Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen, Heikki Autto ja Timo Heino­nen lansee­raa­vat Syö ja juo suoma­laista- tuetaan koti­maista ruuan­tuo­tan­toa -kampan­jan. Tarkoi­tuk­sena on kiin­nit­tää kulut­ta­jien huomio suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­sek­to­rin kohtaa­miin ongel­miin.

Venä­jän aset­ta­mat vasta­pa­kot­teet iske­vät rajusti koti­mai­seen ruuan­tuo­tan­toon. Pakot­tei­den takia esimer­kiksi Valio ilmoitti yt-neuvot­te­luista sekä tuotan­non uudel­leen suun­nit­te­lusta. Suomen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den vien­nistä valtaosa suun­tau­tuu Venä­jälle.

?Pelkäs­tään Valion Venä­jän liike­vaihto oli viime vuonna lähes 400 miljoo­naa euroa, näin ollen koko elin­tar­vi­ke­vien­nin äkil­li­nen tyreh­ty­mi­nen on myrk­kyä suoma­lai­selle kansan­ta­lou­delle?, kansan­edus­ta­jat kerto­vat.

?Vali­tet­ta­vasti tilanne näyt­tää nyt siltä, että tämä tilanne ei tule raukea­maan lähi­viik­ko­jen aikana. Sen takia koti­mai­nen ruuan­tuo­tan­tomme tarvit­see nyt tukeamme enem­män kun koskaan ennen?, kansan­edus­ta­jat linjaa­vat.

?On laskettu, että 10 euron lisä­os­tos kuukau­dessa koti­mai­seen ruokaan luo 10 000 uutta työpaik­kaa elin­tar­vi­ke­sek­to­rille. Tämä sama toimii myös tässä tilan­teessa turvaa­maan koti­mai­sia työpaik­koja ruoka­teol­li­suu­dessa?, kansan­edus­ta­jat muis­tut­ta­vat.

?Siis syö ja juo suoma­laista, sillä tavoin osoi­tamme parhai­ten tukemme koti­mai­selle ruoka­sek­to­rille?, kansan­edus­ta­jat kehot­ta­vat.

Kampan­jalle on perus­tettu saman­ni­mi­set face­book-sivut

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content