Kokoomus.fi
Grahn-Laasonen: Suomi tarvitsee suuren lukio­re­montin

Grahn-Laasonen: Suomi tarvitsee suuren lukio­re­montin

Julkaistu: 13.11.14 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­joh­tajan, ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosen mukaan lukio­kou­lutus kaipaa tulevalla halli­tus­kau­della suuren remontin, joka uudistaa lukio­kou­lu­tusta vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin.

Tänään hyväk­sytty valtio­neu­voston asetus lukion uudeksi tunti­jaoksi oli Grahn-Laasosen mukaan askel oikeaan suuntaan, mutta seuraa­vaksi tarvitaan isompi remontti.

?On mietittävä kokonaan uudelleen, mitä itse asiassa on tulevai­suuden yleis­si­vistys. Tieto- ja viestin­tä­tek­no­logian murros on tasa-arvois­tanut kaiken­laisen tiedon saavu­tet­ta­vuutta. Kaiken koulu­tuksen iso haaste on tulevai­suu­dessa, miten suoma­lainen koulu­tus­jär­jes­telmä onnistuu motivoimaan ja ruokkimaan uteliai­suutta, jotta suoma­laiset nuoret hyödyn­tävät maailman avaamat uudet mahdol­li­suudet?, Grahn-Laasonen toteaa.

?Tämän päivän nuorilla on edessään työelämä, jossa työteh­tävät muuttuvat monta kertaa ja jossa muutos on vallitseva olotila. Lukion on tarjottava sellainen laaja yleis­si­vistys ja perusta, joka kantaa kaikkina aikoina. Lukion tulee valmistaa monipuo­lisia maail­man­kan­sa­laisia, jotka raken­tavat Suomen tulevai­suutta.?

Grahn-Laasosen mukaan tulevai­suuden lukion tulee avautua nykyistä enemmän ympäröivään maailmaan. Se tarkoittaa esimer­kiksi voimak­kaampaa kansain­vä­lis­ty­mistä, yrittä­jyys­kas­va­tusta ja työelä­mäyh­teyksiä.

?Näitä elementtejä saimme hyvin tunti­ja­ko­uu­dis­tukseen, ja tällä tiellä on jatkettava?, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasonen toivoo, että koulu­tus­po­li­tiikka nousisi eduskun­ta­vaalien alla laajempaan keskus­teluun, sillä koulu­tuksen varassa on Suomen tulevaisuus.

?Pieni Suomi pärjää vain osaamalla enemmän kuin muut?, hän muistuttaa.


Kokoomus.fi