Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Julkaistu:

“Suomi on perin­tei­sesti ollut kohtuu­den yhteis­kunta. Nyt tätä kohtuutta on koeteltu tavalla, joka on loukan­nut kansa­lais­ten oikeu­den tuntoa. Yritys­joh­don palkat, bonuk­set ja varhai­set eläköi­ty­mi­set eivät ole missään suhteessa saavu­tet­tui­hin tulok­siin. Kenen­kään työ ei voi olla sata kertaa arvok­kaam­paa kuin arki­päi­vän puur­ta­jien. ‘Ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa’ -ajat­telu ei mieles­täni yritys­joh­don osalta pidä paik­kaansa, vaan edestä johtava yritys­joh­taja myös pyytäes­sään miet­tii oman työpa­nok­sensa suhdetta yrityk­sen työn­te­ki­jöi­hin ja osaa suhteut­taa pyyn­tönsä. Suoma­lai­sia jouk­koja johde­taan edestä”, Häkä­mies toteaa.

Häkä­mies painot­taa, että kohtuu­den yhteis­kunta ei ammenna voimaansa kuiten­kaan kateu­desta.

“Kateus on huono ilmen­tymä kaikissa muodois­saan. Jos Suomessa kateu­den nimissä vähek­sy­tään ahke­ruutta ja työn tekoa sekä siitä synty­vää menes­ty­mistä, olemme vaaral­li­sella tiellä.”

Häkä­mie­hen mukaan työn teke­mi­sellä voi ja saa menes­tyä. Jos yrit­täjä tai työn­te­kijä tekee pitkää päivää ja menes­tyy, se ei ole kenel­tä­kään pois. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa olisi­kin opit­tava kannus­ta­maan menes­tyk­seen - tätä kautta myös suoma­lai­set nuoret koulut­tau­tu­vat ja haas­ta­vat muut maail­man osaa­vat ja kilpai­lu­hen­ki­set nuoret.

“Poliit­ti­silla päät­tä­jillä, yritys­joh­dolla, ay-liik­keellä, medialla ja meillä kaikilla on vastuu siitä, mikä on maamme henki­nen ilma­piiri. Kohtuu­den yhteis­kun­taan kuuluu kannus­ta­mi­nen, ei kateus. Meidän on sanot­tava selkeästi ei yritys­joh­don ahneu­delle mutta samalla ei myös oras­ta­valle kateu­den ja kaunan ilma­pii­rille. Reilu yhteis­kunta sallii ja kannus­taa menes­ty­mi­seen”, Häkä­mies painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content