Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Haloo Suomi! Kahdek­san näke­mystä Suomen menes­tyk­sestä

Haloo Suomi! Kahdek­san näke­mystä Suomen menes­tyk­sestä

Julkaistu:

Kokoo­mus aloitti kesän 2012 puolue­ko­kouk­sessa tule­vai­suus­pro­jek­tin, jonka ensim­mäi­sessä vaiheessa kurkis­tamme Suomen histo­ri­aan oival­taak­semme, miksi olemme olleet niin hyviä kuin olemme. Haloo Suomi! -pamfletti on lähtö­lau­kaus tälle ajatus­työlle.

Olemme avoin, moniar­voi­nen, suvait­seva ja utelias poliit­ti­nen liike. Siksi haluamme kutsua tule­vai­suus­työ­hömme kaikki suoma­lai­set.

Avar­taak­semme ajat­te­luamme heti proses­sin alku­vai­heessa olemme pyytä­neet tähän pamlet­tiin kirjoi­tuk­set kahdek­salta tunne­tulta suoma­lai­selta. Olemme valin­neet kirjoit­ta­jat sen perus­teella, että pidämme heitä ja heidän ajatuk­si­aan mielen­kiin­toi­sina ? ja toivot­ta­vasti riit­tä­vän erilai­sina.

Samalla haluamme altis­taa itsemme sellai­selle pohdis­ke­lulle, joka kumpuaa oman perin­tei­sen toimin­taym­pä­ris­tömme ulko­puo­lelta.

Olemme anta­neet jokai­selle kirjoit­ta­jalle vapaat kädet arvioida kansa­kun­tamme tähä­nas­ti­sen onnis­tu­mi­sen keskei­siä teki­jöitä. Jokai­nen kirjoit­taja vastaa­kin omasta teks­tis­tään. Osa esite­tyistä ajatuk­sista liip­paa lähem­pää, osa kauem­paa tavan­omaista kokoo­mus­laista reto­riik­kaa. Suhtau­dumme kuiten­kin niihin kaik­kiin innok­kaan ennak­ko­luu­lot­to­masti, koska haluamme alitui­sesti uudis­taa ja kehit­tää ajat­te­luamme.

Pamfletti on luet­ta­vissa Digi­pa­per-palve­lussa ja se on ladat­ta­vissa alta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content