Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hei, me puhu­taan ulko­po­li­tiik­kaa!

Hei, me puhu­taan ulko­po­li­tiik­kaa!

Julkaistu:

Kokoo­mus järjes­tää kevään 2009 aikana koko maan katta­van Hei, me puhu­taan ulko­po­li­tiik­kaa ?kier­tu­een, jonka tarkoi­tuk­sena on virit­tää keskus­te­lua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan erilai­sista kysy­myk­sistä. Kier­tue käyn­nis­tyy Jyväs­ky­lästä ma:na16.2.

Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: - Kyseessä on kaikille avoin kier­tue. Idea syntyi siitä, että käve­ly­ka­duilla ja osta­reissa kier­täes­sämme olemme huoman­neet, että ihmi­set halua­vat puhua myös kansain­vä­li­sistä asioista ja ulko­po­li­tii­kasta.

Kokoo­muk­sen mielestä ulko­po­liit­ti­nen keskus­telu ei ole pelkäs­tään pienen elii­tin yksi­noi­keus. On korkea aika pudot­taa ulko­po­li­tiikka kiel­let­ty­jen puhee­nai­hei­den listalta. Tärkeintä on, että löytyy sekä keskus­te­lua että keskus­te­li­joita. Sana on vapaa ja jokai­sen sana yhtä painava, oltiinpa sitten puolesta, vastaan, tai jotain siltä väliltä.

Katai­nen: - Ulko­po­li­tii­kasta pitää karis­taa ylen­palt­ti­nen herran­pelko. Ihan kuin eläk­keistä tai auto­ve­rosta, ihmi­sillä pitää olla mahdol­li­suus sanoa mieli­pi­teensä myös ulko­po­li­tii­kasta ja kuulla suoraan polii­ti­koilta vastauk­sia kysy­myk­siinsä?.

Kier­tu­eelle jalkau­tu­vat: puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb, puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies, ulko­asian­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Pertti Salo­lai­nen, kansan­edus­taja Ilkka Kanerva, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi, vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén ja asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori. Lisäksi tilai­suuk­siin osal­lis­tuu Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaita. Tilai­suu­det järjes­te­tään pubeissa ja kahvi­loissa.

Kier­tu­een ohjelma helmi­kuun ja maalis­kuun alun osalta:

- ma 23.2. Turku, Ravin­tola Old Bank (Aura­katu 3) klo 18.00 alkaen ? mukana Ilkka Kanerva
- ke 25.2. Tampere, Paapan Kapakka (Koski­katu 9) klo 19.00 alkaen ? Alexan­der Stubb
- ma 2.3. Hämeen­linna, Olut­ra­vin­tola Birger (Raati­huo­neen­katu 9) klo 17.00 alkaen ? mukana Jyri Häkä­mies
- ma 9.3. Espoo, Club Fennia (kaup­pa­kes­kus Sello) klo 18.00 alkaen ? mukana Alexan­der Stubb

Lisäksi tapah­tu­mia järjes­te­tään: 10.3. Kouvola, 10.3. Rova­niemi, 16.3. Kokkola, 19.3. Oulu, 23.3. Mikkeli, 26.3. Joen­suu. Porin, Kuopion, Lappeen­ran­nan ja Kajaa­nin tapah­tu­mien päivä­mää­rät ovat vielä auki. Kier­tu­een koti­si­vuilta www.heimepuhutaanulkopolitiikkaa.fi löyty­vät kier­tue­ta­pah­tu­mien aika­tau­lut sekä kier­tu­een edetessä kuva- ja video­tal­tioin­teja tapah­tu­mista.

Jo järjes­te­tyt tilai­suu­det:
- ma 16.2. Jyväs­kylä, Old Brick?s Inn (Kaup­pa­katu 41) klo 19.00 alkaen ? mukana Jyri Häkä­mies
- to 19.2. Helsinki, Paino­baari (Posti­kuja 2) klo 18.00 alkaen ? mukana Jyrki Katai­nen
Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.heimepuhutaanulkopolitiikkaa.fi
localhost:5000

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content