Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Julkaistu:

Vasem­mis­to­vih­reän halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan rikkoes­saan jo ennen vaaleja ja halli­tus­oh­jel­mas­saan anta­mansa lupauk­sensa korjata vanhus­pal­ve­lu­jen epäkoh­dat. 

Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sessä otetaan ripeästä talous­kas­vu­py­räh­dyk­sestä piit­taa­matta lähes 7 miljar­dia lisä­vel­kaa. Sama runsas­kä­ti­nen rahan­jako ja vastuu­ton velan­otto on jatku­nut koko halli­tus­kau­den, mutta luvat­tuja määrä­ra­hoja ei vielä­kään vanhus­ten huol­lon epäkoh­tiin ole heru­nut. 

Kokoo­muk­sen vaateessa lunas­taa vanhus­pal­ve­lu­lu­paus ei ole kyse lisä­me­no­jen ehdot­ta­mi­sesta, vaan vaateesta halli­tuk­selle lait­taa asiat tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Kokoo­mus ei hyväksy sitä, että vanhus­pal­ve­lu­lu­paus riko­taan räikeästi. Edus­kunta ja koko Suomi odot­ta­vat halli­tuk­selta rehel­li­siä vastauk­sia siihen, miksi vanhus­ten asia sysät­tiin halli­tuk­sen arvo­va­lin­noissa syrjään. 

Halli­tus on päin vastoin omilla toimil­laan heiken­tä­nyt vanhus­ten­huol­lon ennes­tään vaikeaa tilan­netta. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan pääsy ja koti­hoi­don saata­vuus ovat vaikeu­tu­neet halli­tuk­sen säätä­män hoita­ja­mi­toi­tus­lain valu­vi­ko­jen takia. Koti­hoi­dossa olevat vanhuk­set ovat yhä iäkkääm­piä ja usein muis­ti­sai­raita. Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua. Monet arvo­kasta työtä teke­vät hoita­jat ja omais­hoi­ta­jat ovat ylikuor­mi­tet­tuja.

On myös järkyt­tä­vää, että minis­teri Kiurun johdolla valmis­teltu tilan­netta korjaa­maan odotettu vanhus­pal­ve­lu­lain koko­nai­suu­dis­tus on saanut juuri päät­ty­neellä lausun­to­kier­rok­sella täys­tyr­mäyk­sen: esityk­sestä puut­tu­vat sekä ratkai­sut, että rahoi­tus keskei­siin ongel­miin. Akuut­tiin hoita­ja­pu­laan ei esityk­sessä löydy mitään vastauk­sia.

On vakava virhe, että hoita­ja­mi­toi­tuk­seen ei halli­tuk­selta heru­nut riit­tä­västi euroja, vaan vastuuta siir­re­tään seuraa­valle halli­tuk­selle. Puut­tu­via euroja nyhde­tään valmis­te­le­malla leik­kauk­sia esimer­kiksi sote-palve­lui­den rahoi­tuk­sesta ja kela­kor­vauk­sesta. Hoita­ja­mi­toi­tus tulee voimaan täysi­mää­räi­sesti vasta halli­tus­kau­den lopussa, koska halli­tus jätti rahan­jaos­saan ikäih­mi­set monin osin ulko­puo­lelle.

Tilanne on valtava järky­tys ikäih­mis­ten palve­lui­hin korjausta luot­ta­vai­sesti odot­ta­neille suoma­lai­sille, apua tarvit­se­ville ikäih­mi­sille sekä suurta työtaak­kaa kanta­valle henki­lös­tölle.

Valo­pilkku budje­tissa on halli­tuk­sen suun­nan­muu­tos suhtau­tu­mi­sessa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen. Vasem­mis­to­vih­reä halli­tus leik­kasi ensi­töik­seen koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Ensi vuoden budjet­tiin esite­tään aloi­tet­ta­vaksi kaksi­vuo­tista kokei­lua, jossa vähen­nyk­sen enim­mäis­mää­rää koro­te­taan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvaus­pro­sent­tia noste­taan 40:stä 60:een silloin, kun kyse on koti­ta­lous-, hoiva- tai hoito­työstä.

Eläk­keen­saa­jien Keskus­liitto on vedon­nut halli­tuk­seen, jotta kokei­lun yhtey­dessä voitai­siin koti­ta­lous­vä­hen­nystä koko­nai­suu­des­saan myön­tää koro­tet­tuna yli 75-vuotiaille ja pois­taa vähen­nyk­sestä omavas­tuu. Olen tehnyt asiasta eli senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sestä marras­kuussa 2020 lakia­loit­teen ja siihen liit­ty­vän toimen­pi­dea­loit­teen. Super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sessä senio­rei­den vero­vä­hen­ny­soi­keutta kasva­tet­tai­siin 70 prosent­tiin. Nykyi­nen 100 euron omavas­tuu pois­tet­tai­siin. Lisäksi palve­lu­jen ostoon annet­tai­siin enin­tään 1200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähen­nyk­sen teke­mi­seen. Senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sellä ihmi­nen voi valita tarvit­se­mansa palve­lut, jotka kuulu­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin.

Kokoo­mus haluaa huoleh­tia siitä, että hoita­jia on riit­tä­västi niin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sessa hoivassa kuin koti­hoi­dossa ja omais­hoi­ta­jien tukena. Senio­rit ovat hyvin erilai­sessa elämän­ti­lan­teissa ja siksi palve­lui­hin tarvi­taan erilai­sia vaih­toeh­toja. Kokoo­mus on esit­tä­nyt vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan asiaan kestä­viä ratkai­suja.

Sari Sarko­maa

Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja

Kansan­edus­taja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content