Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkkänen: EU-ero olisi kohtalokas virhe Suomelle

Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ihmet­te­lee, miksi yhden puolu­een ehdo­tuk­set EU-erosta on jätetty käsit­te­le­mättä päämi­nis­te­ri­ten­teissä. Perus­suo­ma­lai­set on tällä hetkellä ainoa puolue, joka ajaa viral­li­sissa ohjel­mis­saan Suomen EU-eroa. Tällä viikolla perus­suo­ma­lais­ten Laura Huhta­saari vahvisti, että puolue ajaa edel­leen Suomen eroa EU:sta. Puolu­een puheen­joh­taja Riikka Purra on myön­tä­nyt, että puolu­een viral­li­nen linja on EU-ero. 

”EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle. Kritiikki päätök­siä kohtaan on paikal­laan ja kansal­lista etua pitää ajaa, mutta nämä ovat täysin eri asia kuin EU-eron ajami­nen. Maailma muut­tuu talou­dessa ja turval­li­suu­dessa yhä vaaral­li­sem­maksi pienelle Suomelle. EU:n ja Naton merki­tys koros­tu­vat. EU-ero on järi­syt­tävä linjaus päämi­nis­te­riksi pyrki­vältä henki­löltä. Käsit­tä­mä­töntä, että näin tärkeää asiaa ei ole nostettu päämi­nis­te­ri­ten­teissä esiin,” Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­nen koros­taa EU:n merki­tystä nyt alka­neella vaaral­li­sem­malla suur­val­ta­po­li­tii­kan aika­kau­della. Pienet maat ajau­tu­vat helposti heit­to­pus­seiksi talou­den, tekno­lo­gian ja turval­li­suu­den kiris­ty­vässä kilpai­lussa. Neuvot­te­luissa vasta­puo­lena ovat Kiina, USA ja muut suuret maat. EU-jäse­nyys antaa pienille maille jouk­ko­voi­maa esimer­kiksi kaup­pa­po­li­tii­kassa ja muissa elin­ta­somme kannalta tärkeissä neuvot­te­luissa suur­val­to­jen suun­taan.

”Nato hoitaa kovan turval­li­suu­den ja EU:n rooli koros­tuu muun muassa talou­dessa, ener­giassa, puolus­tus­teol­li­suu­dessa, tekno­lo­giassa ja muissa yhteis­kun­nan koko­nais­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vissä seikoissa. Kyse on Suomen turval­li­suu­desta ja erityi­sesti vien­ti­ve­toi­sen maamme talou­del­li­sista intres­seistä kiris­ty­vän suur­val­ta­po­li­tii­kan aika­kau­della. Vai ovatko EU-eron haikai­li­jat sitä mieltä, että pieni Suomi pystyy yksin neuvot­te­le­maan Kiinan tai USA:n kanssa parem­pia kaup­pa­so­pi­muk­sia vien­tiy­ri­tyk­sil­lemme? Brexit on jo osoit­tau­tu­nut suureksi virheeksi Iso-Britan­nian kokoi­selle talous­mah­dille,” Häkkä­nen sanoo. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

14.4.2023

Halli­tus­tun­nus­te­lija Petteri Orpon kysy­myk­set edus­kun­ta­ryh­mille

Halli­tu­tun­nus­te­lija Petteri Orpon kysy­myk­set edus­kun­ta­ryh­mille 14.4.2023.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

Skip to content