Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Hallituksen budjettiriihen jääkylmä arvovalinta – luvattuja rahoja ei heru vanhuspalveluihin

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Julkaistu:

Vasem­mis­to­vih­reän halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan rikkoes­saan jo ennen vaaleja ja halli­tus­oh­jel­mas­saan anta­mansa lupauk­sensa korjata vanhus­pal­ve­lu­jen epäkoh­dat. 

Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sessä otetaan ripeästä talous­kas­vu­py­räh­dyk­sestä piit­taa­matta lähes 7 miljar­dia lisä­vel­kaa. Sama runsas­kä­ti­nen rahan­jako ja vastuu­ton velan­otto on jatku­nut koko halli­tus­kau­den, mutta luvat­tuja määrä­ra­hoja ei vielä­kään vanhus­ten huol­lon epäkoh­tiin ole heru­nut. 

Kokoo­muk­sen vaateessa lunas­taa vanhus­pal­ve­lu­lu­paus ei ole kyse lisä­me­no­jen ehdot­ta­mi­sesta, vaan vaateesta halli­tuk­selle lait­taa asiat tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Kokoo­mus ei hyväksy sitä, että vanhus­pal­ve­lu­lu­paus riko­taan räikeästi. Edus­kunta ja koko Suomi odot­ta­vat halli­tuk­selta rehel­li­siä vastauk­sia siihen, miksi vanhus­ten asia sysät­tiin halli­tuk­sen arvo­va­lin­noissa syrjään. 

Halli­tus on päin vastoin omilla toimil­laan heiken­tä­nyt vanhus­ten­huol­lon ennes­tään vaikeaa tilan­netta. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan pääsy ja koti­hoi­don saata­vuus ovat vaikeu­tu­neet halli­tuk­sen säätä­män hoita­ja­mi­toi­tus­lain valu­vi­ko­jen takia. Koti­hoi­dossa olevat vanhuk­set ovat yhä iäkkääm­piä ja usein muis­ti­sai­raita. Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua. Monet arvo­kasta työtä teke­vät hoita­jat ja omais­hoi­ta­jat ovat ylikuor­mi­tet­tuja.

On myös järkyt­tä­vää, että minis­teri Kiurun johdolla valmis­teltu tilan­netta korjaa­maan odotettu vanhus­pal­ve­lu­lain koko­nai­suu­dis­tus on saanut juuri päät­ty­neellä lausun­to­kier­rok­sella täys­tyr­mäyk­sen: esityk­sestä puut­tu­vat sekä ratkai­sut, että rahoi­tus keskei­siin ongel­miin. Akuut­tiin hoita­ja­pu­laan ei esityk­sessä löydy mitään vastauk­sia.

On vakava virhe, että hoita­ja­mi­toi­tuk­seen ei halli­tuk­selta heru­nut riit­tä­västi euroja, vaan vastuuta siir­re­tään seuraa­valle halli­tuk­selle. Puut­tu­via euroja nyhde­tään valmis­te­le­malla leik­kauk­sia esimer­kiksi sote-palve­lui­den rahoi­tuk­sesta ja kela­kor­vauk­sesta. Hoita­ja­mi­toi­tus tulee voimaan täysi­mää­räi­sesti vasta halli­tus­kau­den lopussa, koska halli­tus jätti rahan­jaos­saan ikäih­mi­set monin osin ulko­puo­lelle.

Tilanne on valtava järky­tys ikäih­mis­ten palve­lui­hin korjausta luot­ta­vai­sesti odot­ta­neille suoma­lai­sille, apua tarvit­se­ville ikäih­mi­sille sekä suurta työtaak­kaa kanta­valle henki­lös­tölle.

Valo­pilkku budje­tissa on halli­tuk­sen suun­nan­muu­tos suhtau­tu­mi­sessa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen. Vasem­mis­to­vih­reä halli­tus leik­kasi ensi­töik­seen koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Ensi vuoden budjet­tiin esite­tään aloi­tet­ta­vaksi kaksi­vuo­tista kokei­lua, jossa vähen­nyk­sen enim­mäis­mää­rää koro­te­taan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvaus­pro­sent­tia noste­taan 40:stä 60:een silloin, kun kyse on koti­ta­lous-, hoiva- tai hoito­työstä.

Eläk­keen­saa­jien Keskus­liitto on vedon­nut halli­tuk­seen, jotta kokei­lun yhtey­dessä voitai­siin koti­ta­lous­vä­hen­nystä koko­nai­suu­des­saan myön­tää koro­tet­tuna yli 75-vuotiaille ja pois­taa vähen­nyk­sestä omavas­tuu. Olen tehnyt asiasta eli senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sestä marras­kuussa 2020 lakia­loit­teen ja siihen liit­ty­vän toimen­pi­dea­loit­teen. Super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sessä senio­rei­den vero­vä­hen­ny­soi­keutta kasva­tet­tai­siin 70 prosent­tiin. Nykyi­nen 100 euron omavas­tuu pois­tet­tai­siin. Lisäksi palve­lu­jen ostoon annet­tai­siin enin­tään 1200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähen­nyk­sen teke­mi­seen. Senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sellä ihmi­nen voi valita tarvit­se­mansa palve­lut, jotka kuulu­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin.

Kokoo­mus haluaa huoleh­tia siitä, että hoita­jia on riit­tä­västi niin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sessa hoivassa kuin koti­hoi­dossa ja omais­hoi­ta­jien tukena. Senio­rit ovat hyvin erilai­sessa elämän­ti­lan­teissa ja siksi palve­lui­hin tarvi­taan erilai­sia vaih­toeh­toja. Kokoo­mus on esit­tä­nyt vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan asiaan kestä­viä ratkai­suja.

Sari Sarko­maa

Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja

Kansan­edus­taja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

13.5.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Euroo­pan unioni on kulke­nut viime aikoina krii­sistä krii­siin. Koro­na­pan­de­miaa seuran­nut sota Euroo­passa muis­tutti meitä kaik­kia perus­ar­vois­tamme ja peri­aat­teis­tamme, joihin länti­nen

Skip to content