YTN ry:n varapu­heen­joh­tajana.

Kaupilla on laaja-alainen kansain­vä­linen työko­kemus tekniikan ja liike­toi­minnan alueelta. Hän on aikai­semmin toiminut mm. Imatran Voima Oy:n IVO Energy Inter­na­tio­nalin projek­ti­pääl­likkönä ja Hantec Oy:n projek­ti­pääl­likkönä. Kaupilla on kattava kokemus myös erilai­sissa tekniikan alan luotta­mus­toi­missa opiskelija- ja palkan­saa­ja­jär­jes­töissä. Hän on toiminut mm. TKY:n halli­tuksen puheen­joh­tajana ja kansain­vä­listen asiain sihteerinä.
Euroopan parla­mentin jäsenenä Kauppi keskit­tyisi työelämän kysymyksiin sekä tiede-, tekno­logia- ja koulu­tus­po­li­tiikkaan.

Lisätietoja:
Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Heikki Kauppi, gsm 040 5041 585


Kuvat


Kokoomus.fi