Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymykset eduskuntaryhmille

Halli­tus­tun­nus­te­lija Petteri Orpon kysy­myk­set edus­kun­ta­ryh­mille

Julkaistu:

Halli­tus­tun­nus­te­lija Petteri Orpon kysy­myk­set edus­kun­ta­ryh­mille 14.4.2023
Kuva: Hanne Salo­nen /​ Edus­kunta

1. Mitkä ovat ne keskei­set yhteis­kun­nal­li­set muutok­set, joita seuraa­van halli­tuk­sen pitäisi mieles­tänne saada aikaan?

2. Yhdyt­tekö valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­pu­heen­vuo­ron 8.12.2022 esit­tä­mään tilan­ne­ku­vaan Suomen talou­del­li­sesta tilasta ja julki­sen talou­den sopeut­ta­mis­tar­peesta? Sitou­dut­teko valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­työnä esit­tä­mään julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen mitta­luok­kaan tule­valla vaali­kau­della? Millä keinoilla olette valmiita tasa­pai­not­ta­maan julkista taloutta?

3. Miten edis­täi­sitte vero­tuk­sen kannus­ta­vuutta? Mitkä ovat tärkeim­mät tavoit­teenne vero­tuk­sen kehit­tä­mi­sessä?

4. Olet­teko valmiita sitou­tu­maan siihen, että seuraava halli­tus aset­taa julkista taloutta vahvis­ta­vien työl­li­syys­toi­mien tavoit­teeksi 100 000 uutta työl­listä? Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne julkista taloutta vahvis­ta­viksi työl­li­syys­toi­miksi? Millai­siin keinoi­hin olette valmiita työmark­ki­noi­den uudis­ta­mi­seksi ja sopi­mi­sen vapau­den edis­tä­mi­seksi?

5. Miten vastai­sitte laaja-alai­seen työvoi­ma­pu­laan Suomessa? Millä keinoin lisäi­sitte kansain­vä­listä rekry­toin­tia työvoi­man saata­vuu­den turvaa­mi­seksi?

6. Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den hoito­jo­no­jen purka­mi­seen? Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne hoita­ja­pu­lan ratkai­suun?

7. Mitä keinoja käyt­täi­sitte vanhus­pal­ve­lui­den krii­sin ratkai­se­mi­seksi ja inhi­mil­li­sen hoivan turvaa­mi­seksi kaikille ikään­ty­neille?

8. Miten vahvis­tai­sitte lasten, nuor­ten ja perhei­den hyvin­voin­tia? Miten torjui­sitte nuor­ten syrjäy­ty­mistä?

9. Miten huomioi­sitte eläke­läi­set parem­min aktii­vi­sena voima­va­rana yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sessa?

10. Millä keinoin nostai­sitte suoma­lais­ten osaa­mis- ja koulu­tus­ta­soa? Millä keinoin vahvis­tai­sitte varhais­kas­va­tusta ja perus­o­pe­tusta niin, että jokai­nen perus­o­pe­tuk­sesta valmis­tuva nuori omaa riit­tä­vän luku-, kirjoi­tus- ja lasku­tai­don? Miten vahvis­tai­sitte kult­tuu­ria­lan toimin­tae­del­ly­tyk­siä? Miten tuki­sitte liikun­nal­li­sen elämän­ta­van yleis­ty­mistä?

11. Olet­teko sitou­tu­neet parla­men­taa­ri­sen TKI-ryhmän hyväk­sy­mään tavoit­tee­seen nostaa tutki­mus- ja kehit­tä­mis­me­not neljään prosent­tiin suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen vuoteen 2030 mennessä? Sitou­dut­teko varmis­ta­maan, että Suomessa on riit­tä­västi osaa­jia tutki­mus- ja kehit­tä­mis­työ­hön?

12. Millä keinoin olisitte valmiita keven­tä­mään ihmi­sille, yrityk­sille ja julki­selle sekto­rille normeista ja byro­kra­tiasta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia sekä hallin­nol­lista taak­kaa?

13. Millä konkreet­ti­silla keinoilla paran­tai­sitte suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non ja metsä­ta­lou­den tule­vai­suutta?

14. Miten edis­täi­sitte talous­kas­vua, elin­voi­maa sekä yritys­ten ja yrit­tä­jien toimin­tae­del­ly­tyk­siä koko Suomessa? Miten vahvis­tai­sitte Suomen houkut­te­le­vuutta inves­toin­ti­koh­teena?

15. Millä keinoilla vahvis­tai­sitte kaupun­kien ja kuntien elin­voi­maa ja inves­toin­ti­ky­kyä muut­tu­neessa toimin­taym­pä­ris­tössä?

16. Mitkä ovat mieles­tänne tärkeim­mät keinot pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi? Millä keinoin olette valmiita edis­tä­mään Suomen hiili­neut­raa­li­suus­ta­voi­tetta ja suoma­lais­ten yritys­ten puhtaan vien­nin kasvat­ta­mista? Olet­teko valmiita luomaan edel­ly­tyk­set uusille ydin­voi­main­ves­toin­neille ja pieny­din­voi­malle?

