Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see suuren lukio­re­mon­tin

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see suuren lukio­re­mon­tin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jan, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen mukaan lukio­kou­lu­tus kaipaa tule­valla halli­tus­kau­della suuren remon­tin, joka uudis­taa lukio­kou­lu­tusta vastaa­maan muut­tu­van maail­man haas­tei­siin.

Tänään hyväk­sytty valtio­neu­vos­ton asetus lukion uudeksi tunti­jaoksi oli Grahn-Laaso­sen mukaan askel oike­aan suun­taan, mutta seuraa­vaksi tarvi­taan isompi remontti.

?On mietit­tävä koko­naan uudel­leen, mitä itse asiassa on tule­vai­suu­den yleis­si­vis­tys. Tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gian murros on tasa-arvois­ta­nut kaiken­lai­sen tiedon saavu­tet­ta­vuutta. Kaiken koulu­tuk­sen iso haaste on tule­vai­suu­dessa, miten suoma­lai­nen koulu­tus­jär­jes­telmä onnis­tuu moti­voi­maan ja ruok­ki­maan uteliai­suutta, jotta suoma­lai­set nuoret hyödyn­tä­vät maail­man avaa­mat uudet mahdol­li­suu­det?, Grahn-Laaso­nen toteaa.

?Tämän päivän nuorilla on edes­sään työelämä, jossa työteh­tä­vät muut­tu­vat monta kertaa ja jossa muutos on vallit­seva olotila. Lukion on tarjot­tava sellai­nen laaja yleis­si­vis­tys ja perusta, joka kantaa kaik­kina aikoina. Lukion tulee valmis­taa moni­puo­li­sia maail­man­kan­sa­lai­sia, jotka raken­ta­vat Suomen tule­vai­suutta.?

Grahn-Laaso­sen mukaan tule­vai­suu­den lukion tulee avau­tua nykyistä enem­män ympä­röi­vään maail­maan. Se tarkoit­taa esimer­kiksi voimak­kaam­paa kansain­vä­lis­ty­mistä, yrit­tä­jyys­kas­va­tusta ja työelä­mäyh­teyk­siä.

?Näitä element­tejä saimme hyvin tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­seen, ja tällä tiellä on jatket­tava?, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Grahn-Laaso­nen toivoo, että koulu­tus­po­li­tiikka nousisi edus­kun­ta­vaa­lien alla laajem­paan keskus­te­luun, sillä koulu­tuk­sen varassa on Suomen tule­vai­suus.

?Pieni Suomi pärjää vain osaa­malla enem­män kuin muut?, hän muis­tut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content