• FI
 • SV
 • MENU
  Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -kier­tue käyn­nis­tyy 24.4.2010
  Twiittaa

  Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -kier­tue käyn­nis­tyy 24.4.2010

  Julkaistu: 22.04.2010 Uncategorized

  Suoma­lai­set halua­vat puhua maahan­muu­tosta. Inter­net pursuaa maahan­muut­to­kes­kus­te­lua. Palau­tetta on puolesta ja vastaan, ja mieli­pi­teet jakau­tu­vat ? jyrkästi. Maahan­muu­tosta ei yleensä keskus­tella ilman tunne­ryöp­pyä.
  Uskomme tunne­kuo­hui­sen suhtau­tu­mi­sen kerto­van siitä, että aiheesta ei ole osattu keskus­tella. Olemme olleet neuvot­to­mia sen suhteen, kuinka asiasta tulisi keskus­tella, vai pitäi­sikö keskus­tella lain­kaan.

  Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa on sallit­tava erilai­set mieli­pi­teet. Jokai­sella on ymmär­ret­tävä tarve tulla kuul­luksi. Tämä ei silti tarkoita rasis­min hyväk­sy­mistä missään muodossa. Siksi Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry pitä­vät tärkeänä, että kaikilla on mahdol­li­suus osal­lis­tua yhdessä keskus­te­luun.

  Maahan­muut­to­kes­kus­te­lussa tulee pitää huolta siitä, että kaikki saavat äänensä kuulu­viin ja että meillä on paitsi mieli­pi­teitä, myös ymmär­rystä itse asiasta eli ihmi­sistä.

  Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry halua­vat, että keskus­te­luun osal­lis­tu­vat sekä synty­pe­räi­set suoma­lai­set että maahan­muut­ta­jat. Kokoon­nu­taan kaikki saman katon alle, kuun­nel­laan tois­temme huolia, toiveita ja koke­muk­sia, ja opitaan yhdessä tunte­maan toinen toisemme parem­min. Keskus­te­le­malla synty­vät nimit­täin kunnioi­tus ja ymmär­rys, ja ymmär­ryk­sestä on enää lyhyt matka ratkai­sui­hin. Joten terve­tu­loa mukaan, olitpa sitten Juupa­joelta, Tuli­maasta tai jostain siltä väliltä!

  Jokai­sessa kier­tu­een tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muk­sen minis­teri kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa osal­lis­tu­jien kanssa.

  HEI, ME KAIKKI PUHUTAAN MAAHANMUUTOSTA! ?KIERTUEEN TAPAHTUMAT:

  - LA 24.4. ULKOMINISTERI ALEXANDER STUBB, HELSINKI, VANHAN KUPPILA KLO 14-15
  - LA 24.4. VIESTINTÄMINISTERI SUVI LINDÉN, OULU, CAFÉ SAARA (OS. KIRKKOKATU 2) KLO 11.30
  - LA 15.5. VALTIOVARAINMINISTERI JYRKI KATAINEN, TURKU, KAUPPATORI, KLO 13 - TI 18.5. ASUNTOMINISTERI JAN VAPAAVUORI, ESPOO, KAUPPAKESKUS ISO OMENA, KLO 17
  - LA 22.5. SISÄMINISTERI ANNE HOLMLUND, PORI (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
  - LA 29.5. PERUSPALVELUMINISTERI PAULA RISIKKO, VAASA (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
  - LA 29.5. OPETUSMINISTERI HENNA VIRKKUNEN, VANTAA (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)
  - LA 29.5. PUOLUSTUSMINISTERI JYRI HÄKÄMIES, LAHTI (kellon­aika ja paikka ilmoi­te­taan lähi­viik­koina localhost:5000/ajankohtaista -sivuilla)

  Järjes­täjä: Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry.

  Lisä­tie­toja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/

  Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhu­taan
  maahan­muu­tosta ?kier­tu­een tilai­suuk­siin!

  Lisä­tie­toja:

  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
  Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447