Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen, Heikki Autto ja Timo Heino­nen lansee­raa­vat Syö ja juo suoma­laista- tuetaan koti­maista ruuan­tuo­tan­toa -kampan­jan. Tarkoi­tuk­sena on kiin­nit­tää kulut­ta­jien huomio suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­sek­to­rin kohtaa­miin ongel­miin.

Venä­jän aset­ta­mat vasta­pa­kot­teet iske­vät rajusti koti­mai­seen ruuan­tuo­tan­toon. Pakot­tei­den takia esimer­kiksi Valio ilmoitti yt-neuvot­te­luista sekä tuotan­non uudel­leen suun­nit­te­lusta. Suomen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den vien­nistä valtaosa suun­tau­tuu Venä­jälle.

?Pelkäs­tään Valion Venä­jän liike­vaihto oli viime vuonna lähes 400 miljoo­naa euroa, näin ollen koko elin­tar­vi­ke­vien­nin äkil­li­nen tyreh­ty­mi­nen on myrk­kyä suoma­lai­selle kansan­ta­lou­delle?, kansan­edus­ta­jat kerto­vat.

?Vali­tet­ta­vasti tilanne näyt­tää nyt siltä, että tämä tilanne ei tule raukea­maan lähi­viik­ko­jen aikana. Sen takia koti­mai­nen ruuan­tuo­tan­tomme tarvit­see nyt tukeamme enem­män kun koskaan ennen?, kansan­edus­ta­jat linjaa­vat.

?On laskettu, että 10 euron lisä­os­tos kuukau­dessa koti­mai­seen ruokaan luo 10 000 uutta työpaik­kaa elin­tar­vi­ke­sek­to­rille. Tämä sama toimii myös tässä tilan­teessa turvaa­maan koti­mai­sia työpaik­koja ruoka­teol­li­suu­dessa?, kansan­edus­ta­jat muis­tut­ta­vat.

?Siis syö ja juo suoma­laista, sillä tavoin osoi­tamme parhai­ten tukemme koti­mai­selle ruoka­sek­to­rille?, kansan­edus­ta­jat kehot­ta­vat.

Kampan­jalle on perus­tettu saman­ni­mi­set face­book-sivut

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content