Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Kauppi Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Heikki Kauppi Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

TEK ry:n toimin­nan­joh­ta­jan työn lisäksi Kauppi toimii tällä hetkellä AKAVA:n vara­pu­heen­joh­ta­jana ja Ylem­mät Toimi­hen­ki­löt YTN ry:n vara­pu­heen­joh­ta­jana.

Kaupilla on laaja-alai­nen kansain­vä­li­nen työko­ke­mus teknii­kan ja liike­toi­min­nan alueelta. Hän on aikai­sem­min toimi­nut mm. Imat­ran Voima Oy:n IVO Energy Inter­na­tio­na­lin projek­ti­pääl­lik­könä ja Hantec Oy:n projek­ti­pääl­lik­könä. Kaupilla on kattava koke­mus myös erilai­sissa teknii­kan alan luot­ta­mus­toi­missa opis­ke­lija- ja palkan­saa­ja­jär­jes­töissä. Hän on toimi­nut mm. TKY:n halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana ja kansain­vä­lis­ten asiain sihtee­rinä.
Euroo­pan parla­men­tin jäse­nenä Kauppi keskit­tyisi työelä­män kysy­myk­siin sekä tiede-, tekno­lo­gia- ja koulu­tus­po­li­tiik­kaan.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Heikki Kauppi, gsm 040 5041 585


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content