Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Haku kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin on nyt auki - löydä oma paik­kasi!

Haku kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin on nyt auki - löydä oma paik­kasi!

Julkaistu:

Jotta yhä useam­malla kokoo­mus­lai­sella olisi mahdol­li­suus vaikut­taa puolu­een toimin­taan ja linjauk­siin, ohjel­ma­työ on järjes­täy­ty­nyt uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin kevään 2016 aikana. Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­tossa keski­ty­tään puolue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri näkö­kul­mista.

Kevään 2016 haku verkos­to­jen alai­siin vaikut­ta­ja­ryh­miin on auki 27.5.-6.6. Voit hakea yhteen tai useam­paan vaikut­ta­ja­ryh­mään. Valin­nat julkis­te­taan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä 10.-12.6. Lappeen­ran­nassa.

Lisä­tie­toa verkos­toista ja vaikut­ta­ja­ryh­mistä sekä haku­lo­mak­keet löydät kunkin verkos­ton sivulta:

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Talous­po­li­tii­kan verkosto

Työ- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto

Ympä­ristö- ja yhdys­kun­ta­po­li­tii­kan verkosto

Senio­ri­jaos

Puolue­toi­mis­tolla verkos­toi­hin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä auttaa ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Terve­tu­loa teke­mään ja vaikut­ta­maan!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content