Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -kier­tue käyn­nis­tyy 24.4.2010

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -kier­tue käyn­nis­tyy 24.4.2010

Julkaistu:

Suoma­lai­set halua­vat puhua maahan­muu­tosta. Inter­net pursuaa maahan­muut­to­kes­kus­te­lua. Palau­tetta on puolesta ja vastaan, ja mieli­pi­teet jakau­tu­vat ? jyrkästi. Maahan­muu­tosta ei yleensä keskus­tella ilman tunne­ryöp­pyä.
Uskomme tunne­kuo­hui­sen suhtau­tu­mi­sen kerto­van siitä, että aiheesta ei ole osattu keskus­tella. Olemme olleet neuvot­to­mia sen suhteen, kuinka asiasta tulisi keskus­tella, vai pitäi­sikö keskus­tella lain­kaan.

Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa on sallit­tava erilai­set mieli­pi­teet. Jokai­sella on ymmär­ret­tävä tarve tulla kuul­luksi. Tämä ei silti tarkoita rasis­min hyväk­sy­mistä missään muodossa. Siksi Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry pitä­vät tärkeänä, että kaikilla on mahdol­li­suus osal­lis­tua yhdessä keskus­te­luun.

Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa tulee pitää huolta siitä, että kaikki saavat äänensä kuulu­viin ja että meillä on paitsi mieli­pi­teitä, myös ymmär­rystä itse asiasta eli ihmi­sistä.

Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry halua­vat, että keskus­te­luun osal­lis­tu­vat sekä synty­pe­räi­set suoma­lai­set että maahan­muut­ta­jat. Kokoon­nu­taan kaikki saman katon alle, kuun­nel­laan tois­temme huolia, toiveita ja koke­muk­sia, ja opitaan yhdessä tunte­maan toinen toisemme parem­min. Keskus­te­le­malla synty­vät nimit­täin kunnioi­tus ja ymmär­rys, ja ymmär­ryk­sestä on enää lyhyt matka ratkai­sui­hin. Joten terve­tu­loa mukaan, olitpa sitten Juupa­joelta, Tuli­maasta tai jostain siltä väliltä!

Jokai­sessa kier­tu­een tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muk­sen minis­teri kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa osal­lis­tu­jien kanssa.

HEI, ME KAIKKI PUHUTAAN MAAHANMUUTOSTA! ?KIERTUEEN TAPAHTUMAT:

- LA 24.4. ULKOMINISTERI ALEXANDER STUBB, HELSINKI, VANHAN KUPPILA KLO 14-15
- LA 24.4. VIESTINTÄMINISTERI SUVI LINDÉN, OULU, CAFÉ SAARA (OS. KIRKKOKATU 2) KLO 11.30
- LA 15.5. VALTIOVARAINMINISTERI JYRKI KATAINEN, TURKU, KAUPPATORI, KLO 13 - TI 18.5. ASUNTOMINISTERI JAN VAPAAVUORI, ESPOO, KAUPPAKESKUS ISO OMENA, KLO 17
- LA 22.5. SISÄMINISTERI ANNE HOLMLUND, PORI (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. PERUSPALVELUMINISTERI PAULA RISIKKO, VAASA (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. OPETUSMINISTERI HENNA VIRKKUNEN, VANTAA (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
- LA 29.5. PUOLUSTUSMINISTERI JYRI HÄKÄMIES, LAHTI (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)

Järjes­täjä: Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry.

Lisä­tie­toja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhu­taan
maahan­muu­tosta ?kier­tu­een tilai­suuk­siin!

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content