Häkämies: Suomessa tarvitaan kohtuul­li­suutta ilman kateutta – kokoomus.fi
MENU
Häkämies: Suomessa tarvitaan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Häkämies: Suomessa tarvitaan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Julkaistu: 01.05.2012 Uncategorized

“Suomi on perin­tei­sesti ollut kohtuuden yhteis­kunta. Nyt tätä kohtuutta on koeteltu tavalla, joka on loukannut kansa­laisten oikeuden tuntoa. Yritys­johdon palkat, bonukset ja varhaiset eläköi­ty­miset eivät ole missään suhteessa saavu­tet­tuihin tuloksiin. Kenenkään työ ei voi olla sata kertaa arvok­kaampaa kuin arkipäivän puurtajien. ‘Ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa’ -ajattelu ei mielestäni yritys­johdon osalta pidä paikkaansa, vaan edestä johtava yritys­johtaja myös pyytäessään miettii oman työpa­nok­sensa suhdetta yrityksen työnte­ki­jöihin ja osaa suhteuttaa pyyntönsä. Suoma­laisia joukkoja johdetaan edestä”, Häkämies toteaa.

Häkämies painottaa, että kohtuuden yhteis­kunta ei ammenna voimaansa kuitenkaan kateu­desta.

“Kateus on huono ilmentymä kaikissa muodoissaan. Jos Suomessa kateuden nimissä vähek­sytään ahkeruutta ja työn tekoa sekä siitä syntyvää menes­ty­mistä, olemme vaaral­li­sella tiellä.”

Häkämiehen mukaan työn tekemi­sellä voi ja saa menestyä. Jos yrittäjä tai työntekijä tekee pitkää päivää ja menestyy, se ei ole kenel­täkään pois. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa olisikin opittava kannus­tamaan menes­tykseen - tätä kautta myös suoma­laiset nuoret koulut­tau­tuvat ja haastavat muut maailman osaavat ja kilpai­lu­hen­kiset nuoret.

“Poliit­ti­silla päättä­jillä, yritys­joh­dolla, ay-liikkeellä, medialla ja meillä kaikilla on vastuu siitä, mikä on maamme henkinen ilmapiiri. Kohtuuden yhteis­kuntaan kuuluu kannus­ta­minen, ei kateus. Meidän on sanottava selkeästi ei yritys­johdon ahneu­delle mutta samalla ei myös orasta­valle kateuden ja kaunan ilmapii­rille. Reilu yhteis­kunta sallii ja kannustaa menes­ty­miseen”, Häkämies painottaa.


Kokoomus.fi