• FI
 • SV
 • MENU
  Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta
  Twiittaa

  Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

  Julkaistu: 01.05.2012 Uncategorized

  “Suomi on perin­tei­sesti ollut kohtuu­den yhteis­kunta. Nyt tätä kohtuutta on koeteltu tavalla, joka on loukan­nut kansa­lais­ten oikeu­den tuntoa. Yritys­joh­don palkat, bonuk­set ja varhai­set eläköi­ty­mi­set eivät ole missään suhteessa saavu­tet­tui­hin tulok­siin. Kenen­kään työ ei voi olla sata kertaa arvok­kaam­paa kuin arki­päi­vän puur­ta­jien. ‘Ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa’ -ajat­telu ei mieles­täni yritys­joh­don osalta pidä paik­kaansa, vaan edestä johtava yritys­joh­taja myös pyytäes­sään miet­tii oman työpa­nok­sensa suhdetta yrityk­sen työn­te­ki­jöi­hin ja osaa suhteut­taa pyyn­tönsä. Suoma­lai­sia jouk­koja johde­taan edestä”, Häkä­mies toteaa.

  Häkä­mies painot­taa, että kohtuu­den yhteis­kunta ei ammenna voimaansa kuiten­kaan kateu­desta.

  “Kateus on huono ilmen­tymä kaikissa muodois­saan. Jos Suomessa kateu­den nimissä vähek­sy­tään ahke­ruutta ja työn tekoa sekä siitä synty­vää menes­ty­mistä, olemme vaaral­li­sella tiellä.”

  Häkä­mie­hen mukaan työn teke­mi­sellä voi ja saa menes­tyä. Jos yrit­täjä tai työn­te­kijä tekee pitkää päivää ja menes­tyy, se ei ole kenel­tä­kään pois. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa olisi­kin opit­tava kannus­ta­maan menes­tyk­seen - tätä kautta myös suoma­lai­set nuoret koulut­tau­tu­vat ja haas­ta­vat muut maail­man osaa­vat ja kilpai­lu­hen­ki­set nuoret.

  “Poliit­ti­silla päät­tä­jillä, yritys­joh­dolla, ay-liik­keellä, medialla ja meillä kaikilla on vastuu siitä, mikä on maamme henki­nen ilma­piiri. Kohtuu­den yhteis­kun­taan kuuluu kannus­ta­mi­nen, ei kateus. Meidän on sanot­tava selkeästi ei yritys­joh­don ahneu­delle mutta samalla ei myös oras­ta­valle kateu­den ja kaunan ilma­pii­rille. Reilu yhteis­kunta sallii ja kannus­taa menes­ty­mi­seen”, Häkä­mies painot­taa.