Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Sään­te­lyn purka­mi­nen etenee - on muuten saatu aikaan!

Grahn-Laaso­nen: Sään­te­lyn purka­mi­nen etenee - on muuten saatu aikaan!

Julkaistu:

“Te vain puhutte, ette saa mitään aikaan”, usein sano­taan. Herä­timme kansan­edus­taja Lasse Männis­tön kanssa toissa elokuussa keskus­te­lun sään­te­lyn purka­mi­sesta. Sen jälkeen on tapah­tu­nut paljon. Yhtäk­kiä ylisään­tely on nous­sut muiden­kin puoluei­den puhei­siin - ja erit­täin hyvä niin.

Puhe ei kuiten­kaan riitä, teot ratkai­se­vat. Tultuani nimi­te­tyksi ympä­ris­tö­mi­nis­te­riksi käyn­nis­tin työn hitai­den ja kasvua jarrut­ta­vien lupa­pro­ses­sien vauh­dit­ta­mi­seksi. EK:n arvion mukaan lupa­pro­ses­seissa on jumissa arviolta 3-4 miljar­din euron edestä inves­toin­teja. Meillä ei ole - erityi­sesti talou­del­li­sesti vaikeina aikoina - pitkiin odotusai­koi­hin varaa, vaan inves­toin­nit täytyy saada liik­keelle tuomaan Suomeen uutta työtä.

Helmi­kuun loppuun mennessä valmis­tuu selvi­tys­mies Lauri Taras­tin ryhmän esitys keinoista, joilla lupa­jär­jes­telmä voidaan remon­toida ympä­ris­tön­suo­je­lun tasosta tinki­mättä. Emme ole kuiten­kaan jääneet odot­ta­maan, vaan toissa viikolla edus­kunta hyväk­syi ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain toisen vaiheen. Ympä­ris­tö­lu­van määrä­ai­kais­tar­kis­tuk­sista luovu­taan eli lupaa ei tarvitse uusia, jos toiminta ei muutu. Maa-aines­lu­van ja ympä­ris­tö­lu­van menet­te­lyt yhdis­ty­vät, mikä pudot­taa pois myös yhden vali­tus­kier­rok­sen­kin. Tämä tietää hyvää yrit­tä­jille. Kaik­ki­aan uudis­tus vähen­tää lupa­ha­ke­mus­ten määrää 20 prosen­tilla! Miten niin ei ole tekoja?

Muut­kin kokoo­mus­mi­nis­te­rit ovat lait­ta­neet tuule­maan byro­kra­tian taltut­ta­mi­seksi. Sään­te­lyn purka­mi­nen vaatii sitkeyttä. On isoja ja pieniä asioita, jotka kaikki täytyy hoitaa.

Liikenne- ja kunta­mi­nis­te­rimme Paula Risikko on esimer­kiksi uudis­ta­nut sata­mia koske­vaa lain­sää­dän­töä. Sata­man perus­ta­mi­selle ei enää tarvita valtio­neu­vos­ton hyväk­syn­tää ja sata­ma­jär­jes­tyk­set hyväk­syy nyky­ään sata­mayh­tiön halli­tus, ei enää kunnan­val­tuusto.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo esit­tää, että jatkossa osa siipi­kar­jan­li­hasta voi kulkea maati­lalta myymä­löi­hin ja ravin­to­loi­hin suoraan, ilman teuras­ta­molla tehtä­vää lihan­tar­kas­tusta, mikä nopeut­taa suoma­lai­sen siipi­kar­jan­li­han kulkua kaup­paan ja kulut­ta­jille.

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren putii­kissa yritys­ten sähköistä asioin­tia on viety eteen­päin ja esimer­kiksi Tekes on keven­tä­nyt yritys­ten väli­ra­por­toin­tia ja tili­tys­ten proses­seja.

Tällai­sia päätök­siä Suomi tarvit­see lisää, kaikilla aloilla. Edus­kun­ta­ryh­mämme julkaisi viime viikolla erin­omai­sen parem­man sään­te­lyn rapor­tin yrit­tä­jä­kan­san­edus­ta­jamme Eero Suuta­rin johdolla. Kokoo­mus haluaa keven­tää yritys­ten hallin­nol­lista taak­kaa ja karsia byro­kra­tiaa. Esitämme muun muassa, että päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja parturi-kampaa­mo­liik­kei­den aukio­loa­jat vapau­te­taan.

Kokoo­mus on Suomen johtava “sään­te­lyn­pur­ku­puo­lue”. Tätä vies­tiä ja konkreet­ti­sia tekoja kelpaa myös kertoa eteen­päin. Tule­valla halli­tus­kau­della olemme sitou­tu­neet siihen, että aina kun sääde­tään uusi pykälä, pure­taan kaksi. Suomi tarvit­see liikettä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content