Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen mukaan valtio ja kunnat voisi­vat merkit­tä­västi edis­tää clean­tech-alan vihreitä työpaik­koja Suomessa. Elin­kei­no­mi­nis­te­rin mukaan tule­van talven aikana voitai­siin etsiä kuntien ja valtion kesken yhteistä mallia niin sano­tun vihreän tekno­lo­gian edis­tä­mi­seksi.

?Haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa Suomessa on pohdit­tava kaikki mahdol­li­suu­det uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi. Clean­tech on selvä tule­vai­suu­den painoa­lamme. Yrityk­set tarvit­se­vat kuiten­kin näyt­töjä koti­maasta ennen kuin voivat kansain­vä­lis­tyä laajem­min. Tässä työssä kunnat ja valtio voivat toimia vahvana apuna?, minis­teri toteaa.

Häkä­mie­hen mukaan ratkaisu löytyy julki­sista hankin­noista. Vuonna 2011 Suomen julki­set hankin­nat olivat 32,5 miljar­dia euroa. Jo prosen­tin painot­ta­mi­nen julki­sissa hankin­noissa clean­tech-sekto­rille tarkoit­taisi runsaan 300 miljoo­nan euron pottia. Summa tarkoit­taisi clean­tech-sekto­rilla julki­sen rahoi­tuk­sen lähes kaksin­ker­tais­tu­mista. Rahoi­tuk­sella yrityk­set saisi­vat omaan toimin­taansa alku­vauh­tia, mikä myöhem­min helpot­taisi yritys­ten vien­ti­pon­nis­te­luita.

“Kuntiin jaotel­tuna summa ei ole järi­syt­tävä, mutta koko­nai­suus on merkit­tävä. Toimen­pi­teinä voisi­vat olla esimer­kiksi hankin­taoh­jei­den suun­taa­mi­nen clean­tech-puolelle, neuvon­ta­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja mahdol­li­nen valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös?, Häkä­mies listaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content