Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Rahoi­tus­mark­ki­na­vero ei ole pelot­te­lua, suoma­lai­set työpai­kat vaarassa

Häkä­mies: Rahoi­tus­mark­ki­na­vero ei ole pelot­te­lua, suoma­lai­set työpai­kat vaarassa

Julkaistu:

?Rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron toteut­ta­mi­nen veisi Suomesta työpaik­koja välit­tö­mästi Ruot­siin ja muualle. Kukaan ei pelot­tele tällai­sella asialla keveästi?, toteaa rahoi­tus­mark­ki­noista vastaava elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies.

?Kyseessä on usean tuhan­nen ammat­ti­tai­toi­sen työn­te­ki­jän työpai­kat. Mikäli Suomi toteut­taisi naapu­reista poik­kea­van ratkai­sun ideo­lo­gista syistä, nämä työpai­kat olisi­vat vaarassa.?

Häkä­mie­hen mukaan vero­poh­din­nassa on syytä tark­kaan arvioida myös sen vaiku­tuk­sia talous­kas­vulle ja sitä kautta työpaik­ko­jen määrään Suomessa.

?Nykyi­sessä haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa pitää erityi­sesti vält­tää toimia, jolla talou­den kasvua ehkäis­täi­siin ja joilla heiken­net­täi­siin koti­mais­ten yritys­ten työl­lis­tä­mis­ky­kyä.?
Häkä­mies huomaut­taa, että rahoi­tus­mark­ki­na­ve­roa olisi toden­nä­köi­sesti helppo kier­tää viemällä arvo­pa­peri- ja johdan­nais­kauppa Suomen rajo­jen ulko­puo­lelle. Siksi se olisi omiaan myös lisää­mään riskiä harmaan talou­den lisään­ty­mi­sestä, jonka torju­mi­nen on yksi halli­tuk­sen kärki­ta­voit­teita.

Arvo­pa­pe­ri­sääs­tä­mi­nen ja koti­mai­sen omis­ta­juu­den vahvis­ta­mi­nen tulisi päin­vas­toin olla koko maan kärki­ta­voit­teita. Suomessa on yli 800 000 yksi­tyistä osak­kee­no­mis­ta­jaa, joiden keski­mää­räi­nen osake­sääs­tö­sal­kun koko on noin 30 000 euron suurui­nen.

?Koti­ta­lou­det eivät ole keinot­te­li­joita, vaan ne turvaa­vat sääs­töil­lään koti­maista yritys­toi­min­taa.?
Häkä­mies toteaa, että vain globaa­lina rahoi­tus­mark­ki­na­vero olisi toimiva ratkaisu.

Lisä­tie­dot:
erityi­sa­vus­taja Pete Pokki­nen 040-7567180

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content