17. Miten torjui­sitte luon­to­ka­toa ja vahvis­tai­sitte luon­non moni­muo­toi­suutta?

18. Sitou­dut­teko Suomen jäse­nyy­teen Euroo­pan unio­nissa ja puolus­tus­liitto Natossa? Olet­teko sitou­tu­neet aloit­teel­li­sen ja raken­ta­van EU-poli­tii­kan teke­mi­seen mahdol­li­sessa halli­tus­vas­tuussa? Mitkä ovat mieles­tänne Suomen tärkeim­mät EU-vaikut­ta­mi­sen kohteet vaali­kau­den aikana?

19. Miten raken­tai­sitte Suomen roolia aktii­vi­sena sekä turval­li­suutta ja vakautta lisää­vänä Naton jäse­nenä? Olet­teko valmiita pitä­mään puolus­tus­me­not 2 prosen­tissa BKT:sta ja teke­mään tarvit­ta­vat panos­tuk­set Suomen huol­to­var­muu­den turvaa­mi­seen?

20. Sitou­dut­teko jatka­maan Ukrai­nan aseel­lista, poliit­tista, talou­del­lista ja huma­ni­taa­rista tuke­mista?

21. Miten vahvis­tai­sitte sisäistä turval­li­suutta ja oikeus­val­tiota? Olet­teko sitou­tu­neet oikeus­jär­jes­tel­män ja polii­sin toimin­ta­ky­vyn takaa­vien resurs­sien varmis­ta­mi­seen?  Millä keinoin torjui­sitte jengi- ja nuori­so­ri­kol­li­suutta?

22. Sitou­dut­teko yhden­ver­tai­sen ja tasa-arvoi­sen Suomen raken­ta­mi­seen? Sitou­dut­teko kansain­vä­lis­ten ihmi­soi­keus­so­pi­mus­ten kunnioit­ta­mi­seen?

23. Mikäli saatte tavoit­tei­tanne halli­tuk­sen ohjel­maan, olet­teko valmiita osal­lis­tu­maan Petteri Orpon kokoa­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen ja sitou­tu­maan ohjel­man toimeen­pa­noon koko­nai­suu­des­saan? Jos ette ole valmiita osal­lis­tu­maan halli­tus­vas­tuuseen, olet­teko valmiita tuke­maan puolu­eenne tavoit­tei­den toteut­ta­mista halli­tuk­sen ulko­puo­lelta?

24. Onko edus­kun­ta­ryh­mäl­länne ehdot­to­mia halli­tus­rat­kai­suun vaikut­ta­via kynnys­ky­sy­myk­siä halli­tuk­sen ohjel­man tai halli­tus­ko­koon­pa­non osalta?

Rege­rings­son­de­rare Petteri Orpos frågor till riks­dagsgrup­perna den 14.4.2023

1. Vilka är de vikti­gaste samhäl­le­liga förändrin­gar som nästa rege­ring enligt er borde åstad­komma?

2. Instäm­mer ni i den läges­bild av Finlands ekono­miska situa­tion och beho­vet av att anpassa de offent­liga finan­serna som lades fram i Finans­mi­nis­te­riets tjäns­te­man­nain­lägg den 8 decem­ber 2022? Förbin­der ni er till omfatt­nin­gen av balan­se­rin­gen av de offent­liga finan­serna under den kommande valpe­rio­den som Finans­mi­nis­te­riet lade fram som ett tjäns­teupp­drag? På vilka sätt är ni beredda att balan­sera de offent­liga finan­serna?

3. Hur skulle ni befrämja beskatt­nin­gens spor­rande verkan? Vilka är era vikti­gaste målsätt­nin­gar vad gäller utvecklin­gen av beskatt­nin­gen?

4. Är ni beredda att förbinda er till att nästa rege­ring sätter upp ett mål på 100 000 nya syssel­satta vad beträf­far syssel­sätt­ningsåt­gär­der för att stärka de offent­liga finan­serna? Vilka är era vikti­gaste meto­der för syssel­sätt­ningsåt­gär­der som stär­ker de offent­liga finan­serna? Vilka åtgär­der är ni beredda att vidta för att refor­mera arbets­mark­na­den och befrämja frihet att komma överens?

5. Hur skulle ni åtgärda den omfat­tande bris­ten på arbets­kraft i Finland? På vilka sätt skulle ni öka den inter­na­tio­nella rekry­te­rin­gen för att trygga tillgån­gen på arbets­kraft?

6. Vilka är era vikti­gaste meto­der för att avveckla vård­kö­erna inom social- och hälsovårdst­jäns­terna? Vilka är era vikti­gaste meto­der för att åtgärda bris­ten på vårdare?

