Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto: Kaupan alaa voidaan auttaa sään­te­lyä vähen­tä­mällä

Heikki Autto: Kaupan alaa voidaan auttaa sään­te­lyä vähen­tä­mällä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Heikki Autto vaatii sään­te­lyn keven­tä­mistä kaupan alan tilan­teen paran­ta­mi­seksi. Eilen tiis­taina julkais­tiin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan uusim­mat ennus­teet, joiden mukaan alalta mene­te­tään tänä ja ensi vuonna yli 9 000 työpaik­kaa. Viime vuonna alalta hävisi 4 000 työpaik­kaa.

?Vienti on talou­temme veturi, mutta koti­mark­ki­noi­den merki­tystä ei saa unoh­taa. Raskas sään­tely on merkit­tävä syy kaupan alan ahdin­koon ja Suomen euroop­pa­lai­sit­tain korkei­siin kulut­ta­ja­hin­toi­hin. Sään­te­lyn purka­mi­nen ei puoles­taan maksaisi valtiolle mitään?, Autto toteaa.

Autton mielestä niin aukio­loa­jat, raken­ta­mi­sen ja kaavoit­ta­mi­sen tiukka sään­tely kuin myös tuote­ra­joit­teet täytyy kaikki ottaa kriit­ti­seen tarkas­te­luun.

?On selvää, että oikean tasa­pai­non löytä­mi­nen vaatii harkit­tuja ratkai­suja, eikä kaik­kea sään­te­lyä voida suin päin purkaa. Yhtä selvää on kuiten­kin myös se, että Suomella ei ole varaa säädellä itse­ään vara­rik­koon. Tarvi­taan määrä­tie­toista ennak­ko­luu­lot­to­muutta ratkai­su­jen löytä­mi­seksi, jotta palve­lut ja työpai­kat voidaan turvata sekä suoma­lais­ten osto­voi­maa vahvis­taa?, Autto sanoo.

Autton mielestä kaupan täytyy myös itse panos­taa kilpai­lu­ky­kyynsä ja kehit­tää muun muassa verk­ko­kaup­paa. Valtion tulee puoles­taan varmis­taa, että verk­ko­kau­pan sään­tely on kilpai­li­ja­mai­den tasolle, eikä esimer­kiksi arvon­li­sä­ve­ro­käy­tän­nöistä muodostu kilpai­lun vääris­ty­miä EU:n sisä­mark­ki­noita kehi­tet­täessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content