Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että alkaa tapah­tua!

Grahn-Laaso­nen: Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että alkaa tapah­tua!

Julkaistu:

Halli­tuk­selta tuli hyviä uuti­sia koulu­tuk­selle, tutki­muk­selle ja suoma­lai­selle sivis­tyk­selle, iloit­see Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen.

“Osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen ja nuoriin panos­ta­mi­nen on ainoa ja paras tie, jolla Suomi nousee pitkällä tähtäi­mellä. Vaikka on tiuk­kaa ja joudu­taan sääs­tä­mään, tule­vai­suu­de­nus­koa ei voida sammut­taa himmen­tä­mällä valoja perus­o­pe­tuk­sesta tai korkea­kou­luista”, hän toteaa.

Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sen mukaan mekaa­ni­sesta oppi­vel­vol­li­suusiän korot­ta­mi­sesta luovu­taan ja panos­te­taan mieluum­min oikeasti tukea tarvit­se­viin oppi­lai­siin. Samalla halli­tus lisää rahoi­tusta perus­o­pe­tuk­sen ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seen ja koulun­käyn­tioh­jaa­jien palk­kaa­mi­seen. Uutta ajat­te­lua, keksin­töjä ja uusia osaa­jia tuot­ta­vat korkea­kou­lut saavat lisä­ra­hoi­tusta Suomen tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seen.

“Yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat tuot­taa tähän maahan uutta työtä, uusia osaa­jia, tutki­mus­tu­los­ten kaupal­lis­ta­mi­sen kautta uusia yrityk­siä. Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että nämä panos­tuk­set kannat­ta­vat ja alkaa tapah­tua.”

Valtio pääomit­taa ammat­ti­kor­kea­kou­luja ensi vuonna 50 miljoo­nalla eurolla ja sitou­tuu pääomit­ta­maan yliopis­toja kolmin­ker­tai­sesti niiden hank­ki­mia yksi­tyi­siä lahjoi­tuk­sia vastaa­vasti enin­tään 150 miljoo­nalla eurolla vuonna 2016. Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen valtion­ra­hoi­tuk­sen indek­si­ko­ro­tuk­sen puoli­tus kompen­soi­daan ensi vuonna kerta­luon­tei­sesti.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­rin esit­tä­mät sääs­töt yliopis­to­jen määrä­ra­haan, Suomen Akate­mi­aan ja Tekes-rahoi­tuk­seen peru­taan. Aalto-yliopis­ton 70 miljoo­nan euron lisä­ra­hoi­tus siir­re­tään tasae­rissä kaik­kien yliopis­to­jen kilpail­ta­vaksi vuoteen 2020 mennessä.

“Kilpai­lun lisää­mi­nen on hyvä asia, koska silloin parhaat tutki­mus­hank­keet ja ideat voit­ta­vat”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Hän pitää oppi­vel­vol­li­suusiän korot­ta­mi­sen peru­mista järke­vänä tekona.

“On paljon järke­väm­pää mekaa­ni­sen koro­tuk­sen sijaan tukea niitä nuoria, jotka aidosti ovat syrjäy­ty­mis­vaa­rassa.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content