Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

Häkä­mies: Kunnat edis­tä­mään vihreitä työpaik­koja

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen mukaan valtio ja kunnat voisi­vat merkit­tä­västi edis­tää clean­tech-alan vihreitä työpaik­koja Suomessa. Elin­kei­no­mi­nis­te­rin mukaan tule­van talven aikana voitai­siin etsiä kuntien ja valtion kesken yhteistä mallia niin sano­tun vihreän tekno­lo­gian edis­tä­mi­seksi.

?Haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa Suomessa on pohdit­tava kaikki mahdol­li­suu­det uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi. Clean­tech on selvä tule­vai­suu­den painoa­lamme. Yrityk­set tarvit­se­vat kuiten­kin näyt­töjä koti­maasta ennen kuin voivat kansain­vä­lis­tyä laajem­min. Tässä työssä kunnat ja valtio voivat toimia vahvana apuna?, minis­teri toteaa.

Häkä­mie­hen mukaan ratkaisu löytyy julki­sista hankin­noista. Vuonna 2011 Suomen julki­set hankin­nat olivat 32,5 miljar­dia euroa. Jo prosen­tin painot­ta­mi­nen julki­sissa hankin­noissa clean­tech-sekto­rille tarkoit­taisi runsaan 300 miljoo­nan euron pottia. Summa tarkoit­taisi clean­tech-sekto­rilla julki­sen rahoi­tuk­sen lähes kaksin­ker­tais­tu­mista. Rahoi­tuk­sella yrityk­set saisi­vat omaan toimin­taansa alku­vauh­tia, mikä myöhem­min helpot­taisi yritys­ten vien­ti­pon­nis­te­luita.

“Kuntiin jaotel­tuna summa ei ole järi­syt­tävä, mutta koko­nai­suus on merkit­tävä. Toimen­pi­teinä voisi­vat olla esimer­kiksi hankin­taoh­jei­den suun­taa­mi­nen clean­tech-puolelle, neuvon­ta­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja mahdol­li­nen valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tös?, Häkä­mies listaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content