Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Rahoi­tus­mark­ki­na­vero ei ole pelot­te­lua, suoma­lai­set työpai­kat vaarassa

Häkä­mies: Rahoi­tus­mark­ki­na­vero ei ole pelot­te­lua, suoma­lai­set työpai­kat vaarassa

Julkaistu:

?Rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron toteut­ta­mi­nen veisi Suomesta työpaik­koja välit­tö­mästi Ruot­siin ja muualle. Kukaan ei pelot­tele tällai­sella asialla keveästi?, toteaa rahoi­tus­mark­ki­noista vastaava elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies.

?Kyseessä on usean tuhan­nen ammat­ti­tai­toi­sen työn­te­ki­jän työpai­kat. Mikäli Suomi toteut­taisi naapu­reista poik­kea­van ratkai­sun ideo­lo­gista syistä, nämä työpai­kat olisi­vat vaarassa.?

Häkä­mie­hen mukaan vero­poh­din­nassa on syytä tark­kaan arvioida myös sen vaiku­tuk­sia talous­kas­vulle ja sitä kautta työpaik­ko­jen määrään Suomessa.

?Nykyi­sessä haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa pitää erityi­sesti vält­tää toimia, jolla talou­den kasvua ehkäis­täi­siin ja joilla heiken­net­täi­siin koti­mais­ten yritys­ten työl­lis­tä­mis­ky­kyä.?
Häkä­mies huomaut­taa, että rahoi­tus­mark­ki­na­ve­roa olisi toden­nä­köi­sesti helppo kier­tää viemällä arvo­pa­peri- ja johdan­nais­kauppa Suomen rajo­jen ulko­puo­lelle. Siksi se olisi omiaan myös lisää­mään riskiä harmaan talou­den lisään­ty­mi­sestä, jonka torju­mi­nen on yksi halli­tuk­sen kärki­ta­voit­teita.

Arvo­pa­pe­ri­sääs­tä­mi­nen ja koti­mai­sen omis­ta­juu­den vahvis­ta­mi­nen tulisi päin­vas­toin olla koko maan kärki­ta­voit­teita. Suomessa on yli 800 000 yksi­tyistä osak­kee­no­mis­ta­jaa, joiden keski­mää­räi­nen osake­sääs­tö­sal­kun koko on noin 30 000 euron suurui­nen.

?Koti­ta­lou­det eivät ole keinot­te­li­joita, vaan ne turvaa­vat sääs­töil­lään koti­maista yritys­toi­min­taa.?
Häkä­mies toteaa, että vain globaa­lina rahoi­tus­mark­ki­na­vero olisi toimiva ratkaisu.

Lisä­tie­dot:
erityi­sa­vus­taja Pete Pokki­nen 040-7567180

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content