Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Maan­puo­lus­tusta syytä vahvis­taa

Heikki Autto: Maan­puo­lus­tusta syytä vahvis­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto on tyyty­väi­nen kansan­edus­taja Ilkka Kaner­van johta­man työryh­män esityk­siin puolus­tus­voi­mien tule­vien vuosien haas­tei­siin vastaa­mi­sesta.

?Kaner­van työryhmä on etsi­nyt ansiok­kaasti ratkai­suja puolus­tus­voi­mien rahoi­tuk­sen vahvis­ta­mi­seen. Suunta on nyt oikea, vaikka määrä­ra­ha­ta­sot esimer­kiksi naapu­ri­mai­hin verrat­tuna ovat edel­leen mata­lat?, Autto toteaa.

?Puolus­tuk­sen pitkä­jän­tei­nen kehit­tä­mi­nen tehdään parhai­ten laajassa parla­men­taa­ri­sessa yhtei­sym­mär­ryk­sessä. Työryhmä ja mukana olleet puolu­eet ovat tehneet vastuul­li­sen maan­puo­lus­tusta vahvis­ta­van esityk­sen?, Autto kiit­te­lee Kokoo­muk­sen puolesta.

Autton mukaan puolus­tus­voi­mat on jo tehnyt osansa valtion sääs­tö­tal­koissa, ja nyt keskeistä on turvata Suomelle uskot­tava puolus­tus­kyky myös tule­vai­suu­dessa. Autto pitää merkit­tä­vänä puoluei­den yhteistä tahtoa korot­taa puolus­tus­mää­rä­ra­hoja ensi vaali­kau­della.

?On todella hienoa, että lähes kaikki parla­men­taa­ri­seen työhön osal­lis­tu­neet puolu­eet halua­vat turvata puolus­tus­voi­mien rahoi­tuk­sen. Kansan­edus­taja Kaner­van työryhmä on tehnyt merkit­tä­vää työtä, sillä ilman määrä­ra­ho­jen nostoa uskot­tava itse­näi­nen puolus­tus, ylei­nen asevel­vol­li­suus ja peri­aate koko maan puolus­ta­mi­sesta vaaran­tui­si­vat?, Autto toteaa.

Autton mukaan puolus­tus­voi­mille osoi­tet­ta­vat lisä­mää­rä­ra­hat eivät sulje pois tarvetta kehit­tää edel­leen Suomen kansain­vä­listä soti­laal­lista yhteis­työtä.

?Suomen on kuiten­kin aina itse huoleh­dit­tava oman puolus­tuk­sensa uskot­ta­vuu­desta. Mahdol­li­nen jäse­nyys Natossa olisi hyvä lisä­turva erilais­ten uhkien varalta, mutta se ei pois­taisi oman puolus­tuk­sen kehit­tä­mi­sen tarvetta?, Autto sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content