Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Julkaistu:

“Suomi on perin­tei­sesti ollut kohtuu­den yhteis­kunta. Nyt tätä kohtuutta on koeteltu tavalla, joka on loukan­nut kansa­lais­ten oikeu­den tuntoa. Yritys­joh­don palkat, bonuk­set ja varhai­set eläköi­ty­mi­set eivät ole missään suhteessa saavu­tet­tui­hin tulok­siin. Kenen­kään työ ei voi olla sata kertaa arvok­kaam­paa kuin arki­päi­vän puur­ta­jien. ‘Ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa’ -ajat­telu ei mieles­täni yritys­joh­don osalta pidä paik­kaansa, vaan edestä johtava yritys­joh­taja myös pyytäes­sään miet­tii oman työpa­nok­sensa suhdetta yrityk­sen työn­te­ki­jöi­hin ja osaa suhteut­taa pyyn­tönsä. Suoma­lai­sia jouk­koja johde­taan edestä”, Häkä­mies toteaa.

Häkä­mies painot­taa, että kohtuu­den yhteis­kunta ei ammenna voimaansa kuiten­kaan kateu­desta.

“Kateus on huono ilmen­tymä kaikissa muodois­saan. Jos Suomessa kateu­den nimissä vähek­sy­tään ahke­ruutta ja työn tekoa sekä siitä synty­vää menes­ty­mistä, olemme vaaral­li­sella tiellä.”

Häkä­mie­hen mukaan työn teke­mi­sellä voi ja saa menes­tyä. Jos yrit­täjä tai työn­te­kijä tekee pitkää päivää ja menes­tyy, se ei ole kenel­tä­kään pois. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa olisi­kin opit­tava kannus­ta­maan menes­tyk­seen - tätä kautta myös suoma­lai­set nuoret koulut­tau­tu­vat ja haas­ta­vat muut maail­man osaa­vat ja kilpai­lu­hen­ki­set nuoret.

“Poliit­ti­silla päät­tä­jillä, yritys­joh­dolla, ay-liik­keellä, medialla ja meillä kaikilla on vastuu siitä, mikä on maamme henki­nen ilma­piiri. Kohtuu­den yhteis­kun­taan kuuluu kannus­ta­mi­nen, ei kateus. Meidän on sanot­tava selkeästi ei yritys­joh­don ahneu­delle mutta samalla ei myös oras­ta­valle kateu­den ja kaunan ilma­pii­rille. Reilu yhteis­kunta sallii ja kannus­taa menes­ty­mi­seen”, Häkä­mies painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content