Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Liiken­ne­mi­nis­teri Risikko piti sanansa - Lappiin lisää työtä!

Heikki Autto: Liiken­ne­mi­nis­teri Risikko piti sanansa - Lappiin lisää työtä!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto kiit­tää halli­tusta ja liiken­ne­mi­nis­teri Paula Risik­koa vahvasta tuesta Lapin elin­kei­noe­lä­mälle. Talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kunta päätti tänään kokouk­ses­saan, että valtio osal­lis­tuu Soklin kaivok­sen liiken­nein­ves­toin­tien rahoit­ta­mi­seen.

?Sitou­mus rahoit­taa kaivok­sen avaa­mi­seen tarvit­ta­via liiken­nein­ves­toin­teja on erin­omai­nen uuti­nen Lapille. Käydes­sään Lapissa minis­teri Risikko lupasi tehdä kaik­kensa, jotta maakun­taan saadaan lisää työtä ja hyvin­voin­tia. Minis­teri on vienyt asiaa päät­tä­väi­sesti eteen­päin. Nyt hank­keen toteu­tu­mi­nen on Yarasta kiinni, sillä valtio antaa tarvit­ta­van tuen hank­keen toteu­tu­mi­selle?, painot­taa Autto.

Autton mukaan Soklin kaivos­hanke on histo­rial­li­sen suuri inves­tointi koko Lapille, joka piris­tää koko maakun­nan elin­voi­maa.

?Toteu­tues­saan kaivos toisi arvion mukaan pysy­västi työtä ja toimeen­tu­loa 1600 lappi­lai­sen perheen ruoka­pöy­tään. Raken­ta­mis­vai­heen aikana työtä olisi luvassa noin 2300 henki­lö­työ­vuo­den verran. Halli­tus on nosta­nut työpaik­ko­jen ja elin­kei­noe­lä­män merki­tyk­sen päätök­sen­te­konsa kärjeksi. Uskon, että halli­tuk­sen päätök­sen työmyön­tei­syys saa tunnus­tusta myös oppo­si­tiolta?, toteaa Autto.

Valtio oli talous­po­liit­ti­sen minis­te­ri­va­lio­kun­nan aiem­man päätök­sen mukai­sesti sitou­tu­nut rahoit­ta­maan Sokliin suoraa juna­kul­je­tus­vaih­toeh­toa, joka osoit­tau­tui sovi­tulla kustan­nus­ja­ko­mal­lilla kaivos­yh­tiön näkö­kul­masta kannat­ta­mat­to­maksi. Autto pitää tärkeänä, että minis­te­riön ja Yaran väli­sissä neuvot­te­luissa löydet­tiin nyt ratkaisu, joka mahdol­lis­taa kaivok­sen perus­ta­mi­sen ja uusien työpaik­ko­jen synty­mi­sen Lappiin.

?Auto-juna­kul­je­tuk­set tuovat maksi­maa­li­sen määrän työpaik­koja alueelle, mutta on selvää, että tämän vaih­toeh­don vaiku­tuk­set täytyy yhteen sovit­taa tark­kaan alueen muihin elin­kei­noi­hin, kuten poro­ta­lou­teen kaivosta toteu­tet­taessa?, Autto painot­taa.

Autto painot­taa, että halli­tuk­sen on edel­leen jatket­tava ponnis­te­luja, jotta inves­toin­tien teke­mi­nen maakun­tiin olisi kannat­ta­vaa.

?Kaikki esteet työn ja inves­toin­tien tieltä on raivat­tava maakun­tien elin­voi­man vahvis­ta­mi­seksi. Lupa­pro­ses­seille on asetet­tava kohtuul­li­nen käsit­te­ly­aika ja viran­omais­ten vali­tusoi­keutta tois­ten viran­omais­ten päätök­siin on rajat­tava. On järjen vastaista, että maakun­nissa inves­toin­teja seisoo hallin­non jonoissa usei­den miljar­dien arvosta. Nyt työtä tuovat hank­keet on saatava liik­keelle!? vaatii Autto.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content