Grahn-Laasonen: Nyt on korkea­kou­lujen vuoro näyttää, että alkaa tapahtua! – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen: Nyt on korkea­kou­lujen vuoro näyttää, että alkaa tapahtua!

Grahn-Laasonen: Nyt on korkea­kou­lujen vuoro näyttää, että alkaa tapahtua!

Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

Halli­tuk­selta tuli hyviä uutisia koulu­tuk­selle, tutki­muk­selle ja suoma­lai­selle sivis­tyk­selle, iloitsee Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sanni Grahn-Laasonen.

“Osaamisen vahvis­ta­minen ja nuoriin panos­ta­minen on ainoa ja paras tie, jolla Suomi nousee pitkällä tähtäi­mellä. Vaikka on tiukkaa ja joudutaan säästämään, tulevai­suu­de­nuskoa ei voida sammuttaa himmen­tä­mällä valoja perus­o­pe­tuk­sesta tai korkea­kou­luista”, hän toteaa.

Halli­tuksen budjet­tie­si­tyksen mukaan mekaa­ni­sesta oppivel­vol­li­suusiän korot­ta­mi­sesta luovutaan ja panos­tetaan mieluummin oikeasti tukea tarvit­seviin oppilaisiin. Samalla hallitus lisää rahoi­tusta perus­o­pe­tuksen ryhmä­ko­kojen pienen­tä­miseen ja koulun­käyn­tioh­jaajien palkkaa­miseen. Uutta ajattelua, keksintöjä ja uusia osaajia tuottavat korkea­koulut saavat lisära­hoi­tusta Suomen tulevai­suuden raken­ta­miseen.

“Yliopistot ja ammat­ti­kor­kea­koulut voivat tuottaa tähän maahan uutta työtä, uusia osaajia, tutki­mus­tu­losten kaupal­lis­ta­misen kautta uusia yrityksiä. Nyt on korkea­kou­lujen vuoro näyttää, että nämä panos­tukset kannat­tavat ja alkaa tapahtua.”

Valtio pääomittaa ammat­ti­kor­kea­kouluja ensi vuonna 50 miljoo­nalla eurolla ja sitoutuu pääomit­tamaan yliopistoja kolmin­ker­tai­sesti niiden hankkimia yksityisiä lahjoi­tuksia vastaa­vasti enintään 150 miljoo­nalla eurolla vuonna 2016. Yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valtion­ra­hoi­tuksen indek­si­ko­ro­tuksen puolitus kompen­soidaan ensi vuonna kerta­luon­tei­sesti.

Valtio­va­rain­mi­nis­terin esittämät säästöt yliopis­tojen määrä­rahaan, Suomen Akate­miaan ja Tekes-rahoi­tukseen perutaan. Aalto-yliopiston 70 miljoonan euron lisära­hoitus siirretään tasae­rissä kaikkien yliopis­tojen kilpail­ta­vaksi vuoteen 2020 mennessä.

“Kilpailun lisää­minen on hyvä asia, koska silloin parhaat tutki­mus­hankkeet ja ideat voittavat”, Grahn-Laasonen sanoo.

Hän pitää oppivel­vol­li­suusiän korot­ta­misen perumista järkevänä tekona.

“On paljon järke­vämpää mekaa­nisen korotuksen sijaan tukea niitä nuoria, jotka aidosti ovat syrjäy­ty­mis­vaa­rassa.”


Kokoomus.fi