Heikki Autto, Jaana Pelkonen ja Timo Heinonen haastavat suoma­laiset ruoka­tal­koisiin! – kokoomus.fi
MENU
Heikki Autto, Jaana Pelkonen ja Timo Heinonen haastavat suoma­laiset ruoka­tal­koisiin!

Heikki Autto, Jaana Pelkonen ja Timo Heinonen haastavat suoma­laiset ruoka­tal­koisiin!

Julkaistu: 09.08.2014 Uutiset

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Jaana Pelkonen, Heikki Autto ja Timo Heinonen lansee­raavat Syö ja juo suoma­laista- tuetaan kotimaista ruuan­tuo­tantoa -kampanjan. Tarkoi­tuksena on kiinnittää kulut­tajien huomio suoma­laisen elintar­vi­ke­sek­torin kohtaamiin ongelmiin.

Venäjän asettamat vasta­pa­kotteet iskevät rajusti kotimaiseen ruuan­tuo­tantoon. Pakot­teiden takia esimer­kiksi Valio ilmoitti yt-neuvot­te­luista sekä tuotannon uudelleen suunnit­te­lusta. Suomen elintar­vi­ke­teol­li­suuden viennistä valtaosa suuntautuu Venäjälle.

?Pelkästään Valion Venäjän liike­vaihto oli viime vuonna lähes 400 miljoonaa euroa, näin ollen koko elintar­vi­ke­viennin äkillinen tyreh­ty­minen on myrkkyä suoma­lai­selle kansan­ta­lou­delle?, kansan­edus­tajat kertovat.

?Valitet­ta­vasti tilanne näyttää nyt siltä, että tämä tilanne ei tule raukeamaan lähiviik­kojen aikana. Sen takia kotimainen ruuan­tuo­tan­tomme tarvitsee nyt tukeamme enemmän kun koskaan ennen?, kansan­edus­tajat linjaavat.

?On laskettu, että 10 euron lisäostos kuukau­dessa kotimaiseen ruokaan luo 10 000 uutta työpaikkaa elintar­vi­ke­sek­to­rille. Tämä sama toimii myös tässä tilan­teessa turvaamaan kotimaisia työpaikkoja ruoka­teol­li­suu­dessa?, kansan­edus­tajat muistut­tavat.

?Siis syö ja juo suoma­laista, sillä tavoin osoitamme parhaiten tukemme kotimai­selle ruoka­sek­to­rille?, kansan­edus­tajat kehot­tavat.

Kampan­jalle on perus­tettu saman­ni­miset facebook-sivut


Kokoomus.fi