• FI
 • SV
 • MENU
  Grahn-Laaso­nen: Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että alkaa tapah­tua!

  Grahn-Laaso­nen: Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että alkaa tapah­tua!

  Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

  Halli­tuk­selta tuli hyviä uuti­sia koulu­tuk­selle, tutki­muk­selle ja suoma­lai­selle sivis­tyk­selle, iloit­see Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen.

  “Osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen ja nuoriin panos­ta­mi­nen on ainoa ja paras tie, jolla Suomi nousee pitkällä tähtäi­mellä. Vaikka on tiuk­kaa ja joudu­taan sääs­tä­mään, tule­vai­suu­de­nus­koa ei voida sammut­taa himmen­tä­mällä valoja perus­o­pe­tuk­sesta tai korkea­kou­luista”, hän toteaa.

  Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sen mukaan mekaa­ni­sesta oppi­vel­vol­li­suusiän korot­ta­mi­sesta luovu­taan ja panos­te­taan mieluum­min oikeasti tukea tarvit­se­viin oppi­lai­siin. Samalla halli­tus lisää rahoi­tusta perus­o­pe­tuk­sen ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seen ja koulun­käyn­tioh­jaa­jien palk­kaa­mi­seen. Uutta ajat­te­lua, keksin­töjä ja uusia osaa­jia tuot­ta­vat korkea­kou­lut saavat lisä­ra­hoi­tusta Suomen tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seen.

  “Yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat tuot­taa tähän maahan uutta työtä, uusia osaa­jia, tutki­mus­tu­los­ten kaupal­lis­ta­mi­sen kautta uusia yrityk­siä. Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että nämä panos­tuk­set kannat­ta­vat ja alkaa tapah­tua.”

  Valtio pääomit­taa ammat­ti­kor­kea­kou­luja ensi vuonna 50 miljoo­nalla eurolla ja sitou­tuu pääomit­ta­maan yliopis­toja kolmin­ker­tai­sesti niiden hank­ki­mia yksi­tyi­siä lahjoi­tuk­sia vastaa­vasti enin­tään 150 miljoo­nalla eurolla vuonna 2016. Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen valtion­ra­hoi­tuk­sen indek­si­ko­ro­tuk­sen puoli­tus kompen­soi­daan ensi vuonna kerta­luon­tei­sesti.

  Valtio­va­rain­mi­nis­te­rin esit­tä­mät sääs­töt yliopis­to­jen määrä­ra­haan, Suomen Akate­mi­aan ja Tekes-rahoi­tuk­seen peru­taan. Aalto-yliopis­ton 70 miljoo­nan euron lisä­ra­hoi­tus siir­re­tään tasae­rissä kaik­kien yliopis­to­jen kilpail­ta­vaksi vuoteen 2020 mennessä.

  “Kilpai­lun lisää­mi­nen on hyvä asia, koska silloin parhaat tutki­mus­hank­keet ja ideat voit­ta­vat”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Hän pitää oppi­vel­vol­li­suusiän korot­ta­mi­sen peru­mista järke­vänä tekona.

  “On paljon järke­väm­pää mekaa­ni­sen koro­tuk­sen sijaan tukea niitä nuoria, jotka aidosti ovat syrjäy­ty­mis­vaa­rassa.”