Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Häkä­mies: Suomessa tarvi­taan kohtuul­li­suutta ilman kateutta

Julkaistu:

“Suomi on perin­tei­sesti ollut kohtuu­den yhteis­kunta. Nyt tätä kohtuutta on koeteltu tavalla, joka on loukan­nut kansa­lais­ten oikeu­den tuntoa. Yritys­joh­don palkat, bonuk­set ja varhai­set eläköi­ty­mi­set eivät ole missään suhteessa saavu­tet­tui­hin tulok­siin. Kenen­kään työ ei voi olla sata kertaa arvok­kaam­paa kuin arki­päi­vän puur­ta­jien. ‘Ei se ole hullu joka pyytää vaan joka maksaa’ -ajat­telu ei mieles­täni yritys­joh­don osalta pidä paik­kaansa, vaan edestä johtava yritys­joh­taja myös pyytäes­sään miet­tii oman työpa­nok­sensa suhdetta yrityk­sen työn­te­ki­jöi­hin ja osaa suhteut­taa pyyn­tönsä. Suoma­lai­sia jouk­koja johde­taan edestä”, Häkä­mies toteaa.

Häkä­mies painot­taa, että kohtuu­den yhteis­kunta ei ammenna voimaansa kuiten­kaan kateu­desta.

“Kateus on huono ilmen­tymä kaikissa muodois­saan. Jos Suomessa kateu­den nimissä vähek­sy­tään ahke­ruutta ja työn tekoa sekä siitä synty­vää menes­ty­mistä, olemme vaaral­li­sella tiellä.”

Häkä­mie­hen mukaan työn teke­mi­sellä voi ja saa menes­tyä. Jos yrit­täjä tai työn­te­kijä tekee pitkää päivää ja menes­tyy, se ei ole kenel­tä­kään pois. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa olisi­kin opit­tava kannus­ta­maan menes­tyk­seen - tätä kautta myös suoma­lai­set nuoret koulut­tau­tu­vat ja haas­ta­vat muut maail­man osaa­vat ja kilpai­lu­hen­ki­set nuoret.

“Poliit­ti­silla päät­tä­jillä, yritys­joh­dolla, ay-liik­keellä, medialla ja meillä kaikilla on vastuu siitä, mikä on maamme henki­nen ilma­piiri. Kohtuu­den yhteis­kun­taan kuuluu kannus­ta­mi­nen, ei kateus. Meidän on sanot­tava selkeästi ei yritys­joh­don ahneu­delle mutta samalla ei myös oras­ta­valle kateu­den ja kaunan ilma­pii­rille. Reilu yhteis­kunta sallii ja kannus­taa menes­ty­mi­seen”, Häkä­mies painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content