Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Puolustusministeri Antti Häkkänen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ihmet­te­lee, miksi yhden puolu­een ehdo­tuk­set EU-erosta on jätetty käsit­te­le­mättä päämi­nis­te­ri­ten­teissä. Perus­suo­ma­lai­set on tällä hetkellä ainoa puolue, joka ajaa viral­li­sissa ohjel­mis­saan Suomen EU-eroa. Tällä viikolla perus­suo­ma­lais­ten Laura Huhta­saari vahvisti, että puolue ajaa edel­leen Suomen eroa EU:sta. Puolu­een puheen­joh­taja Riikka Purra on myön­tä­nyt, että puolu­een viral­li­nen linja on EU-ero. 

”EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle. Kritiikki päätök­siä kohtaan on paikal­laan ja kansal­lista etua pitää ajaa, mutta nämä ovat täysin eri asia kuin EU-eron ajami­nen. Maailma muut­tuu talou­dessa ja turval­li­suu­dessa yhä vaaral­li­sem­maksi pienelle Suomelle. EU:n ja Naton merki­tys koros­tu­vat. EU-ero on järi­syt­tävä linjaus päämi­nis­te­riksi pyrki­vältä henki­löltä. Käsit­tä­mä­töntä, että näin tärkeää asiaa ei ole nostettu päämi­nis­te­ri­ten­teissä esiin,” Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­nen koros­taa EU:n merki­tystä nyt alka­neella vaaral­li­sem­malla suur­val­ta­po­li­tii­kan aika­kau­della. Pienet maat ajau­tu­vat helposti heit­to­pus­seiksi talou­den, tekno­lo­gian ja turval­li­suu­den kiris­ty­vässä kilpai­lussa. Neuvot­te­luissa vasta­puo­lena ovat Kiina, USA ja muut suuret maat. EU-jäse­nyys antaa pienille maille jouk­ko­voi­maa esimer­kiksi kaup­pa­po­li­tii­kassa ja muissa elin­ta­somme kannalta tärkeissä neuvot­te­luissa suur­val­to­jen suun­taan.

”Nato hoitaa kovan turval­li­suu­den ja EU:n rooli koros­tuu muun muassa talou­dessa, ener­giassa, puolus­tus­teol­li­suu­dessa, tekno­lo­giassa ja muissa yhteis­kun­nan koko­nais­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vissä seikoissa. Kyse on Suomen turval­li­suu­desta ja erityi­sesti vien­ti­ve­toi­sen maamme talou­del­li­sista intres­seistä kiris­ty­vän suur­val­ta­po­li­tii­kan aika­kau­della. Vai ovatko EU-eron haikai­li­jat sitä mieltä, että pieni Suomi pystyy yksin neuvot­te­le­maan Kiinan tai USA:n kanssa parem­pia kaup­pa­so­pi­muk­sia vien­tiy­ri­tyk­sil­lemme? Brexit on jo osoit­tau­tu­nut suureksi virheeksi Iso-Britan­nian kokoi­selle talous­mah­dille,” Häkkä­nen sanoo. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content