Häkämies: Kunnat edistämään vihreitä työpaikkoja – kokoomus.fi
MENU
Häkämies: Kunnat edistämään vihreitä työpaikkoja

Häkämies: Kunnat edistämään vihreitä työpaikkoja

Julkaistu: 06.10.2012 Uncategorized

Elinkei­no­mi­nisteri Jyri Häkämiehen mukaan valtio ja kunnat voisivat merkit­tä­västi edistää cleantech-alan vihreitä työpaikkoja Suomessa. Elinkei­no­mi­nis­terin mukaan tulevan talven aikana voitaisiin etsiä kuntien ja valtion kesken yhteistä mallia niin sanotun vihreän tekno­logian edistä­mi­seksi.

?Haasta­vassa talous­ti­lan­teessa Suomessa on pohdittava kaikki mahdol­li­suudet uusien työpaik­kojen luomi­seksi. Cleantech on selvä tulevai­suuden painoa­lamme. Yritykset tarvit­sevat kuitenkin näyttöjä kotimaasta ennen kuin voivat kansain­vä­listyä laajemmin. Tässä työssä kunnat ja valtio voivat toimia vahvana apuna?, ministeri toteaa.

Häkämiehen mukaan ratkaisu löytyy julki­sista hankin­noista. Vuonna 2011 Suomen julkiset hankinnat olivat 32,5 miljardia euroa. Jo prosentin painot­ta­minen julki­sissa hankin­noissa cleantech-sekto­rille tarkoit­taisi runsaan 300 miljoonan euron pottia. Summa tarkoit­taisi cleantech-sekto­rilla julkisen rahoi­tuksen lähes kaksin­ker­tais­tu­mista. Rahoi­tuk­sella yritykset saisivat omaan toimin­taansa alkuvauhtia, mikä myöhemmin helpot­taisi yritysten vienti­pon­nis­te­luita.

“Kuntiin jaoteltuna summa ei ole järisyttävä, mutta kokonaisuus on merkittävä. Toimen­pi­teinä voisivat olla esimer­kiksi hankin­taoh­jeiden suuntaa­minen cleantech-puolelle, neuvon­ta­pal­ve­luiden paran­ta­minen ja mahdol­linen valtio­neu­voston periaa­te­päätös?, Häkämies listaa.


Kokoomus.fi