Haloo Suomi! Kahdeksan näkemystä Suomen menes­tyk­sestä – kokoomus.fi
MENU
Haloo Suomi! Kahdeksan näkemystä Suomen menes­tyk­sestä

Haloo Suomi! Kahdeksan näkemystä Suomen menes­tyk­sestä

Julkaistu: 17.06.2012 Uncategorized

Kokoomus aloitti kesän 2012 puolue­ko­kouk­sessa tulevai­suus­pro­jektin, jonka ensim­mäi­sessä vaiheessa kurkis­tamme Suomen histo­riaan oival­taak­semme, miksi olemme olleet niin hyviä kuin olemme. Haloo Suomi! -pamfletti on lähtö­laukaus tälle ajatus­työlle.

Olemme avoin, moniar­voinen, suvaitseva ja utelias poliit­tinen liike. Siksi haluamme kutsua tulevai­suus­työ­hömme kaikki suoma­laiset.

Avartaak­semme ajatte­luamme heti prosessin alkuvai­heessa olemme pyytäneet tähän pamlettiin kirjoi­tukset kahdek­salta tunne­tulta suoma­lai­selta. Olemme valinneet kirjoit­tajat sen perus­teella, että pidämme heitä ja heidän ajatuk­siaan mielen­kiin­toisina ? ja toivot­ta­vasti riittävän erilaisina.

Samalla haluamme altistaa itsemme sellai­selle pohdis­ke­lulle, joka kumpuaa oman perin­teisen toimin­taym­pä­ris­tömme ulkopuo­lelta.

Olemme antaneet jokai­selle kirjoit­ta­jalle vapaat kädet arvioida kansa­kun­tamme tähänas­tisen onnis­tu­misen keskeisiä tekijöitä. Jokainen kirjoittaja vastaakin omasta tekstistään. Osa esite­tyistä ajatuk­sista liippaa lähempää, osa kauempaa tavan­omaista kokoo­mus­laista retoriikkaa. Suhtau­dumme kuitenkin niihin kaikkiin innokkaan ennak­ko­luu­lot­to­masti, koska haluamme alitui­sesti uudistaa ja kehittää ajatte­luamme.

Pamfletti on luetta­vissa Digipaper-palve­lussa ja se on ladat­ta­vissa alta.


Kokoomus.fi