Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Haloo Suomi! Kahdek­san näke­mystä Suomen menes­tyk­sestä

Haloo Suomi! Kahdek­san näke­mystä Suomen menes­tyk­sestä

Julkaistu:

Kokoo­mus aloitti kesän 2012 puolue­ko­kouk­sessa tule­vai­suus­pro­jek­tin, jonka ensim­mäi­sessä vaiheessa kurkis­tamme Suomen histo­ri­aan oival­taak­semme, miksi olemme olleet niin hyviä kuin olemme. Haloo Suomi! -pamfletti on lähtö­lau­kaus tälle ajatus­työlle.

Olemme avoin, moniar­voi­nen, suvait­seva ja utelias poliit­ti­nen liike. Siksi haluamme kutsua tule­vai­suus­työ­hömme kaikki suoma­lai­set.

Avar­taak­semme ajat­te­luamme heti proses­sin alku­vai­heessa olemme pyytä­neet tähän pamlet­tiin kirjoi­tuk­set kahdek­salta tunne­tulta suoma­lai­selta. Olemme valin­neet kirjoit­ta­jat sen perus­teella, että pidämme heitä ja heidän ajatuk­si­aan mielen­kiin­toi­sina ? ja toivot­ta­vasti riit­tä­vän erilai­sina.

Samalla haluamme altis­taa itsemme sellai­selle pohdis­ke­lulle, joka kumpuaa oman perin­tei­sen toimin­taym­pä­ris­tömme ulko­puo­lelta.

Olemme anta­neet jokai­selle kirjoit­ta­jalle vapaat kädet arvioida kansa­kun­tamme tähä­nas­ti­sen onnis­tu­mi­sen keskei­siä teki­jöitä. Jokai­nen kirjoit­taja vastaa­kin omasta teks­tis­tään. Osa esite­tyistä ajatuk­sista liip­paa lähem­pää, osa kauem­paa tavan­omaista kokoo­mus­laista reto­riik­kaa. Suhtau­dumme kuiten­kin niihin kaik­kiin innok­kaan ennak­ko­luu­lot­to­masti, koska haluamme alitui­sesti uudis­taa ja kehit­tää ajat­te­luamme.

Pamfletti on luet­ta­vissa Digi­pa­per-palve­lussa ja se on ladat­ta­vissa alta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content