• FI
 • SV
 • MENU
  Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja
  Twiittaa

  Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

  Julkaistu: 06.10.2012 Uncategorized

  Elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen mukaan valtio ja kunnat voisi­vat merkit­tä­västi edis­tää clean­tech-alan vihreitä työpaik­koja Suomessa. Elin­kei­no­mi­nis­te­rin mukaan tule­van talven aikana voitai­siin etsiä kuntien ja valtion kesken yhteistä mallia niin sano­tun vihreän tekno­lo­gian edis­tä­mi­seksi.

  ?Haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa Suomessa on pohdit­tava kaikki mahdol­li­suu­det uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi. Clean­tech on selvä tule­vai­suu­den painoa­lamme. Yrityk­set tarvit­se­vat kuiten­kin näyt­töjä koti­maasta ennen kuin voivat kansain­vä­lis­tyä laajem­min. Tässä työssä kunnat ja valtio voivat toimia vahvana apuna?, minis­teri toteaa.

  Häkä­mie­hen mukaan ratkaisu löytyy julki­sista hankin­noista. Vuonna 2011 Suomen julki­set hankin­nat olivat 32,5 miljar­dia euroa. Jo prosen­tin painot­ta­mi­nen julki­sissa hankin­noissa clean­tech-sekto­rille tarkoit­taisi runsaan 300 miljoo­nan euron pottia. Summa tarkoit­taisi clean­tech-sekto­rilla julki­sen rahoi­tuk­sen lähes kaksin­ker­tais­tu­mista. Rahoi­tuk­sella yrityk­set saisi­vat omaan toimin­taansa alku­vauh­tia, mikä myöhem­min helpot­taisi yritys­ten vien­ti­pon­nis­te­luita.

  “Kuntiin jaotel­tuna summa ei ole järi­syt­tävä, mutta koko­nai­suus on merkit­tävä. Toimen­pi­teinä voisi­vat olla esimer­kiksi hankin­taoh­jei­den suun­taa­mi­nen clean­tech-puolelle, neuvon­ta­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja mahdol­li­nen valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös?, Häkä­mies listaa.