Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen, Heikki Autto ja Timo Heino­nen lansee­raa­vat Syö ja juo suoma­laista- tuetaan koti­maista ruuan­tuo­tan­toa -kampan­jan. Tarkoi­tuk­sena on kiin­nit­tää kulut­ta­jien huomio suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­sek­to­rin kohtaa­miin ongel­miin.

Venä­jän aset­ta­mat vasta­pa­kot­teet iske­vät rajusti koti­mai­seen ruuan­tuo­tan­toon. Pakot­tei­den takia esimer­kiksi Valio ilmoitti yt-neuvot­te­luista sekä tuotan­non uudel­leen suun­nit­te­lusta. Suomen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den vien­nistä valtaosa suun­tau­tuu Venä­jälle.

?Pelkäs­tään Valion Venä­jän liike­vaihto oli viime vuonna lähes 400 miljoo­naa euroa, näin ollen koko elin­tar­vi­ke­vien­nin äkil­li­nen tyreh­ty­mi­nen on myrk­kyä suoma­lai­selle kansan­ta­lou­delle?, kansan­edus­ta­jat kerto­vat.

?Vali­tet­ta­vasti tilanne näyt­tää nyt siltä, että tämä tilanne ei tule raukea­maan lähi­viik­ko­jen aikana. Sen takia koti­mai­nen ruuan­tuo­tan­tomme tarvit­see nyt tukeamme enem­män kun koskaan ennen?, kansan­edus­ta­jat linjaa­vat.

?On laskettu, että 10 euron lisä­os­tos kuukau­dessa koti­mai­seen ruokaan luo 10 000 uutta työpaik­kaa elin­tar­vi­ke­sek­to­rille. Tämä sama toimii myös tässä tilan­teessa turvaa­maan koti­mai­sia työpaik­koja ruoka­teol­li­suu­dessa?, kansan­edus­ta­jat muis­tut­ta­vat.

?Siis syö ja juo suoma­laista, sillä tavoin osoi­tamme parhai­ten tukemme koti­mai­selle ruoka­sek­to­rille?, kansan­edus­ta­jat kehot­ta­vat.

Kampan­jalle on perus­tettu saman­ni­mi­set face­book-sivut

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content