Haku kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin on nyt auki - löydä oma paikkasi! – kokoomus.fi
MENU
Haku kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin on nyt auki - löydä oma paikkasi!

Haku kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin on nyt auki - löydä oma paikkasi!

Julkaistu: 27.05.2016 Programarbete

Jotta yhä useam­malla kokoo­mus­lai­sella olisi mahdol­lisuus vaikuttaa puolueen toimintaan ja linjauksiin, ohjel­matyö on järjes­täy­tynyt uusiin verkos­toihin ja vaikut­ta­ja­ryhmiin kevään 2016 aikana. Verkos­toihin kootaan kaikki aiheesta kiinnos­tuneet kokoo­mus­laiset, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­tytään tietyn erityi­sa­lueen vaikut­ta­mis­työhön ja poliit­tiseen valmis­teluun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolueen kantoja, tehdä uusia avauksia tai muutoin herättää yhteis­kun­nal­lista keskus­telua. Järjes­tö­toi­minnan verkos­tossa keski­tytään puolue­toi­minnan kehit­tä­miseen eri näkökul­mista.

Kevään 2016 haku verkos­tojen alaisiin vaikut­ta­ja­ryhmiin on auki 27.5.-6.6. Voit hakea yhteen tai useampaan vaikut­ta­ja­ryhmään. Valinnat julkis­tetaan puolue­ko­kouksen yhtey­dessä 10.-12.6. Lappeen­ran­nassa.

Lisätietoa verkos­toista ja vaikut­ta­ja­ryh­mistä sekä hakulo­makkeet löydät kunkin verkoston sivulta:

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto

Järjes­tö­toi­minnan verkosto

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto

Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto

Talous­po­li­tiikan verkosto

Työ- ja elinkei­no­po­li­tiikan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto

Ympäristö- ja yhdys­kun­ta­po­li­tiikan verkosto

Senio­rijaos

Puolue­toi­mis­tolla verkos­toihin liitty­vissä kysymyk­sissä auttaa ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Terve­tuloa tekemään ja vaikut­tamaan!


Kokoomus.fi