Heikki Autto: Kaupan alaa voidaan auttaa sääntelyä vähen­tä­mällä – kokoomus.fi
MENU
Heikki Autto: Kaupan alaa voidaan auttaa sääntelyä vähen­tä­mällä

Heikki Autto: Kaupan alaa voidaan auttaa sääntelyä vähen­tä­mällä

Julkaistu: 07.08.2014 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Heikki Autto vaatii sääntelyn keven­tä­mistä kaupan alan tilanteen paran­ta­mi­seksi. Eilen tiistaina julkaistiin päivit­täis­ta­va­ra­kaupan uusimmat ennusteet, joiden mukaan alalta menetetään tänä ja ensi vuonna yli 9 000 työpaikkaa. Viime vuonna alalta hävisi 4 000 työpaikkaa.

?Vienti on talou­temme veturi, mutta kotimark­ki­noiden merki­tystä ei saa unohtaa. Raskas sääntely on merkittävä syy kaupan alan ahdinkoon ja Suomen euroop­pa­lai­sittain korkeisiin kulut­ta­ja­hin­toihin. Sääntelyn purka­minen ei puolestaan maksaisi valtiolle mitään?, Autto toteaa.

Autton mielestä niin aukio­loajat, raken­ta­misen ja kaavoit­ta­misen tiukka sääntely kuin myös tuote­ra­joitteet täytyy kaikki ottaa kriit­tiseen tarkas­teluun.

?On selvää, että oikean tasapainon löytä­minen vaatii harkittuja ratkaisuja, eikä kaikkea sääntelyä voida suin päin purkaa. Yhtä selvää on kuitenkin myös se, että Suomella ei ole varaa säädellä itseään vararikkoon. Tarvitaan määrä­tie­toista ennak­ko­luu­lot­to­muutta ratkai­sujen löytä­mi­seksi, jotta palvelut ja työpaikat voidaan turvata sekä suoma­laisten ostovoimaa vahvistaa?, Autto sanoo.

Autton mielestä kaupan täytyy myös itse panostaa kilpai­lu­ky­kyynsä ja kehittää muun muassa verkko­kauppaa. Valtion tulee puolestaan varmistaa, että verkko­kaupan sääntely on kilpai­li­ja­maiden tasolle, eikä esimer­kiksi arvon­li­sä­ve­ro­käy­tän­nöistä muodostu kilpailun vääris­tymiä EU:n sisämark­ki­noita kehitet­täessä.


Kokoomus.fi