Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ihmet­te­lee, miksi yhden puolu­een ehdo­tuk­set EU-erosta on jätetty käsit­te­le­mättä päämi­nis­te­ri­ten­teissä. Perus­suo­ma­lai­set on tällä hetkellä ainoa puolue, joka ajaa viral­li­sissa ohjel­mis­saan Suomen EU-eroa. Tällä viikolla perus­suo­ma­lais­ten Laura Huhta­saari vahvisti, että puolue ajaa edel­leen Suomen eroa EU:sta. Puolu­een puheen­joh­taja Riikka Purra on myön­tä­nyt, että puolu­een viral­li­nen linja on EU-ero. 

”EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle. Kritiikki päätök­siä kohtaan on paikal­laan ja kansal­lista etua pitää ajaa, mutta nämä ovat täysin eri asia kuin EU-eron ajami­nen. Maailma muut­tuu talou­dessa ja turval­li­suu­dessa yhä vaaral­li­sem­maksi pienelle Suomelle. EU:n ja Naton merki­tys koros­tu­vat. EU-ero on järi­syt­tävä linjaus päämi­nis­te­riksi pyrki­vältä henki­löltä. Käsit­tä­mä­töntä, että näin tärkeää asiaa ei ole nostettu päämi­nis­te­ri­ten­teissä esiin,” Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­nen koros­taa EU:n merki­tystä nyt alka­neella vaaral­li­sem­malla suur­val­ta­po­li­tii­kan aika­kau­della. Pienet maat ajau­tu­vat helposti heit­to­pus­seiksi talou­den, tekno­lo­gian ja turval­li­suu­den kiris­ty­vässä kilpai­lussa. Neuvot­te­luissa vasta­puo­lena ovat Kiina, USA ja muut suuret maat. EU-jäse­nyys antaa pienille maille jouk­ko­voi­maa esimer­kiksi kaup­pa­po­li­tii­kassa ja muissa elin­ta­somme kannalta tärkeissä neuvot­te­luissa suur­val­to­jen suun­taan.

”Nato hoitaa kovan turval­li­suu­den ja EU:n rooli koros­tuu muun muassa talou­dessa, ener­giassa, puolus­tus­teol­li­suu­dessa, tekno­lo­giassa ja muissa yhteis­kun­nan koko­nais­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vissä seikoissa. Kyse on Suomen turval­li­suu­desta ja erityi­sesti vien­ti­ve­toi­sen maamme talou­del­li­sista intres­seistä kiris­ty­vän suur­val­ta­po­li­tii­kan aika­kau­della. Vai ovatko EU-eron haikai­li­jat sitä mieltä, että pieni Suomi pystyy yksin neuvot­te­le­maan Kiinan tai USA:n kanssa parem­pia kaup­pa­so­pi­muk­sia vien­tiy­ri­tyk­sil­lemme? Brexit on jo osoit­tau­tu­nut suureksi virheeksi Iso-Britan­nian kokoi­selle talous­mah­dille,” Häkkä­nen sanoo. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content