Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -kier­tue käyn­nis­tyy 24.4.2010

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -kier­tue käyn­nis­tyy 24.4.2010

Julkaistu:

Suoma­lai­set halua­vat puhua maahan­muu­tosta. Inter­net pursuaa maahan­muut­to­kes­kus­te­lua. Palau­tetta on puolesta ja vastaan, ja mieli­pi­teet jakau­tu­vat ? jyrkästi. Maahan­muu­tosta ei yleensä keskus­tella ilman tunne­ryöp­pyä.
Uskomme tunne­kuo­hui­sen suhtau­tu­mi­sen kerto­van siitä, että aiheesta ei ole osattu keskus­tella. Olemme olleet neuvot­to­mia sen suhteen, kuinka asiasta tulisi keskus­tella, vai pitäi­sikö keskus­tella lain­kaan.

Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa on sallit­tava erilai­set mieli­pi­teet. Jokai­sella on ymmär­ret­tävä tarve tulla kuul­luksi. Tämä ei silti tarkoita rasis­min hyväk­sy­mistä missään muodossa. Siksi Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry pitä­vät tärkeänä, että kaikilla on mahdol­li­suus osal­lis­tua yhdessä keskus­te­luun.

Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa tulee pitää huolta siitä, että kaikki saavat äänensä kuulu­viin ja että meillä on paitsi mieli­pi­teitä, myös ymmär­rystä itse asiasta eli ihmi­sistä.

Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry halua­vat, että keskus­te­luun osal­lis­tu­vat sekä synty­pe­räi­set suoma­lai­set että maahan­muut­ta­jat. Kokoon­nu­taan kaikki saman katon alle, kuun­nel­laan tois­temme huolia, toiveita ja koke­muk­sia, ja opitaan yhdessä tunte­maan toinen toisemme parem­min. Keskus­te­le­malla synty­vät nimit­täin kunnioi­tus ja ymmär­rys, ja ymmär­ryk­sestä on enää lyhyt matka ratkai­sui­hin. Joten terve­tu­loa mukaan, olitpa sitten Juupa­joelta, Tuli­maasta tai jostain siltä väliltä!

Jokai­sessa kier­tu­een tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muk­sen minis­teri kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa osal­lis­tu­jien kanssa.

HEI, ME KAIKKI PUHUTAAN MAAHANMUUTOSTA! ?KIERTUEEN TAPAHTUMAT:

- LA 24.4. ULKOMINISTERI ALEXANDER STUBB, HELSINKI, VANHAN KUPPILA KLO 14-15
- LA 24.4. VIESTINTÄMINISTERI SUVI LINDÉN, OULU, CAFÉ SAARA (OS. KIRKKOKATU 2) KLO 11.30
- LA 15.5. VALTIOVARAINMINISTERI JYRKI KATAINEN, TURKU, KAUPPATORI, KLO 13 - TI 18.5. ASUNTOMINISTERI JAN VAPAAVUORI, ESPOO, KAUPPAKESKUS ISO OMENA, KLO 17
- LA 22.5. SISÄMINISTERI ANNE HOLMLUND, PORI (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. PERUSPALVELUMINISTERI PAULA RISIKKO, VAASA (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. OPETUSMINISTERI HENNA VIRKKUNEN, VANTAA (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. PUOLUSTUSMINISTERI JYRI HÄKÄMIES, LAHTI (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)

Järjes­täjä: Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry.

Lisä­tie­toja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhu­taan
maahan­muu­tosta ?kier­tu­een tilai­suuk­siin!

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content