MENU
Haku kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin on nyt auki - löydä oma paik­kasi!

Haku kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin on nyt auki - löydä oma paik­kasi!

Julkaistu: 27.05.2016 Ohjelmatyö

Jotta yhä useam­malla kokoo­mus­lai­sella olisi mahdol­li­suus vaikut­taa puolu­een toimin­taan ja linjauk­siin, ohjel­ma­työ on järjes­täy­ty­nyt uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin kevään 2016 aikana. Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­tossa keski­ty­tään puolue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri näkö­kul­mista.

Kevään 2016 haku verkos­to­jen alai­siin vaikut­ta­ja­ryh­miin on auki 27.5.-6.6. Voit hakea yhteen tai useam­paan vaikut­ta­ja­ryh­mään. Valin­nat julkis­te­taan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä 10.-12.6. Lappeen­ran­nassa.

Lisä­tie­toa verkos­toista ja vaikut­ta­ja­ryh­mistä sekä haku­lo­mak­keet löydät kunkin verkos­ton sivulta:

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Talous­po­li­tii­kan verkosto

Työ- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto

Ympä­ristö- ja yhdys­kun­ta­po­li­tii­kan verkosto

Senio­ri­jaos

Puolue­toi­mis­tolla verkos­toi­hin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä auttaa ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Terve­tu­loa teke­mään ja vaikut­ta­maan!