MENU
Grahn-Laasonen: Sääntelyn purka­minen etenee - on muuten saatu aikaan!

Grahn-Laasonen: Sääntelyn purka­minen etenee - on muuten saatu aikaan!

Julkaistu: 26.02.2015 Uutiset

“Te vain puhutte, ette saa mitään aikaan”, usein sanotaan. Herätimme kansan­edustaja Lasse Männistön kanssa toissa elokuussa keskus­telun sääntelyn purka­mi­sesta. Sen jälkeen on tapah­tunut paljon. Yhtäkkiä ylisääntely on noussut muidenkin puolueiden puheisiin - ja erittäin hyvä niin.

Puhe ei kuitenkaan riitä, teot ratkai­sevat. Tultuani nimite­tyksi ympäris­tö­mi­nis­te­riksi käynnistin työn hitaiden ja kasvua jarrut­tavien lupapro­sessien vauhdit­ta­mi­seksi. EK:n arvion mukaan lupapro­ses­seissa on jumissa arviolta 3-4 miljardin euron edestä inves­tointeja. Meillä ei ole - erityi­sesti talou­del­li­sesti vaikeina aikoina - pitkiin odotusai­koihin varaa, vaan inves­toinnit täytyy saada liikkeelle tuomaan Suomeen uutta työtä.

Helmikuun loppuun mennessä valmistuu selvi­tysmies Lauri Tarastin ryhmän esitys keinoista, joilla lupajär­jes­telmä voidaan remon­toida ympäris­tön­suo­jelun tasosta tinki­mättä. Emme ole kuitenkaan jääneet odottamaan, vaan toissa viikolla eduskunta hyväksyi ympäris­tön­suo­je­lulain toisen vaiheen. Ympäris­tö­luvan määrä­ai­kais­tar­kis­tuk­sista luovutaan eli lupaa ei tarvitse uusia, jos toiminta ei muutu. Maa-aines­luvan ja ympäris­tö­luvan menet­telyt yhdis­tyvät, mikä pudottaa pois myös yhden valitus­kier­rok­senkin. Tämä tietää hyvää yrittä­jille. Kaikkiaan uudistus vähentää lupaha­ke­musten määrää 20 prosen­tilla! Miten niin ei ole tekoja?

Muutkin kokoo­mus­mi­nis­terit ovat laittaneet tuulemaan byrokratian taltut­ta­mi­seksi. Sääntelyn purka­minen vaatii sitkeyttä. On isoja ja pieniä asioita, jotka kaikki täytyy hoitaa.

Liikenne- ja kunta­mi­nis­te­rimme Paula Risikko on esimer­kiksi uudis­tanut satamia koskevaa lainsää­däntöä. Sataman perus­ta­mi­selle ei enää tarvita valtio­neu­voston hyväk­syntää ja satama­jär­jes­tykset hyväksyy nykyään satamayhtiön hallitus, ei enää kunnan­val­tuusto.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo esittää, että jatkossa osa siipi­kar­jan­li­hasta voi kulkea maati­lalta myymä­löihin ja ravin­to­loihin suoraan, ilman teuras­ta­molla tehtävää lihan­tar­kas­tusta, mikä nopeuttaa suoma­laisen siipi­kar­jan­lihan kulkua kauppaan ja kulut­ta­jille.

Elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuoren putii­kissa yritysten sähköistä asiointia on viety eteenpäin ja esimer­kiksi Tekes on keven­tänyt yritysten välira­por­tointia ja tilitysten prosesseja.

Tällaisia päätöksiä Suomi tarvitsee lisää, kaikilla aloilla. Eduskun­ta­ryh­mämme julkaisi viime viikolla erinomaisen paremman sääntelyn raportin yrittä­jä­kan­san­edus­ta­jamme Eero Suutarin johdolla. Kokoomus haluaa keventää yritysten hallin­nol­lista taakkaa ja karsia byrokratiaa. Esitämme muun muassa, että päivit­täis­ta­va­ra­kaupan ja parturi-kampaa­mo­liik­keiden aukio­loajat vapau­tetaan.

Kokoomus on Suomen johtava “säänte­lyn­pur­ku­puolue”. Tätä viestiä ja konkreet­tisia tekoja kelpaa myös kertoa eteenpäin. Tulevalla halli­tus­kau­della olemme sitou­tuneet siihen, että aina kun säädetään uusi pykälä, puretaan kaksi. Suomi tarvitsee liikettä.


Kokoomus.fi