Kokoomus.fi
Heikki Autto: Maanpuo­lus­tusta syytä vahvistaa

Heikki Autto: Maanpuo­lus­tusta syytä vahvistaa

Julkaistu: 1.10.14 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Heikki Autto on tyyty­väinen kansan­edustaja Ilkka Kanervan johtaman työryhmän esityksiin puolus­tus­voimien tulevien vuosien haasteisiin vastaa­mi­sesta.

?Kanervan työryhmä on etsinyt ansiok­kaasti ratkaisuja puolus­tus­voimien rahoi­tuksen vahvis­ta­miseen. Suunta on nyt oikea, vaikka määrä­ra­ha­tasot esimer­kiksi naapu­ri­maihin verrattuna ovat edelleen matalat?, Autto toteaa.

?Puolus­tuksen pitkä­jän­teinen kehit­tä­minen tehdään parhaiten laajassa parla­men­taa­ri­sessa yhtei­sym­mär­ryk­sessä. Työryhmä ja mukana olleet puolueet ovat tehneet vastuul­lisen maanpuo­lus­tusta vahvis­tavan esityksen?, Autto kiittelee Kokoo­muksen puolesta.

Autton mukaan puolus­tus­voimat on jo tehnyt osansa valtion säästö­tal­koissa, ja nyt keskeistä on turvata Suomelle uskottava puolus­tuskyky myös tulevai­suu­dessa. Autto pitää merkit­tävänä puolueiden yhteistä tahtoa korottaa puolus­tus­mää­rä­rahoja ensi vaali­kau­della.

?On todella hienoa, että lähes kaikki parla­men­taa­riseen työhön osallis­tuneet puolueet haluavat turvata puolus­tus­voimien rahoi­tuksen. Kansan­edustaja Kanervan työryhmä on tehnyt merkit­tävää työtä, sillä ilman määrä­ra­hojen nostoa uskottava itsenäinen puolustus, yleinen asevel­vol­lisuus ja periaate koko maan puolus­ta­mi­sesta vaaran­tui­sivat?, Autto toteaa.

Autton mukaan puolus­tus­voi­mille osoitet­tavat lisämää­rä­rahat eivät sulje pois tarvetta kehittää edelleen Suomen kansain­vä­listä sotilaal­lista yhteis­työtä.

?Suomen on kuitenkin aina itse huoleh­dittava oman puolus­tuk­sensa uskot­ta­vuu­desta. Mahdol­linen jäsenyys Natossa olisi hyvä lisäturva erilaisten uhkien varalta, mutta se ei poistaisi oman puolus­tuksen kehit­tä­misen tarvetta?, Autto sanoo.


Kokoomus.fi