Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Politiikka / Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Heikki Autto, Jaana Pelko­nen ja Timo Heino­nen haas­ta­vat suoma­lai­set ruoka­tal­koi­siin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Jaana Pelko­nen, Heikki Autto ja Timo Heino­nen lansee­raa­vat Syö ja juo suoma­laista- tuetaan koti­maista ruuan­tuo­tan­toa -kampan­jan. Tarkoi­tuk­sena on kiin­nit­tää kulut­ta­jien huomio suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­sek­to­rin kohtaa­miin ongel­miin.

Venä­jän aset­ta­mat vasta­pa­kot­teet iske­vät rajusti koti­mai­seen ruuan­tuo­tan­toon. Pakot­tei­den takia esimer­kiksi Valio ilmoitti yt-neuvot­te­luista sekä tuotan­non uudel­leen suun­nit­te­lusta. Suomen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den vien­nistä valtaosa suun­tau­tuu Venä­jälle.

?Pelkäs­tään Valion Venä­jän liike­vaihto oli viime vuonna lähes 400 miljoo­naa euroa, näin ollen koko elin­tar­vi­ke­vien­nin äkil­li­nen tyreh­ty­mi­nen on myrk­kyä suoma­lai­selle kansan­ta­lou­delle?, kansan­edus­ta­jat kerto­vat.

?Vali­tet­ta­vasti tilanne näyt­tää nyt siltä, että tämä tilanne ei tule raukea­maan lähi­viik­ko­jen aikana. Sen takia koti­mai­nen ruuan­tuo­tan­tomme tarvit­see nyt tukeamme enem­män kun koskaan ennen?, kansan­edus­ta­jat linjaa­vat.

?On laskettu, että 10 euron lisä­os­tos kuukau­dessa koti­mai­seen ruokaan luo 10 000 uutta työpaik­kaa elin­tar­vi­ke­sek­to­rille. Tämä sama toimii myös tässä tilan­teessa turvaa­maan koti­mai­sia työpaik­koja ruoka­teol­li­suu­dessa?, kansan­edus­ta­jat muis­tut­ta­vat.

?Siis syö ja juo suoma­laista, sillä tavoin osoi­tamme parhai­ten tukemme koti­mai­selle ruoka­sek­to­rille?, kansan­edus­ta­jat kehot­ta­vat.

Kampan­jalle on perus­tettu saman­ni­mi­set face­book-sivut

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

27.3.2023

Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ihmet­te­lee, miksi yhden puolu­een ehdo­tuk­set EU-erosta on jätetty käsit­te­le­mättä päämi­nis­te­ri­ten­teissä. Perus­suo­ma­lai­set on tällä hetkellä ainoa puolue,

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content