7. Vilka åtgär­der skulle ni vidta för att lösa krisen inom äldreom­sor­gen och trygga värdig omsorg för alla äldre?

8. Hur skulle ni stärka barns, ungas och famil­jers välfärd? Hur skulle ni bekämpa margi­na­li­se­ring av unga?

9. Hur skulle ni bättre beakta pensio­nä­rerna som en aktiv resurs i samhälls­byg­get?

10. På vilka sätt skulle ni höja finlän­dar­nas kompe­tens- och utbild­nings­nivå? På vilka sätt skulle ni stärka småbarns­pe­da­go­gi­ken och den grund­läg­gande utbild­nin­gen så att varje ungdom som utexa­mi­ne­ras från den grund­läg­gande utbild­nin­gen har till­räckliga läs-, skriv- och räknefär­dig­he­ter? Hur skulle ni stärka verk­sam­hetsfö­rut­sätt­nin­garna inom kulturbranschen? Hur skulle ni stödja att en motionspräglad livss­til blir vanli­gare?

11. Förbin­der ni er till det mål som den parla­men­ta­riska FoUI-grup­pen har godkänt om att före år 2030 höja utgif­terna för forsk­ning och utveckling till fyra procent av brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ten? Förbin­der ni er till att säkers­tälla att Finland har till­räckligt med exper­ter inom forsk­ning och utveckling?

12. Vilka åtgär­der skulle ni vara beredda att vidta för att minska kost­na­der och admi­ni­stra­tiv börda som normer och byrå­krati orsa­kar för männis­kor, före­tag och den offent­liga sektorn?

13. På vilka konkreta sätt skulle ni förbättra fram­ti­den för den finländska matpro­duk­tio­nen och skogs­bru­ket?

14. Hur skulle ni befrämja den ekono­miska till­väx­ten, livs­kraf­ten samt före­ta­gens och före­ta­gar­nas verk­sam­hetsfö­rut­sätt­nin­gar i hela Finland? Hur skulle ni göra Finland mer attrak­tivt som inves­te­ring­sob­jekt?

15. På vilka sätt skulle ni stärka städer­nas och kommu­ner­nas livs­kraft och inves­te­ringsförmåga i en förän­drad verk­sam­hets­miljö?

16. Vilka är enligt er de vikti­gaste meto­derna för att minska utsläp­pen? På vilka sätt är ni beredda att befrämja Finlands klimat­neut­ra­li­tetsmål och en ökning av de finländska före­ta­gens miljö­vän­liga export? Är ni beredda att skapa förut­sätt­nin­gar för nya inves­te­rin­gar i kärn­kraft och för smås­ka­lig kärn­kraft?

17. Hur skulle ni bekämpa förlus­ten av biolo­gisk mång­fald och stärka den biolo­giska mång­fal­den?

18. Förbin­der ni er till Finlands medlems­kap i Euro­peiska unio­nen och förs­var­sal­lian­sen Nato? Förbin­der ni er till att föra en initia­tiv­rik och konstruk­tiv EU-poli­tik som en del av even­tuellt rege­ring­sans­var? Vilka är enligt er Finlands vikti­gaste mål för infly­tande i EU under valpe­rio­den?

19. Hur skulle ni bygga upp Finlands roll som en aktiv medlem av Nato som ökar säker­he­ten och stabi­li­te­ten? Är ni beredda att hålla förs­var­sut­gif­terna på 2 procent av BNP och göra nödvän­diga sats­nin­gar för att trygga Finlands försörj­nings­be­reds­kap?

20. Förbin­der ni er till att fort­sätta stödja Ukraina mili­tärt, poli­tiskt, ekono­miskt och huma­ni­tärt?

21. Hur skulle ni stärka den inre säker­he­ten och rättss­ta­ten? Förbin­der ni er till att säkra resur­ser som garan­te­rar rätts­vä­sen­dets och polis­vä­sen­dets funk­tions­duglig­het? Med vilka medel skulle ni förhin­dra gäng- och ungdoms­kri­mi­na­li­tet?

22. Förbin­der ni er till att bygga ett Finland där alla är likvär­diga och jämlika? Förbin­der ni er till att respek­tera inter­na­tio­nella männis­ko­rättsför­drag?

23. Är ni beredda på att delta i en av Petteri Orpo samlad majo­ri­tets­re­ge­ring och förbin­der ni er till att verks­tälla rege­rings­pro­gram­met i sin helhet såvida ni får egna mål med i rege­rings­pro­gram­met? Ifall ni inte är beredda att axla rege­ring­sans­var är ni då beredda att stöda verks­täl­lan­det av ert partis målsätt­nin­gar utanför rege­rin­gen?

24. Har er riks­dagsgrupp defi­ni­tiva krav på rege­rings­pro­gram eller samman­sätt­ning av rege­ring som kan utgöra hinder för er medver­kan i rege­rin­gen?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content