Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Sään­te­lyn purka­mi­nen alkaa tuot­taa tulosta

Grahn-Laaso­nen: Sään­te­lyn purka­mi­nen alkaa tuot­taa tulosta

Julkaistu:

Sään­te­lyn paran­ta­mi­nen ja turhan byro­kra­tian karsi­mi­nen on nous­sut poliit­ti­sen keskus­te­lun ytimeen.

Koko­simme vuonna 2013 edus­ta­ja­kol­le­gani Lasse Männis­tön kanssa 46 mieles­tämme järje­töntä lakia ja sään­töä keskus­te­lu­na­vauk­seksi siitä, sortuuko Suomi ylisään­te­lyyn. Lumi­pallo lähti pyöri­mään ja nyt ollaan siinä pisteessä, että ensim­mäi­set tukit normi­su­masta on saatu liik­keelle.

Sään­te­lyn purka­mi­nen on terveen järjen ja kohtuu­den palaut­ta­mista. Se tarkoit­taa yrit­tä­jyy­den ja kasvun estei­den purka­mista, lupa­pro­ses­sien vauh­dit­ta­mista, ylimää­räi­sen byro­kra­tian karsi­mista ja sitä, ettei lailla tai viran­omais­mää­räyk­sillä puututa ihmis­ten elämään silloin, kun ei ole vält­tä­mä­töntä.

Olen ylpeä ensim­mäi­sistä konkreet­ti­sista tulok­sista. Edus­kunta hyväk­syy aivan lähi­päi­vinä minis­te­ri­kau­teni suurim­man laki­pa­ke­tin, ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain toisen vaiheen. Se vähen­tää lupa­ha­ke­mus­ten määrää 20 prosen­tilla! Yrit­tä­jille se tarkoit­taa hyviä uuti­sia. Muun muassa ympä­ris­tö­lu­van määrä­ai­kais­tar­kis­tuk­sista luovu­taan eli lupaa ei tarvitse uusia, jos toiminta ei muutu. Vähem­män byro­kra­tiaa ja kaiken lisäksi sääs­töä lupa­mak­suissa.

Lisää on luvassa. Arvos­te­tun selvi­tys­mie­hen Lauri Taras­tin johtama ryhmä etsii pikai­sella aika­tau­lulla helmi­kuun loppuun mennessä parhaat keinot vauh­dit­taa lupa­pro­ses­seja. Tältä työltä odotan paljon. Suomessa on kansain­vä­li­sesti vertail­tuna jäykät, hitaat ja byro­kraat­ti­set lupa­pro­ses­sit, joissa on jumissa arviolta 3-4 miljar­din euron arvosta erilai­sia inves­toin­teja - vain odot­ta­massa lupaa. Jotta sään­tely ei asetu Suomessa kasvun esteeksi, luvi­tuk­seen tulisi harkita käsit­te­ly­ta­kuuta ja lisää harp­pauk­sia kohti yhden luvan peri­aa­tetta.

Olen myös esit­tä­nyt, että ison koko­luo­kan inves­toin­tien kohdalla tarvi­taan ennak­ko­me­net­tely viran­omais­ten kanssa, jotta lupa­pro­sessi nopeu­tuu. Näin tehtiin Ääne­kos­ken biotuo­te­teh­taan pilo­tissa.

Lain­sää­dän­nössä tulee jatkossa aina arvioida erik­seen yritys­vai­ku­tuk­set: hanka­loit­taako tämä säädös elin­kei­noe­lä­män toimin­taa, tuleeko tästä lisää esteitä inves­toin­neille tai uusille työpai­koille, johtaako tämä kasvun hidas­tu­mi­seen? Teol­li­suu­den kustan­nus- ja sään­te­ly­taak­kaa ei saa enää lisätä. Suoma­lai­nen teol­li­suus on jo kanto­ky­kynsä rajoilla, kilpai­lu­ti­lanne maail­malla on armo­ton.

Ympä­ris­tö­lain­sää­dän­nössä Suomea on uudis­tet­tava siten, että lain­sää­dän­tömme kannus­taa uusien, entistä parem­pien tapo­jen kehit­tä­mi­seen ja uuden tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­seen. Liian usein Suomessa uusi tekno­lo­gia törmää vanhaan, jous­ta­mat­to­maan säädös­poh­jaan, joka kaataa hyvät ideat tai aina­kin hidas­taa lannis­taen.

Maailma on muut­tu­nut, moni­mut­kais­tu­nut ja sisäl­tää paljon keski­näis­riip­pu­vuuk­sia. Kohtaa­mamme yhteis­kun­nal­li­set ongel­mat ovat yhä moni­mut­kai­sem­pia ja vihe­liäi­sem­piä. Vanhat ratkai­se­mi­sen tavat - kuten uusien normien raken­ta­mi­nen, lisä­ra­han syytä­mi­nen tai komi­teat ja koko­nai­suu­dis­tuk­set - eivät enää aina toimi.

Sen sijaan, että kuvi­tel­laan asioi­den ratkea­van työryh­missä ja komi­teoissa, Suomeen tarvi­taan uuden­lai­nen kokei­lu­kult­tuuri. Piste­tään enem­män aikaa eri ratkai­su­mal­lien konkreet­ti­seen kokei­luun ja vähem­män aikaa kokous­ta­mi­seen. Kaiken katta­via, täydel­li­siä ratkai­suja voi pyöri­tellä pape­rilla loput­to­miin.

Poli­tiik­ka­ko­kei­lut tulee vakiin­nut­taa osaksi muutos­ten teke­mistä. Tarvi­taan kokei­lua­lueita, joilla uusia inno­vaa­tioita voidaan testata kevyem­millä lupa­pro­ses­seilla. Luodaan lain­sää­dän­nöl­li­set edel­ly­tyk­set satun­nais­tet­tu­jen kent­tä­ko­kei­den toteut­ta­mi­seen ja avataan palve­lu­jen kehit­tä­mi­nen kansa­lai­sille, sillä he ovat tarpei­densa parhaita asian­tun­ti­joita.

Suomi ei käännä kurs­si­aan, ellemme tee rohkeita uudis­tuk­sia. Tule­valla halli­tus­kau­della peri­aat­teena tulee olla “yksi sisään, kaksi ulos”. Aina kun sääde­tään uusi pykälä, pure­taan kaksi.

Kirjoi­tus on julkaistu Hämeen Sano­missa 13.2.2015

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content