Häkämies: Rahoi­tus­mark­ki­navero ei ole pelot­telua, suoma­laiset työpaikat vaarassa – kokoomus.fi
MENU
Häkämies: Rahoi­tus­mark­ki­navero ei ole pelot­telua, suoma­laiset työpaikat vaarassa

Häkämies: Rahoi­tus­mark­ki­navero ei ole pelot­telua, suoma­laiset työpaikat vaarassa

Julkaistu: 05.10.2012 Uncategorized

?Rahoi­tus­mark­ki­na­veron toteut­ta­minen veisi Suomesta työpaikkoja välit­tö­mästi Ruotsiin ja muualle. Kukaan ei pelottele tällai­sella asialla keveästi?, toteaa rahoi­tus­mark­ki­noista vastaava elinkei­no­mi­nisteri Jyri Häkämies.

?Kyseessä on usean tuhannen ammat­ti­tai­toisen työnte­kijän työpaikat. Mikäli Suomi toteut­taisi naapu­reista poikkeavan ratkaisun ideolo­gista syistä, nämä työpaikat olisivat vaarassa.?

Häkämiehen mukaan veropoh­din­nassa on syytä tarkkaan arvioida myös sen vaiku­tuksia talous­kas­vulle ja sitä kautta työpaik­kojen määrään Suomessa.

?Nykyi­sessä haasta­vassa talous­ti­lan­teessa pitää erityi­sesti välttää toimia, jolla talouden kasvua ehkäis­täisiin ja joilla heiken­net­täisiin kotimaisten yritysten työllis­tä­mis­kykyä.?
Häkämies huomauttaa, että rahoi­tus­mark­ki­na­veroa olisi toden­nä­köi­sesti helppo kiertää viemällä arvopaperi- ja johdan­nais­kauppa Suomen rajojen ulkopuo­lelle. Siksi se olisi omiaan myös lisäämään riskiä harmaan talouden lisään­ty­mi­sestä, jonka torju­minen on yksi halli­tuksen kärki­ta­voit­teita.

Arvopa­pe­ri­sääs­tä­minen ja kotimaisen omista­juuden vahvis­ta­minen tulisi päinvastoin olla koko maan kärki­ta­voit­teita. Suomessa on yli 800 000 yksityistä osakkee­no­mis­tajaa, joiden keski­mää­räinen osake­sääs­tö­salkun koko on noin 30 000 euron suuruinen.

?Kotita­loudet eivät ole keinot­te­li­joita, vaan ne turvaavat säästöillään kotimaista yritys­toi­mintaa.?
Häkämies toteaa, että vain globaalina rahoi­tus­mark­ki­navero olisi toimiva ratkaisu.

Lisätiedot:
erityi­sa­vustaja Pete Pokkinen 040-7567180


Kokoomus.fi