Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see suuren lukio­re­mon­tin

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see suuren lukio­re­mon­tin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jan, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen mukaan lukio­kou­lu­tus kaipaa tule­valla halli­tus­kau­della suuren remon­tin, joka uudis­taa lukio­kou­lu­tusta vastaa­maan muut­tu­van maail­man haas­tei­siin.

Tänään hyväk­sytty valtio­neu­vos­ton asetus lukion uudeksi tunti­jaoksi oli Grahn-Laaso­sen mukaan askel oike­aan suun­taan, mutta seuraa­vaksi tarvi­taan isompi remontti.

?On mietit­tävä koko­naan uudel­leen, mitä itse asiassa on tule­vai­suu­den yleis­si­vis­tys. Tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gian murros on tasa-arvois­ta­nut kaiken­lai­sen tiedon saavu­tet­ta­vuutta. Kaiken koulu­tuk­sen iso haaste on tule­vai­suu­dessa, miten suoma­lai­nen koulu­tus­jär­jes­telmä onnis­tuu moti­voi­maan ja ruok­ki­maan uteliai­suutta, jotta suoma­lai­set nuoret hyödyn­tä­vät maail­man avaa­mat uudet mahdol­li­suu­det?, Grahn-Laaso­nen toteaa.

?Tämän päivän nuorilla on edes­sään työelämä, jossa työteh­tä­vät muut­tu­vat monta kertaa ja jossa muutos on vallit­seva olotila. Lukion on tarjot­tava sellai­nen laaja yleis­si­vis­tys ja perusta, joka kantaa kaik­kina aikoina. Lukion tulee valmis­taa moni­puo­li­sia maail­man­kan­sa­lai­sia, jotka raken­ta­vat Suomen tule­vai­suutta.?

Grahn-Laaso­sen mukaan tule­vai­suu­den lukion tulee avau­tua nykyistä enem­män ympä­röi­vään maail­maan. Se tarkoit­taa esimer­kiksi voimak­kaam­paa kansain­vä­lis­ty­mistä, yrit­tä­jyys­kas­va­tusta ja työelä­mäyh­teyk­siä.

?Näitä element­tejä saimme hyvin tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­seen, ja tällä tiellä on jatket­tava?, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Grahn-Laaso­nen toivoo, että koulu­tus­po­li­tiikka nousisi edus­kun­ta­vaa­lien alla laajem­paan keskus­te­luun, sillä koulu­tuk­sen varassa on Suomen tule­vai­suus.

?Pieni Suomi pärjää vain osaa­malla enem­män kuin muut?, hän muis­tut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content