Kokoomus.fi / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Sään­te­lyn purka­mi­nen etenee - on muuten saatu aikaan!

Grahn-Laaso­nen: Sään­te­lyn purka­mi­nen etenee - on muuten saatu aikaan!

Julkaistu:

“Te vain puhutte, ette saa mitään aikaan”, usein sano­taan. Herä­timme kansan­edus­taja Lasse Männis­tön kanssa toissa elokuussa keskus­te­lun sään­te­lyn purka­mi­sesta. Sen jälkeen on tapah­tu­nut paljon. Yhtäk­kiä ylisään­tely on nous­sut muiden­kin puoluei­den puhei­siin - ja erit­täin hyvä niin.

Puhe ei kuiten­kaan riitä, teot ratkai­se­vat. Tultuani nimi­te­tyksi ympä­ris­tö­mi­nis­te­riksi käyn­nis­tin työn hitai­den ja kasvua jarrut­ta­vien lupa­pro­ses­sien vauh­dit­ta­mi­seksi. EK:n arvion mukaan lupa­pro­ses­seissa on jumissa arviolta 3-4 miljar­din euron edestä inves­toin­teja. Meillä ei ole - erityi­sesti talou­del­li­sesti vaikeina aikoina - pitkiin odotusai­koi­hin varaa, vaan inves­toin­nit täytyy saada liik­keelle tuomaan Suomeen uutta työtä.

Helmi­kuun loppuun mennessä valmis­tuu selvi­tys­mies Lauri Taras­tin ryhmän esitys keinoista, joilla lupa­jär­jes­telmä voidaan remon­toida ympä­ris­tön­suo­je­lun tasosta tinki­mättä. Emme ole kuiten­kaan jääneet odot­ta­maan, vaan toissa viikolla edus­kunta hyväk­syi ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain toisen vaiheen. Ympä­ris­tö­lu­van määrä­ai­kais­tar­kis­tuk­sista luovu­taan eli lupaa ei tarvitse uusia, jos toiminta ei muutu. Maa-aines­lu­van ja ympä­ris­tö­lu­van menet­te­lyt yhdis­ty­vät, mikä pudot­taa pois myös yhden vali­tus­kier­rok­sen­kin. Tämä tietää hyvää yrit­tä­jille. Kaik­ki­aan uudis­tus vähen­tää lupa­ha­ke­mus­ten määrää 20 prosen­tilla! Miten niin ei ole tekoja?

Muut­kin kokoo­mus­mi­nis­te­rit ovat lait­ta­neet tuule­maan byro­kra­tian taltut­ta­mi­seksi. Sään­te­lyn purka­mi­nen vaatii sitkeyttä. On isoja ja pieniä asioita, jotka kaikki täytyy hoitaa.

Liikenne- ja kunta­mi­nis­te­rimme Paula Risikko on esimer­kiksi uudis­ta­nut sata­mia koske­vaa lain­sää­dän­töä. Sata­man perus­ta­mi­selle ei enää tarvita valtio­neu­vos­ton hyväk­syn­tää ja sata­ma­jär­jes­tyk­set hyväk­syy nyky­ään sata­mayh­tiön halli­tus, ei enää kunnan­val­tuusto.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo esit­tää, että jatkossa osa siipi­kar­jan­li­hasta voi kulkea maati­lalta myymä­löi­hin ja ravin­to­loi­hin suoraan, ilman teuras­ta­molla tehtä­vää lihan­tar­kas­tusta, mikä nopeut­taa suoma­lai­sen siipi­kar­jan­li­han kulkua kaup­paan ja kulut­ta­jille.

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren putii­kissa yritys­ten sähköistä asioin­tia on viety eteen­päin ja esimer­kiksi Tekes on keven­tä­nyt yritys­ten väli­ra­por­toin­tia ja tili­tys­ten proses­seja.

Tällai­sia päätök­siä Suomi tarvit­see lisää, kaikilla aloilla. Edus­kun­ta­ryh­mämme julkaisi viime viikolla erin­omai­sen parem­man sään­te­lyn rapor­tin yrit­tä­jä­kan­san­edus­ta­jamme Eero Suuta­rin johdolla. Kokoo­mus haluaa keven­tää yritys­ten hallin­nol­lista taak­kaa ja karsia byro­kra­tiaa. Esitämme muun muassa, että päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja parturi-kampaa­mo­liik­kei­den aukio­loa­jat vapau­te­taan.

Kokoo­mus on Suomen johtava “sään­te­lyn­pur­ku­puo­lue”. Tätä vies­tiä ja konkreet­ti­sia tekoja kelpaa myös kertoa eteen­päin. Tule­valla halli­tus­kau­della olemme sitou­tu­neet siihen, että aina kun sääde­tään uusi pykälä, pure­taan kaksi. Suomi tarvit­see liikettä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.11.2021

SAIRAUSVAKUUTUKSEN KELA - KORVAUKSIEN NITISTÄMINEN ON TULELLA LEIKKIMISTÄ

Sote-uudis­­tuk­­sen osana on parhail­laan käyn­nissä sen rahoi­tuk­sen työs­tä­mi­nen moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purkua valmis­te­le­vassa parla­men­taa­ri­sessa työryh­mässä. Rahoi­tus­mal­lin yhdeksi päämää­räksi näyt­tää monella taholla nous­seen jo

25.8.2021

Vastuut­to­man talou­den­pi­don myyjänä ovat dema­rit, osta­jana keskusta – ja maksa­jana sinä

Hyvät kuuli­jat, kun Sipi­län halli­tus vuonna 2015 aloitti työnsä, Suomen talous oli epäta­sa­pai­nossa. Kevään 2015 vaali­kes­kus­te­lu­jen tärkein teema oli se,

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin