• FI
 • SV
 • MENU
  Harmaa talous kuriin
  Twiittaa

  Harmaa talous kuriin

  Julkaistu: 02.11.2010 Uncategorized

  Harmaa talous on suuri vitsaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Se vie rehel­lis­ten työpai­kat sekä vero­tu­lot, joilla rahoi­te­taan päivä­ko­dit, koulut ja terveys­kes­kuk­set. Siksi on hyvä, että harmaasta talou­desta puhu­taan. Halli­tus on myös toimi­nut tiukasti ja useilla eri toimen­pi­teillä harmaan talou­den kitke­mi­seksi.

  Me polii­ti­kot ja viran­omai­set olemme kaikki samalla puolella harmaata taloutta vastaan. Syyt­te­lyn sijaan kaik­kien olisi parempi keskit­tyä uusien tehok­kai­den toimien etsin­tään harmaan talou­den torjun­taan. Parhaat toimet ovat sellai­sia, joilla puutu­taan tiukasti väärin­käy­tök­siin, mutta ei rasi­teta rehel­lis­ten toimi­joi­den työtä kohtuut­to­masti lisään­ty­villä vaati­muk­silla.

  Hyvä keino torjua harmaata taloutta on lisätä resurs­seja oikeille viran­omai­sille. Juuri näin on tehty. Halli­tuk­sen esitys uuden harmaan talou­den selvi­tys­kes­kuk­sen perus­ta­mi­seksi vero­hal­lin­toon on juuri käsit­te­lyssä edus­kun­nassa. Tällä vaki­nais­te­taan aiempi viran­omai­syh­teis­työ­hön perus­tu­nut väliai­kai­nen hanke. Harmaan talou­den torjun­taoh­jel­man toteut­ta­mi­seksi on varattu myös tuntu­vasti lisä­ra­haa.

  Suoma­lai­silla työmark­ki­noilla ja erityi­sesti muualta tule­vien työn­te­ki­jöi­den työeh­to­jen kanssa on oltava tark­kana. Suomeen saa tulla töihin, mutta suoma­lai­silla työeh­doilla. Kaksia työmark­ki­noita emme suvaitse. Raken­nusa­lalla otetaan käyt­töön ensi vuonna kään­netty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suus. Se kitkee harmaan talou­den toimi­joi­den mahdol­li­suuk­sia. Myös vertai­lu­tie­to­jen saata­vuutta luot­to­lai­tok­sista viran­omai­sille paran­ne­taan.

  Tämän lisäksi harmaan talou­den toimin­taoh­jelma on käyn­nis­tä­nyt useita viran­omais­sel­vi­tyk­siä koskien mm. raken­nusa­lan toimi­joi­den ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta ja ulko­mais­ten lähe­tet­ty­jen työn­te­ki­jöi­den vero­vas­tuun tehos­ta­mista. Myös tilaa­ja­vas­tuu­lain tiedot pyri­tään saamaan julki­seen rekis­te­riin.

  Vero­pa­ra­tii­sien veron­kier­to­mah­dol­li­suuk­sia vastaan tais­tel­laan jatku­vasti solmi­malla tieto­jen­vaih­to­so­pi­muk­sia. Näitä on tällä vaali­kau­della solmittu 30 eri vero­pa­ra­tii­sina toimi­neen maan kanssa. Pelkkä sopi­mus­ten laati­mi­nen on vasta hyvä alku. Sopi­mus­ten avulla on myös kerät­tävä tietoa ja saatava veron­kier­tä­jät kuriin.

  Harmaan talou­den kitke­mi­nen on jatku­vaa ja päämää­rä­tie­toista toimin­taa, jossa juhla­pu­heilla ei paljon asiaa edis­tetä. Siksi halli­tus on keskit­ty­nyt puhei­den sijaan laajoi­hin ja voimak­kai­siin toimiin. Samalla on muis­tet­tava, että toimet harmaata taloutta vastaan eivät saa kohdis­tua väärin. Rehel­li­siä, Suomea raken­ta­via, työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrit­tä­jiä ei saa rankaista muiden harjoit­ta­masta rikol­li­sesta toimin­nasta. Jos harmaan talou­den vastai­set toimet hanka­loit­ta­vat pääosin rehel­lis­ten yrit­tä­jien työtä, saamatta kaivat­tuja tulok­sia aikaan, on loppu­tu­los alku­pe­räistä tilan­netta pahempi.

  Työ harmaan talou­den kitke­mi­seksi on pitkä­jän­teistä. Harkin­nan on oltava mukana viran­omais­ten puolelta, jotta keski­ty­tään oikei­siin toimiin. Tarkoi­tus ei saa nimit­täin pyhit­tää keinoja. Haluamme lopet­taa harmaan talou­den, emme muuta taloutta. Viran­omais­ten on oltava työssä ajan hermolla. Rikol­li­set keksi­vät jatku­vasti uusia keinoja kier­tää lain­sää­dän­töä ja vero­tusta. Veron­kierto on varas­ta­mista yhteis­kun­nan kaik­kein köyhim­miltä, pois tulon­siir­to­jen ja palve­lui­den rahoi­tuk­sesta. Sitä emme hyväksy.

  Kolumni on julkaistu Turun Sano­missa 2.11.2010