Kansanedustaja Matias Marttinen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivistyspolitiikan verkosto / Harjoittelukoulujärjestelmä pitää laajentaa varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

Harjoit­te­lu­kou­lu­jär­jes­telmä pitää laajen­taa varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen

Julkaistu:

Suomi on tunnettu laaduk­kaasta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­ses­taan. Sen erot­taa muista maista käytös­sämme oleva harjoit­te­lu­kou­lu­jär­jes­telmä. Järjes­tel­mässä opet­ta­jao­pis­ke­li­jat saavat mahdol­li­suu­den opis­kella erityi­sissä harjoit­te­lu­kou­luissa, jotka toimi­vat opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta vastaa­van yliopis­ton yhtey­dessä. Harjoit­te­lu­kou­luissa tutki­taan ja kehi­te­tään tule­vai­suu­den oppi­mis­muo­toja ja -taitoja. Järjes­telmä mahdol­lis­taa opis­ke­li­joille laaduk­kaan ohjauk­sen opet­ta­jan työhön.

Varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta puut­tuu vastaava harjoit­te­lu­kou­lu­jär­jes­telmä. Alan opis­ke­li­jat harjoit­te­le­vat nyt eri päivä­ko­deissa, joissa ohjauk­sen laatu saat­taa vaih­della merkit­tä­västi. Viimei­sim­pään tietoon ja tutki­muk­seen perus­tu­van varhais­kas­va­tuk­sen opetuk­sen roolia pitää vahvis­taa. Harjoit­te­lu­kou­luja vastaava järjes­telmä pitää ulot­taa myös varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen.

Suomen ensim­mäi­nen harjoit­te­lu­päi­vä­koti eli pikku­norssi avataan Raumalle tammi­kuussa 2021. 105-paik­kai­sessa päivä­ko­dissa on tilat viidelle varhais­kas­va­tus­ryh­mälle sekä esio­pe­tus­ryh­mälle. Rauman pikku­norssi toimii opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen yhtey­dessä ja tarjoaa alan opis­ke­li­joille harjoit­te­lu­pai­kan ammat­ti­lais­ten ohjauk­sessa tutki­mus­pe­rus­tai­seen varhais­kas­va­tuk­seen.

Harjoit­te­lu­päi­vä­ko­tien asemaa ei ole säädetty laissa harjoit­te­lu­kou­luja vastaa­vasti. Tämä aiheut­taa ylimää­räistä byro­kra­tiaa ja kankeutta niiden perus­ta­mi­seen. Yliopis­tot eivät voi perus­taa pikku­nors­seja suoraan yliopis­ton yhtey­teen, vaan joutu­vat yhtiöit­tä­mään toimin­nan harjoit­te­lu­päi­vä­ko­din osalta. Tämä on tarpee­tonta ja on hidas­ta­nut myös Rauman pikku­nors­sin avaa­mista. Harjoit­te­lu­päi­vä­ko­tien toimin­ta­pe­ri­aate ei eroa yliopis­to­jen yhtey­dessä toimi­vista harjoit­te­lu­kou­luista.

Olen jättä­nyt 6.11.2020 lakia­loit­teen, jolla yhtiöit­tä­mis­vel­voite pois­te­taan. Aloit­teen ovat lisäk­seni alle­kir­joit­ta­neet kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sanni Grahn-Laaso­nen, Paula Risikko, Mia Laiho, Sari Multala, Marko Kilpi, Pauli Kiuru, Elina Lepo­mäki, Sari Sarko­maa ja Timo Heino­nen. Aloit­tee­seen pääsee tutus­tu­maan tästä.

Varhais­kas­va­tuk­sen merki­tys opin­po­lun alku­tai­pa­leella on alati kasvava. Tähän pitää panos­taa suoma­lai­sessa koulu­tus­jär­jes­tel­mässä. Harjoit­te­lu­päi­vä­ko­tien laaja käyt­töön­otto ja näiden rahoi­tuk­sen turvaa­mi­nen ovat edel­ly­tyk­siä laaduk­kaan varhais­kas­va­tuk­sen kehi­tyk­selle. Pieni maa menes­tyy vain korkealla osaa­mi­sella – sen pohja luodaan laaduk­kaalla varhais­ten vuosien opetuk­sella.

Matias Mart­ti­nen, kansan­edus­taja,

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.8.2020

Oppi­vel­vol­li­suus - osaksi laajem­paa koulun uudis­tusta?

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teks­tissä KT, dosentti Esko Korkea­koski pohtii halli­tuk­sen hanketta oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­sesta toiselle asteelle. Globaa­lit talous­nä­ky­mät huoles­tut­ta­vat. EU:n tuki­pa­ke­tit ja

19.7.2019

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin yhä enem­män huomiota korkea­kou­lu­tuk­sessa

”Osaa­mi­sen eri tavat muut­tu­vat ja moni­puo­lis­tu­vat tule­vai­suu­dessa” Tule­vai­suu­dessa nousee esille entistä yksi­löl­li­sem­mät ja moni­puo­li­sem­mat peda­go­gi­set ratkai­sut korkea­kou­lu­tuk­sen saralla opis­ke­li­joi­den oppi­mi­sen

9.4.2019

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Koke­muk­sia korkea­kou­lu­fuusiosta

Tampere3 -korkea­kou­lu­jen fuusio on ollut paljon julki­suu­dessa viime vuosien aikana. Tuossa proses­sissa syntyi opis­ke­li­ja­mää­räl­tään maamme toiseksi suurin yliopisto, ja uusi