Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Kauppi Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Heikki Kauppi Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

TEK ry:n toimin­nan­joh­ta­jan työn lisäksi Kauppi toimii tällä hetkellä AKAVA:n vara­pu­heen­joh­ta­jana ja Ylem­mät Toimi­hen­ki­löt YTN ry:n vara­pu­heen­joh­ta­jana.

Kaupilla on laaja-alai­nen kansain­vä­li­nen työko­ke­mus teknii­kan ja liike­toi­min­nan alueelta. Hän on aikai­sem­min toimi­nut mm. Imat­ran Voima Oy:n IVO Energy Inter­na­tio­na­lin projek­ti­pääl­lik­könä ja Hantec Oy:n projek­ti­pääl­lik­könä. Kaupilla on kattava koke­mus myös erilai­sissa teknii­kan alan luot­ta­mus­toi­missa opis­ke­lija- ja palkan­saa­ja­jär­jes­töissä. Hän on toimi­nut mm. TKY:n halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana ja kansain­vä­lis­ten asiain sihtee­rinä.
Euroo­pan parla­men­tin jäse­nenä Kauppi keskit­tyisi työelä­män kysy­myk­siin sekä tiede-, tekno­lo­gia- ja koulu­tus­po­li­tiik­kaan.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Heikki Kauppi, gsm 040 5041 585


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content