Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkkä­nen: Onko ravin­to­lay­rit­tä­jällä oikeus­tur­vaa?

Häkkä­nen: Onko ravin­to­lay­rit­tä­jällä oikeus­tur­vaa?

Julkaistu:

Elin­kei­no­va­paus on yrit­tä­jyy­den ja työl­li­syy­den perusta.

Siksi se on perus­tus­lailla suojattu. Pande­mian aikana elin­kei­no­va­pau­teen on kohdis­tettu varsin erilai­sia rajoi­tuk­sia. Osa epide­mian kannalta perus­tel­lusti – osa perus­teetta.

Yrityk­siä ja sitä kautta työn­te­ki­jöitä tulisi kohdella lähtö­koh­tai­sesti yhden­ver­tai­sesti, ellei kunnol­li­sia perus­teita toisin toimi­mi­selle ole olemassa. Hieman hämmen­nystä herät­tää, miksi ravin­to­la­ra­joi­tuk­set ovat edel­leen erilai­sen päätök­sen­te­ko­me­net­te­lyn piirissä kuin muut elin­kei­no­har­joit­ta­jat. Maan poliit­ti­sella halli­tuk­sella näyt­tää olevan erilai­sia käsi­tyk­siä kuin alue­vi­ran­omai­silla. Tämän takia on olen­naista, kuka rajoi­tuk­sista jatkossa päät­tää ja millä perus­teilla.

Mari­nin halli­tus on halun­nut pitää ravin­to­la­ra­joi­tuk­set omassa päätös­val­las­saan, vaikka muut yritys­toi­min­nan rajoi­tuk­set ovat alueilla. Tämä päätös­me­net­te­lyn eroa­vuus muodos­taa useita ongel­mia elin­kei­no­va­pau­den ja sitä kautta ravin­tola-alan työn­te­ki­jöi­den kannalta. Vanhan sanon­nan mukaan, sitä työka­lua käyte­tään eniten, joka käsissä on. Se on näky­nyt ravin­to­la­ra­joi­tus­ten anka­ruu­dessa monin osin, eten­kin kun vertail­laan Suomen nykyi­siä rajoi­tuk­sia muihin maihin. Majoi­tus- ja ravin­tola-alalla on yli 80 000 työn­te­ki­jää ja ala on pahassa talou­del­li­sessa ahdin­gossa.

Ravin­to­lay­ri­tyk­sillä ei ole kunnol­lista oikeus­tur­vaa, mutta muilla elin­kei­no­har­joit­ta­jilla on.

Ensin­nä­kin ravin­to­lay­ri­tyk­sillä ei ole kunnol­lista oikeus­tur­vaa, mutta muilla elin­kei­no­har­joit­ta­jilla on. Valtio­neu­vos­ton ravin­to­la­ra­joi­tuk­sista ei voi valit­taa tuomiois­tui­meen, kun taas avien päätök­sistä voi valit­taa. Tuoreel­taan kunto­sa­liy­ri­tys sai kumot­tua hallinto-oikeu­dessa erään avin päätök­sen. Oikeus­val­tioon kuuluu, että erityi­sesti perus­oi­keus­ra­joi­tus­ten perus­teet ja lail­li­suus voidaan saat­taa tuomiois­tui­men tutkit­ta­vaksi. Toki valtio­neu­vos­ton ravin­to­la­ra­joi­tuk­siin kohdis­tuu oikeus­kans­le­rin enna­kol­li­nen lail­li­suus­val­vonta, mutta kyse on täysin erilai­sesta oikeus­tur­vasta.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot käyt­tä­vät erilaista tieto­poh­jaa päätök­sen­teos­saan kuin STM

Toiseksi alue­hal­lin­to­vi­ras­tot käyt­tä­vät erilaista tieto­poh­jaa päätök­sen­teos­saan kuin STM. Avien päätök­sissä koros­tuu paikal­li­nen tilan­ne­kuva ja sairaan­hoi­to­pii­rin arvio rajoi­tus­ten vält­tä­mät­tö­myy­destä. Valtio­neu­vos­ton päätök­sissä mennään STM:n ylei­sar­vion perus­teella. STM:n päätös­ten taus­talla pitäisi olla THL:n arvio, mutta tästä on viime aikoina herän­nyt julki­suu­dessa risteä­viä näke­myk­siä. Avien ja valtio­neu­vos­ton päätök­sen­teon tieto­pe­rusta on siis erilai­nen.

Näyt­tää­kin siltä, että STM:n arvio poik­keaa useasti THL:n arvioista ja siten perus­tuu epämää­räi­seen koko­nai­sar­vioon. Ongelma on se, että Mari­nin halli­tus ja STM ovat pyrki­neet pande­mian ajan suosi­maan massa­mai­sia koko valta­kun­taa koske­via rajoi­tuk­sia. Vasta kun perus­tus­la­ki­va­lio­kunta vaati alueel­lista ja tarkem­paa kohden­ta­mista, asiaan tuli pieni paran­nus. Tappiot yritys­toi­min­nalle ja työl­li­syy­teen vähe­ni­vät edes hieman.

Yrityk­siä ja työn­te­ki­jöitä pitäisi siis lähtö­koh­tai­sesti kohdella yhden­ver­tai­sesti, ellei ole paina­via ja vält­tä­mät­tö­miä perus­teita erilai­selle kohte­lulle. Nyt kohtelu oikeus­tur­van ja päätös­ten tieto­pe­rus­tan osalta eriä­vät toisis­taan, mutta paina­via perus­te­luja ravin­to­lay­ri­tys­ten erilai­selle kohte­lulle ei ole esitetty valtio­neu­vos­ton taholta. Näyt­tää siltä, että ravin­to­la­ra­joi­tuk­set halu­taan poliit­ti­sista syistä pitää minis­te­rien työka­luna ja se johtaa kerta toisensa jälkeen ylisuu­riin tai epätar­koi­tuk­sen­mu­kai­siin poliit­ti­siin ratkai­sui­hin, joiden epide­mio­lo­gi­set perus­te­lut ontu­vat. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta on joutu­nut näihin kerta toisensa jälkeen puut­tu­maan.

Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta myös lausui viime vuonna, että valtio­sään­nöstä ei johdu mitään estettä, jos ravin­to­loi­den perus­oi­keus­ra­joi­tuk­sissa nouda­tet­tai­siin samaa menet­te­lyä muiden elin­kei­no­jen kanssa. Eli päätös­valta siir­tyisi halli­tuk­selta aveille. Tämä paran­taisi perus­oi­keuk­sien yhden­ver­tai­sem­paa toteu­tu­mista yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den piirissä. Halli­tus­puo­luei­den kannat­taisi tämä vihje ottaa nyt vaka­vaan harkin­taan, eten­kin jos kunnol­li­sia perus­teita ravin­tola-alan erilai­selle kohte­lulle ei ole.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content