Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen mukaan valtio ja kunnat voisi­vat merkit­tä­västi edis­tää clean­tech-alan vihreitä työpaik­koja Suomessa. Elin­kei­no­mi­nis­te­rin mukaan tule­van talven aikana voitai­siin etsiä kuntien ja valtion kesken yhteistä mallia niin sano­tun vihreän tekno­lo­gian edis­tä­mi­seksi.

?Haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa Suomessa on pohdit­tava kaikki mahdol­li­suu­det uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi. Clean­tech on selvä tule­vai­suu­den painoa­lamme. Yrityk­set tarvit­se­vat kuiten­kin näyt­töjä koti­maasta ennen kuin voivat kansain­vä­lis­tyä laajem­min. Tässä työssä kunnat ja valtio voivat toimia vahvana apuna?, minis­teri toteaa.

Häkä­mie­hen mukaan ratkaisu löytyy julki­sista hankin­noista. Vuonna 2011 Suomen julki­set hankin­nat olivat 32,5 miljar­dia euroa. Jo prosen­tin painot­ta­mi­nen julki­sissa hankin­noissa clean­tech-sekto­rille tarkoit­taisi runsaan 300 miljoo­nan euron pottia. Summa tarkoit­taisi clean­tech-sekto­rilla julki­sen rahoi­tuk­sen lähes kaksin­ker­tais­tu­mista. Rahoi­tuk­sella yrityk­set saisi­vat omaan toimin­taansa alku­vauh­tia, mikä myöhem­min helpot­taisi yritys­ten vien­ti­pon­nis­te­luita.

“Kuntiin jaotel­tuna summa ei ole järi­syt­tävä, mutta koko­nai­suus on merkit­tävä. Toimen­pi­teinä voisi­vat olla esimer­kiksi hankin­taoh­jei­den suun­taa­mi­nen clean­tech-puolelle, neuvon­ta­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja mahdol­li­nen valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös?, Häkä­mies listaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content