Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Kaupan alaa voidaan auttaa sään­te­lyä vähen­tä­mällä

Heikki Autto: Kaupan alaa voidaan auttaa sään­te­lyä vähen­tä­mällä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto vaatii sään­te­lyn keven­tä­mistä kaupan alan tilan­teen paran­ta­mi­seksi. Eilen tiis­taina julkais­tiin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan uusim­mat ennus­teet, joiden mukaan alalta mene­te­tään tänä ja ensi vuonna yli 9 000 työpaik­kaa. Viime vuonna alalta hävisi 4 000 työpaik­kaa.

?Vienti on talou­temme veturi, mutta koti­mark­ki­noi­den merki­tystä ei saa unoh­taa. Raskas sään­tely on merkit­tävä syy kaupan alan ahdin­koon ja Suomen euroop­pa­lai­sit­tain korkei­siin kulut­ta­ja­hin­toi­hin. Sään­te­lyn purka­mi­nen ei puoles­taan maksaisi valtiolle mitään?, Autto toteaa.

Autton mielestä niin aukio­loa­jat, raken­ta­mi­sen ja kaavoit­ta­mi­sen tiukka sään­tely kuin myös tuote­ra­joit­teet täytyy kaikki ottaa kriit­ti­seen tarkas­te­luun.

?On selvää, että oikean tasa­pai­non löytä­mi­nen vaatii harkit­tuja ratkai­suja, eikä kaik­kea sään­te­lyä voida suin päin purkaa. Yhtä selvää on kuiten­kin myös se, että Suomella ei ole varaa säädellä itse­ään vara­rik­koon. Tarvi­taan määrä­tie­toista ennak­ko­luu­lot­to­muutta ratkai­su­jen löytä­mi­seksi, jotta palve­lut ja työpai­kat voidaan turvata sekä suoma­lais­ten osto­voi­maa vahvis­taa?, Autto sanoo.

Autton mielestä kaupan täytyy myös itse panos­taa kilpai­lu­ky­kyynsä ja kehit­tää muun muassa verk­ko­kaup­paa. Valtion tulee puoles­taan varmis­taa, että verk­ko­kau­pan sään­tely on kilpai­li­ja­mai­den tasolle, eikä esimer­kiksi arvon­li­sä­ve­ro­käy­tän­nöistä muodostu kilpai­lun vääris­ty­miä EU:n sisä­mark­ki­noita kehi­tet­täessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content