Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että alkaa tapah­tua!

Grahn-Laaso­nen: Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että alkaa tapah­tua!

Julkaistu:

Halli­tuk­selta tuli hyviä uuti­sia koulu­tuk­selle, tutki­muk­selle ja suoma­lai­selle sivis­tyk­selle, iloit­see Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen.

“Osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen ja nuoriin panos­ta­mi­nen on ainoa ja paras tie, jolla Suomi nousee pitkällä tähtäi­mellä. Vaikka on tiuk­kaa ja joudu­taan sääs­tä­mään, tule­vai­suu­de­nus­koa ei voida sammut­taa himmen­tä­mällä valoja perus­o­pe­tuk­sesta tai korkea­kou­luista”, hän toteaa.

Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sen mukaan mekaa­ni­sesta oppi­vel­vol­li­suusiän korot­ta­mi­sesta luovu­taan ja panos­te­taan mieluum­min oikeasti tukea tarvit­se­viin oppi­lai­siin. Samalla halli­tus lisää rahoi­tusta perus­o­pe­tuk­sen ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seen ja koulun­käyn­tioh­jaa­jien palk­kaa­mi­seen. Uutta ajat­te­lua, keksin­töjä ja uusia osaa­jia tuot­ta­vat korkea­kou­lut saavat lisä­ra­hoi­tusta Suomen tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seen.

“Yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat tuot­taa tähän maahan uutta työtä, uusia osaa­jia, tutki­mus­tu­los­ten kaupal­lis­ta­mi­sen kautta uusia yrityk­siä. Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että nämä panos­tuk­set kannat­ta­vat ja alkaa tapah­tua.”

Valtio pääomit­taa ammat­ti­kor­kea­kou­luja ensi vuonna 50 miljoo­nalla eurolla ja sitou­tuu pääomit­ta­maan yliopis­toja kolmin­ker­tai­sesti niiden hank­ki­mia yksi­tyi­siä lahjoi­tuk­sia vastaa­vasti enin­tään 150 miljoo­nalla eurolla vuonna 2016. Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen valtion­ra­hoi­tuk­sen indek­si­ko­ro­tuk­sen puoli­tus kompen­soi­daan ensi vuonna kerta­luon­tei­sesti.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­rin esit­tä­mät sääs­töt yliopis­to­jen määrä­ra­haan, Suomen Akate­mi­aan ja Tekes-rahoi­tuk­seen peru­taan. Aalto-yliopis­ton 70 miljoo­nan euron lisä­ra­hoi­tus siir­re­tään tasae­rissä kaik­kien yliopis­to­jen kilpail­ta­vaksi vuoteen 2020 mennessä.

“Kilpai­lun lisää­mi­nen on hyvä asia, koska silloin parhaat tutki­mus­hank­keet ja ideat voit­ta­vat”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Hän pitää oppi­vel­vol­li­suusiän korot­ta­mi­sen peru­mista järke­vänä tekona.

“On paljon järke­väm­pää mekaa­ni­sen koro­tuk­sen sijaan tukea niitä nuoria, jotka aidosti ovat syrjäy­ty­mis­vaa­rassa.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content