MENU
Heikki Autto: Liiken­ne­mi­nisteri Risikko piti sanansa - Lappiin lisää työtä!

Heikki Autto: Liiken­ne­mi­nisteri Risikko piti sanansa - Lappiin lisää työtä!

Julkaistu: 03.02.2015 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Heikki Autto kiittää halli­tusta ja liiken­ne­mi­nisteri Paula Risikkoa vahvasta tuesta Lapin elinkei­noe­lä­mälle. Talous­po­liit­tinen minis­te­ri­va­lio­kunta päätti tänään kokouk­sessaan, että valtio osallistuu Soklin kaivoksen liiken­nein­ves­tointien rahoit­ta­miseen.

?Sitoumus rahoittaa kaivoksen avaamiseen tarvit­tavia liiken­nein­ves­tointeja on erinomainen uutinen Lapille. Käydessään Lapissa ministeri Risikko lupasi tehdä kaikkensa, jotta maakuntaan saadaan lisää työtä ja hyvin­vointia. Ministeri on vienyt asiaa päättä­väi­sesti eteenpäin. Nyt hankkeen toteu­tu­minen on Yarasta kiinni, sillä valtio antaa tarvit­tavan tuen hankkeen toteu­tu­mi­selle?, painottaa Autto.

Autton mukaan Soklin kaivos­hanke on histo­rial­lisen suuri inves­tointi koko Lapille, joka piristää koko maakunnan elinvoimaa.

?Toteu­tuessaan kaivos toisi arvion mukaan pysyvästi työtä ja toimeen­tuloa 1600 lappi­laisen perheen ruoka­pöytään. Raken­ta­mis­vaiheen aikana työtä olisi luvassa noin 2300 henki­lö­työ­vuoden verran. Hallitus on nostanut työpaik­kojen ja elinkei­noe­lämän merki­tyksen päätök­sen­te­konsa kärjeksi. Uskon, että halli­tuksen päätöksen työmyön­teisyys saa tunnus­tusta myös opposi­tiolta?, toteaa Autto.

Valtio oli talous­po­liit­tisen minis­te­ri­va­lio­kunnan aiemman päätöksen mukai­sesti sitou­tunut rahoit­tamaan Sokliin suoraa junakul­je­tus­vaih­toehtoa, joka osoit­tautui sovitulla kustan­nus­ja­ko­mal­lilla kaivos­yhtiön näkökul­masta kannat­ta­mat­to­maksi. Autto pitää tärkeänä, että minis­teriön ja Yaran välisissä neuvot­te­luissa löydettiin nyt ratkaisu, joka mahdol­listaa kaivoksen perus­ta­misen ja uusien työpaik­kojen synty­misen Lappiin.

?Auto-junakul­je­tukset tuovat maksi­maa­lisen määrän työpaikkoja alueelle, mutta on selvää, että tämän vaihtoehdon vaiku­tukset täytyy yhteen sovittaa tarkkaan alueen muihin elinkei­noihin, kuten porota­louteen kaivosta toteu­tet­taessa?, Autto painottaa.

Autto painottaa, että halli­tuksen on edelleen jatkettava ponnis­teluja, jotta inves­tointien tekeminen maakuntiin olisi kannat­tavaa.

?Kaikki esteet työn ja inves­tointien tieltä on raivattava maakuntien elinvoiman vahvis­ta­mi­seksi. Lupapro­ses­seille on asetettava kohtuul­linen käsit­te­lyaika ja viran­omaisten valitusoi­keutta toisten viran­omaisten päätöksiin on rajattava. On järjen vastaista, että maakun­nissa inves­tointeja seisoo hallinnon jonoissa useiden miljardien arvosta. Nyt työtä tuovat hankkeet on saatava liikkeelle!? vaatii Autto.


Kokoomus.fi