Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Liiken­ne­mi­nis­teri Risikko piti sanansa - Lappiin lisää työtä!

Heikki Autto: Liiken­ne­mi­nis­teri Risikko piti sanansa - Lappiin lisää työtä!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto kiit­tää halli­tusta ja liiken­ne­mi­nis­teri Paula Risik­koa vahvasta tuesta Lapin elin­kei­noe­lä­mälle. Talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kunta päätti tänään kokouk­ses­saan, että valtio osal­lis­tuu Soklin kaivok­sen liiken­nein­ves­toin­tien rahoit­ta­mi­seen.

?Sitou­mus rahoit­taa kaivok­sen avaa­mi­seen tarvit­ta­via liiken­nein­ves­toin­teja on erin­omai­nen uuti­nen Lapille. Käydes­sään Lapissa minis­teri Risikko lupasi tehdä kaik­kensa, jotta maakun­taan saadaan lisää työtä ja hyvin­voin­tia. Minis­teri on vienyt asiaa päät­tä­väi­sesti eteen­päin. Nyt hank­keen toteu­tu­mi­nen on Yarasta kiinni, sillä valtio antaa tarvit­ta­van tuen hank­keen toteu­tu­mi­selle?, painot­taa Autto.

Autton mukaan Soklin kaivos­hanke on histo­rial­li­sen suuri inves­tointi koko Lapille, joka piris­tää koko maakun­nan elin­voi­maa.

?Toteu­tues­saan kaivos toisi arvion mukaan pysy­västi työtä ja toimeen­tu­loa 1600 lappi­lai­sen perheen ruoka­pöy­tään. Raken­ta­mis­vai­heen aikana työtä olisi luvassa noin 2300 henki­lö­työ­vuo­den verran. Halli­tus on nosta­nut työpaik­ko­jen ja elin­kei­noe­lä­män merki­tyk­sen päätök­sen­te­konsa kärjeksi. Uskon, että halli­tuk­sen päätök­sen työmyön­tei­syys saa tunnus­tusta myös oppo­si­tiolta?, toteaa Autto.

Valtio oli talous­po­liit­ti­sen minis­te­ri­va­lio­kun­nan aiem­man päätök­sen mukai­sesti sitou­tu­nut rahoit­ta­maan Sokliin suoraa juna­kul­je­tus­vaih­toeh­toa, joka osoit­tau­tui sovi­tulla kustan­nus­ja­ko­mal­lilla kaivos­yh­tiön näkö­kul­masta kannat­ta­mat­to­maksi. Autto pitää tärkeänä, että minis­te­riön ja Yaran väli­sissä neuvot­te­luissa löydet­tiin nyt ratkaisu, joka mahdol­lis­taa kaivok­sen perus­ta­mi­sen ja uusien työpaik­ko­jen synty­mi­sen Lappiin.

?Auto-juna­kul­je­tuk­set tuovat maksi­maa­li­sen määrän työpaik­koja alueelle, mutta on selvää, että tämän vaih­toeh­don vaiku­tuk­set täytyy yhteen sovit­taa tark­kaan alueen muihin elin­kei­noi­hin, kuten poro­ta­lou­teen kaivosta toteu­tet­taessa?, Autto painot­taa.

Autto painot­taa, että halli­tuk­sen on edel­leen jatket­tava ponnis­te­luja, jotta inves­toin­tien teke­mi­nen maakun­tiin olisi kannat­ta­vaa.

?Kaikki esteet työn ja inves­toin­tien tieltä on raivat­tava maakun­tien elin­voi­man vahvis­ta­mi­seksi. Lupa­pro­ses­seille on asetet­tava kohtuul­li­nen käsit­te­ly­aika ja viran­omais­ten vali­tusoi­keutta tois­ten viran­omais­ten päätök­siin on rajat­tava. On järjen vastaista, että maakun­nissa inves­toin­teja seisoo hallin­non jonoissa usei­den miljar­dien arvosta. Nyt työtä tuovat hank­keet on saatava liik­keelle!? vaatii Autto.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content