Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Maan­puo­lus­tusta syytä vahvis­taa

Heikki Autto: Maan­puo­lus­tusta syytä vahvis­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto on tyyty­väi­nen kansan­edus­taja Ilkka Kaner­van johta­man työryh­män esityk­siin puolus­tus­voi­mien tule­vien vuosien haas­tei­siin vastaa­mi­sesta.

?Kaner­van työryhmä on etsi­nyt ansiok­kaasti ratkai­suja puolus­tus­voi­mien rahoi­tuk­sen vahvis­ta­mi­seen. Suunta on nyt oikea, vaikka määrä­ra­ha­ta­sot esimer­kiksi naapu­ri­mai­hin verrat­tuna ovat edel­leen mata­lat?, Autto toteaa.

?Puolus­tuk­sen pitkä­jän­tei­nen kehit­tä­mi­nen tehdään parhai­ten laajassa parla­men­taa­ri­sessa yhtei­sym­mär­ryk­sessä. Työryhmä ja mukana olleet puolu­eet ovat tehneet vastuul­li­sen maan­puo­lus­tusta vahvis­ta­van esityk­sen?, Autto kiit­te­lee Kokoo­muk­sen puolesta.

Autton mukaan puolus­tus­voi­mat on jo tehnyt osansa valtion sääs­tö­tal­koissa, ja nyt keskeistä on turvata Suomelle uskot­tava puolus­tus­kyky myös tule­vai­suu­dessa. Autto pitää merkit­tä­vänä puoluei­den yhteistä tahtoa korot­taa puolus­tus­mää­rä­ra­hoja ensi vaali­kau­della.

?On todella hienoa, että lähes kaikki parla­men­taa­ri­seen työhön osal­lis­tu­neet puolu­eet halua­vat turvata puolus­tus­voi­mien rahoi­tuk­sen. Kansan­edus­taja Kaner­van työryhmä on tehnyt merkit­tä­vää työtä, sillä ilman määrä­ra­ho­jen nostoa uskot­tava itse­näi­nen puolus­tus, ylei­nen asevel­vol­li­suus ja peri­aate koko maan puolus­ta­mi­sesta vaaran­tui­si­vat?, Autto toteaa.

Autton mukaan puolus­tus­voi­mille osoi­tet­ta­vat lisä­mää­rä­ra­hat eivät sulje pois tarvetta kehit­tää edel­leen Suomen kansain­vä­listä soti­laal­lista yhteis­työtä.

?Suomen on kuiten­kin aina itse huoleh­dit­tava oman puolus­tuk­sensa uskot­ta­vuu­desta. Mahdol­li­nen jäse­nyys Natossa olisi hyvä lisä­turva erilais­ten uhkien varalta, mutta se ei pois­taisi oman puolus­tuk­sen kehit­tä­mi­sen tarvetta?, Autto sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content