Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kansanedustaja Matias Marttinen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivistyspolitiikan verkosto / Harjoit­te­lu­kou­lu­jär­jes­telmä pitää laajen­taa varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen

Harjoit­te­lu­kou­lu­jär­jes­telmä pitää laajen­taa varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen

Julkaistu:

Suomi on tunnettu laaduk­kaasta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­ses­taan. Sen erot­taa muista maista käytös­sämme oleva harjoit­te­lu­kou­lu­jär­jes­telmä. Järjes­tel­mässä opet­ta­jao­pis­ke­li­jat saavat mahdol­li­suu­den opis­kella erityi­sissä harjoit­te­lu­kou­luissa, jotka toimi­vat opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta vastaa­van yliopis­ton yhtey­dessä. Harjoit­te­lu­kou­luissa tutki­taan ja kehi­te­tään tule­vai­suu­den oppi­mis­muo­toja ja -taitoja. Järjes­telmä mahdol­lis­taa opis­ke­li­joille laaduk­kaan ohjauk­sen opet­ta­jan työhön.

Varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta puut­tuu vastaava harjoit­te­lu­kou­lu­jär­jes­telmä. Alan opis­ke­li­jat harjoit­te­le­vat nyt eri päivä­ko­deissa, joissa ohjauk­sen laatu saat­taa vaih­della merkit­tä­västi. Viimei­sim­pään tietoon ja tutki­muk­seen perus­tu­van varhais­kas­va­tuk­sen opetuk­sen roolia pitää vahvis­taa. Harjoit­te­lu­kou­luja vastaava järjes­telmä pitää ulot­taa myös varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen.

Suomen ensim­mäi­nen harjoit­te­lu­päi­vä­koti eli pikku­norssi avataan Raumalle tammi­kuussa 2021. 105-paik­kai­sessa päivä­ko­dissa on tilat viidelle varhais­kas­va­tus­ryh­mälle sekä esio­pe­tus­ryh­mälle. Rauman pikku­norssi toimii opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen yhtey­dessä ja tarjoaa alan opis­ke­li­joille harjoit­te­lu­pai­kan ammat­ti­lais­ten ohjauk­sessa tutki­mus­pe­rus­tai­seen varhais­kas­va­tuk­seen.

Harjoit­te­lu­päi­vä­ko­tien asemaa ei ole säädetty laissa harjoit­te­lu­kou­luja vastaa­vasti. Tämä aiheut­taa ylimää­räistä byro­kra­tiaa ja kankeutta niiden perus­ta­mi­seen. Yliopis­tot eivät voi perus­taa pikku­nors­seja suoraan yliopis­ton yhtey­teen, vaan joutu­vat yhtiöit­tä­mään toimin­nan harjoit­te­lu­päi­vä­ko­din osalta. Tämä on tarpee­tonta ja on hidas­ta­nut myös Rauman pikku­nors­sin avaa­mista. Harjoit­te­lu­päi­vä­ko­tien toimin­ta­pe­ri­aate ei eroa yliopis­to­jen yhtey­dessä toimi­vista harjoit­te­lu­kou­luista.

Olen jättä­nyt 6.11.2020 lakia­loit­teen, jolla yhtiöit­tä­mis­vel­voite pois­te­taan. Aloit­teen ovat lisäk­seni alle­kir­joit­ta­neet kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sanni Grahn-Laaso­nen, Paula Risikko, Mia Laiho, Sari Multala, Marko Kilpi, Pauli Kiuru, Elina Lepo­mäki, Sari Sarko­maa ja Timo Heino­nen. Aloit­tee­seen pääsee tutus­tu­maan tästä.

Varhais­kas­va­tuk­sen merki­tys opin­po­lun alku­tai­pa­leella on alati kasvava. Tähän pitää panos­taa suoma­lai­sessa koulu­tus­jär­jes­tel­mässä. Harjoit­te­lu­päi­vä­ko­tien laaja käyt­töön­otto ja näiden rahoi­tuk­sen turvaa­mi­nen ovat edel­ly­tyk­siä laaduk­kaan varhais­kas­va­tuk­sen kehi­tyk­selle. Pieni maa menes­tyy vain korkealla osaa­mi­sella – sen pohja luodaan laaduk­kaalla varhais­ten vuosien opetuk­sella.

Matias Mart­ti­nen, kansan­edus­taja,

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.8.2020

Oppi­vel­vol­li­suus - osaksi laajem­paa koulun uudis­tusta?

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teks­tissä KT, dosentti Esko Korkea­koski pohtii halli­tuk­sen hanketta oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­sesta toiselle asteelle. Globaa­lit talous­nä­ky­mät huoles­tut­ta­vat. EU:n tuki­pa­ke­tit ja

19.7.2019

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin yhä enem­män huomiota korkea­kou­lu­tuk­sessa

”Osaa­mi­sen eri tavat muut­tu­vat ja moni­puo­lis­tu­vat tule­vai­suu­dessa” Tule­vai­suu­dessa nousee esille entistä yksi­löl­li­sem­mät ja moni­puo­li­sem­mat peda­go­gi­set ratkai­sut korkea­kou­lu­tuk­sen saralla opis­ke­li­joi­den oppi­mi­sen

9.4.2019

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Koke­muk­sia korkea­kou­lu­fuusiosta

Tampere3 -korkea­kou­lu­jen fuusio on ollut paljon julki­suu­dessa viime vuosien aikana. Tuossa proses­sissa syntyi opis­ke­li­ja­mää­räl­tään maamme toiseksi suurin yliopisto, ja uusi

Skip to content